avantGuardes. Disseny gràfic a Castelló

124
a V a N T G U a R d E S d i s s e n y g r à f i c a C a s t e l l ó Colla Rebombori 2011

description

Llibre de la Colla Rebombori, Magdalena 2011.

Transcript of avantGuardes. Disseny gràfic a Castelló

 • a V a NT G U a R

  d E Sd

  is

  se

  ny

  g

  r

  fi

  c

  a

  Ca

  st

  el

  l

  Colla Rebombori 2011

 • Qu

  s lart

  , sin

  una m

  anera

  de m

  irar?

  Thom

  as Lo

  uis B

  erge

  r

 • aV

  aN

  TG

  Ua

  Rd

  ES

  disseny grfic a Castell

 • aV

  aN

  TG

  Ua

  Rd

  ES

  disseny grfic a Castell

 • Impr

  imei

  x: G

  rfic

  as C

  asta

  .

  Dis

  seny

  i m

  aque

  taci

  : v

  etav

  isua

  l.com

  Dip

  sit

  Lega

  l:

  ISBN

  :

  Edita

  : Ass

  ocia

  ci

  Cultu

  ral C

  olla

  Reb

  ombo

  ri.

  www.collarebo

  mbo

  ri.cat

  Aqu

  est l

  libre

  sh

  a pr

  esen

  tat a

  la c

  onvo

  cat

  ria

  dels

  pre

  mis

  de

  la G

  ener

  alit

  at V

  alen

  cian

  a pe

  r a

  la p

  rom

  oci

  de

  ls

  del v

  alen

  ci.

  Port

  ada

  i pin

  ture

  s: M

  anol

  o Al

  egre

  .

  Cons

  ell d

  e Re

  dacc

  i:

  M. A

  legr

  e, F

  . Apa

  risi,

  E. A

  rtol

  a,J.

  M. C

  arce

  ller,

  M. G

  mez

  , X. L

  lom

  bart

  .

  Sobr

  e el

  nou

  cic

  le fo

  rmat

  iu d

  e Fo

  togr

  afia

  a lE

  scol

  a dA

  rt i

  Dis

  seny

  de

  Cas

  tell

  ra

  faeL

  Ba

  LLes

  Ter a

  n, 76

  Cre

  ar e

  scol

  aJa

  ime

  gim

  nez

  de

  ha

  ro, 84

  Col

  labo

  raci

  am

  b em

  pres

  es d

  el s

  ecto

  r ce

  rm

  ic in

  dust

  rial

  de

  Cas

  tell

  J. e

  nr

  iqu

  e r

  . C

  oLL

  ad

  o, 96

  Avan

  tgua

  rdes

  i ar

  tist

  es d

  ara

  am

  aT

  BeLL

  s,

  an

  Ton

  i aLB

  aLa

  T,

  Lex d

  om

  neC

  h,

  s er

  gio

  aB

  ad,

  Por

  Ca

  r q

  uer

  aL

  i xiP

  eLL,

  102

  Mem

  ria

  en

  pap

  er c

  ut

  ro

  saB

  eL g

  um

  Ba

  u g

  on

  zLe

  z, 110

  Petg

  es i

  mar

  bres

  am

  b re

  trat

  al f

  ons

  ma

  neL

  ga

  rC

  ia g

  ra

  u, 11

  1

  Ars

  / L

  art e

  fmer

  ma

  nu

  eL a

  Leg

  re,

  112

  Publ

  icit

  at n

  o en

  cob

  erta

  m

  n

  geL

  s Po

  ns

  i fer

  ra

  n a

  Pa

  ris

  i, 11

  6

  Bran

  cal

  Jose

  P m

  iqu

  eL C

  ar

  CeL

  Ler, 6

  Imat

  ges

  de C

  aste

  llr

  osa

  La

  To

  rr

  enT,

  10

  Un

  cent

  re p

  er a

  la re

  flexi

  : l

  EAC

  Cer

  iC g

  ra

  s, 20

  Una

  gal

  eria

  dar

  t Pi

  Lar d

  oLz

  , 26

  Icon

  ogra

  fia fe

  ster

  am

  iqu

  eL g

  m

  ez, 34

  LEs

  cola

  dA

  rt i

  Supe

  rior

  de

  Dis

  seny

  de

  Cas

  tell

  i el

  seu

  futu

  rfr

  an

  Ces

  C a

  gu

  iLa

  r i

  do

  men

  J, 42

  25 A

  nys

  de d

  isse

  ny g

  rfic

  a l

  Esco

  la d

  Art

  i S

  uper

  ior d

  e D

  isse

  ny d

  e C

  aste

  llV

  iCen

  T V

  ida

  L i a

  Lain

  Ca

  mP

  os,

  48

  Act

  ivita

  ts c

  ultu

  rals

  i ex

  trae

  scol

  ars

  de

  lEA

  SD C

  aste

  ll: l

  exp

  ansi

  de

  lart

  Jos

  an

  Ton

  io a

  ria

  s (K

  eCo),

  56

  La c

  erm

  ica

  a lE

  scol

  a dA

  rt i

  Supe

  rior

  de

  Dis

  seny

  de

  Cas

  tell

  mig

  ueL

  mo

  na

  r m

  ez, 68

  taula

 • Impr

  imei

  x: G

  rfic

  as C

  asta

  .

  Dis

  seny

  i m

  aque

  taci

  : v

  etav

  isua

  l.com

  Dip

  sit

  Lega

  l:

  ISBN

  :

  Edita

  : Ass

  ocia

  ci

  Cultu

  ral C

  olla

  Reb

  ombo

  ri.

  www.collarebo

  mbo

  ri.cat

  Aqu

  est l

  libre

  sh

  a pr

  esen

  tat a

  la c

  onvo

  cat

  ria

  dels

  pre

  mis

  de

  la G

  ener

  alit

  at V

  alen

  cian

  a pe

  r a

  la p

  rom

  oci

  de

  ls

  del v

  alen

  ci.

  Port

  ada

  i pin

  ture

  s: M

  anol

  o Al

  egre

  .

  Cons

  ell d

  e Re

  dacc

  i:

  M. A

  legr

  e, F

  . Apa

  risi,

  E. A

  rtol

  a,J.

  M. C

  arce

  ller,

  M. G

  mez

  , X. L

  lom

  bart

  .

  Sobr

  e el

  nou

  cic

  le fo

  rmat

  iu d

  e Fo

  togr

  afia

  a lE

  scol

  a dA

  rt i

  Dis

  seny

  de

  Cas

  tell

  ra

  faeL

  Ba

  LLes

  Ter a

  n, 76

  Cre

  ar e

  scol

  aJa

  ime

  gim

  nez

  de

  ha

  ro, 84

  Col

  labo

  raci

  am

  b em

  pres

  es d

  el s

  ecto

  r ce

  rm

  ic in

  dust

  rial

  de

  Cas

  tell

  J. e

  nr

  iqu

  e r

  . C

  oLL

  ad

  o, 96

  Avan

  tgua

  rdes

  i ar

  tist

  es d

  ara

  am

  aT

  BeLL

  s,

  an

  Ton

  i aLB

  aLa

  T,

  Lex d

  om

  neC

  h,

  s er

  gio

  aB

  ad,

  Por

  Ca

  r q

  uer

  aL

  i xiP

  eLL,

  102

  Mem

  ria

  en

  pap

  er c

  ut

  ro

  saB

  eL g

  um

  Ba

  u g

  on

  zLe

  z, 110

  Petg

  es i

  mar

  bres

  am

  b re

  trat

  al f

  ons

  ma

  neL

  ga

  rC

  ia g

  ra

  u, 11

  1

  Ars

  / L

  art e

  fmer

  ma

  nu

  eL a

  Leg

  re,

  112

  Publ

  icit

  at n

  o en

  cob

  erta

  m

  n

  geL

  s Po

  ns

  i fer

  ra

  n a

  Pa

  ris

  i, 11

  6

  Bran

  cal

  Jose

  P m

  iqu

  eL C

  ar

  CeL

  Ler, 6

  Imat

  ges

  de C

  aste

  llr

  osa

  La

  To

  rr

  enT,

  10

  Un

  cent

  re p

  er a

  la re

  flexi

  : l

  EAC

  Cer

  iC g

  ra

  s, 20

  Una

  gal

  eria

  dar

  t Pi

  Lar d

  oLz

  , 26

  Icon

  ogra

  fia fe

  ster

  am

  iqu

  eL g

  m

  ez, 34

  LEs

  cola

  dA

  rt i

  Supe

  rior

  de

  Dis

  seny

  de

  Cas

  tell

  i el

  seu

  futu

  rfr

  an

  Ces

  C a

  gu

  iLa

  r i

  do

  men

  J, 42

  25 A

  nys

  de d

  isse

  ny g

  rfic

  a l

  Esco

  la d

  Art

  i S

  uper

  ior d

  e D

  isse

  ny d

  e C

  aste

  llV

  iCen

  T V

  ida

  L i a

  Lain

  Ca

  mP

  os,

  48

  Act

  ivita

  ts c

  ultu

  rals

  i ex

  trae

  scol

  ars

  de

  lEA

  SD C

  aste

  ll: l

  exp

  ansi

  de

  lart

  Jos

  an

  Ton

  io a

  ria

  s (K

  eCo),

  56

  La c

  erm

  ica

  a lE

  scol

  a dA

  rt i

  Supe

  rior

  de

  Dis

  seny

  de

  Cas

  tell

  mig

  ueL

  mo

  na

  r m

  ez, 68

  taula

 • Branca

  lJo

  sep

  Miq

  uel

  Carc

  elle

  r

  Nai

  x fe

  brer

  , el c

  urt,

  i em

  dis

  pose

  a bra

  ncalejar

  , a fe

  r ser

  vir e

  l ver

  b qu

  e en

  s ha

  rega

  lat e

  l pro

  fess

  or, h

  is-

  tori

  ador

  , poe

  ta i

  amic

  de

  Rebo

  mbo

  ri, F

  ranc

  esc

  Mez

  quita

  . Bra

  ncal

  , diu

  en e

  ls d

  icci

  onar

  is,

  s cad

  ascu

  n de

  ls c

  osta

  ts d

  un

  port

  al, e

  spec

  ialm

  ent s

  i s d

  e pe

  dra

  i, pe

  r ext

  ensi

  , s

  ha fe

  t cos

  tum

  , en

  llibr

  es c

  om e

  ls

  nost

  res,

  anom

  enar

  aix

  el p

  rle

  g, le

  scrit

  que

  fa d

  ent

  rada

  , que

  pre

  sent

  a la

  pub

  licac

  i i

  els a

  rtic

  les q

  ue

  la c

  onfig

  uren

  . Per

  met

  eu-m

  e qu

  e br

  anca

  lege

  , don

  cs

  tot i

  sab

  er q

  ue

  s un

  ver

  b no

  acc

  epta

  t per

  cap

  de

  les

  inst

  ituci

  ons

  norm

  ativ

  es d

  e la

  llen

  gua

  i qu

  e b

  riga

  la p

  orta

  daq

  uest

  llib

  re, e

  l din

  ov

  de la

  Bi-

  blio

  teca

  Bs

  ica

  de C

  aste

  ll, d

  e la

  , ja

  sabe

  u, E

  dito

  rial

  sens

  e n

  im d

  e lu

  cre

  que

  s la

  Col

  la R

  ebom

  bori

  .

