Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design...

of 28 /28
CARLES LLULL VERD Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design DOSSIER DE FEINA / BOOK

Embed Size (px)

Transcript of Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design...

Page 1: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

Carles llull VerdDisseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design

DOSSIER DE FEINA / BOOK

Page 2: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

Carles llull Verd(Palma, Mallorca, 30 d’abril de 1971)

Telèfon: 607 265 282e.mail: [email protected] personal: www.quatreeles.com

Carles llull Verd, dissenyador gràfic, maquetador i fotògraf, desenvolupa la seva carrera professional entre Palma i Barcelona.

Gairebé per casualitat, dóna les seves primeres passes en l’ambient musical (pop-rock i folk) que es vivia Mallorca a finals dels anys 90, dissenyant portades i cartells per a diversos grups del moment. Així, poc a poc i de manera autodidàcta, s’especialitza en el disseny i comença a col·laborar molt estretament amb els principals segells discogràfics de Mallorca i Barcelona, al mateix temps que consolida i expandeix la seva trajectòria professional treballant en altres àmbits del disseny gràfic i la comunicació visual.

A més, la necessitat de treballar amb imatges que s’adaptessin als seus projectes gràfics, el motiva a explorar i desenvolupar el seu vessant com a fotògraf.

Fins a l’actualitat ha realitzat tot tipus de projectes no només per al mercat discogràfic, sino també per als sectors editorial, cultural y comercial, treballant per a institucions públiques i privades, empreses audiovisulas, marques, publicitat, etc.

Carles Llull Verd, diseñador gráfico, maquetador y fotógrafo, desarrolla su carrera profe-sional entre Palma y Barcelona.

Casi por casualidad, da sus primeros pasos en el ambiente musical (pop-rock y folk) que se vivia en Mallorca a finales de los años 90, diseñando portadas y carteles para diversos grupos del momento. Así, poco a poco y de forma autodidacta, se especializa en el diseño y empieza a colaborar muy estrechamente con los principales sellos discográficos de Ma-llorca y Barcelona, al tiempo que consolida y expande su trayectoria profesional trabajando en otros ámbitos del diseño gráfico y la comunicación visual.

Además, la necesidad de trabajar con imágenes que se adaptasen a sus proyectos gráfi-cos, lo motiva a explorar y desarrollar su vertiente como fotógrafo.

Hasta la actualidad ha realizado todo tipo de proyectos no sólo para el mercado discográ-fico, sino también para los sectores editorial, cultural y comercial, trabajando para institu-ciones públicas y privadas, empresas audiovisuales, marcas, publicidad, etc...

Page 3: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

lITTle lION TrIO(Produccions Blau, 2013)

Disseny del disc de debut de Little Lion Trio, grup que pren el nom del tema ‘O Leâozinho’ de Caetano Veloso, el qual reinterpreten juntament amb altres temes de bosanova. Vaig plantejar-lis una sessió fotogràfica passada per aigua amb la idea de donar un aire molt fresc i desenfadat al disc.

Fotografies i disseny gràfic.

Diseño del disco de debut de Little Lion Trio, grupo que toma su nombre del tema ‘O Leâozinho’ de Caetano Veloso, el cual reinterpretan junto con otros temas de bosanova. Les planteé una sesión fotográfica pasada por agua con la idea de dar un aire muy fresco y desenfadado al disco.

Fotografia y diseño gráfico.

dIsseNy dIsCOgràfICdIseÑO dIsCOgrÁfICO

Page 4: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

gaBrIel f. CellO WOrKs(Autoeditat, 2013)

Col·laborador habitual de molts altres musics i projectes, Gabriel Fiol va voler presentar les seves pròpies composicions només per a violoncel. Op-tàrem per aprofitar la llum de la sortida del sol a un lloc tan emblemàtic com és la platja des Trenc. Em va agradar la idea d’afegir esteles dels avions com a símbol dels propis somnis i aspiracions.

Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic. (www.gabrielfiol.com)

Colaborador habitual de muchos otros músicos y proyectos, Gabriel Fiol qui-so presentar sus propias composiciones para violoncelo solo. Optamos por aprovechar la luz de la salida del sol en un lugar tan emblemàtico como es la playa de Es Trenc. Me gustó la idea de añadir estelas de los aviones como símbolo de los propios sueños y aspiraciones.

