Bella Ladrona

download Bella Ladrona

of 36

Embed Size (px)

Transcript of Bella Ladrona

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  1/36

  & # # #  C   .. ‰ Jœ œ   .œ   ‰   œ œ   .œ   ‰   œ   œ   .œ   Jœ

  & # # # œ   .œ   Œ   Jœ   Jœ œ   œ   œ   Jœ   œ   .œ   Œ   Jœ   Jœ œ   œ œ n   Jœ

  & # # #    ..œ   œ   Œ ‰ Jœ   .œ   ‰   ˙   ‰ œ   jœ w

  & # # # 

  2

  %

  ∑   œ   ‰  jœ ˙ œ   ‰

    jœ ˙ œ   ‰

    jœ ˙

  & # # # 6

  œ   ‰   jœ ˙   .œ   jœ œ œ œ œ   œ œ œ ‰ Ó   œ   ‰  jœ ˙

  & # # # 0 

  œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙   œ ‰ Jœ ˙

  & # # # 4 

  w   .˙   ‰   jœ œ œ œ   Ó   œ   jœ œ   œ   Jœ

  & # # # 8 

  œ   jœ œ   œ   ‰   œ   jœ œ œ   Jœ œ œ   Jœ œ   Jœ   œ   jœ œ   œ   Jœ

  & # # # 

  2

  .œ  J

  œ ˙   œ jœ œ   œ   J

  œ œ jœ œ   œ   J

  œ   œ jœ œ

    œ  Jœ

  & # # # 6

  œ jœ œ   œ   Jœ   œ Jœ œ   œ   Jœ œ

  Jœ œ   œ   Jœ œ   Jœ œ   Jœ œ

  & # # # 0 

  œ   jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ   œ   œ#  Jœ œ  œ   Jœ   Jœ œ#  Jœ

   œ œ

  Bella Ladrona

    dem

  ©2008

  Alto Sax. 1  salsa : Zevallo

  La AutenticaBarranca

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  2/36

  & # # # œ   jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   œ Jœ œ œ   Jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   Jœ œ œ œ œ

  & # # # œ   œ œ Jœ œ   Jœ   Jœ œ Jœ œ   œ   œ#    œ œ Jœ œ   Jœ   Jœ œ#  Jœ œ œ

  & # # # œ   œ œ Jœ œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ œ œ œ   œ œ Jœ œ   Jœ   fiJœ œ   ˙   ‰& # # # œ   jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ n   œ   œ   ‰   œ Jœ œ   œ Jœ   Jœ

   œ   œ   œ   ‰

  &

   # # # 

  fi

   fialy

  œœ œœ œœ ‰ Ó  &

   # # # 61 

  %   ‰Jœœ œœ   J

  œœ œœ   J

  œœ œœ

    jœœ œœ  ‰ Œ   œ

  Jœ œ   œ

   & # # # Jœ œ#    œ   œ   ‰   œ Jœ œ   œ   Jœ œ œ œ œ Jœ   .œ œ   œ   .œ   Jœ

  & # # #  .. Jœ œ Jœ œ   œ   œ#  Jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   Jœ œ#    œ   œ   jœ œ   œ   Jœ

  & # # #   Jœ œ   jœ œ   œ   œ Jœ œ   œ   Jœ1, 2.

  Jœ œ   ˙   ‰   œ Jœ œ   œ   Jœ& # # #    ..

  3.œ œ œ œ#    œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ#   Jœ œ

  Jœ# œ œ œ  œ   ‰ œ   Jœ

  & # # #    .. ..Jœ   œ   Jœ  œ   œ   œ   Jœ   œ   œ Jœ#   Jœ  œ   œ#    œ   Jœ

  & # # #    ..œ   Jœ œ   œ Jœ   Jœ œ   œ   œ   Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ  jœ œ   jœ œ   œ

  & # # #    ..7

  ‰ œ œ œ œ œ œ œ   Jœ ‰ Œ Ó   œ Jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   Jœ œ   œ

   

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  3/36

  & # # # 1 

  œ#  Jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ#  Jœ

   œ œ œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ   Jœ œ   œ

  & # # #   5 

  œ Jœ œ   œ   Jœ1.Jœ   œ   Jœ   œ œ   œ Jœ œ   œ   Jœ

  & # # # 8 

  2.

  Jœ œ Jœ œ œ n   œ Jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   Jœ œ   œ   œ#  Jœ œ   œ   Jœ& # # # 02 

  Jœ œ#    Jœ œ œ œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ   Jœ œ   œ  œ   œ   ‰ œ   Jœ

  & # # # 

  06 

  Jœ œJœ œ   œ# œ

  Jœ œ   œ

    Jœ  Jœ œ

    Jœ œ   œ   œ# 

  Jœ œ   œ

    Jœ

  & # # # 10 

  Jœ œ#  Jœ œ œ œ  œ   ‰ œ   Jœ   Jœ

   œJœ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ

  & # # # 14 

  Jœ œ   œ   œ n   Jœ# œ  œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ Jœ œ

    œ   œ# œ   œ   ‰ Jœ

  & # # # 18 

  Jœ œ   Jœ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ Jœ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ& # # # 22 

  Jœ œ Jœ œ œ n   œ Jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   Jœ œ   œ   œ#  Jœ œ   œ   Jœ

  & # # # 26 

  Jœ œ# 

    J

  œ œ œ œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ

    J

  œ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ

  & # # # 30 

  Jœ œ Jœ œ œ   ‰ œ œ œ œ œ œ œ   Jœ ‰ Œ Ó Ó   œ œ œ œ

  & # # # 34 

  Jœ   œ‹   œ   ‰ Œfin

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  4/36

  & # # #  C   .. ‰ Jœ œ   .œ   ‰   œ œ   .œ   ‰ œ   œ   .œ   Jœ

  & # # # 4

  œ   .œ Œ   Jœ   Jœ œ   œ   œ   jœ   œ   .œ   Œ   Jœ   Jœ œ   œ œ   Jœ

  & # # #    ..œ   œ   Œ ‰   jœ   .œ   ‰   ˙   ‰ œ   jœ w

  & # # # 

  %∑   œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙

  & # # # 6 

  œ   ‰   jœ ˙   .œ   jœ œ œ œ œ   œ œ œ ‰ Ó   œ   ‰  jœ ˙

  & # # # 0 

  œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰ jœ ˙ œ   ‰ jœ ˙   œ   ‰   jœ ˙

  & # # # 4 

  w   .˙   ‰   jœ œ œ œ   Ó   œ   jœ œ   œ   œ

  & # # # 8 

  œ   jœ œ   œ   ‰   œ   jœ œ œ   Jœ œ œ   jœ œ   Jœ   œ   jœ œ   œ   œ

  & # # # 

  2  .œ  j

  œ ˙   œ  jœ œ œ   Jœ œ

    jœ œ œ   Jœ

    œ jœ œ   œ   J

  œ

  & # # # 6 

  œ jœ œ   œ   Jœ   œ jœ œ   œ   Jœ œ jœ œ   œ   Jœ œ   Jœ œ   Jœ œ

  & # # # 40 

  œ jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ œ   œ   jœ œ   œ#    Jœ   Jœ œ   jœ œ# œ