  Si e

  steu

  lleg

  int a

  ques

  tes

  lnie

  s vo

  l dir

  que

  ja h

  eu g

  irat n

  oran

  ta g

  raus

  , com

  per

  toca

  , aqu

  est l

  libre

  i

  no ll

  ibre

  t, ni

  rev

  ista

  qu

  e he

  m ti

  tula

  t A

  vant

  guar

  des

  i he

  m s

  ubtit

  ulat

  Dis

  seny

  gr

  fic a

  Cas

  tell

  , i

  que

  us in

  tere

  ssa

  o, si

  ms

  no,

  des

  pert

  a la

  vos

  tra

  curio

  sita

  t el t

  ema

  que

  engu

  any

  hem

  tria

  t: el

  dis

  seny

  , le

  s ar

  ts p

  lst

  ique

  s m

  s tr

  enca

  dore

  s, in

  nova

  dore

  s, cr

  eativ

  es,

  i la

  gen

  t, el

  s gr

  ups,

  els

  espa

  is q

  ue a

  la

  nost

  ra c

  iuta

  t sh

  i rel

  acio

  nen.

  Avan

  tgua

  rdes

  , per

  qu

  ens

  hem

  per

  ms

  la ll

  icn

  cia

  de p

  lura

  litza

  r el

  sub

  stan

  tiu a

  vant

  guar

  da, t

  erm

  e m

  ilita

  r qu

  e fa

  ref

  ern

  cia

  a la

  prim

  era

  lnia

  dat

  ac, a

  l des

  taca

  men

  t d

  una

  unita

  t a

  la q

  ual p

  rece

  deix

  en

  la m

  arxa

  i qu

  e, fi

  gura

  dam

  ent,

  defin

  eix,

  en

  un m

  ovim

  ent,

  els

  grup

  s de

  ls p

  recu

  rsor

  s o

  dels

  qui

  so

  sten

  en la

  tend

  nci

  a m

  s a

  van

  ada

  i vol

  en a

  nar e

  n co

  ntra

  de

  la tr

  adic

  i, t

  renc

  ar a

  mb

  ella

  , rom

  pre

  amb

  lart

  de

  les h

  abili

  tats

  man

  uals

  , de

  lofic

  i, de

  les n

  orm

  es e

  stab

  lert

  es.

  Dis

  seny

  gr

  fic a

  Cas

  tell

  , per

  qu

  la c

  apita

  l del

  riu

  Sec

  , la

  ciut

  at n

  ascu

  da a

  l seg

  le x

  iii

  al t

  ocar

  de

  la in

  ters

  ecci

  de

  l par

  alle

  l 40

  N d

  e la

  titud

  i de

  l mer

  idi

  0

  de lo

  ngitu

  d, l

  a no

  stra

  ciu

  tat

  i el s

  eu

  ento

  rn m

  s im

  med

  iat

  s, de

  sem

  pre,

  obj

  ectiu

  i re

  fere

  nt d

  els

  llibr

  es d

  e Re

  bom

  bori

  , i p

  erqu

  de

  spr

  s d

  expl

  icar

  i m

  ostr

  ar, a

  nual

  men

  t, de

  s de

  199

  7, l

  arqu

  itect

  ura

  civi

  l i

  relig

  iosa

  , lu

  rban

  ism

  e, l

  hor

  ta,

  6|7

 • Branca

  lJo

  sep

  Miq

  uel

  Carc

  elle

  r

  Nai

  x fe

  brer

  , el c

  urt,

  i em

  dis

  pose

  a bra

  ncalejar

  , a fe

  r ser

  vir e

  l ver

  b qu

  e en

  s ha

  rega

  lat e

  l pro

  fess

  or, h

  is-

  tori

  ador

  , poe

  ta i

  amic

  de

  Rebo

  mbo

  ri, F

  ranc

  esc

  Mez

  quita

  . Bra

  ncal

  , diu

  en e

  ls d

  icci

  onar

  is,

  s cad

  ascu

  n de

  ls c

  osta

  ts d

  un

  port

  al, e

  spec

  ialm

  ent s

  i s d

  e pe

  dra

  i, pe

  r ext

  ensi

  , s

  ha fe

  t cos

  tum

  , en

  llibr

  es c

  om e

  ls

  nost

  res,

  anom

  enar

  aix

  el p

  rle

  g, le

  scrit

  que

  fa d

  ent

  rada

  , que

  pre

  sent

  a la

  pub

  licac

  i i

  els a

  rtic

  les q

  ue

  la c

  onfig

  uren

  . Per

  met

  eu-m

  e qu

  e br

  anca

  lege

  , don

  cs

  tot i

  sab

  er q

  ue

  s un

  ver

  b no

  acc

  epta

  t per

  cap

  de

  les

  inst

  ituci

  ons

  norm

  ativ

  es d

  e la

  llen

  gua

  i qu

  e b

  riga

  la p

  orta

  daq

  uest

  llib

  re, e

  l din

  ov

  de la

  Bi-

  blio

  teca

  Bs

  ica

  de C

  aste

  ll, d

  e la

  , ja

  sabe

  u, E

  dito

  rial

  sens

  e n

  im d

  e lu

  cre

  que

  s la

  Col

  la R

  ebom

  bori

  .

  Si e

  steu

  lleg

  int a

  ques

  tes

  lnie

  s vo

  l dir

  que

  ja h

  eu g

  irat n

  oran

  ta g

  raus

  , com

  per

  toca

  , aqu

  est l

  libre

  i

  no ll

  ibre

  t, ni

  rev

  ista

  qu

  e he

  m ti

  tula

  t A

  vant

  guar

  des

  i he

  m s

  ubtit

  ulat

  Dis

  seny

  gr

  fic a

  Cas

  tell

  , i

  que

  us in

  tere

  ssa

  o, si

  ms

  no,

  des

  pert

  a la

  vos

  tra

  curio

  sita

  t el t

  ema

  que

  engu

  any

  hem

  tria

  t: el

  dis

  seny

  , le

  s ar

  ts p

  lst

  ique

  s m

  s tr

  enca

  dore

  s, in

  nova

  dore

  s, cr

  eativ

  es,

  i la

  gen

  t, el

  s gr

  ups,

  els

  espa

  is q

  ue a

  la

  nost

  ra c

  iuta

  t sh

  i rel

  acio

  nen.

  Avan

  tgua

  rdes

  , per

  qu

  ens

  hem

  per

  ms

  la ll

  icn

  cia

  de p

  lura

  litza

  r el

  sub

  stan

  tiu a

  vant

  guar

  da, t

  erm

  e m

  ilita

  r qu

  e fa

  ref

  ern

  cia

  a la

  prim

  era

  lnia

  dat

  ac, a

  l des

  taca

  men

  t d

  una

  unita

  t a

  la q

  ual p

  rece

  deix

  en

  la m

  arxa

  i qu

  e, fi

  gura

  dam

  ent,

  defin

  eix,

  en

  un m

  ovim

  ent,

  els

  grup

  s de

  ls p

  recu

  rsor

  s o

  dels

  qui

  so

  sten

  en la

  tend

  nci

  a m

  s a

  van

  ada

  i vol

  en a

  nar e

  n co

  ntra

  de

  la tr

  adic

  i, t

  renc

  ar a

  mb

  ella

  , rom

  pre

  amb

  lart

  de

  les h

  abili

  tats

  man

  uals

  , de

  lofic

  i, de

  les n

  orm

  es e

  stab

  lert

  es.

  Dis

  seny

  gr

  fic a

  Cas

  tell

  , per

  qu

  la c

  apita

  l del

  riu

  Sec

  , la

  ciut

  at n

  ascu

  da a

  l seg

  le x

  iii

  al t

  ocar

  de

  la in

  ters

  ecci

  de

  l par

  alle

  l 40

  N d

  e la

  titud

  i de

  l mer

  idi

  0

  de lo

  ngitu

  d, l

  a no

  stra

  ciu

  tat

  i el s

  eu

  ento

  rn m

  s im

  med

  iat

  s, de

  sem

  pre,

  obj

  ectiu

  i re

  fere

  nt d

  els

  llibr

  es d

  e Re

  bom

  bori

  , i p

  erqu

  de

  spr

  s d

  expl

  icar

  i m

  ostr

  ar, a

  nual

  men

  t, de

  s de

  199

  7, l

  arqu

  itect

  ura

  civi

  l i

  relig

  iosa

  , lu

  rban

  ism

  e, l

  hor

  ta,

  6|7

 • els

  ofici

  s, el

  s co

  stum

  s, la

  mar

  i la

  mar

  jal,

  els

  fets

  , les

  ficc

  ions

  , les

  pre

  dicc

  ions

  , el s

  ec,

  els

  jocs

  , el

  lleur

  e, la

  ms

  ica

  i els

  ms

  ics,

  la s

  oste

  nibi

  litat

  pai

  satg

  stic

  a, m

  edia

  mbi

  enta

  l i li

  ng

  stic

  a, la

  rom

  eria

  m

  agda

  lene

  ra, e

  ls o

  rgen

  s m

  edie

  vals

  i la

  pro

  ducc

  i li

  ter

  ria

  de v

  alor

  que

  ses

  t p

  rodu

  int e

  n va

  lenc

  i,

  vole

  m e

  ngua

  ny d

  onar

  la p

  arau

  la a

  la g

  ent q

  ue, a

  ra i

  ac,

  sap

  de d

  isse

  ny i

  de le

  s t

  cniq

  ues

  pls

  tique

  s m

  s a

  vant

  guar

  dist

  es, a

  la g

  ent q

  ue h

  a ac

  cept

  at la

  nos

  tra

  invi

  taci

  a

  part

  icip

  ar d

  aque

  st n

  ou p

  roje

  cte

  que

  es c

  oncr

  eta

  en a

  ques

  t llib

  re q

  ue te

  niu

  a le

  s m

  ans

  i que

  ja p

  odeu

  trob

  ar ta

  mb

  , pen

  jat e

  n pd

  f, al

  no

  stre

  lloc

  web

  : www.collarebo

  mbo

  ri.cat.

