Biblioteca escolar i alfabetitzaciأ³ 13. Conclusions de la segona part Part III Biblioteques...

download Biblioteca escolar i alfabetitzaciأ³ 13. Conclusions de la segona part Part III Biblioteques escolars

If you can't read please download the document

 • date post

  04-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Biblioteca escolar i alfabetitzaciأ³ 13. Conclusions de la segona part Part III Biblioteques...

 • Biblioteca escolar i alfabetització

  informacional

  Antonio Marí Martín

  Curs 2006-2007

 • Biblioteca escolar i alfabetització

  informacional

  Memòria de llicència retribuïda pel Departament

  d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 • Índex

  Part I Biblioteques escolars

  1. Introducció

  2. Iniciatives anteriors al 2000

  3. Els documents normatius

  4. La legislació del context europeu i un breu panorama

  5. La legislació al context espanyol i català

  6. Un altre panorama

  7. Conclusions de la primera part

  Part II Alfabetització informacional

  8. Repàs del procés

  9. La definició

  10. Models, normes

  11. Alfin i educació

  12. Globalització i bretxa

  13. Conclusions de la segona part

  Part III Biblioteques escolars i alfabetització informacional

  14. Iniciatives recents

  15. Funcions de la biblioteca escolar

  16. Integració en el currículum

  17. Integració en el context

  18. Bibliotecari escolar

  19. Conclusions generals

  20. Bibliografia

 • Agraïments

 • PART I

 • 11

  1. Introducció

  § 1 Ja en la presentació del nostre projecte a la convocatòria de llicència retribuïda del

  Departament d’Educació la Generalitat de Catalunya intentàvem deixar clar que el que

  presenta aquesta memòria és un treball merament teòric; afegirem ara que no és

  pràctic: no és una “perogrullada”. Això no només vol dir que està fora dels seus

  objectius oferir tècniques o activitats concretes sobre l’assumpte que ens ocupa, sobre

  l’alfabetització informacional, o sobre les reformes o dinàmiques o activitats d’una

  biblioteca escolar1, malgrat que sí estava previst en principi algunes “receptes” per a

  l’organització de les biblioteques escolars en el context del centre escolar: això ha

  fracassat, com explicarem al capítol final. Que no sigui pràctic vol dir també que la

  reflexió que conté la memòria tampoc es tradueix en directrius, pautes, normes –com

  es vulgui anomenar- ni sobre l’alfabetització informacional, ni sobre l’organització

  bibliotecària, ni sobre l’organització escolar, encara que sí comentarem pautes,

  directrius, normes alienes.

  No es trobarà aquí cap fonamentació pedagògica de les idees exposades, és a dir, cap

  teoria de l’aprenentatge concreta que serveixi de rerefons a les idees suggerides sobre el

  currículum escolar. Tampoc s’elabora en aquest treball un model teòric ni un conjunt

  de normes sobre alfabetització informacional. N’hi ha molts; el que fem és comentar

  críticament els que ens semblen més rellevants per intentar extreure algunes idees

  sobre la necessària transformació del currículum escolar, principalment de l’educació

  secundària, i del paper que conseqüentment ha de jugar la biblioteca escolar. Menys

  encara s’intentarà fer cap reflexió general sobre el paper de la biblioteca escolar en la

  cultura: el que hi ha sobre això a la tercera part no és més que un comentari del que ja

  està escrit per instàncies més competents. Per tant, dir que aquest és un treball

  “merament teòric” significa que, tot seguint, això sí, una idea central, farem comentaris

  i suggeriments sobre el que ens sembla bé i el que no tant del que s’ha dit sobre els dos

  conceptes que intitulen la memòria. La pretensió d’originalitat d’aquests suggeriments i

  comentaris es redueix a intentar fer-los coherents amb aquesta idea central.

  1 Sobre les possibilitats de transformació de la biblioteca escolar hi ha unes quantes coses més que suficientment bones; tant que –independentment que no sigui la motivació del nostre treball-, res de més bo podríem haver-hi afegit. Per exemple: Baró, Mañà, 1994; Fuentes, 2006; Cobos, Álvarez, 2006, o Yagüez, 2006.