  Bella Ladrona

    dem

  ©2008

  Alto Sax. 2 salsa : Zevallo

  La AutenticaBarranca

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  5/36

  & # # # 4 

  œ   jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   œ Jœ œ   œœ   Jœ œœ œ   Jœ   Jœ œ Jœ œ œ œ œ

  & # # # 8 

  œ   œ œ Jœ œ   Jœ   Jœ œ   Jœ œ   œ   œ   œ œ Jœ œ#    Jœ   Jœ œ   jœ œ# œ

  & # # # 2

  œ   œ œ   jœ œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ œ œ   œœ œ œœ Jœœ œ   Jœ   fiJœ œ ˙ ‰

  & # # # 6

  œ   jœ œ œ   Jœ n   Jœ œ   œ n   œ   ‰   œ Jœ œ   œ   jœ   jœ œ œ   œ   ‰

  & # # # 

  0 fi

  fialy

  œ œ œ ‰ Ó   & # # # 

  61 

  %  ‰ Jœ œ   Jœ œ   Jœ œ

    jœ œ ‰ Œ

    œJœ œ  œ  

  & # # # 4 

  Jœ œ   œ#    œ ‰   œ   jœ œ   œ   Jœ œ œ œ œ Jœ   .œ   œ   œ   .œ   œ

  & # # #  ..8

  œ œ n œ#    œ œ#    œ   jœ œ œ   Jœ#   Jœ œ   Jœ œ   œ   œ   jœ œ   œ   Jœ

  & # # #   2 

  Jœ œ   jœ œ   œ   œ Jœ œ   œ   Jœ1, 2.

  Jœ œ ˙ ‰   œ   jœ œ   œ   Jœ& # # #    ..6

  3.œ œ œ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ#  Jœ œ œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ

  &

   # # #    .. ..0 J

  œ  œ  J

  œ  œ

    œ   œ  J

  œ  œ   œJœ  Jœ  œ#    œ   œ   Jœ

  & # # #    ..3

  œ Jœ œ   œ Jœ   Jœ œ   œ   œ   Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ  jœ œ   jœ œ   œ

  & # # #    ..7  

  ‰ œ œ œ œ œ œ œ   Jœ ‰ Œ Ó   œ   jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   Jœ œ   œ

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  6/36

  & # # # 91 

  œ   jœ œ œ   Jœ#   Jœ œ   jœ œ# œ œ   œ ‰ œ   Jœ   Jœ œ   Jœ œ   œ

  & # # #    ..95 

  œ Jœ œ   œ   Jœ1.

  Jœ  œ   Jœ  œ œ   œ  jœ œ   œ   Jœ

  & # # # 98 

  2.

  Jœ œ   jœ œ œ   œ   jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ œ   œ   jœ œ œ   Jœ# 

  & # # # 02 

  Jœ œ   Jœ œ# œ œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ  jœ œ   œ   œ   œ ‰ œ   Jœ

  & # # # 

  06  Jœ œ   jœ œ œ   œ  jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ

    jœ œ œ   œ   jœ œ œ   Jœ# 

  & # # # 10 

  Jœ œ   jœ œ œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ

  Jœ œ   œ   œ   œ ‰ œ   Jœ

  & # # # 14 

  Jœ œ   œ œ   jœ   œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ   œ   œ œ   œ#    ‰   jœ

  & # # # 18 

  jœ œ   jœ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ Jœ œ   œ   œ   œ ‰ œ   Jœ

  & # # # 22 

  Jœ œ   jœ œ œ   œ   jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ œ   œ   jœ œ œ   Jœ# 

  & # # # 

  26  Jœ œ   Jœ

   œ# œ œ  œ   ‰ œ   J

  œ  Jœ œ   Jœ

   œ  œ

    œ  œ ‰

   œ  Jœ

  & # # # 30 

  Jœ œ   jœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ   Jœ ‰ Œ Ó Ó   œ œ œ œ

  & # # # 34 

  Jœ   œ   œ   ‰ Œfin

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  7/36

  & # # #  C   ..

    .œ  .œ   œ   .œ   .œ

    œ  .œ

    .œ

    œ

  & # # #  .œ   .œ   œ   .œ   .œ   œ   .œ   .œ   œ   .œ   .œ   œ

  & # # #    ..  .œ   .œ   œ   Œ ‰ Jœ   .œ   ‰   ˙   ‰ œ   jœ w

  & # # #  %

  ∑   œ   ‰   jœ ˙ œ ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙& # # # œ   ‰   jœ ˙   .œ   jœ œ œ œ œ   œ œ œ   œ   ‰ jœ ˙& # # # œ   ‰ jœ ˙ œ   ‰ jœ ˙ œ   ‰ jœ ˙   œ

  œ

    ‰   jœ

  œ

   ˙

  ˙& # # # w œ   ‰   jœ   .œ   jœ œ œ œ   Ó .œ   .œ   œ

  & # # #   .œ   .œ   œ   .œ   .œ œ   .œ   .œ œ   .œ   .œ œ

  & # # # 

  .œ   jœ   .œ   jœ   .œ   .œ   œ   .œ   .œ   œ   .œ   .œ  œ

  & # # #  .œ   .œ   œ   .œ   .œ   œ   .œ   .œ   œ œ   jœ œ   jœ œ& # # #   œ   œ   œ   œ   .œ

    jœ œ   œ   œ   œ#    œ   œ  .œ   jœ œ#    œ

  Bella Ladrona

    dem

  ©2008

  Tuba in Eb salsa  Zevallo

  La AutenticaBarranca

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  8/36

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  9/36

  & # # # 1 

    œ   œ#    œ   œ   .œ  jœ œ#    œ   .œ   jœ œ   œ   .œ

    jœ œ   œ

  & # # #    ..5 

  .œ   Jœ œ   œ1.

  .œ   j

  œ  œ   œ   œ   œ   œ

    œ

  & # # # 8 

  2.

  .œ   .œ   œ   .œ   jœ   .œ   jœ   .œ   jœ œ   œ   .œ   ‰ œ   œ

  & # # # 02 

  Jœ Œ   jœ œ   œ   .œ  jœ œ œ œ œ œ   ‰

    jœ œ   œ   jœ Œ   Jœ œ   œ

  & # # # 

  06  jœ Œ   jœ œ   œ   œ   œ   œ   œ   .œ   jœ œ   œ   œ   œ#    œ   œ& # # # 10 

  .œ   jœ œ#    œ   .œ   jœ   .œ   jœ   .œ  jœ œ   œ   .œ   Jœ œ   œ

  & # # # 14 

  .œ   jœ œ   œ   œ   œ   œ  œ œ œ œ   œ   œ   œ   œ#    œ   œ

  & # # # 18 

  .œ   jœ œ   œ   .œ   jœ   .œ   jœ   .œ   jœ œ   œ   .œ   Jœ œ   œ& # # # 22 

  œ   ‰   jœ œ   œ   .œ   jœ   .œ   jœ   .œ   jœ œ   œ   .œ   ‰ œ   œ

  &

   # # # 26  J

  œ Œ   jœ œ   œ   .œ

    j

  œ œ œ œ œ œ  ‰   j

  œ œ   œ  jœ Œ

    jœ œ   œ& # # # 30 

  jœ Œ   jœ œ   œ w‰ œ œ œ Ó Ó   œ œ œ œ

  & # # # 34 

  jœ   œ‹   œ   ‰ Œ

   

  fin

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  10/36

  & # #  C   ..   ..  ı  8   ı  3   %∑   œ œ œ œ Jœ ‰ Œ

  & # # Ó   Œ   œ œ  œ œ œ œ Jœ œ   Jœ œ œ œ œ Jœ œ   Jœ   .œ   .œ œ

  & # # œ œ ˙   ‰ Jœ  œ œ œ œ Jœ œ   Jœ œ œ œ   Œ   œ œ  œ œ œ œ Jœ œ   Jœ

  & # # Jœ œ   Jœ œ   œ œ   Jœ   . .˙   ˙   Ó   œ œ œ   Ó& # # Ó   Œ   œ œ   œ œ œ œ   œ œ   Jœ œ œ