  He l

  legi

  t en

  algu

  n llo

  c, n

  aveg

  ant p

  er lu

  nive

  rs in

  finit

  dIn

  tern

  et q

  ue n

  o sh

  a de

  con

  fond

  re d

  isse

  nyad

  ors

  amb

  artis

  tes,

  mal

  grat

  el c

  om

  deno

  min

  ador

  que

  repr

  esen

  ta la

  cre

  ativ

  itat e

  n am

  bds

  cam

  ps, i

  que

  el

  dis

  seny

  du

  n pr

  oduc

  te o

  du

  n si

  stem

  a es

  fa a

  mid

  a, a

  mb

  un m

  tod

  e de

  treb

  all p

  ropi

  , que

  com

  ena

  am

  b un

  a fix

  aci

  de

  spec

  ifica

  cion

  s i a

  tn

  a va

  lors

  com

  la v

  iabi

  litat

  (tc

  nica

  i ec

  onm

  ica)

  , le

  colo

  gia,

  le

  rgon

  omia

  , la

  fiabi

  litat

  , la

  dura

  bilit

  at, e

  l ci

  cle

  de v

  ida

  del

  prod

  ucte

  o s

  iste

  ma,

  la

  legi

  slac

  i, e

  l pr

  essu

  post

  , els

  pos

  sibl

  es m

  als

  usos

  , le

  ntor

  n i c

  ircum

  stn

  cies

  esp

  ecfi

  ques

  , el d

  ecr

  um, l

  a cu

  ltura

  de

  ls d

  ifere

  nts

  usua

  ris,.

  .. La

  pro

  ducc

  i a

  rts

  tica,

  en

  prin

  cipi

  , s

  ms

  lliu

  re, t

  m

  tod

  es i

  tcn

  ique

  s de

  tr

  ebal

  l dife

  rent

  s i le

  s seu

  es a

  ccio

  ns n

  o pr

  eten

  en e

  star

  just

  ifica

  des.

  En a

  ques

  t llib

  re, q

  ue n

  o po

  t, ni

  vol

  , ser

  exh

  aust

  iu i

  que,

  com

  en

  altr

  es q

  ue h

  em p

  ublic

  at, p

  otse

  r tin

  dr

  cont

  inu

  tat

  i abr

  aar

  m

  s c

  amps

  , hem

  inte

  ntat

  que

  no

  trob

  eu r

  es d

  e bu

  it, s

  uper

  flu, o

  rnam

  enta

  l, co

  m s

  ovin

  t pas

  sa q

  uan

  el m

  ot d

  isse

  ny s

  aplic

  a a

  cert

  s ob

  ject

  es c

  osto

  sos

  o d

  e lu

  xe,

  que

  pret

  enen

  ai

  x ju

  stifi

  car e

  l seu

  pre

  u; a

  cer

  tes c

  reac

  ions

  art

  stiq

  ues c

  omer

  cial

  s, o

  b a

  obj

  ecte

  s in

  tils o

  am

  b un

  a ut

  ilita

  t, en

  tot c

  as, d

  iscu

  tible

  .

  De

  man

  era

  que,

  si s

  egui

  u av

  ant,

  gaud

  ireu

  dun

  dis

  seny

  ben

  mod

  ern

  i vis

  ualm

  ent

  impa

  ctan

  t, co

  m

  corr

  espo

  n al

  tem

  a qu

  e en

  s oc

  upa;

  pas

  seja

  reu

  pels

  car

  rers

  i pl

  aces

  de

  Cas

  tell

  , i re

  flexi

  onar

  eu s

  obre

  es

  cultu

  res,

  faa

  nes,

  harm

  onie

  s, pr

  opor

  cion

  s i d

  esfic

  acis

  ; sab

  reu

  de la

  tra

  ject

  ria

  de

  lEsp

  ai d

  Art

  : qu

  s

  , qu

  ha

  fet i

  sig

  nific

  at, i

  com

  ha

  sacs

  ejat

  el n

  ostr

  e pa

  nora

  ma

  arts

  tic; c

  onei

  xere

  u le

  s fit

  es d

  e le

  mbl

  emt

  ica

  gale

  ria

  Cn

  em; l

  legi

  reu

  i opi

  nare

  u so

  bre

  la M

  agda

  lena

  i la

  rt, s

  obre

  gai

  ates

  i ca

  rtel

  ls,

  jura

  ts, t

  end

  ncie

  s, ev

  oluc

  ions

  i tr

  adic

  ions

  ; tro

  bare

  u un

  bon

  nom

  bre

  de p

  gin

  es p

  rota

  goni

  tzad

  es p

  er

  lEA

  SD, g

  rci

  es a

  ls t

  exto

  s i i

  llus

  trac

  ions

  sig

  nats

  per

  par

  t del

  seu

  pro

  fess

  orat

  , que

  exp

  licite

  n el

  que

  ha

  sup

  osat

  i ha

  apo

  rtat

  des

  prs

  de

  ms

  du

  n qu

  art d

  e se

  gle

  de p

  res

  ncia

  a C

  aste

  ll; v

  eure

  u m

  ostr

  es

  de l

  obra

  act

  ual d

  e di

  fere

  nts

  crea

  dors

  ; sen

  tireu

  com

  els

  mot

  s de

  ls p

  oem

  es u

  s de

  sper

  ten

  sens

  acio

  ns

  i anh

  els

  i, po

  tser

  , fins

  i to

  t, po

  dreu

  apr

  ofita

  r els

  pro

  duct

  es q

  ue a

  nunc

  ien,

  a le

  s da

  rrer

  es p

  gin

  es, l

  es

  empr

  eses

  tan

  espe

  cial

  s que

  ens

  serv

  eixe

  n, n

  ovam

  ent,

  per t

  enir

  la q

  uota

  nec

  ess

  ria

  de p

  ublic

  itat.

  Tant

  de

  bo ti

  ngue

  u un

  a bo

  na le

  ctur

  a o,

  si m

  s n

  o, u

  na a

  grad

  able

  pas

  seja

  da v

  isua

  l.En

  par

  lem

  i en

  s esc

  olte

  m.

  8|9

 • els

  ofici

  s, el

  s co

  stum

  s, la

  mar

  i la

  mar

  jal,

  els

  fets

  , les

  ficc

  ions

  , les

  pre

  dicc

  ions

  , el s

  ec,

  els

  jocs

  , el

  lleur

  e, la

  ms

  ica

  i els

  ms

  ics,

  la s

  oste

  nibi

  litat

  pai

  satg

  stic

  a, m

  edia

  mbi

  enta

  l i li

  ng

  stic

  a, la

  rom

  eria

  m

  agda

  lene

  ra, e

  ls o

  rgen

  s m

  edie

  vals

  i la

  pro

  ducc

  i li

  ter

  ria

  de v

  alor

  que

  ses

  t p

  rodu

  int e

  n va

  lenc

  i,

  vole

  m e

  ngua

  ny d

  onar

  la p

  arau

  la a

  la g

  ent q

  ue, a

  ra i

  ac,

  sap

  de d

  isse

  ny i

  de le

  s t

  cniq

  ues

  pls

  tique

  s m

  s a

  vant

  guar

  dist

  es, a

  la g

  ent q

  ue h

  a ac

  cept

  at la

  nos

  tra

  invi

  taci

  a

  part

  icip

  ar d

  aque

  st n

  ou p

  roje

  cte

  que

  es c

  oncr

  eta

  en a

  ques

  t llib

  re q

  ue te

  niu

  a le

  s m

  ans

  i que

  ja p

  odeu

  trob

  ar ta

  mb

  , pen

  jat e

  n pd

  f, al

  no

  stre

  lloc

  web

  : www.collarebo

  mbo

  ri.cat.

  He l

  legi

  t en

  algu

  n llo

  c, n

  aveg

  ant p

  er lu

  nive

  rs in

  finit

  dIn

  tern

  et q

  ue n

  o sh

  a de

  con

  fond

  re d

  isse

  nyad

  ors

  amb

  artis

  tes,

  mal

  grat

  el c

  om

  deno

  min

  ador

  que

  repr

  esen

  ta la

  cre

  ativ

  itat e

  n am

  bds

  cam

  ps, i

  que

  el

  dis

  seny

  du

  n pr

  oduc

  te o

  du

  n si

  stem

  a es

  fa a

  mid

  a, a

  mb

  un m

  tod

  e de

  treb

  all p

  ropi

  , que

  com

  ena

  am

  b un

  a fix

  aci

  de

  spec

  ifica

  cion

  s i a

  tn

  a va

  lors

  com

  la v

  iabi

  litat

  (tc

  nica

  i ec

  onm

  ica)

  , le

  colo

  gia,

  le

  rgon

  omia

  , la

  fiabi

  litat

  , la

  dura

  bilit

  at, e

  l ci

  cle

  de v

  ida

  del

  prod

  ucte

  o s

  iste

  ma,

  la

  legi

  slac

  i, e

  l pr

  essu

  post

  , els

  pos

  sibl

  es m

  als

  usos

  , le

  ntor

  n i c

  ircum

  stn

  cies

  esp

  ecfi

  ques

  , el d

  ecr

  um, l

  a cu

  ltura

  de

  ls d

  ifere

  nts

  usua

  ris,.

  .. La

  pro

  ducc

  i a

  rts

  tica,

  en

  prin

  cipi

  , s

  ms

  lliu

  re, t

  m

  tod

  es i

  tcn

  ique

  s de

  tr

  ebal

  l dife

  rent

  s i le

  s seu

  es a

  ccio

  ns n

  o pr

  eten

  en e

  star

  just

  ifica

  des.

  En a

  ques

  t llib

  re, q

  ue n

  o po

  t, ni

  vol

  , ser

  exh

  aust

  iu i

  que,

  com

  en

  altr

  es q

  ue h

  em p

  ublic

  at, p

  otse

  r tin

  dr

  cont

  inu

  tat

  i abr

  aar

  m

  s c

  amps

  , hem

  inte

  ntat

  que

  no

  trob

  eu r

  es d

  e bu

  it, s

  uper

  flu, o

  rnam

  enta

  l, co

  m s

  ovin

  t pas

  sa q

  uan

  el m

  ot d

  isse

  ny s

  aplic

  a a

  cert

  s ob

  ject

  es c

  osto

  sos

  o d

  e lu

  xe,

  que

  pret

  enen

  ai

  x ju

  stifi

  car e

  l seu

  pre

  u; a

  cer

  tes c

  reac

  ions

  art

  stiq

  ues c

  omer

  cial

  s, o

  b a

  obj

  ecte

  s in

  tils o

  am

  b un

  a ut

  ilita

  t, en

  tot c

  as, d

  iscu

  tible

  .