Fotografia, retoque fotográfico y diseño gráfico.(www.gabrielfiol.com)

dIsseNy dIsCOgràfICdIseÑO dIsCOgrÁfICO

Page 5: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

dIsseNy dIsCOgràfICdIseÑO dIsCOgrÁfICO

aNTÒNIa fON. VOsTÈ És aQuÍ(Robot Innocent, 2012)

El grup Antònia Font va concebre un àlbum amb quaranta micro-cançons que no superen els 2 minuts agrupats en tres blocs. En comptes de llistar els 40 temes a l’inlay de la carpetilla vàrem decidir col·locar-les a mode d’estacions d’una xarxa amb tres línies de metro inventada. Ens agradava la idea del metro perquè a Palma no en tenim de metro i sempre li dona un aire molt cosmopolita a una ciutat. Així, vaig haver de mirar mapes de metro de les principals ciutats del món i cercar un sistema propi, amb estacions, enllaços, estacions terminals i serveis... Un metro d’una ciutat inventada amb un punt surrealista.

Disseny gràfic.

La banda Antònia Font concebió un álbum con cuarenta micro-canciones que no superan los 2 minutos agrupados en tres bloques. En vez de listar los 40 temas en el inlay de la carpetilla decidimos colocarlas a modo de estaciones de una red con tres líneas de metro inventada. Nos gustava la idea del metro porque en Palma no tenemos metro, y siepre le da un aire muy cosmopolita a una ciudad. Así, tuve que mirar mapas de metro de las principales ciudades del mundo y buscar un sistema propio, con estacio-nes, terminales, enlaces y servicios... Un metro de una ciudad inventada con un punto surrealista.

Diseño gráfico.

Page 6: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

jaumeCOmpTe.COm(Jaume Compte Nafas Ensemble. 2013)

Micro site provisional del grup Jaume Compte Nafas Ensemble. Infor-mació bàsica dels components, trajectòria, discografia i contacte.Disseny web i programació.

Micro-site provisional del grupo Jaume Compte Nafas Ensemble. Infor-mación bàsica de los componentes, trayectoria, discografía i contacto.Diseño web y programación.

VIulaCulTura.COm(Departament de Cultura de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

del Govern de les Illes Balears. 2013)

Web per el programa d’activitats adreçades a centres escolars. Disseny d’interfície, navega-bilitat, formularis de contacte i sol·licitud d’activitats.Dissenyada per a programació HTML, PHP i Base de dades (programació web: Àlex Burillo).

Web para el programa de actividades educativas dirigidas a centros escolares. Diseño de in-terfície, navegabilitat, formularios de contacto y solicitud de actividades, y gestión de conte-nidos. Disseñada para programación HTML, PHP y BBDD (programación web: Álex Burillo)

dIsseNy WeBdIseÑO WeB

Page 7: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

dIsseNy dIsCOgràfICdIseÑO dIsCOgrÁfICO

Cap pela. mOON rIVer (Produccions Blau, Palma, 2011)

Imatge inspirada en la pel·lícula “Breakfast at Tiffany’s” (prota-gonitzada per Audrey Hepburn) de la que s’extreu la cançó

MOON RIVER la qual dóna nom al CD de CAP PELA, on el grup reinterpreta a cappella un repertori de temes inclosos en la banda sonora de diverses produccions

cinematogràfiques.

Idea, disseny gràfic i fotografia

Imagen inspirada en la película “Breakfast at Tiffany’s”, protago-nizada por Audrey Hepburn, y de la que se extrae la canción MOON RIVER que da nombre al CD de CAP PELA, en el que el grupo reinterpreta a cappella un repertorio de temas incluidos en la banda sonora de diversas producciones cinematográficas.

Idea, diseño gráfico y fotogriafía

Page 8: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

COl·leCCIó “musIC frOm CaTalONIa 2011”(Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). Generalitat de Catalunya, 2010)

Col·lecció de CDs editats per l’ICIC amb l’objectiu de promocionar a l’extranger les principals propostes musicals fetes i/o editades a Catalun-ya en el periòde 2010 / 2011.

Disseny gràfic i fotografia.

Colección de Cds editados por el ICIC con el objetivo de promocionar en el extrangero las principales propuestas musicales hechas y/o editadas en Catalunya durante el periodo 2010/2011.