    .œ   .œ   .œ œ

  &

   # # œ œ œ   œ œ œ œ Jœ œ   Jœ œ œ œ   Œ   œ œ   œ œ œ   Jœ œ  J

  œ

  & # # œ   Jœ œ   œ œ œ   Jœ œ œ   ‰ Œ ‰ œ   œ   Jœ œ   .œ   .œ   œ

  & # # Jœ ˙   ‰ Œ ∑   œ œ œ œ   œ ‰ œ   œ   Jœ œ

  & # # œ# œ   œ   œ   ‰ œ#    œ Jœ œ œ œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ œ   œ

  & # #  . .˙   Jœ   .˙   Œ   œ œ  œ   œ   ‰ œ   œ   Jœ œ

  Bella Ladrona

    dem

  ©2008

  larinet in Bb 1 salsa : Zevallo

  La AutenticaBarranca

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  11/36

  & # # 50 

  œ# œ   œ   œ   Œ ‰   Jœ œ   œ# œ œ   Jœ œ   Jœ   œ   œ

  & # # 53  Œ œ   œ   œ   œ   œ3 3

    .œ   .œ   œ   ˙   Ó ı 

    ı  4& # # 

  60 

  fifial

  yÓ   Œ ‰ jœ   & # # 61 

  %   ∑ ı  5   œ œ œ œ   œ

  & # # ..68  ‰

   œ   œ   Jœ œ   œ# œ   œ   œ  ı  

  4 1, 2.∑

  & # # ..   ..   .. ..   ..75 

  œ œ œ œ   œ 3. ∑ ı  4   ı  4

  & # # 85 

  œ œ œ œ œ œ œ œ   Jœ œ   jœ œ   œ   ‰ œ œ œ œ œ œ œ   Jœ ‰ Œ Ó

  & # # ..89  

  œ œ œ œ   œ ‰ œ   œ   Jœ œ   œ# œ   œ   œ   ı  4& # # ..

  96 

  1. ∑   œ œ œ œ   œ 2.   ı  17   œ œ œ œ   œ

  & # # 116 

  ‰ œ   œ   Jœ œ   œ# œ   œ   œ   ı  13   ‰ œ œ œ œ œ œ œ& # # 

  132 

  Jœ   ‰ Œ Ó Óœ   œ   œ   œ

  Jœ  œ   œ

  ‰ Œ

  Bella Ladrona2

  fin

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  12/36

  & # #  C   ..   ..  ı  8   ı  3   %∑   œ œ œ œ Jœ ‰ Œ

  & # # 4

  Ó   Œ   œ œ  œ œ œ œ Jœ œ   Jœ œ œ œ œ Jœ œ   Jœ   .œ   .œ œ

  & # # 8

  œ œ ˙   ‰ Jœ œ œ œ œ Jœ œ   Jœ œ œ œ   Œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ   Jœ

  & # # 2 

  Jœ œ   Jœ œ œ œ   Jœ   . .˙   ˙   Ó   œ œ œ   Ó

  & # # 6 

  Ó Œ   œ œ   œ œ œ œ   œ œ   Jœ œ œ   .œ   .œ   .œ œ

  & # # 0 œ œ œ   œ œ œ œ Jœ œ   Jœ œ œ œ   Œ œ œ   œ œ œ   Jœ œ   Jœ& # # 4

  œ   Jœ œ   œ œ œ   Jœ œ œ   ‰ Œ ‰ œ œ   Jœ œ   .œ  .œ   œ

  & # # 8

  Jœ ˙   ‰ Œ ∑   œ œ œ œ œ   ‰ œ œ   Jœ œ

  & # # 2 

  œ œ   œ#    œ   ‰ œ   œ#  Jœ œ   œ œ   œ   œ   ‰ œ   jœ œ œ

  & # # 6 

  . .˙   Jœ   .˙   Œ   œ œ œ œ   ‰ œ œ   Jœ œ

  Bella Ladrona

    dem

  ©2008

  Clarinet in Bb 2 salsa : Zevallo

  La AutenticaBarranca

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  13/36

  & # # 50 

  œ œ   œ#    œ   Œ ‰ Jœ# œ   œ œ œ   Jœ œ   Jœ   œ   œ

  & # # 53 

  Œ   œ œ   œ   œ œ3 3 .œ   .œ   œ  fi˙   Ó ı  4

  & # # 60 

  %alyÓ Œ ‰   jœ   & # # 

  61 

  fi   fi ∑ ı  5   œ œ œ œ   œ

  & # # ..68 

  ‰ œ   œ   Jœ œ   œ œ   œ#    œ   ı  4 1, 2. ∑& # # ..   ..   .. ..   ..

  75 

  œ œ œ œ   œ 3. ∑ ı  4   ı  4& # # 

  85 

  œ œ œ œ œ œ œ œ   Jœ œ   jœ œ   œ   ‰ œ œ œ œ œ œ œ   Jœ ‰ Œ Ó

  & # # ..89   œ œ œ œ   œ ‰ œ   œ   Jœ œ   œ# œ   œ   œ   ı  4& # # ..

  96 

  1. ∑   œ œ œ œ   œ 2.   ı  17   œ œ œ œ   œ

  & # # 

  116  ‰ œ   œ

    Jœ œ   œ œ   œ#    œ

    ı  

  13  ‰ œ œ œ œ

   œ œ œ

  & # # 132 

  Jœ   ‰ Œ Ó Ó  œ œ œ œ Jœ  œ n   œ ‰ Œ

  fin

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  14/36

  & # #  C   .. ‰   jœ œ   .œ ‰   œ œ   .œ   ‰   œ   œ   .œ   jœ

  & # # œ   .œ   Œ   Jœ   Jœ œ   œ   œ   jœ   œ   .œ Œ   jœ   jœ œ   œ œb   œ

  & # # ..œ   œ   Œ ‰   jœ   .œ   ‰   ˙   ‰ œ   jœ w

  & # # 2 

  %

  ∑   œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙& # # 6 

  œ   ‰   jœ ˙   .œjœ œ œ œ œ   œ œ œ ‰ Ó œ   ‰   jœ ˙

  & # # 0   œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙   œ ‰   jœ ˙

  & # # 4 

  w   .˙   ‰ jœ œ œ œ   Ó   œ   jœ œ   œ   œ& # # 8 

  œ   jœ œ   œ   ‰   œ   jœ œ   œ   Jœ œ œ  jœ œ   Jœ   œ   jœ œ   œ   œ

  & # # 

  2  .œ  j

  œ ˙   œ jœ œ   œ  jœ   œ jœ œ   œ

    jœ   œ jœ œ   œ   Jœ& # # 

  œ jœ œ   œ   Jœ   œ jœ œ   œ   Jœ œ jœ œ   œ   Jœ œ   Jœ œ   Jœ œ

  & # # 0 

  œ   jœ œ   œ  jœ   jœ œ   jœ œ   œ   œ#    jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ#    jœ œ œ