  De

  man

  era

  que,

  si s

  egui

  u av

  ant,

  gaud

  ireu

  dun

  dis

  seny

  ben

  mod

  ern

  i vis

  ualm

  ent

  impa

  ctan

  t, co

  m

  corr

  espo

  n al

  tem

  a qu

  e en

  s oc

  upa;

  pas

  seja

  reu

  pels

  car

  rers

  i pl

  aces

  de

  Cas

  tell

  , i re

  flexi

  onar

  eu s

  obre

  es

  cultu

  res,

  faa

  nes,

  harm

  onie

  s, pr

  opor

  cion

  s i d

  esfic

  acis

  ; sab

  reu

  de la

  tra

  ject

  ria

  de

  lEsp

  ai d

  Art

  : qu

  s

  , qu

  ha

  fet i

  sig

  nific

  at, i

  com

  ha

  sacs

  ejat

  el n

  ostr

  e pa

  nora

  ma

  arts

  tic; c

  onei

  xere

  u le

  s fit

  es d

  e le

  mbl

  emt

  ica

  gale

  ria

  Cn

  em; l

  legi

  reu

  i opi

  nare

  u so

  bre

  la M

  agda

  lena

  i la

  rt, s

  obre

  gai

  ates

  i ca

  rtel

  ls,

  jura

  ts, t

  end

  ncie

  s, ev

  oluc

  ions

  i tr

  adic

  ions

  ; tro

  bare

  u un

  bon

  nom

  bre

  de p

  gin

  es p

  rota

  goni

  tzad

  es p

  er

  lEA

  SD, g

  rci

  es a

  ls t

  exto

  s i i

  llus

  trac

  ions

  sig

  nats

  per

  par

  t del

  seu

  pro

  fess

  orat

  , que

  exp

  licite

  n el

  que

  ha

  sup

  osat

  i ha

  apo

  rtat

  des

  prs

  de

  ms

  du

  n qu

  art d

  e se

  gle

  de p

  res

  ncia

  a C

  aste

  ll; v

  eure

  u m

  ostr

  es

  de l

  obra

  act

  ual d

  e di

  fere

  nts

  crea

  dors

  ; sen

  tireu

  com

  els

  mot

  s de

  ls p

  oem

  es u

  s de

  sper

  ten

  sens

  acio

  ns

  i anh

  els

  i, po

  tser

  , fins

  i to

  t, po

  dreu

  apr

  ofita

  r els

  pro

  duct

  es q

  ue a

  nunc

  ien,

  a le

  s da

  rrer

  es p

  gin

  es, l

  es

  empr

  eses

  tan

  espe

  cial

  s que

  ens

  serv

  eixe

  n, n

  ovam

  ent,

  per t

  enir

  la q

  uota

  nec

  ess

  ria

  de p

  ublic

  itat.

  Tant

  de

  bo ti

  ngue

  u un

  a bo

  na le

  ctur

  a o,

  si m

  s n

  o, u

  na a

  grad

  able

  pas

  seja

  da v

  isua

  l.En

  par

  lem

  i en

  s esc

  olte

  m.

  8|9

 • Ima

  tges

  de

  Ca

  stel

  lRo

  sal

  a To

  rren

  t

  Univ

  ersi

  tat J

  aum

  e I d

  e Ca

  stel

  l

  Sota

  aqu

  est

  ttol

  , I

  mat

  ges

  de C

  aste

  ll,

  no p

  rete

  nc d

  ibui

  xar

  un C

  aste

  ll c

  ompl

  aent

  am

  b el

  l m

  atei

  x, q

  ue in

  sist

  eix

  una

  i altr

  a ve

  gada

  a re

  petir

  les

  mat

  eixe

  s es

  tam

  pes

  a fi

  de p

  alli

  ar u

  na re

  alita

  t be

  n an

  odin

  a. C

  aste

  ll, m

  alau

  rada

  men

  t, no

  ha

  arri

  bat

  a se

  r ci

  utat

  bon

  ica

  i no

  ha a

  rrib

  at a

  ser

  -ho

  perq

  u, s

  iste

  mt

  icam

  ent,

  ha p

  erdu

  t la

  seua

  iden

  titat

  , a m

  ans d

  els q

  ue h

  auri

  en d

  hav

  er-la

  con

  serv

  at.

  Prim

  er v

  an s

  er e

  ls d

  esas

  tros

  os a

  nys

  seix

  anta

  , am

  b el

  seu

  desarrollism

  o fe

  ro,

  els

  que

  van

  por

  tar e

  ls

  resp

  onsa

  bles

  de

  lurb

  anis

  me

  de ll

  avor

  s a

  com

  part

  ir so

  mni

  s am

  b le

  spec

  ulac

  i. D

  es d

  ales

  hore

  s, el

  s de

  spro

  psi

  ts e

  s van

  acu

  mul

  ar i

  sem

  bla

  que

  enca

  ra n

  o ha

  n ac

  abat

  . Sor

  prn

  veu

  re c

  om e

  ls q

  ue h

  avie

  n d

  enca

  rreg

  ar-s

  e de

  cre

  ar e

  spai

  s ag

  rada

  bles

  en

  la c

  iuta

  t, no

  tene

  n aq

  uest

  a q

  esti

  com

  a p

  riorit

  ria

  . M

  olte

  s veg

  ades

  , es m

  ampr

  enen

  acc

  ions

  que

  aca

  ben

  en c

  lam

  oros

  os fr

  acas

  sos.

  I, la

  men

  tabl

  emen

  t, no

  hi

  hi h

  a co

  nsci

  nci

  a da

  quei

  x fr

  acs

  .

  Com

  plae

  nt-n

  os n

  oms

  qua

  n ca

  lga

  fer-

  ho,

  per

  , in

  icia

  rem

  un

  reco

  rreg

  ut p

  er a

  lgun

  s llo

  cs d

  e C

  aste

  ll, n

  o d

  una

  man

  era

  sist

  emt

  ica,

  per

  va

  lora

  nt a

  lgun

  es re

  alitz

  acio

  ns i

  expe

  rin

  cies

  con

  cret

  es

  rela

  cion

  ades

  am

  b l

  mbi

  t cul

  tura

  l.

  I com

  ena

  r a

  mb

  un r

  ecor

  d, e

  l du

  n es

  pai u

  rb

  que,

  al m

  atei

  x ce

  ntre

  de

  Cas

  tell

  , fa

  ja p

  rou

  anys

  , ex

  erci

  a le

  s fu

  ncio

  ns d

  apar

  cam

  ent:

  lact

  ual p

  laa

  de

  Sant

  a C

  lara

  . Qua

  n el

  s co

  txes

  van

  com

  ena

  r a

  desa

  par

  ixer

  per

  a d

  onar

  pas

  a le

  s ob

  res

  de la

  pla

  a, v

  am s

  entir

  un

  cert

  alle

  ujam

  ent

  tots

  els

  que

  hi

  pas

  sve

  m d

  iri

  amen

  t, so

  rtej

  ant e

  ls v

  ehic

  les,

  per

  aqu

  esta

  tran

  quil

  litat

  es

  va c

  onge

  lar

  a m

  esur

  a qu

  e la

  pla

  a s

  afai

  ona

  va a

  mb

  la fr

  edor

  de

  la p

  edra

  . En

  el se

  u ce

  ntre

  , din

  amita

  nt la

  pos

  sibi

  litat

  du

  na

  visi

  lm

  pida

  , es

  va in

  stal

  lar

  una

  escu

  ltura

  de

  vetu

  sta

  tem

  tic

  a, a

  mb

  prob

  lem

  es d

  e re

  solu

  ci

  i que

  ha

  difi

  culta

  t en

  ms

  du

  n se

  ntit

  ls

  de l

  espa

  i. Ja

  en

  un a

  ltre

  mbi

  t, va

  ig s

  ugge

  rir q

  ue u

  n ca

  nvi d

  e llo

  c de

  la p

  ea

  afav

  oriri

  a no

  sol

  s la

  pr

  pia

  pla

  a si

  n la

  mat

  eixa

  esc

  ultu

  ra. E

  ncar

  a qu

  e am

  b ai

  x

  no a

  caba

  rien

  els

  pro

  blem

  es d

  aque

  st e

  spai

  lim

  trof

  am

  b el

  mer

  cat.

  Cal

  dria

  pos

  ar

  mfa

  si e

  n aq

  uest

  a re

  laci

  , e

  n co

  mpt

  e de

  trac

  tar d

  e rim

  ar a

  mb

  la re

  sta

  ded

  ifici

  s circ

  umda

  nts.

  10|11

 • Ima

  tges

  de

  Ca

  stel

  lRo

  sal

  a To

  rren

  t

  Univ

  ersi

  tat J

  aum

  e I d

  e Ca

  stel

  l

  Sota

  aqu

  est

  ttol

  , I

  mat

  ges

  de C

  aste

  ll,

  no p

  rete

  nc d

  ibui

  xar

  un C

  aste

  ll c

  ompl

  aent

  am

  b el

  l m

  atei

  x, q

  ue in

  sist

  eix

  una

  i altr

  a ve

  gada

  a re

  petir

  les

  mat

  eixe

  s es

  tam

  pes

  a fi

  de p

  alli

  ar u

  na re

  alita

  t be

  n an

  odin

  a. C

  aste

  ll, m

  alau

  rada

  men

  t, no

  ha

  arri

  bat

  a se

  r ci

  utat

  bon

  ica

  i no

  ha a

  rrib

  at a

  ser

  -ho

  perq

  u, s

  iste

  mt

  icam

  ent,

  ha p

  erdu

  t la

  seua

  iden

  titat

  , a m

  ans d

  els q

  ue h

  auri

  en d

  hav

  er-la

  con

  serv

  at.

  Prim

  er v

  an s

  er e

  ls d

  esas

  tros

  os a

  nys

  seix

  anta

  , am

  b el

  seu

  desarrollism

  o fe

  ro,

  els

  que

  van

  por

  tar e

  ls

  resp

  onsa

  bles

  de

  lurb

  anis

  me

  de ll

  avor

  s a

  com

  part

  ir so

  mni

  s am

  b le

  spec

  ulac

  i. D

  es d

  ales

  hore

  s, el

  s de

  spro

  psi

  ts e

  s van

  acu

  mul

  ar i

  sem

  bla

  que

  enca

  ra n

  o ha

  n ac

  abat

  . Sor

  prn

  veu

  re c

  om e

  ls q

  ue h

  avie

  n d

  enca

  rreg

  ar-s

  e de

  cre

  ar e

  spai

  s ag

  rada

  bles

  en

  la c

  iuta

  t, no

  tene

  n aq

  uest

  a q

  esti

  com

  a p

  riorit

  ria

  . M

  olte

  s veg

  ades

  , es m

  ampr

  enen

  acc

  ions

  que

  aca

  ben

  en c

  lam

  oros

  os fr

  acas

  sos.

  I, la

  men

  tabl

  emen

  t, no

  hi

  hi h

  a co

  nsci

  nci

  a da

  quei

  x fr

  acs

  .