Diseño gráfico y fotografía

dIsseNy dIsCOgràfICdIseÑO dIsCOgrÁfICO

Page 9: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

rOOTs COlleCTION. spIrITuals & ClassIC gOspel (Discogràfica Discmedi-Blau, Barcelona, 2009)

Redisseny de la col·lecció Roots Collection amb aquestes quatre noves entregues. Disseny gràfic i retoc fotogràfic.Rediseño de la colección Roots Collection con estas cuatro nuevas entregas. Diseño gráfico y retoque fotográfico.

COl·leCCIó “BasICs del pOp-rOCK”(Discogràfica Discmedi-Blau, Barcelona, 2007)

Disseny de la col·lecció de CDs de sèrie econòmica de la discogràfica Discmedi-Blau. Disseny gràfic.Diseño de la colección de CDs de série económica de la discográfica Discmedi-Blau. Diseño gráfico.

dIsseNy dIsCOgràfICdIseÑO dIsCOgrÁfICO

Page 10: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

Todo en el disco conjunto de Albert Pla y Joan Miquel Oliver es broma. A partir de la grabación en falso directo del disco, Joan Miquel Oliver pensó: “¿Y qué pasaria si hacemos creer que el concierto se ha grabado en realidad en el Olympia de Paris como colofón de una gran gira mundial; que nos hemos convertido en celibridades internacionales y que aquí nadie se ha enterado...?”. Pues eso...

Diseño gráfico y retoque fotográfico.

alBerT pla & jOaN mIQuel OlIVer. CONCerT a parIs(Produccions Blau, 2010)

Tot en el disc conjunt d’Albert Pla i Joan Miquel Oliver és broma. A partir de l’enregistrament en fals directe del disc, en Joan Miquel Oliver va pensar: “I què passaria si feim creure que el concert s’ha enregistrat en realitat a l’Olympia de Paris com a colofó d’una gran gira mundial; que ens hem convertit en celebritats internacionals i que aquí ningú s’ha en-terat...?”. Doncs això...

Disseny gràfic i retoc fotogràfic.

mIguel pOVeda. TIerra de Calma(Discmedi-Blau, Barcelona, 2006)

“Safari” fotogràfic de tres dies a Sevilla per tal de trobar la imatge del CD de qui és considerat el cantaor flamenc més important del moment. El disc “Tierra de calma” de Miguel Poveda va rebre nombrosos premis i nominacions a diversos àmbits.

Disseny gràfic i fotografia

“Safari” fotográfico de tres dias en Sevilla con el fin de encontrar la imagen para el CD de quien es considerado el cantaor flamenco más importante del momento. El disco “Tierra de calma” de Miguel Poveda recibió numerosos premios y nominaciones en diversos ámbitos.

Diseño gráfico y fotografía

dIsseNy dIsCOgràfICdIseÑO dIsCOgrÁfICO

Page 11: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

dIsseNy dIsCOgràfICdIseÑO dIsCOgrÁfICO

jOaN IsaaC & luIs eduardO auTe. auTeClàssIC(Sony Music Spain, 2009)

Disseny gràfic. Fotografia: Juan Miguel Morales.Diseño gráfico. Fotografía: Juan Miguel Morales

Diseño gáfico, retoque fotográfico y pintura. Edición en Digipak tríptico e impreso en cuatricromia + 1 tinta plana

jaume VIlaseCa QuarTeT. jaZZNesIs(Discmedi-Blau, Barcelona, 2008)

Disseny Gràfic, retoc fotogràfic i pintura. Edició en Digipak tríptic i impres en quatricromia + 1 tinta plana.

Page 12: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

seleCCIó de pOrTades de Cd edITades eNTre els aNys 2000-2011SELECCIÓN DE PORTADAS DE CD EDITADAS ENTRE LOS AÑOS 2000-2011

dIsseNy dIsCOgràfICdIseÑO dIsCOgrÁfICO

Page 13: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

“Illes Balears. sOm CulTura” (Direcció General de Cultura, Conse-lleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, 2009-2011)

Disseny de la imatge coordinada de la delegació de Teatre i Música. Disseny del stand, flyers i publicitat institucional off i on line. Imatge dinàmica i versàtil que permet “jugar” amb els elements de la imatge i fer diferents tots els materials dissenyats per a cada fira on la Direcció General de Cultura participa. Realització de 2 “pop Up” per cobrir una superfície de gairebé 16 m2.

Disseny gràfic, fotografia i retoc fotogràfic.