  Bella Ladrona

    dem

  ©2008

  Bombardino 1  salsa : Zevallo

  La AutenticaBarranca

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  15/36

  & # # 44 

  œ   jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   œ Jœ œ œ  jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ œ œ œ

  & # # 48 

  œ   œ œ Jœ œ   jœ   jœ œ Jœ œ   œ   œ#    œ œ   jœ œ   Jœ   Jœ œ#    jœ œ œ

  & # # 52 

  œ   œ œ   jœ œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ œ œ œ   œ œ Jœ œ   Jœ   fiJœ œ   ˙   ‰& # # 

  56 

  œ   jœ œ   œ   Jœ   Jœ œb   œ   œ ‰   œ  jœ œ   œ   jœ   jœ œ   œ   œ   ‰

  &

   # # 60  fi

  fial

  yœœ œœ œœ ‰ Ó

    &

   # # 61 

  %   ‰ j

  œœ œœ

    j

  œœ œœ

    j

  œœ œœ  jœœ œœ

    ‰ Œ   œ   j

  œ œ  œ   J

  œ

  & # # 64 

  Jœ œ#    œ   œ   ‰ œ   jœ  œ   œ   Jœ œ œ œ œ Jœ   .œ œ   œ   .œ   Jœ

  & # # ..68 

  jœ œ Jœ œ   œ   œ#    jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ  jœ œ#    œ   œ   jœ œ   œ

    œ

  & # # 72 

  jœ œ   jœ œ   œ   œ Jœ œ   œ   Jœ1, 2.

  Jœ œ   ˙   ‰   œ   jœ œ   œ   jœ& # # ..

  76 

  3.œ œ œ œ#    œ   œ   œ   ‰ œ   jœ#   jœ œ   jœ# œ œ œ   œ   ‰ œ   œ

  & # # .

  . ..80 

  jœ  œ

    Jœ  œ   œ   œ   J

  œ  œ

    œ   jœ#   jœ  œ

    œ#   œ

    Jœ

  & # # ..83 

  œ   Jœ œ   œ   jœ   jœ œ   œ   œ   Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ  jœ œ   jœ œ   œ

  & # # ..87  

  w   ‰ œ œ œ Ó   œ   jœ œ   œ   jœ   jœ œ   Jœ œ   œ

   

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  16/36

  & # # 91 

  œ#    jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ#    jœ œ œ œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ   Jœ œ   œ

  & # # ..95 

  œ   jœ œ   œ   Jœ1.

  Jœ œ   jœ œ œ   œ   jœ œ   œ   jœ2.

  Jœ œ   jœ œ œb

  & # # 99  

  œ   jœ œ   œ   jœ   jœ œ   jœ œ   œ   œ#    jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ#    jœ œ œ

  & # # 103 

  œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ   œ# 

  & # # 107   œ   jœ œ   œ

    jœ  jœ œ   jœ œ   œ   œ#    jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ#    jœ œ œ

  & # # 111 

  œ   œ   ‰ œ   jœ   jœ œ   jœ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ   œ   œ n   œ# 

  & # # 115 

  œ   œ   ‰ œ   jœ   jœ œ jœ œ   œ   œ# œ   œ   ‰   jœ   jœ œ   jœ œ   œ

  & # # 119  

  œ   œ   ‰ œ   jœ   jœ œ   jœ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ œb

  & # # 123 

  œ   jœ œ   œ   jœ   jœ œ   jœ œ   œ   œ#    jœ œ   œ   Jœ   Jœ œ#    jœ œ œ

  & # # 127   œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   Jœ   Jœ œ   jœ œ œ& # # 

  131    w  ‰ œ œ œ

   Ó Ó   œ œ œ œ   jœ œ   œ   ‰ Œ

   

  fin

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  17/36

  & # #  C   .. ‰   jœ œ   .œ   ‰   œ œ   .œ   ‰   œ  œ

    .œ   jœ& # # 

  4

  œ   .œ   Œ   jœ   jœ œ   œ   œ   jœ   œ   .œ   Œ   jœ   jœ œ   œ œ   œ

  & # # ..8

  œ   œ   Œ ‰ jœ   .œ   ‰   ˙   ‰ œ   jœ w

  & # # 2 %

  ∑ œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙& # # 6    œ   ‰   jœ ˙   .œ   jœ œ œ œ œ   œ œ œ

   ‰ Ó œ   ‰   jœ ˙& # # 

  20   œ   ‰   j

  œ ˙ œ

    ‰   j

  œ ˙ œ  ‰   j

  œ ˙  œ   ‰   jœ ˙

  & # # 24 

  w   .˙   ‰   jœ œ œ œ   Ó   œ   jœ œ   œ   œ& # # 

  28 

  œ   jœ œ   œ   ‰   œ   jœ œ œ  jœ   œ œ   jœ œ   jœ   œ   jœ œ   œ   œ

  & # # 32  .œ   jœ ˙   œ   jœ œ œ   jœ   œ   jœ œ œ   jœ   œ jœ œ   œ   œ& # # 

  36 

  œ jœ œ   œ  jœ   œ jœ œ   œ

    jœ   œ jœ œ   œ  jœ œ   jœ œ   jœ œ

  & # # 40 

  œ   j

  œ œ   œ   jœ   jœ œ   j

  œ

   œ œ   œ   jœ œ   œ#   jœ   jœ œ   jœ œ# œ

  Bella Ladrona

    dem

  ©2008

  Bombardino 2salsa : Zevallo

  Barranca

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  18/36

  & # # 44 

  œ   jœ œ   œ  jœ   jœ œ   œ

    jœ œ   œœ   jœ œœ œ   jœ   jœ œ   jœ œ œ œ œ

  & # # 48 

  œ   œ œ  jœ œ   jœ   jœ œ

    jœ œ   œ   œ   œ œ   jœ œ#   jœ   jœ œ   jœ œ# œ

  & # # 52 

  œ   œ œ   jœ œ   jœ   jœ œ   jœ œ œ œ   œœ œ œœ   jœœ œ   jœ   fijœ œ ˙   ‰& # # 

  56 

  œ   jœ œ œ   Jœb   Jœ œ   œb   œ   ‰   œ  jœ œ   œ   jœ   jœ œ œ   œ   ‰

  &

   # # 60  fi

  fial

  y

  œ œ œ ‰ Ó

    &

   # # 61 

  %   ‰ jœ œ

    jœ œ

    jœ œ

    jœ œ

    ‰ Œ  œ

    jœ œ   œ

   #& # # 

  64 

  jœ œ   œ#    œ   ‰   œ   jœ œ   œ  jœ œ œ œ œ   jœ   .œ   œ   œ   .œ   œ

  & # # ..68 

    œ œ n œ#    œ œ#    œ   jœ œ œ  jœ#   jœ œ

    jœ œ   œ   œ   jœ œ   œ   œ

  & # # 72 

  jœ œ   jœ œ   œ   œ   jœ œ   œ   jœ1, 2.

  jœ œ ˙   ‰   œ   jœ œ   œ   jœ& # # ..