  Com

  plae

  nt-n

  os n

  oms

  qua

  n ca

  lga

  fer-

  ho,

  per

  , in

  icia

  rem

  un

  reco

  rreg

  ut p

  er a

  lgun

  s llo

  cs d

  e C

  aste

  ll, n

  o d

  una

  man

  era

  sist

  emt

  ica,

  per

  va

  lora

  nt a

  lgun

  es re

  alitz

  acio

  ns i

  expe

  rin

  cies

  con

  cret

  es

  rela

  cion

  ades

  am

  b l

  mbi

  t cul

  tura

  l.

  I com

  ena

  r a

  mb

  un r

  ecor

  d, e

  l du

  n es

  pai u

  rb

  que,

  al m

  atei

  x ce

  ntre

  de

  Cas

  tell

  , fa

  ja p

  rou

  anys

  , ex

  erci

  a le

  s fu

  ncio

  ns d

  apar

  cam

  ent:

  lact

  ual p

  laa

  de

  Sant

  a C

  lara

  . Qua

  n el

  s co

  txes

  van

  com

  ena

  r a

  desa

  par

  ixer

  per

  a d

  onar

  pas

  a le

  s ob

  res

  de la

  pla

  a, v

  am s

  entir

  un

  cert

  alle

  ujam

  ent

  tots

  els

  que

  hi

  pas

  sve

  m d

  iri

  amen

  t, so

  rtej

  ant e

  ls v

  ehic

  les,

  per

  aqu

  esta

  tran

  quil

  litat

  es

  va c

  onge

  lar

  a m

  esur

  a qu

  e la

  pla

  a s

  afai

  ona

  va a

  mb

  la fr

  edor

  de

  la p

  edra

  . En

  el se

  u ce

  ntre

  , din

  amita

  nt la

  pos

  sibi

  litat

  du

  na

  visi

  lm

  pida

  , es

  va in

  stal

  lar

  una

  escu

  ltura

  de

  vetu

  sta

  tem

  tic

  a, a

  mb

  prob

  lem

  es d

  e re

  solu

  ci

  i que

  ha

  difi

  culta

  t en

  ms

  du

  n se

  ntit

  ls

  de l

  espa

  i. Ja

  en

  un a

  ltre

  mbi

  t, va

  ig s

  ugge

  rir q

  ue u

  n ca

  nvi d

  e llo

  c de

  la p

  ea

  afav

  oriri

  a no

  sol

  s la

  pr

  pia

  pla

  a si

  n la

  mat

  eixa

  esc

  ultu

  ra. E

  ncar

  a qu

  e am

  b ai

  x

  no a

  caba

  rien

  els

  pro

  blem

  es d

  aque

  st e

  spai

  lim

  trof

  am

  b el

  mer

  cat.

  Cal

  dria

  pos

  ar

  mfa

  si e

  n aq

  uest

  a re

  laci

  , e

  n co

  mpt

  e de

  trac

  tar d

  e rim

  ar a

  mb

  la re

  sta

  ded

  ifici

  s circ

  umda

  nts.

  10|11

 • Any

  s de

  spr

  s de

  la d

  esaf

  ortu

  nada

  reso

  luci

  de

  la p

  laa

  , alg

  va

  pen

  sar

  que,

  en

  efec

  te, l

  a pe

  dra

  era

  exce

  ssiv

  a, q

  ue l

  ambi

  ent

  era

  dur

  i, pe

  r di

  smin

  uir-

  ne l

  impa

  cte

  visu

  al, s

  hi

  van

  intr

  odui

  r pe

  sade

  s ja

  rdin

  eres

  am

  b ar

  bres

  . Cad

  a ve

  gada

  que

  els

  vei

  g pe

  nse

  en p

  arda

  ls e

  ngab

  iats

  . Aqu

  eixo

  s ar

  bres

  que

  ne

  cess

  iten

  arre

  lar-

  se a

  la

  terr

  a, p

  arei

  xen

  vole

  r ar

  ranc

  ar a

  cr

  rer

  des

  de l

  a se

  ua p

  res

  , ret

  alla

  da

  qual

  sevo

  l pos

  sibi

  litat

  de

  sten

  dre

  conv

  enie

  ntm

  ent l

  es se

  ues b

  ranq

  ues.

  Esta

  n m

  olt b

  el

  s arb

  res e

  n le

  s ci

  utat

  s, pe

  r des

  com

  ptat

  , per

  en

  la te

  rra,

  i no

  rent

  ant l

  a co

  nsci

  nci

  a de

  qui

  pr

  viam

  ent v

  a ce

  nsur

  ar

  el se

  u no

  rmal

  cre

  ixem

  ent.

  Enca

  ra s

  ort q

  ue, d

  es d

  e la

  pla

  a, e

  ntre

  m a

  l mer

  cat i

  ens

  sor

  prn

  lana

  r i v

  indr

  e de

  la g

  ent,

  que

  revi

  sa

  la p

  esqu

  era

  del d

  ia. E

  l sar

  au q

  ue e

  nvol

  ta la

  cte

  quot

  idi

  de

  la c

  ompr

  a i l

  es d

  iver

  ses e

  spc

  ies d

  e pe

  ixos

  qu

  e en

  s co

  ntem

  plen

  des

  de

  les

  banc

  ades

  ens

  rec

  onci

  lien

  amb

  el C

  aste

  ll d

  edi

  ficis

  que

  fer

  eixe

  n el

  sen

  tit c

  om.

  Un

  dels

  act

  es m

  s b

  ells

  a q

  u p

  ot a

  spira

  r el

  ser

  hum

  s

  tra

  vess

  ar le

  s po

  rtes

  del

  s m

  erca

  ts. A

  ll b

  usqu

  em le

  s m

  atei

  xes

  cose

  s, en

  s ig

  uala

  lin

  ter

  s pe

  r al

  l q

  ue, a

  l cap

  i a

  la fi

  , cad

  a di

  a en

  s m

  ant

  am

  b vi

  da. S

  i des

  del

  mer

  cat

  del p

  eix

  anem

  al d

  e le

  s fr

  uite

  s i v

  erdu

  res,

  ens

  adon

  arem

  qu

  e el

  s am

  os d

  aque

  sts

  esta

  blim

  ents

  s q

  ue p

  osse

  eixe

  n el

  sen

  tit in

  nat d

  e lh

  arm

  onia

  i de

  l bon

  gus

  t. M

  irem

  am

  b em

  bada

  limen

  t la

  disp

  osic

  i d

  els

  alim

  ents

  , ens

  del

  ecte

  m a

  mb

  les

  petit

  es p

  irm

  ides

  de

  frui

  tes,

  amb

  aque

  ix g

  est d

  els

  com

  erci

  ants

  repa

  rtin

  t, en

  tre

  els

  buits

  de

  la fr

  uita

  aca

  bada

  de

  vend

  re,

  els n

  ous p

  rodu

  ctes

  . Ells

  s q

  ue te

  nen

  el g

  ust p

  er la

  cor

  recc

  i q

  ue m

  anca

  als

  que

  , a l

  exte

  rior,

  haur

  ien

  de p

  rocu

  rar-

  nos u

  na v

  ida

  ms

  har

  mn

  ica.

  No

  sigu

  em, p

  er,

  del

  tot

  neg

  atiu

  s; ta

  mb

  s

  cer

  t que

  el p

  roc

  s de

  via

  nalit

  zaci

  da

  l-gu

  ns c

  arre

  rs h

  a co

  ntrib

  ut

  a qu

  la

  ciu

  tat

  resp

  ire u

  n po

  c m

  s tr

  anqu

  illa

  i qu

  e po

  guem

  en

  seny

  ar a

  ls p

  ocs

  turis

  tes

  que

  es d

  espl

  acen

  a

  la c

  iuta

  t (hi

  ha

  qui c

  onei

  x le

  s pla

  tges

  sens

  e ha

  -ve

  r-se

  aco

  stat

  mai

  a la

  nos

  tra

  capi

  tal)

  una

  srie

  de c

  arre

  rs en

  qu

  , si f

  em u

  n es

  for

  dim

  agin

  aci

  , pod

  em

  intu

  ir la

  ntig

  a im

  atge

  que

  teni

  en. E

  l nou

  ric,

  no

  obst

  ant a

  ix,

  no

  va a

  prec

  iar e

  l que

  pos

  sea

  i ho

  va d

  eixa

  r pe

  rdre

  , aix

  que

  , al c

  osta

  t de

  la c

  aset

  a ec

  lct

  ica

  de d

  ues p

  lant

  es, t

  mid

  a en

  la se

  ua b

  elle

  sa, v

  a al

  ar l

  edi-

  fici s

  ense

  gr

  cia

  que

  hui h

  em d

  e su

  port

  ar.

  Afor

  tuna

  dam

  ent,

  la v

  ida

  a C

  aste

  ll, p

  els

  mat

  ins,

  s d

  inm

  ica,

  els

  car

  rers

  so

  mpl

  in d

  e pe

  rson

  es q

  ue

  amb

  la s

  enzi

  llesa

  del

  s tr

  ebal

  lado

  rs v

  an d

  un

  cost

  at a

  un

  altr

  e, s

  omriu

  en, p

  arle

  n i c

  onvi

  uen.

  Les

  ciu

  -ta

  ts s

  n s

  obre

  tot l

  es s

  eues

  gen

  ts i,

  per

  aix

  , a

  veg

  ades

  , Cas

  tell

  ens

  sem

  bla

  bella

  . Per

  qu

  an a

  quei

  -xe

  s pe

  rson

  es e

  s re

  tiren

  a s

  a ca

  sa (m

  s p

  rom

  pte,

  cur

  iosa

  men

  t, qu

  e en

  altr

  es c

  iuta

  ts d

  e m

  ajor

  rig

  or

  clim

  tic

  ) sen

  s to

  rnen

  a ti

  rar

  dam

  unt e

  ls e

  dific

  is, l

  esc

  asse

  tat d

  e ra

  cons

  ver

  ds, a

  veg

  ades

  la fa

  lta d

  e ne

  teja

  . Aix

  s

  , lti

  mam

  ent,

  ens

  pode

  m tr

  obar

  am

  b un

  a m

  oda

  nova

  en

  form

  a d

  escu

  lture

  s, pe

  rqu

  , de

  sob

  te, C

  aste

  ll s

  ha v

  estit

  am

  b pe

  ces

  escu

  ltri

  ques

  de

  figur

  es h

  uman

  es, a

  lgun

  es d

  e le

  s qu

  als

  gra-

  cios

  amen

  t res

  olte

  s, pe

  r q

  ue, e

  n la

  seua

  repe

  tici

  , sin

  cera

  men

  t ens

  sorp

  rene

  n. D

  es q

  ue v

  a ap

  ari

  xer

  el ia

  io q

  ue, a

  mb

  la s

  eua

  nta

  , llig

  en

  un b

  anc

  de lA

  ving

  uda

  Rei E

  n Ja

  ume,

  sh

  an m

  ultip

  licat

  une

  s fig

  ures

  mol

  tes

  vega

  des

  anco

  rade

  s en

  el t

  pic

  (al

  g v

  a ob

  lidar

  que

  est

  em e

  n el

  seg

  le X

  XI i

  que

  la

  trad

  ici

  t e

  ls s

  eus

  prop

  is ll

  ocs)

  i al

  gune

  s al

  tres

  des

  cont

  extu

  alitz

  ades

  que

  aca

  ben

  per

  enfa

  dar-

  nos.

