Alumnes - Escola Politأ¨cnica ... Web de la Escola Politأ¨cnica Jaume II, 69 CP 25001 - Lleida,...

download Alumnes - Escola Politأ¨cnica ... Web de la Escola Politأ¨cnica Jaume II, 69 CP 25001 - Lleida, Catalunya

of 5

 • date post

  24-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Alumnes - Escola Politأ¨cnica ... Web de la Escola Politأ¨cnica Jaume II, 69 CP 25001 - Lleida,...

 • Web de la Escola Politècnica Jaume II, 69 CP 25001 - Lleida, Catalunya (Espanya) | Tel. +34-973-70-2701

  1

  Alumnes Beques i ajuts

  En aquest enllaç

  beques i altres ajuts [ /sites/Eps/ca/info_sobre/beques/ ]

  podràs consultar l'oferta general de beques i ajuts disponibles per als estudis universitaris amb informació actualitzada i organitzada d'acord a la institució i/o administració que

  l'ofereix

  Activitats de Benvinguda

  Jornada d'Acollida als estudiants de 1r curs

  Cada Escola o Facultat organitza, en els dies anteriors a iniciar el curs, una Jornada d’Acollida per a cada grup d’alumnes que ingressa en una titulació o grau d’un centre docent concret.

  Amb aquesta activitat, impulsada autònomament per la direcció i organitzada p e r l a respectiva coordinació, es vol facilitar

  Així, a més d’informar-lo d e l’organització general de la universitat i específicament de l’Escola Politècnica Superior, se li

  J O R N A D A D ' A C O L L I D A E P S - L L E I D A [ http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents/Acollida_EPS1819.pdf ]

  J O R N A D A D ' A C O L L I D A E P S - I G U A L A D A [ http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents/Programa_acollida_2019-20_EPS_Igualada.pdf ]

  Descaregar imagen

  Descaregar imagen

  http://www.eps.udl.cat/ http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents/Acollida_EPS1819.pdf http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents/Acollida_EPS1819.pdf http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents/Programa_acollida_2019-20_EPS_Igualada.pdf http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents/Programa_acollida_2019-20_EPS_Igualada.pdf http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents/Programa_acollida_2019-20_EPS_Igualada.pdf http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents/Programa_acollida_2019-20_EPS_Igualada.pdf http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/images/imgs_contingut/BEQUES.png http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/acord_mans_encaixada_01_recurs.jpg http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/images/Mobilitat/Cursos-Zero.png http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/Foto3CRE.JPG http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/images/imgs_escola/IMG_5393.JPG

 • Web de la Escola Politècnica Jaume II, 69 CP 25001 - Lleida, Catalunya (Espanya) | Tel. +34-973-70-2701

  2

  una bona i prompta integració de l’estudiantat nouvingut al m e d i universitari que ofereix l'EPS de la UdL.

  d ó n a a conèixer altres serveis que farà servir al llarg de la carrera: Servei d’Informació i Atenc ió Universitària (SIAU) , Campus Vir tual , Biblioteca, etc., se li explica el funcionament acadèmic del grau que hagi escollit i, no m e n y s important, s’ofereix l’oportunitat de començar a conèixer-se ent re e l grup-classe.

  Cursos Zero

  L’objectiu principal dels cursos Zero és el de revisar i refrescar o ja presentats en elconceptes de matemàtiques, física química

  Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures d'aquestes matèries de primer curs de les titulacions de grau de l’Escola Politècnica Superior:

  Curs Zero de Matemàtiques per a l'Enginyeria (Lleida) [ /sites/Eps/ca/info_per/curs-zero-de-matematiques-per-a-lenginyeria/ ]

  Curs Zero de Matemàtiques per a l'Enginyeria (Igualada) [ /sites/Eps/ca/info_per/curs-zero-de-matematiques-per-a-lenginyeria-igualada/ ]

  Descaregar imagen

  http://www.eps.udl.cat/ http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/images/imgs_contingut/BEQUES.png http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/acord_mans_encaixada_01_recurs.jpg http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/images/Mobilitat/Cursos-Zero.png http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/Foto3CRE.JPG http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/images/imgs_escola/IMG_5393.JPG

 • Web de la Escola Politècnica Jaume II, 69 CP 25001 - Lleida, Catalunya (Espanya) | Tel. +34-973-70-2701

  3

  Curs Zero de Física per a l'Enginyeria (Lleida) [ /sites/Eps/ca/info_per/curs-zero-de-fisica-per-a-lenginyeria/ ]

  Curs Zero de Química per a l'Enginyeria (Igualada) [ /sites/Eps/ca/info_per/curs-zero-de-quimica-per-a-lenginyeria-igualada/ ]

  Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor

  El depèn del Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor Vicerectorat l seud’Estudiants i e [ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ ]

  objectiu és donar suport a l’estudiant en el seu procés de formació integral durant els anys d’estada a la UdL, facilitant-li orientació personal, acadèmica i professional, per a què pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària i de cara al seu futur professional.