  76 

  3.

  œ œ œ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   jœ   jœ œ#    jœ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   œ

  &

   # # .. ..80 

  jœ  œ   jœ

    œ   œ   œ

    jœ  œ

    œJœ  jœ  œ#    œ

    œ  J

  œ

  & # # ..83 

  œ Jœ œ   œ   jœ   jœ œ   œ   œ  jœ

  œ œ œ œ œ œ œ œ  jœ œ   jœ œ   œ

  & # # ..87     w

    ‰ œ œ œ Ó   œ   jœ œ   œ   jœ   jœ œ   jœ œ   œ

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  19/36

  & # # 91 

  œ   jœ œ œ  jœ#   jœ œ   jœ œ# œ œ   œ ‰ œ

    jœ   jœ œ   Jœ œ   œ

  & # # ..95 

  œ   jœ œ   œ   jœ1.jœ   œ   jœ  œ œ   œ   jœ œ   œ   jœ

  & # # 98 

  2.

  jœ œ   jœ œ œ   œ   jœ œ   œ   jœ   jœ œ   jœ œ   œ   œ   jœ œ œ   jœ# & # # 

  102 

  jœ œ   jœ œ# œ œ   œ   ‰ œ   jœ   jœ œ   jœ œ   œ   œ   œ   ‰ œ  jœ

  &

   # # 106 

  j

  œ œ   jœ œ œ   œ  jœ œ   œ

    jœ  jœ œ

    jœ œ œ   œ   jœ œ œ

    jœ# & # # 

  110 

  jœ œ   jœ œ œ   œ   œ   ‰ œ   jœ   jœ œ   jœ œ   œ   œ   œ ‰ œ  jœ

  & # # 114 

  jœ œ   œ œ   jœ   œ   œ   ‰ œ  jœ   jœ œ   jœ œ   œ   œ œ   œ#    ‰   jœ

  & # # 118 

  jœ œ   jœ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   jœ   jœ œ   jœ œ   œ   œ   œ   ‰ œ   jœ

  & # # 122 

  jœ œ   jœ œ œ   œ   jœ œ   œ   jœ   jœ œ   jœ œ   œ   œ   jœ œ œ  jœ# 

  & # # 126 

  jœ œ   jœ œ# œ œ   œ   ‰ œ

    jœ  jœ œ   jœ œ   œ   œ   œ   ‰ œ

    jœ

  & # # 130 

  jœ œ   jœ œ œ   w   ‰ œ œ œ Ó Ó   œ œ œ œ

  & # # 134 

  jœ   œ#    œ   ‰ Œfin

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  20/36

   

  C   ..   ..  ı  7

    ∑ Œ ‰ J

  œ œ Œ   ˙ ‰   œ

  J

  œ

   

  11 

  Œ Œ Œ Œ%∑

    œ   ‰ Jœ œ Œ   œ ‰ Jœ œ Œ

   

  15 

  œ ‰ Jœ œ Œ   œ ‰ Jœ œ Œ   œ   ‰ Jœ œ Œ   œ œ   Ó 

   

  19  

  œ   ‰ Jœ œ Œ   œ   ‰ Jœ œ Œ   œ ‰ Jœ œ Œ   œ   ‰ Jœ œ Œ

   

  23 

  œ   ‰ Jœ œ Œ   œ   ‰ Jœ œ Œ   œ   ‰ Jœ œ ‰ Jœ œ œ œ   ‰ Ó 

   

  27  

    ı  11

    ∑  œ

  jœ œ

  jœ œ

    ı  8

    ı  7

   

  55 

  ∑ ı 

    ı  4 D.S. al Codaœ œ œ

  ‰   Ó %

  ‰ Jœ œ Jœ œ Jœ

   

  ..62 

  œ Jœ œ ‰ Œ   ı  3

    œ œ œ œ œ œ   œ   ∑ ı  5

   

  ..   ..   ..   ..  73 

  ‰ Jœ œ   ‰   œ Jœ1, 2.   ı  2 3.œ œ   œ œ œ   ı  4   ı  4

   

  ..   ..85 

    ı  5

    ı  6 1.

    ı  2 2.

    ı  37

  Bella Ladrona

    demÌ

  Percussionsalsa

  arranged by: Zevall

  salsacampana fill congas

  FILL

  CASCO

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  21/36

  ? C   .. Œ ‰œ œ   Jœ

  tacet 1 .˙Œ Œ ‰  œ œ   Jœ

  ? .˙ Œ Œ ‰ œ œ   Jœ   .˙   Œ Œ ‰ œ   œ Jœ

  ?   ..œ

  Œ Ó Œ ‰ Jœ   .œ   ‰   ˙   ‰ œ   jœ   Œ ‰ Jœ œ œ œ œ

  ?2%

  Jœ ‰ Œ Ó ∑   ˙

    ˙ w

  ?6

    ı  4   ˙   ˙   .œ Jœ ˙ w

  ?3

  .œ   Jœ ˙   w ˙ œ ‰ Jœ œ œ œ

  ?7  

  w w   w   ∑

  ?1

  Œ ‰ Jœ Jœ œ Jœ   œ   œ Ó Ó ‰

  œ Jœ   w

  ?5 Œ ‰ Jœ Jœ   .œ

  Œ ‰ Jœ   .œ

  ‰   Jœ œ œ œ

    Jœ œ

  Œ  œ

  Œ?9  

  œ   Jœ œ   Jœ œ Ó Œ ‰ Jœ   Jœ œ œ   Jœ œ   ∑

  ?3

  ‰ œ   œ   œ Jœ w   ∑˙ œ

  ‰ Jœ

  Bella Ladrona

    demÌ

  enor Trombone 1salsa

  arranged by: Zevall

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  22/36

  ?47  

  œ ‰ Jœ œ œ

  Ó    Jœ œ   Jœ œ œ œ œ   .œ ‰ Ó    .œ   Jœ

  ?51 

  œ   w w   Ó Œ ‰ Jœ

  ?55 

  fiJœ œ   Jœ ˙   . .˙   Jœ#    . .˙   Jœ w

  ?59  

  ˙   Ó    fial yœ œ œ ‰ Ó    ?

  61 

  %   fi ‰ Jœ œ

  Jœ œ

  Jœ œ

  Jœ œ

  ‰ Œ

  ?63 

  œ   œ  .œ Jœ#    .˙ Œ   ˙   Œ ‰ Jœ œ œ œ œ Jœ   .œ

  ?   ..67  

  œ   Œ Ó ı  2   Ó Œ œ œ*2\    vez   œ œ œ œ œ   œ œ~  ~  ~  ~  

  ?   ..72  J

  œ œ œ   œ œ œ   ˙

   œ œ œ 1, 2.œ   œ œ œ œ œ   œ

  ?   ..76 

  3.