  El

  sara

  u q

  ue

  env

  olta

  el

  qu

  otid

  i a

  cte

  de

  la c

  omp

  ra i

  les

  div

  erse

  s es

  pc

  ies

  del

  s p

  eix

  os

  qu

  e en

  s co

  nte

  mp

  len

  des

  de

  les

  ba

  nca

  des

  en

  s fa

  n r

  econ

  cilia

  r-n

  os a

  mb

  el

  Ca

  stel

  l

  de

  difi

  cis

  qu

  e fe

  reix

  en e

  l se

  nti

  t co

  m

  .

  12|13

 • Any

  s de

  spr

  s de

  la d

  esaf

  ortu

  nada

  reso

  luci

  de

  la p

  laa

  , alg

  va

  pen

  sar

  que,

  en

  efec

  te, l

  a pe

  dra

  era

  exce

  ssiv

  a, q

  ue l

  ambi

  ent

  era

  dur

  i, pe

  r di

  smin

  uir-

  ne l

  impa

  cte

  visu

  al, s

  hi

  van

  intr

  odui

  r pe

  sade

  s ja

  rdin

  eres

  am

  b ar

  bres

  . Cad

  a ve

  gada

  que

  els

  vei

  g pe

  nse

  en p

  arda

  ls e

  ngab

  iats

  . Aqu

  eixo

  s ar

  bres

  que

  ne

  cess

  iten

  arre

  lar-

  se a

  la

  terr

  a, p

  arei

  xen

  vole

  r ar

  ranc

  ar a

  cr

  rer

  des

  de l

  a se

  ua p

  res

  , ret

  alla

  da

  qual

  sevo

  l pos

  sibi

  litat

  de

  sten

  dre

  conv

  enie

  ntm

  ent l

  es se

  ues b

  ranq

  ues.

  Esta

  n m

  olt b

  el

  s arb

  res e

  n le

  s ci

  utat

  s, pe

  r des

  com

  ptat

  , per

  en

  la te

  rra,

  i no

  rent

  ant l

  a co

  nsci

  nci

  a de

  qui

  pr

  viam

  ent v

  a ce

  nsur

  ar

  el se

  u no

  rmal

  cre

  ixem

  ent.

  Enca

  ra s

  ort q

  ue, d

  es d

  e la

  pla

  a, e

  ntre

  m a

  l mer

  cat i

  ens

  sor

  prn

  lana

  r i v

  indr

  e de

  la g

  ent,

  que

  revi

  sa

  la p

  esqu

  era

  del d

  ia. E

  l sar

  au q

  ue e

  nvol

  ta la

  cte

  quot

  idi

  de

  la c

  ompr

  a i l

  es d

  iver

  ses e

  spc

  ies d

  e pe

  ixos

  qu

  e en

  s co

  ntem

  plen

  des

  de

  les

  banc

  ades

  ens

  rec

  onci

  lien

  amb

  el C

  aste

  ll d

  edi

  ficis

  que

  fer

  eixe

  n el

  sen

  tit c

  om.

  Un

  dels

  act

  es m

  s b

  ells

  a q

  u p

  ot a

  spira

  r el

  ser

  hum

  s

  tra

  vess

  ar le

  s po

  rtes

  del

  s m

  erca

  ts. A

  ll b

  usqu

  em le

  s m

  atei

  xes

  cose

  s, en

  s ig

  uala

  lin

  ter

  s pe

  r al

  l q

  ue, a

  l cap

  i a

  la fi

  , cad

  a di

  a en

  s m

  ant

  am

  b vi

  da. S

  i des

  del

  mer

  cat

  del p

  eix

  anem

  al d

  e le

  s fr

  uite

  s i v

  erdu

  res,

  ens

  adon

  arem

  qu

  e el

  s am

  os d

  aque

  sts

  esta

  blim

  ents

  s q

  ue p

  osse

  eixe

  n el

  sen

  tit in

  nat d

  e lh

  arm

  onia

  i de

  l bon

  gus

  t. M

  irem

  am

  b em

  bada

  limen

  t la

  disp

  osic

  i d

  els

  alim

  ents

  , ens

  del

  ecte

  m a

  mb

  les

  petit

  es p

  irm

  ides

  de

  frui

  tes,

  amb

  aque

  ix g

  est d

  els

  com

  erci

  ants

  repa

  rtin

  t, en

  tre

  els

  buits

  de

  la fr

  uita

  aca

  bada

  de

  vend

  re,

  els n

  ous p

  rodu

  ctes

  . Ells

  s q

  ue te

  nen

  el g

  ust p

  er la

  cor

  recc

  i q

  ue m

  anca

  als

  que

  , a l

  exte

  rior,

  haur

  ien

  de p

  rocu

  rar-

  nos u

  na v

  ida

  ms

  har

  mn

  ica.

  No

  sigu

  em, p

  er,

  del

  tot

  neg

  atiu

  s; ta

  mb

  s

  cer

  t que

  el p

  roc

  s de

  via

  nalit

  zaci

  da

  l-gu

  ns c

  arre

  rs h

  a co

  ntrib

  ut

  a qu

  la

  ciu

  tat

  resp

  ire u

  n po

  c m

  s tr

  anqu

  illa

  i qu

  e po

  guem

  en

  seny

  ar a

  ls p

  ocs

  turis

  tes

  que

  es d

  espl

  acen

  a

  la c

  iuta

  t (hi

  ha

  qui c

  onei

  x le

  s pla

  tges

  sens

  e ha

  -ve

  r-se

  aco

  stat

  mai

  a la

  nos

  tra

  capi

  tal)

  una

  srie

  de c

  arre

  rs en

  qu

  , si f

  em u

  n es

  for

  dim

  agin

  aci

  , pod

  em

  intu

  ir la

  ntig

  a im

  atge

  que

  teni

  en. E

  l nou

  ric,

  no

  obst

  ant a

  ix,

  no

  va a

  prec

  iar e

  l que

  pos

  sea

  i ho

  va d

  eixa

  r pe

  rdre

  , aix

  que

  , al c

  osta

  t de

  la c

  aset

  a ec

  lct

  ica

  de d

  ues p

  lant

  es, t

  mid

  a en

  la se

  ua b

  elle

  sa, v

  a al

  ar l

  edi-

  fici s

  ense

  gr

  cia

  que

  hui h

  em d

  e su

  port

  ar.

  Afor

  tuna

  dam

  ent,

  la v

  ida

  a C

  aste

  ll, p

  els

  mat

  ins,

  s d

  inm

  ica,

  els

  car

  rers

  so

  mpl

  in d

  e pe

  rson

  es q

  ue

  amb

  la s

  enzi

  llesa

  del

  s tr

  ebal

  lado

  rs v

  an d

  un

  cost

  at a

  un

  altr

  e, s

  omriu

  en, p

  arle

  n i c

  onvi

  uen.

  Les

  ciu

  -ta

  ts s

  n s

  obre

  tot l

  es s

  eues

  gen

  ts i,

  per

  aix

  , a

  veg

  ades

  , Cas

  tell

  ens

  sem

  bla

  bella

  . Per

  qu

  an a

  quei

  -xe

  s pe

  rson

  es e

  s re

  tiren

  a s

  a ca

  sa (m

  s p

  rom

  pte,

  cur

  iosa

  men

  t, qu

  e en

  altr

  es c

  iuta

  ts d

  e m

  ajor

  rig

  or

  clim

  tic

  ) sen

  s to

  rnen

  a ti

  rar

  dam

  unt e

  ls e

  dific

  is, l

  esc

  asse

  tat d

  e ra

  cons

  ver

  ds, a

  veg

  ades

  la fa

  lta d

  e ne

  teja

  . Aix

  s

  , lti

  mam

  ent,

  ens

  pode

  m tr

  obar

  am

  b un

  a m

  oda

  nova

  en

  form

  a d

  escu

  lture

  s, pe

  rqu

  , de

  sob

  te, C

  aste

  ll s

  ha v

  estit

  am

  b pe

  ces

  escu

  ltri

  ques

  de

  figur

  es h

  uman

  es, a

  lgun

  es d

  e le

  s qu

  als

  gra-

  cios

  amen

  t res

  olte

  s, pe

  r q

  ue, e

  n la

  seua

  repe

  tici

  , sin

  cera

  men

  t ens

  sorp

  rene

  n. D

  es q

  ue v

  a ap

  ari

  xer

  el ia

  io q

  ue, a

  mb

  la s

  eua

  nta

  , llig

  en

  un b

  anc

  de lA

  ving

  uda

  Rei E

  n Ja

  ume,

  sh

  an m

  ultip

  licat

  une

  s fig

  ures

  mol

  tes

  vega

  des

  anco

  rade

  s en

  el t

  pic

  (al

  g v

  a ob

  lidar

  que

  est

  em e

  n el

  seg

  le X

  XI i

  que

  la

  trad

  ici

  t e

  ls s

  eus

  prop

  is ll

  ocs)

  i al

  gune

  s al

  tres

  des

  cont

  extu

  alitz

  ades

  que

  aca

  ben

  per

  enfa

  dar-

  nos.

  El

  sara

  u q

  ue

  env

  olta

  el

  qu

  otid

  i a

  cte

  de

  la c

  omp

  ra i

  les

  div

  erse

  s es

  pc

  ies

  del

  s p

  eix

  os

  qu

  e en

  s co

  nte

  mp

  len

  des

  de

  les

  ba

  nca

  des

  en

  s fa

  n r

  econ

  cilia

  r-n

  os a

  mb

  el

  Ca

  stel

  l

  de

  difi

  cis

  qu

  e fe

  reix

  en e

  l se

  nti

  t co

  m

  .

  12|13

 • Es t

  ract

  ava,

  sup

  ose,

  de

  vole

  r hu

  man

  itzar

  la c

  iuta

  t, pe

  r,

  com

  dei

  a, l

  exte

  mpo

  rani

  dal

  guns

  pla

  ntej

  amen

  ts i

  a ve

  ga-

  des e

  l seu

  for

  at e

  mpl

  aam

  ent d

  esdi

  uen

  de la

  qua

  litat

  dal

  -gu

  na d

  elle

  s. Pe

  rqu

  hi h

  a, c

  om d

  iem

  , alg

  una

  dex

  cell

  ent

  reso

  luci

  , i a

  ltres

  que

  , esc

  apan

  t de

  la fi

  gura

  hum

  ana,

  es t

  ro-

  ben

  en u

  n llo

  c id

  oni.