  Els Coordinadors de Centre [ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ProgramaNestor/coordinadors/ ] és professorat dels centres universitaris, encarregats de dinamitzar el procés de tutorització i orientació entre el professorat de la comunitat universitària de la UdL, per tal d'afavorir l'excel·lència acadèmica, la formació integral i l'atenció acurada de l'estudiantat en el seu procés de maduració i aprenentatge. A l'Escola Politècnica Superior el coordinador del Programa és:

  Jordi Pujolàs Boix jordi.pujolas@udl.cat mailto:jordi.pujolas@udl.cat

  Propostes i Consultes [ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ProgramaNestor/contacte/ ] Els que conformen el Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor són:programes

  Programa Acollida [ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ProgramaNestor/jornades/ ]: l'estudiant de nou ingrés als graus de la UdL te, durant la setmana anterior a l’inici de cada curs, un primer contacte amb la que serà la seva universitat. Aquesta acollida consisteix bàsicament en explicar l'organització dels estudis i els centres, donar a conèixer els principals serveis i eines que podran fer servir i ensenyar-los els espais pels que s’hauran de moure Programa Tutories [ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ProgramaNestor/tutories/ ]: són reunions (individuals o grupals) en les quals estudiants i tutors s’interrelacionen per tal de resoldre dubtes i rebre suport i orientació. Programa Tallers [ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ProgramaNestor/tallers/ ]: cada centre organitza tallers de formació de temàtica bàsicament transversal, segons les necessitats i la demanda dels estudiants. Aquests tallers són gratuïts pels estudiants i és un ajut per a la seva formació. Programa Mentor [ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ProgramaNestor/programa-mentor/ ]: estudiants de cursos superiors ajuden a estudiants de nou accés i de cursos inferiors en la seva orientació integral.

  P o d e u t r o b a r m é s i n f o r m a c i ó a P l a I n t e g r a l d e T u t o r i a U n i v e r s i t à r i a N è s t o r [ http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/veo/.galleries/docs/ProgramaNestor/documents/Acord-213-2017.-Pla-Integral-de-tutoria-universitaria-Nestor.pdf ]

  Quadern de benvinguda EPS

  Descaregar imagen

  http://www.eps.udl.cat/ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ProgramaNestor/coordinadors/ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ProgramaNestor/contacte/ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ProgramaNestor/jornades/ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ProgramaNestor/tutories/ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ProgramaNestor/tallers/ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ProgramaNestor/programa-mentor/ http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/veo/.galleries/docs/ProgramaNestor/documents/Acord-213-2017.-Pla-Integral-de-tutoria-universitaria-Nestor.pdf http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/veo/.galleries/docs/ProgramaNestor/documents/Acord-213-2017.-Pla-Integral-de-tutoria-universitaria-Nestor.pdf http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/veo/.galleries/docs/ProgramaNestor/documents/Acord-213-2017.-Pla-Integral-de-tutoria-universitaria-Nestor.pdf http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/images/imgs_contingut/BEQUES.png http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/acord_mans_encaixada_01_recurs.jpg http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/images/Mobilitat/Cursos-Zero.png http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/Foto3CRE.JPG http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/images/imgs_escola/IMG_5393.JPG

 • Web de la Escola Politècnica Jaume II, 69 CP 25001 - Lleida, Catalunya (Espanya) | Tel. +34-973-70-2701

  4

  Quadern de benvinguda EPS

  Quadern de Benvinguda EPS [ /export/sites/Eps/docs/info_per/alumnes/qdbWeb2016.pdf ]

  Informació general d'interès per als alumnes

  GENERAL

  EPS: Campus de Cappont i Campus d'Igualada. Localització [ /sites/Eps/ca/lescola/informacio-general/situacio/ ] Allotjament a la ciutat de Lleida [ http://www.udl.cat/serveis/seu/allotjament.html ] Transport [ http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/transport/ ]

  ESTUDIS

  Normatives [ /sites/Eps/ca/informacio-academica/normatives/avaluacio-i-qualificacio/ ] Plans d'Estudi [ /sites/Eps/ca/informacio-academica/plans-destudi/portada/ ] Guies doce