  ∑.œ

  Jœ   .œ   Jœ ˙ Ó 

  .œJœ   .œ   J

  œ

  ?   ..  ..80 

  ˙   œè   Œ Ó Ó ‰ Jœ œ>   œé   Œ Ó 

  ?   ..84 

  Ó    ‰ œ œ œ   ı  2   w   ‰ œ œ œ Ó ?   ..

  89  

  ∑ ı  2   Œ ‰ Jœ Jœ œ Jœ*2\    vez Jœ œ   œ   œ   Jœ

  2

  guia

  guia

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  23/36

  ?   ..94 

  Jœ Œ   œ   œ   Jœ  œ   œ ‰ œ œ œ

  1.

    ı  2 2.Jœ œ   œ   Jœ œ

  ?99  

  Ó    ‰ œ œ œ   œ   Œ Ó Ó Œ ‰ Jœ   Jœ œ   .œ Œ

  ?103 

  .œ   Jœ Jœ œ Jœ   Jœ œ   œ   œ   Jœ w ∑

  ?107  

  Ó    ‰ œ œ œ   œ   Œ Ó Ó ‰ Œ   Jœ   Jœ œ   .œ Œ

  ?111 

  Jœ œ Jœ   .œ Jœ œ   Œ Ó    Jœ œ Jœ   .œ   Jœ œ Œ Ó 

  ?115 

    ı  3   ‰ œ œ Jœ œ œ   œ   œ   œ ‰ œ   Jœ œ   œ

  ?121 

  . .˙

  J

  œ   .˙

  Ó ‰ œ œ œ   œ   Œ Ó ?

  125 

  Ó ‰ Œ   Jœ   Jœ œ   .œ Œ   Jœ œ Jœ   .œ Jœ œ   Œ Ó 

  ?129  

  Jœ œ Jœ   .œ   J

  œ œŒ Ó    w   ‰ œ œ œ Ó 

  ?133 

  Ó    œ   œ   œ   œ   Jœ   œ#    œ   ‰ Œfin

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  24/36

  ? C   .. Œ ‰   œ œ   Jœtacet 1  .˙   Œ Œ ‰   œ œ   Jœ

  ? .˙   Œ Œ ‰ œ œ   Jœ   .˙   Œ Œ ‰ œ   œ Jœ

  ?   ..œ   Œ Ó Œ ‰ Jœ   .œ   ‰   ˙   ‰ œ   jœ   Œ ‰ Jœ œ œ œ œ

  ? %Jœ ‰ Œ Ó ∑   ˙   ˙ w

  ?   ı  4   ˙   ˙   .œ Jœ ˙ w

  ?.œ

    Jœ ˙   w ˙ œ

    ‰ Jœ œ œ œ

  ?7  

  w w   w   ∑

  ? Œ ‰   jœ   jœ œ   Jœ   œ   œ   Ó Ó ‰ œ   Jœ   w

  ? w w   Jœ œ œ œ   Jœ œ   Œ   œ   Œ

  ? œ   Jœ œ   Jœ œ   Ó Œ ‰ Jœ   Jœ œ œ   Jœ œ   ∑

  Bella Ladrona

    demi

  ©2008

  Trombone 2salsa

  arr: Zevallo

  La AutenticaBarranca

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  25/36

  ?43 

  ‰ œ   œ   œ Jœ œ   ‰ Jœ Jœ œ   jœ ˙   Ó   ˙ œ   ‰ Jœ

  ?47  

  œ   ‰ Jœ œ œ Ó    Jœ œ   Jœ œ œ œ œ   .œ   ‰ Ó    .œ   Jœ

  ?51 

  œ   Œ Ó    w w   Ó Œ ‰ Jœ

  ?55 

  fiJœ œ   Jœ ˙

    . .˙   Jœ   . .˙ Jœ w

  ?59  

  ˙   Ó al

  yœ œ œ ‰ Ó    ?61 

  %  fifi   ‰ Jœ œ   Jœ œ   Jœ œ   Jœ œ ‰ Œ

  ?63 

  œ   œ   .œ   Jœ   .˙ Œ   ˙   Œ ‰ Jœ œ œ œ œ Jœ   .œ

  ?   ..   ..67  

  œ   Œ Ó ı  6 1, 2.   ı  2 3. ∑~  ~  ~  ~  ? ..  

  77  

  ‰ Jœ œ   .œ   Jœ# 

  Tacet 1  ˙   Ó ‰ Jœ œ   .œ   Jœ ˙

  ? ..  81 

  œè   Œ Ó Ó ‰ Jœ œ>   œé   Œ Ó Ó ‰ œ œ œ

  ?85 

    ı  2 w   ‰ œ œ œ Ó ∑? ..   ..

  90 

    ı  6 1.   ı  2 2. ∑ Ó ‰   œ   œ   œ

  2

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  26/36

  ?100 

  œ   Œ Ó Ó Œ ‰ Jœ   Jœ œ   .œ Œ  .œ   Jœ Jœ œ Jœ

  ?104  J

  œ œ   œ   œ   Jœ w

  ∑ Ó ‰ œ œ œ?

  108 

  œ   Œ Ó Ó ‰ Œ   Jœ   Jœ œ   .œ Œ   Jœ œ   Jœ   .œ Jœ

  ?112 

  œ   Œ Ó    Jœ œ   Jœ   .œ   Jœ œ   Œ Ó ı  8

  ?123 

  Ó    ‰ œ œ œ œ   Œ Ó Ó ‰ Œ   Jœ   Jœ œ   .œ Œ

  ?127  

  Jœ œ   Jœ   .œ Jœ œ   Œ Ó    Jœ

   œ   Jœ   .œ   Jœ œ   Œ Ó 

  ?131 

  w   ‰ œ œ œ Ó Ó    œ œ œ œ   jœ œ#    œ   ‰ Œ

   

  fin

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  27/36

  & # #  C   .. w œ   Œ   œ œ œ œ   w

  & # # 4

  œ   Œ   œ œ œ œ# w   œ   Œ œ œ œ œ   w

  & # # ..œ   Œ Ó  w   œ#   œ œ œ n   Jœ œ   Jœ w

  & # # 2 

  %∑ ı  12   Ó Œ ‰ Jœ œ œ œ   Ó& # # 7  

  Œ ‰ Jœ œ   œ œ   œ œ œ œ œ œ œ œ   .˙   Œ ‰ Jœ œ   Jœ œ   ‰

  & # # 1  ∑ Ó

    ˙   œ  Œ Ó Ó œ œ œ

   œ

  & # # 5 

  w Ó ‰ œ œ œ   Jœ œ œ œ   Jœ œ œ œ œ œ œ œ   Œ3 3

  & # # 9  

  œ   Jœ œ   Jœ œ œ   Œ Ó ∑ ‰ Jœ œ œ œ œ~  ~  

  & # # 43 

  Jœ   ı  2   Œ   œ œ œ œ œ œ   Œ ‰ Jœ œ   œ& # # 

  48 

  œ œ Œ Ó ∑ Ó   .œ   Jœ œ

  Bella Ladrona

    dem

  ©2008

  Trumpet in Bb 1 salsa: Zevallo

  La AutenticaBarranca

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  28/36

  & # # 2 

    ı  4   fiœ œ œ   ‰ œ œ œ# œ   œ œ œ   œ œ w& # # 9  

  ˙   Œ ‰ Jœ  fi

  fial yœ œ œ

  ‰ Ó   & # # 61 

  %   ‰ Jœ œ   Jœ œ   Jœ œ   Jœ œ   ‰ Œ

  & # # 63 

  ∑ Ó ‰ œ œ œ   œ œ œ œ Jœ œ   Jœ œ œ œ œ Jœ   .œ# 

  & # # ..67  

  œ   Œ Ó ı  2   Œ ‰ Jœ#   œ   œ œ*1\    vez   œ   Jœ œ   œ Jœ

  & # # ..72 

  œ œ œ œ œ   Œ ‰ œ   œ   œ   Jœ1, 2.