  Per

  no

  s la

  nor

  ma

  com

  una.

  I s

  que

  mol

  t ha

  ure

  m d

  e pa

  rlar

  de l

  es e

  scul

  ture

  s a

  Cas

  tell

  . U

  na a

  ltra

  vega

  da h

  em d

  util

  itzar

  la

  para

  ula

  mal

  aura

  dam

  ent

  , aqu

  esta

  veg

  ada

  per

  a qu

  alifi

  car

  algu

  ns

  treb

  alls

  de

  scas

  sa q

  ualit

  at,

  obra

  , no

  obs

  tant

  aix

  , d

  e co

  negu

  dss

  ims

  artis

  tes

  de la

  nos

  tra

  zona

  . s

  una

  verit

  able

  pe

  na q

  ue a

  lg

  que

  ha ti

  ngut

  en

  el s

  eu c

  erve

  ll i a

  les

  seue

  s m

  ans

  la p

  ossi

  bilit

  at d

  e pr

  opor

  cion

  ar-n

  os u

  n lle

  gat

  ric

  daqu

  eixa

  cal

  ides

  a i

  imag

  inac

  i q

  ue e

  s pr

  essu

  posa

  als

  m

  edite

  rran

  is, e

  s pe

  rd a

  ra e

  n pr

  ojec

  tes

  de t

  ipus

  esc

  olar

  pe

  r q

  ue, a

  l con

  trar

  i daq

  uest

  s, no

  sal

  lotg

  en a

  les

  pgi

  nes

  dun

  qua

  dern

  , sin

  en

  alg

  una

  de l

  es g

  rans

  rod

  ones

  del

  s ac

  cess

  os a

  la c

  iuta

  t. Ai

  x o

  corr

  e am

  b un

  a re

  cent

  esc

  ultu

  ra,

  la p

  ositi

  va in

  spira

  ci

  de la

  qua

  l (de

  nunc

  iar

  la v

  iol

  ncia

  ), no

  pot

  evi

  tar c

  aure

  en

  el t

  pic;

  o a

  mb

  altr

  es m

  s a

  ntig

  ues

  que

  fere

  ixen

  per

  pla

  ntej

  amen

  t i d

  imen

  sion

  s el

  s llo

  cs o

  n se

  si

  tuen

  . Dav

  ant d

  a

  ens

  preg

  unte

  m: q

  ui

  s el

  resp

  onsa

  ble

  de l

  embe

  llim

  ent d

  e la

  ciu

  tat?

  Qui

  n cu

  rrc

  ulum

  lava

  la? Q

  ui

  cont

  ract

  a? A

  mb

  quin

  crit

  eri?

  El c

  as

  s qu

  e jo

  s

  que

  hi h

  a en

  la

  nost

  ra c

  iuta

  t pe

  rson

  es q

  ue e

  stan

  en

  disp

  osic

  i d

  e po

  der i

  nici

  ar e

  l cam

  del

  can

  vi. P

  er q

  u n

  o ho

  fan?

  La v

  erita

  t s

  que

  des

  de

  fa t

  emps

  vol

  ia e

  scriu

  re u

  n ar

  ticle

  com

  aqu

  est.

  Sn

  anys

  de

  veur

  e co

  m

  aque

  sta

  ciut

  at, q

  ue v

  a se

  r per

  a m

  i dad

  opci

  i q

  ue

  s la

  meu

  a ci

  utat

  (enc

  ara

  que

  la v

  ida

  em v

  a po

  rtar

  a

  la v

  ena

  Ben

  ics

  sim

  ), de

  ixa

  pass

  ar le

  s opo

  rtun

  itats

  de

  posa

  r-se

  gua

  pa. L

  lig a

  mb

  tris

  tesa

  un

  esl

  gan

  tan

  boni

  c co

  m p

  arad

  oxal

  am

  b el

  qua

  l sh

  a in

  tent

  at p

  oten

  ciar

  la n

  ostr

  a ci

  utat

  Pas

  si

  per C

  aste

  ll.

  Perq

  u e

  ls q

  ue te

  nim

  afe

  cte

  per l

  a ci

  utat

  sab

  em q

  ue

  s m

  olt d

  ifci

  l que

  aqu

  esta

  alc

  e pa

  ssio

  ns, l

  leva

  t qu

  e pr

  engu

  em c

  om a

  pr

  pia

  la p

  rimer

  a de

  finic

  i q

  ue p

  er a

  aqu

  esta

  par

  aula

  ens

  dn

  a el

  dic

  cion

  ari:

  Pas

  si:

  Acc

  i d

  e pa

  tir.

  En to

  t cas

  , no

  hem

  de

  deix

  ar-n

  os e

  mbe

  nar e

  ls u

  lls i

  tanc

  ar-lo

  s a

  la re

  alita

  t. Si

  ai

  x h

  o fe

  m, l

  ni

  ca c

  osa

  que

  acon

  segu

  irem

  s

  perp

  etua

  r el

  que

  no

  est

  b.

  No,

  no

  tanq

  uem

  els

  ulls

  , sa

  piem

  que

  s

  una

  barb

  arita

  t des

  trui

  r un

  sol m

  etre

  des

  pai v

  erd,

  i pe

  r tan

  t ho

  s p

  resc

  indi

  r de

  mol

  ts

  met

  res d

  el p

  arc R

  ibal

  ta, p

  erqu

  per

  ell h

  i pas

  se u

  n tr

  olei

  bs.

  Jo h

  e sen

  tit p

  rou

  pers

  ones

  def

  endr

  e aqu

  est

  proj

  ecte

  add

  uint

  el m

  al e

  stat

  pre

  vi d

  el p

  arc,

  per

  s

  que

  s

  tan

  senz

  ill re

  spon

  dre:

  si e

  st

  en m

  al e

  stat

  si

  mpl

  emen

  t que

  ho

  arre

  glen

  , o

  s que

  con

  v q

  ue e

  stig

  a en

  mal

  est

  at p

  er a

  tind

  re u

  na c

  oart

  ada?

  Bo, d

  onem

  una

  altr

  a vo

  lta p

  er C

  as-

  tell

  i an

  em-n

  os a

  ls c

  entr

  es c

  ultu

  -ra

  ls. I

  ac

  , com

  no

  podi

  a se

  r de

  cap

  al

  tra

  man

  era,

  cal

  ale

  grar

  -nos

  per

  dos

  ed

  ifici

  s com

  lAud

  itori

  i el M

  useu

  de B

  e-lle

  s Art

  s, am

  bds

  no

  sols

  bon

  es m

  ostr

  es

  darq

  uite

  ctur

  a si

  n d

  inte

  grac

  i a

  mb

  lesp

  ai c

  ircum

  dant

  . I to

  ts d

  os ll

  uita

  nt p

  er o

  ferir

  una

  pro

  gram

  aci

  qu

  e sa

  tisfa

  ga, e

  n el

  prim

  er d

  els

  caso

  s, al

  nom

  bre

  ms

  gra

  n de

  pb

  lics

  poss

  ible

  sen

  se p

  erdr

  e la

  qua

  li-ta

  t de

  lofe

  rta,

  i el

  seg

  on in

  tent

  ant a

  mb

  xit

  desi

  gual

  atr

  aure

  div

  erso

  s co

  llec

  tius

  a le

  s se

  ues

  activ

  itats

  . Co

  mpl

  eixe

  n b

  la fu

  nci

  per

  a la

  qua

  l es v

  an d

  estin

  ar i

  enca

  ra q

  ue, s

  egur

  amen

  t, la

  cris

  i pas

  sar

  tam

  b

  fact

  ura

  per e

  lls, d

  e mom

  ent m

  ante

  nen

  un n

  ivel

  l. Ms

  dif

  cil h

  o t

  lEsp

  ai d

  Art

  Con

  tem

  pora

  ni, p

  erqu

  en

  poq

  ues d

  e va

  ques

  flaq

  ues l

  art c

  onte

  mpo

  rani

  , ja d

  e di

  fcil

  acc

  s a u

  n p

  blic

  maj

  orita

  ri, c

  omen

  a a

  ser

  desp

  rote

  git p

  els s

  eus p

  ropi

  s pro

  mot

  ors.

  LEs

  pai s

  e situ

  a en

  un

  edifi

  ci q

  ue, a

  llat

  , hag

  uera

  pog

  ut ti

  ndre

  el

  seu

  inte

  rs,

  per

  que

  , en

  el se

  u en

  clav

  amen

  t, re

  sulta

  con

  trap

  rodu

  ent v

  isua

  lmen

  t. N

  o lh

  a aj

  udat

  mol

  t la

  pr

  tesi

  afe

  gida

  al c

  os c

  entr

  al d

  e led

  ifici

  , per

  qu,

  per m

  olt q

  ue si

  ga d

  un

  dels

  arq

  uite

  ctes

  ms

  cel

  ebra

  ts

  actu

  alm

  ent,

  la v

  erita

  t s

  que

  aque

  stes

  con

  stru

  ccio

  ns a

  figen

  con

  fusi

  vi

  sual

  i ex

  erce

  ixen

  una

  evi

  dent

  vi

  oln

  cia

  sobr

  e le

  ntor

  n. C

  aste

  ll h

  a de

  sua

  vitz

  ar-s

  e, no

  cau

  re e

  n la

  tram

  pa d

  el m

  oder

  n pe

  l mod

  ern.

  N

  o ap

  rene

  m! N

  o es

  va

  sabe

  r veu

  re ta

  mpo

  c qu

  e la

  seua

  caf

  eter

  ia h

  auria

  de

  ser u

  n ce

  ntre

  que

  invi

  tara

  a

  lass

  osse

  c i a

  la x

  arra

  da. P

  er a

  ll d

  e se

  r in

  es v

  a en

  carr

  egar

  el p

  roje

  cte

  a un

  mag

  nfic

  art

  ista

  fran

  cs,

  al

  qual

  mol

  t pro

  babl

  emen

  t no

  li ha

  guer

  a ag

  rada

  t pre

  ndre

  s ca

  p ca

  f e

  n el

  la. A

  mb

  tot,

  lEsp

  ai e

  st

  enca

  bo-

  tat a

  aco

  star

  -nos

  el m

  s a

  ctua

  l. Al

  gune

  s veg

  ades

  am

  b pr

  ojec

  tes n

  o m

  assa

  cla

  rs. N

  o ob

  stan

  t aix

  , h

  a de

  co

  ntin

  uar e

  l seu

  treb

  all,

  perq

  u c

  obre

  ix la

  nec

  ess

  ria fa

  ceta

  de

  mos

  trar

  les

  tric

  tam

  ent c

  onte

  mpo

  rani

  i a

  ms

  du

  na m

  aner

  a no

  hab

  itual

  en

  el c

  onte

  xt e

  span

  yol.