 • 12

  Per això, aquesta memòria no té caràcter sistemàtic, no hi ha una jerarquia conceptual i

  proposicional suficientment articulada; i hem volgut, en conseqüència, organitzar-la

  com una enumeració de paràgrafs, de manera discursivament lineal; això sí, agrupats

  per l’homogeneïtat de les qüestions tractades. L’objectiu és deixar palès que el que aquí

  és fa no té la pretensió, repetim, d’una proposta teòrica, sinó que es limita a un conjunt

  d’informacions i de suggeriments en no massa ocasions originals. Algunes d’aquestes

  qüestions són exposades d’un cop; altres2 -com ara el problema de l’adquisició de la

  consciència de la falta d’informació-, reapareixen en moments diferents, constituint

  d’aquesta manera els fils unificadors.

  § 2 La idea central de la que parteix aquest treball és la següent: les biblioteques

  escolars no han arribat a ser el que el nou sistema educatiu exigia, no només per

  escassesa d’iniciatives, ni tampoc per falta d’inversió i planificació, sinó sobretot perquè

  tant la funció tradicional de la biblioteca, com, en bona part, les missions que

  actualment es proposen potenciar, no donen servei a les necessitats pedagògiques dels

  centres. Estem aquí interessats en els centres d’educació secundària, que, segons la

  imatge habitual, satisfan les necessitats educatives de la societat prèvies a la inserció

  dels alumnes en el mercat laboral. Però precisament aquesta funció està avui molt

  qüestionada. No és objecte d’aquest treball discutir aquesta qüestió en la seva

  generalitat. Assumim, d’entrada, que, independentment dels molts elements

  demagògics que hi estan implicats i del grau de l’èmfasi que cada agent implicat fa, és

  real, és objectiu que el sistema educatiu públic, en particular de l’ensenyament

  secundari, pateix de diferents problemes que es tradueixen en un dèficit de formació

  dels seus alumnes: excés d’abandons del sistema, assoliment insuficient de les

  competències, manca de confiança en el sistema educatiu “formal”.

  D’altra banda, teòrics, educadors i institucions semblen d’acord en què la formació dels

  alumnes implica necessàriament l’aprenentatge de capacitats per adquirir, valorar i

  usar la informació, ja que el volum, el dinamisme i la intercanvi de coneixements

  exigeix actualment el domini de les fonts d’informació. Aquest domini gairebé no

  s’ensenya als centres educatius de secundària. Podríem sospitar, doncs, que aquell

  dèficit de formació dels nostres alumnes podria ser en certa manera pal·liada si el

  sistema educatiu, més concretament, el currículum educatiu -entenent per això el

  conjunt de competències establertes per una determinada política educativa-, assumís

  decisivament aquest ensenyament. No som, naturalment, tan ingenus per pensar que

  aquesta seria la panacea dels nostres problemes: limitacions -o desorientacions- de

  2 A partir de la segona part, bàsicament; la primera és fonamentalment informativa.

 • 13

  finançament, formació de professorat, o deficiència de las tasques orientadores de

  l’administració -això que hauria de fer la inspecció educativa. Però sí creiem que

  orientar el conjunt el currículum en funció de l’aprenentatge d’aquell domini seria molt

  positiu, fins i tot podria ajudar a la millora d’altres factors, com la redefinició de les

  prioritats del programes de formació de professorat, o la integració de funcions dels

  diferents agents pedagògics.

  Doncs bé, el que aquí intentem mostrar -diem “mostrar”, no “demostrar”- és, d’una

  banda, que una reforma del currículum basada en les competències “informacionals”3

  dels alumnes necessitaria de la creació de biblioteques escolars. Parlem en sentit

  estricte de creació, perquè ni han existit fins ara de manera generalitzada, ni, sobretot,

  poden ajudar al nou currículum sota el model tradicional de les seves funcions i les

  seves tasques, model caracteritzat fonamentalment per la marginalitat dins dels

  processos d’ensenyament i aprenentatge. Però, d’altra banda, és precisament una

  reforma del currículum el que donaria sentit a les biblioteques escolars, el que podria

  situar-les al centre del procés educatiu. Un nou currículum -tal i com sembla que es va

  conformant- necessita de l’existència de biblioteques escolars; la revitalització de les

  biblioteques escolars necessita un nou currículum.

  Constin de seguida les mancances que pateix l’argument que vertebra aquest treball: no

  precisem les causes per les quals el sistema educatiu públic no compleix en molts

  aspectes les seves funcions; no justifiquem que l’aprenentatge de la capacitat de

  manipular la informació sigui el més central del procés educatiu de l’etapa obligatòria;

  i, s