  œ   œ œ œ œ œ   ∑

  & # # ..   .. ..76 

  3. ∑ ı  4   Œ   œ œ Jœ œ   Jœ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ

  & # # ..83  ‰ œ œ œ Jœ œ   J

  œ œ œ œ

   œ Jœ ‰ Œ ı  3   ‰

   œ œ œ Ó

  & # # ..89  

  ∑ ı  2   Ó ‰ œ œ œ*1\    vez Jœ œ   œ   œ   Jœ

  & # # ..94 

  œ   ‰ Jœ œ œ œ œ  œ   œ   ‰ œ œ œ

  1.œ   œ œ œ œ œ   ∑

  & # # 98 

  2. ∑   œ œ œ œ œ   Œ Œ ‰ œ   œ   Jœ# œ œ# œ œ œ   Œ

  & # # 02 

    ı  3   Ó   œ œ œ œ   œ œ œ œ   .œ   ‰   œ œ œ œ œ   Œ

  Bella Ladrona2

  guia

  guia

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  29/36

  & # # 108 

  Œ ‰ œ   œ   Jœ# œ œ# œ œ œ   Œ ı  3   Ó   œ œ œ œ

  & # # 114  œ œ œ œ  .œ   ‰ ı  8   œ œ œ œ œ   Œ Œ ‰

   œ  œ   Jœ# 

  & # # 125 

  œ œ# œ œ œ   Œ ı  3   Ó   œ œ œ œ   œ œ œ œ   .œ   ‰

  & # # 131  ∑ ‰

   œ œ œ

   Ó Ó

    œ œ œ œ

    J

  œ œ   œ

    ‰ Œ

  Bella Ladrona

  fin

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  30/36

  & # #  C   .. œ œ œ œ   œ   ‰ Jœ ˙   Œ   œ œ œ œ œ   œ

  & # # 4

  ‰ Jœ ˙   Œ Ó œ œ œ œ   w   w

  & # # ..œ   Œ Ó   ww   œ#   œ œ œ n   Jœ œ   Jœ w

  & # # 2 %

  ∑ ı  12   Ó Œ ‰ Jœ œ œ œ   Ó& # # 7  

  Œ ‰ Jœ œ   œ œ   œ œ œ œ œ œ œ œ   .˙ Œ ‰ Jœ œ Jœ œ   ‰

  & # # 1 

  ∑ Ó   ˙ œ   Œ Ó Ó   œ œ œ œ

  & # # 5 

  w   Ó ‰ œ œ œ   Jœ œ œ œ   Jœ œ œ œ œ œ œ œ   Œ3 3

  & # # 9  

  œ   Jœ œ   Jœ œ   œ   Œ Ó ∑ ‰ Jœ# œ œ œ œ~  ~  

  & # # 43  Jœ ‰ Œ Ó ı    2   Œ œ œ œ œ œ œ   Œ ‰ Jœ œ œ& # # 

  48 

  œ œ Œ Ó ∑ Ó   .œ#    Jœ œ

  & # # 2 

    ı  4   fiœ œ œ   ‰ œ œ œ# œ   œ œ œ   œ œ w

  Bella Ladrona

    dem

  ©2008

  Trumpet in Bb 2 salsa: Zevallo

  La AutenticaBarranca

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  31/36

  & # # 59  

  ˙   Œ ‰ Jœ   fi  fial

  yœ œ œ ‰ Ó   & # # 

  61 

  %   ‰ Jœ œ   Jœ œ   Jœ œ   Jœ œ   ‰ Œ

  & # # 63 

  ∑ Ó ‰ œ œ œ   œ œ œ œ Jœ œ   Jœ œ œ œ œ Jœ   .œ# 

  & # # ..67  

  œ   Œ Ó ı  2   ‰ œ   Jœ œ   œ œ*3\    vez œ œ œ œ œ œ œ& # # ..

  72 

  œ   œ   ‰ œ œ œ   œ   œ   ‰ œ œ œ 1, 2.   ı  2 3.Jœ œ   œ   Jœ œ

  & # # ..   .. ..   ..77     ı  4   ı  4   ı  3   ‰  œ œ œ   Ó& # # ..   ..89  

  ∑ ı  6 1.   ı  2 2. ∑& # # 

  99  

  œ œ œ œ œ   Œ Œ ‰ œ œ   Jœ œ œ œ œ œ   Œ ı  3

  & # # 105 

  Ó   œ œ œ œ   œ œ œ œ   .œ   ‰   œ œ œ œ œ   Œ Œ ‰ œ œ   Jœ

  & # # 109  

  œ œ œ œ œ   Œ ı  3   Ó   œ œ œ œ   œ œ œ œ   .œ   ‰

  & # # 115    ı  8   œ œ œ œ œ   Œ Œ ‰ œ œ   Jœ œ œ œ œ œ   Œ& # # 126 

    ı  3   Ó   œ œ œ œ   œ œ œ œ   .œ   ‰ ∑& # # 

  132 

  ‰   œ œ œ   Ó Ó   œ œ œ œ   Jœ  œ n   œ   ‰ Œ

  2

  guia

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  32/36

  & # #  C   .. œ œ œ œ   œ   ‰   jœ ˙   Œ   œ œ œ œ œ   œ

  & # # ‰ Jœ ˙   Œ Ó   œ œ œ œ w   w

  & # # ..œ   Œ Ó   w ˙   ‰ œ   Jœ w

  & # # 2%

  ∑ ı  12   Ó Œ ‰ Jœ œ œ œ   Ó& # # 7  

  Œ ‰ Jœ œ   œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ   .˙   Œ ‰   jœ œ   jœ œ ‰

  & # # 1

  ∑ Ó   ˙   œ   Œ Ó Ó œ œ œ œ

  & # # 5

  w   Ó ‰ œ œ œ   jœ œ œ œ   jœ œ œ œ œ œ œ œ   Œ3 3

  & # # 9  

  œ   jœ œ   jœ œ   œ   Œ Ó ∑ ‰ Jœ œ œ œ œ~  ~  

  & # # 3 Jœ   ı  

  2  Œ   œ œ œ œ œ œ   Œ ‰ Jœ œ œ

  & # # 8 

  œ œ Œ Ó ∑ Ó   .œ   Jœ œ

  & # # 2

    ı  4   fiœ œ œ   ‰ œ œ œ œ œ œ œ   œ œ w

  Bella Ladrona

    dem

  ©2008

  rumpet in Bb 3 salsa: Zevallo

  La AutenticaBarranca

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  33/36

  & # # 59  

  ˙   Œ ‰ Jœ   fi  fial

  yœ œ œ ‰ Ó   & # # 

  61 

  %   ‰ Jœ œ   Jœ œ   Jœ

  & # # 62 

  œ   Jœ œ   ‰ Œ ∑ Ó ‰ œ œ œ   œ œ œ œ Jœ œ   Jœ

  & # # ..   ..66 

  œ œ œ œ Jœ   .œ   œ   Œ Ó ı  6 1, 2.   ı  2& # # ..   .. ..   ..