  Enfo

  quem

  , per

  , u

  na a

  ltra

  qes

  ti, i

  reco

  rdem

  que

  la c

  ultu

  ra

  s mol

  t ms

  que

  alg

  un b

  on e

  dific

  i o id

  ea.

  Perq

  u, t

  amb

  , la cu

  ltura

  a Ca

  stel

  l sa

  llotja

  en lli

  brer

  ies q

  ue, c

  om a

  Babe

  l o A

  rgot

  , han

  conj

  ugat

  la fa

  ceta

  de

  ven

  da d

  e lli

  bres

  am

  b la

  de

  llocs

  per

  a p

  rom

  ocio

  nar i

  difo

  ndre

  dife

  rent

  s act

  ivita

  ts v

  incu

  lats

  am

  b el

  ls.

  Per

  qu

  el

  s q

  ue

  ten

  im a

  fect

  e p

  er l

  a c

  iuta

  t sa

  bem

  qu

  e s

  mol

  t d

  ifci

  l q

  ue

  aq

  ues

  ta l

  lev

  an

  t p

  ass

  ion

  s, l

  lev

  at

  qu

  e p

  ren

  gu

  em c

  om p

  rp

  ia l

  a

  pri

  mer

  a d

  efin

  ici

  qu

  e p

  er a

  aq

  ues

  ta p

  ara

  ula

  en

  s d

  na

  el

  dic

  cion

  ari

  : P

  ass

  i:

  Acc

  i d

  e p

  ati

  r

  14|15

 • Es t

  ract

  ava,

  sup

  ose,

  de

  vole

  r hu

  man

  itzar

  la c

  iuta

  t, pe

  r,

  com

  dei

  a, l

  exte

  mpo

  rani

  dal

  guns

  pla

  ntej

  amen

  ts i

  a ve

  ga-

  des e

  l seu

  for

  at e

  mpl

  aam

  ent d

  esdi

  uen

  de la

  qua

  litat

  dal

  -gu

  na d

  elle

  s. Pe

  rqu

  hi h

  a, c

  om d

  iem

  , alg

  una

  dex

  cell

  ent

  reso

  luci

  , i a

  ltres

  que

  , esc

  apan

  t de

  la fi

  gura

  hum

  ana,

  es t

  ro-

  ben

  en u

  n llo

  c id

  oni.

  Per

  no

  s la

  nor

  ma

  com

  una.

  I s

  que

  mol

  t ha

  ure

  m d

  e pa

  rlar

  de l

  es e

  scul

  ture

  s a

  Cas

  tell

  . U

  na a

  ltra

  vega

  da h

  em d

  util

  itzar

  la

  para

  ula

  mal

  aura

  dam

  ent

  , aqu

  esta

  veg

  ada

  per

  a qu

  alifi

  car

  algu

  ns

  treb

  alls

  de

  scas

  sa q

  ualit

  at,

  obra

  , no

  obs

  tant

  aix

  , d

  e co

  negu

  dss

  ims

  artis

  tes

  de la

  nos

  tra

  zona

  . s

  una

  verit

  able

  pe

  na q

  ue a

  lg

  que

  ha ti

  ngut

  en

  el s

  eu c

  erve

  ll i a

  les

  seue

  s m

  ans

  la p

  ossi

  bilit

  at d

  e pr

  opor

  cion

  ar-n

  os u

  n lle

  gat

  ric

  daqu

  eixa

  cal

  ides

  a i

  imag

  inac

  i q

  ue e

  s pr

  essu

  posa

  als

  m

  edite

  rran

  is, e

  s pe

  rd a

  ra e

  n pr

  ojec

  tes

  de t

  ipus

  esc

  olar

  pe

  r q

  ue, a

  l con

  trar

  i daq

  uest

  s, no

  sal

  lotg

  en a

  les

  pgi

  nes

  dun

  qua

  dern

  , sin

  en

  alg

  una

  de l

  es g

  rans

  rod

  ones

  del

  s ac

  cess

  os a

  la c

  iuta

  t. Ai

  x o

  corr

  e am

  b un

  a re

  cent

  esc

  ultu

  ra,

  la p

  ositi

  va in

  spira

  ci

  de la

  qua

  l (de

  nunc

  iar

  la v

  iol

  ncia

  ), no

  pot

  evi

  tar c

  aure

  en

  el t

  pic;

  o a

  mb

  altr

  es m

  s a

  ntig

  ues

  que

  fere

  ixen

  per

  pla

  ntej

  amen

  t i d

  imen

  sion

  s el

  s llo

  cs o

  n se

  si

  tuen

  . Dav

  ant d

  a

  ens

  preg

  unte

  m: q

  ui

  s el

  resp

  onsa

  ble

  de l

  embe

  llim

  ent d

  e la

  ciu

  tat?

  Qui

  n cu

  rrc

  ulum

  lava

  la? Q

  ui

  cont

  ract

  a? A

  mb

  quin

  crit

  eri?

  El c

  as

  s qu

  e jo

  s

  que

  hi h

  a en

  la

  nost

  ra c

  iuta

  t pe

  rson

  es q

  ue e

  stan

  en

  disp

  osic

  i d

  e po

  der i

  nici

  ar e

  l cam

  del

  can

  vi. P

  er q

  u n

  o ho

  fan?

  La v

  erita

  t s

  que

  des

  de

  fa t

  emps

  vol

  ia e

  scriu

  re u

  n ar

  ticle

  com

  aqu

  est.

  Sn

  anys

  de

  veur

  e co

  m

  aque

  sta

  ciut

  at, q

  ue v

  a se

  r per

  a m

  i dad

  opci

  i q

  ue

  s la

  meu

  a ci

  utat

  (enc

  ara

  que

  la v

  ida

  em v

  a po

  rtar

  a

  la v

  ena

  Ben

  ics

  sim

  ), de

  ixa

  pass

  ar le

  s opo

  rtun

  itats

  de

  posa

  r-se

  gua

  pa. L

  lig a

  mb

  tris

  tesa

  un

  esl

  gan

  tan

  boni

  c co

  m p

  arad

  oxal

  am

  b el

  qua

  l sh

  a in

  tent

  at p

  oten

  ciar

  la n

  ostr

  a ci

  utat

  Pas

  si

  per C

  aste

  ll.

  Perq

  u e

  ls q

  ue te

  nim

  afe

  cte

  per l

  a ci

  utat

  sab

  em q

  ue

  s m

  olt d

  ifci

  l que

  aqu

  esta

  alc

  e pa

  ssio

  ns, l

  leva

  t qu

  e pr

  engu

  em c

  om a

  pr

  pia

  la p

  rimer

  a de

  finic

  i q

  ue p

  er a

  aqu

  esta

  par

  aula

  ens

  dn

  a el

  dic

  cion

  ari:

  Pas

  si:

  Acc

  i d

  e pa

  tir.

  En to

  t cas

  , no

  hem

  de

  deix

  ar-n

  os e

  mbe

  nar e

  ls u

  lls i

  tanc

  ar-lo

  s a

  la re

  alita

  t. Si

  ai

  x h

  o fe

  m, l

  ni

  ca c

  osa

  que

  acon

  segu

  irem

  s

  perp

  etua

  r el

  que

  no

  est

  b.

  No,

  no

  tanq

  uem

  els

  ulls

  , sa

  piem

  que

  s

  una

  barb

  arita

  t des

  trui

  r un

  sol m

  etre

  des

  pai v

  erd,

  i pe

  r tan

  t ho

  s p

  resc

  indi

  r de

  mol

  ts

  met

  res d

  el p

  arc R

  ibal

  ta, p

  erqu

  per

  ell h

  i pas

  se u

  n tr

  olei

  bs.

  Jo h

  e sen

  tit p

  rou

  pers

  ones

  def

  endr

  e aqu

  est

  proj

  ecte

  add

  uint

  el m

  al e

  stat

  pre

  vi d

  el p

  arc,

  per

  s

  que

  s

  tan

  senz

  ill re

  spon

  dre:

  si e

  st

  en m

  al e

  stat

  si

  mpl

  emen

  t que

  ho

  arre

  glen

  , o

  s que

  con

  v q

  ue e

  stig

  a en

  mal

  est

  at p

  er a

  tind

  re u

  na c

  oart

  ada?

  Bo, d

  onem

  una

  altr

  a vo

  lta p

  er C

  as-

  tell

  i an

  em-n

  os a

  ls c

  entr

  es c

  ultu

  -ra

  ls. I

  ac

  , com

  no

  podi

  a se

  r de

  cap

  al

  tra

  man

  era,

  cal

  ale

  grar

  -nos

  per

  dos

  ed

  ifici

  s com

  lAud

  itori

  i el M

  useu

  de B

  e-lle

  s Art

  s, am

  bds

  no

  sols

  bon

  es m

  ostr

  es

  darq

  uite

  ctur

  a si

  n d

  inte

  grac

  i a

  mb

  lesp

  ai c

  ircum

  dant

  . I to

  ts d

  os ll

  uita

  nt p

  er o

  ferir

  una

  pro

  gram

  aci

  qu

  e sa

  tisfa

  ga, e

  n el

  prim

  er d

  els

  caso

  s, al

  nom

  bre

  ms

  gra

  n de

  pb

  lics

  poss

  ible

  sen

  se p

  erdr

  e la

  qua

  li-ta

  t de

  lofe

  rta,

  i el

  seg

  on in

  tent

  ant a

  mb

  xit

  desi

  gual

  atr

  aure

  div

  erso

  s co

  llec

  tius

  a le

  s se

  ues

  activ

  itats

  . Co

  mpl

  eixe

  n b

  la fu

  nci

  per

  a la

  qua

  l es v

  an d

  estin

  ar i

  enca

  ra q

  ue, s

  egur

  amen

  t, la

  cris

  i pas

  sar

  tam

  b

  fact

  ura

  per e

  lls, d

  e mom

  ent m

  ante

  nen

  un n

  ivel

  l. Ms

  dif

  cil h

  o t

  lEsp

  ai d

  Art

  Con

  tem

  pora

  ni, p

  erqu

  en

  poq

  ues d

  e va

  ques

  flaq

  ues l

  art c

  onte

  mpo

  rani

  , ja d

  e di

  fcil

  acc

  s a u

  n p

  blic

  maj

  orita

  ri, c

  omen

  a a

  ser

  desp

  rote

  git p

  els s

  eus p

  ropi

  s pro

  mot

  ors.

  LEs

  pai s

  e situ

  a en

  un

  edifi

  ci q

  ue, a