  76 

  3. ∑ ı  4   ı  4   ı  3

  & # # ..   ..88  ‰ œ œ œ Ó ∑ ı  61.

    ı  2& # # 

  98 

  2. ∑   œ œ œ œ œ   Œ Œ ‰ œ œ Jœ œ œ œ œ œ Œ

  & # # 102 

    ı  3   Ó   œ œ œ œ   œ œ œ œ   .œ   ‰  œ œ œ œ œ   Œ& # # 

  108 

  Œ ‰ œ œ Jœ œ œ œ œ œ Œ ı  3   Ó   œ œ œ œ& # # 

  114 

  œ œ œ œ   .œ   ‰ ı  8   œ œ œ œ œ   Œ Œ ‰ œ œ Jœ

  & # # 125  œ œ œ œ œ Œ ı  3   Ó   œ œ œ œ   œ œ œ œ   .œ   ‰& # # 

  131 

  ∑ ‰ œ œ œ Ó Ó   œ œ œ œ   jœ œ   œ   ‰ Œ

  Bella Ladrona2

  fin

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  34/36

  ? # #  C   ..

    .œ  .œ   œ   .œ   .œ

    œ  .œ   .œ   œ

  ? # #  .œ   .œ   œ   .œ   .œ   œ   .œ   .œ   œ .œ   .œ   œ

  ? # #    ..  .œ   .œ   œ Œ ‰   Jœ   .œ   ‰   ˙   ‰   œ Jœ

  ? # # 1w   %∑   œ ‰

   Jœ ̇ œ ‰

   Jœ ˙

  ? # # 5

  œ ‰ Jœ ̇ œ ‰ Jœ ˙   .œ   jœ œ œ œ œ   œ œ œ

  ? # # 9  

  œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙ œ   ‰   jœ ˙

  ? # # 3  œœ ‰  jœœ ˙̇ w œ   ‰   jœ   .œ   jœ œ œ œ   Ó 

  ? # # 7  

    .œ   .œ   œ .œ   .œ   œ   .œ  .œ œ   .œ

    .œ œ? # # 1 

  .œ   .œ œ   .œ  jœ   .œ   jœ   .œ   .œ

    œ   .œ   .œ   œ

  ? # # 5 

  .œ   .œ   œ   .œ   .œ   œ   .œ   .œ   œ .œ   .œ   œ? # # 9  

  œ   jœ œ   jœ œ   œ   œ   œ   œ  .œ   jœ œ   œ   œ   œ#    œ

    œ

  ? # # 3 

  .œ   jœ œ#    œ   .œ   .œ

  œ  .œ

    .œ  œ   .œ   .œ   œ

  Bella Ladrona

    dem

  ©2008

  uba in Bb salsa: Zevallo

  La AutenticaBarranca

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  35/36

  ? # # 47  

  .œ   .œ   œ   œ   œ   œ   œ  .œ   jœ œ   œ   œ   œ#    œ

    œ

  ? # # 51 

  .œ   jœ œ#    œ   .œ   .œ œ   .œ   .œ   œ   .œ   .œ  œ

  ? # # 55 

  fi.œ   .œ   œ   .œ   .œ œ   .œ   .œ   œ   .œ   .œ   œ? # # 

  59    .œ   .œ   œ

  fifi

  alyœ œ œ ‰ Ó 

    ? # # 61 

  %   ‰ jœ œ   jœ œ   jœ œ   jœ œ   ‰ Œ

  ? # # 63 

    .œ  .œ   œ   .

  œ   .œ   œ  .œ   .œ ‰   jœ œ œ œ œ   jœ   .

  œ? # #    ..67  

    œ   œ   œ   œ  .œ   jœ   œ   œ   œ   œ#    œ

    œ

  ? # # 70 

  .œ   jœ œ#    œ   .œ   jœ œ   œ   .œ   .œ   œ   .œ   .œ   œ

  ? # #    ..74 1, 2.

  .œ   jœ   œ   œ   œ   œ   œ   œ3.

  .œ   .œ   œ? # #  ..

  77    .œ   jœ   .œ   jœ   .œ

  jœ œ   œ   .œ  jœ   .œ   jœ

  ? # #    ..   ..80 

  .œ   jœ œ   œ   .œ   jœ   .œ   jœ   .œjœ œ   œ

  ? # #    ..83 

  .œ   jœ   .œ   jœ   .œ   jœ œ   œ   œ   œ   œ   œ   œ   œ   œ   œ

  ? # # 86 

  Jœ œ   jœ œ   œ w‰ œ œ œ Ó  œ   œ   .œ   Jœ

  Bella Ladrona2

 • 8/18/2019 Bella Ladrona

  36/36

  ? # #  ..90 

  .œ   jœ   œ   œ   œ   œ#    œ  œ   .œ   jœ   œ#    œ

  ? # # 93 

  .œ   jœ œ   œ   .œjœ œ   œ   .œ   Jœ œ   œ

  1.

  .œ   jœ œ   œ

  ? # #    ..97  

    œ   œ   œ   œ2.

  .œ   .œ   œ   .œ   jœ   .œ   jœ? # # 

  100   .œ   jœ œ   œ   .œ   ‰ œ

    œ   Jœ Œ   jœ œ   œ   .œ  jœ œ œ œ œ

  ? # # 104  œ

    ‰   j

  œ œ   œ  j

  œ Œ

    Jœ œ

    œ  j

  œ Œ   j

  œ œ   œ   œ   œ   œ  œ

  ? # # 108 

  .œ   jœ œ   œ   œ   œ#    œ  œ   .œ   jœ œ#    œ   .œ   jœ   .œ   jœ

  ? # # 112 

  .œjœ œ   œ   .œ   Jœ œ   œ   .œ   jœ œ   œ   œ   œ   œ

    œ

  ? # # 116 

  œ œ œ   œ   œ   œ   œ#    œ   œ   .œ   jœ œ   œ   .œ   jœ   .œ   jœ? # # 

  120 

  .œjœ œ   œ   .œ   Jœ œ   œ œ   ‰   jœ œ   œ   .œ   jœ   .œ   jœ

  ? # # 124 

    .œ

    j

  œ œ

    œ   .œ

    ‰ œ   œ   Jœ Œ   jœ œ  œ

    .œ  J

  œ œ œ œ œ? # # 

  128 œ   ‰

    jœ œ   œ   jœ Œ   jœ œ   œ  jœ Œ   jœ œ   œ w

  ? # # ‰ Ó Ó œ œ œ œ œ # œ ‰ Œ

  Bella Ladrona