Diseño de la imagen coordinada de la delegación de Teatro y Música. Diseño del stand, flyers y publicidad institucional off y on line. Imagen dinàmica y versatil que permite “jugar con los elementos de la imagen y hacer diferen-tes todos los materiales diseñados para cada una de la farias en las que la Dirección General de Cultura participa. Realización de 2 “Pop Up” para cubrir una superfície de unos 16 m2.

Diseño gráfico, fotografia y retoque fotográfico.

eXpOsITOrs I BaNNerseXpOsITOres y BaNNers

Page 14: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

eXpOsICIó “uN esTIu a mallOrCa”(Casa Museu Llorenç Villalonga, Binissalem, 2004.)

Disseny i muntatge de l’exposició en motiu de l’any George Sand. Impresió en plotter de cartelleria de gran format i vinil de tall. Disseny Gràfic i muntatge. Comissària: Marta Ferré

Diseño y montaje de la exposición en motivo del Año George Sand. Impresión en plotter de carteleria de gran formato y vinilo de corte.

Diseño gráfico y montaje. Comisaria de la exposición: Marta Ferré

eXpOsICIONseXpOsICIONes

Page 15: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

“VIu la CulTura 2011-2012”(Direcció General de Cultura, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les

Illes Balears)

Catàleg d’activitats escolars patrocinades per la Conselleria d’Educació editat en PDF per des-carregar des de la pàgina web de la Direcció General de Cultura. Disseny gràfic i fotografia.

Catálogo de actividades escolares patrocinadas por la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats editado en PDF para descargar desde la web de la Dirección General de

Cultura. Diseño gráfico y fotografia.

edITOrIal

Page 16: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

pOeTàrIum(Institut Ramon Llull, Barcelona, 2009)

DVD multimèdia i llibre per a presentar l’obra dels principals poetes en llengua catalana a mercats editorials internacionals. Multimèdia amb vi-deos dels 33 poetes seleccionats, biografies, obres i poemes, traduïts a diversos idiomes. Es va optar per un sistema senzill de navegació imitant les solapes dels arxivadors antics. Disseny de llibre-DVD i interface del multimèdia (pàgina següent).

Disseny Gràfic, direcció artística i fotografia.

DVD multimedia y libro para presentar la obra de los principales poetas en lengua catalana en mercados editoriales internacionales. Multimedia con vi-deos de los 33 poetas seleccionados, biografias, obras y poemas, traducidos a diversos idiomas. Se optó por un sistema sencillo de navegación a modo de pestañas de archivadores antiguos. Diseño del libro-DVD y de la interface del multimedia (página siguiente).

Diseño gráfico, dirección artítica y fotografia.

edITOrIal mulTImÈdIa

Page 17: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

jOaN mIQuel OlIVer. QuaderN 2008 (BOmBóN mallOrQuÍN)(Editorial Empúries, Barcelona, 2009)

Publicació dels quaderns de treball de Joan Miquel Oliver a rel de la sortida al mercat del seu segon treball discográfic en solitari, BOMBóN MALLORqUíN (Produccions Blau, Palma, 2009), on l’artista hi va apun-tar pensaments, idees i esbossos de les cançons del CD.

Escaner dels quaderns, retoc fotogràfic i maquetació.

Publicación de los cuadernos de trabajo de Joan Miquel Oliver a raiz de la salida al mercado de su segundo trabajo discográfico en solitario, BOMBóN MALLORqUíN (Produccions Blau, Palma, 2009), en los que el artista apun-taba pensamientos, ideas y bocetos de las canciones del CD.

Escaner de los cuadernos, retoque fotográfico y maquetación.

edITOrIal

Page 18: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

COrpOraTIu I reTOlaCIóCOrpOraTIVO y rOTulaCIóN

Imagen corporativa del CINECIUTAT.

Cine de Palma gestionado por la Asociación Xarxa Cinema, asociación cul-tural sin ànimo de lucro de raiz ciudadana y participativa. Una iniciativa pio-nera en Europa que apuesta por en cine independiente y en versión original.

Diseño del logotipo, carteleria, carnet de socio, papeleria, rotulación exterior (letras corpóreas recortadas en Forex de 16 mm) y mural decorativo (24 m2. Impresión sobre vinilo adhesivo).

CINeCIuTaT(Palma, 2012)

Imatge corporativa de CINECIUTAT.

Cinema de Palma gestionat per l’Associació Xarxa Cinema, associació cul-tural sense ànim de lucre d’arrel ciutadana i participativa. Una iniciativa pionera a Europa que aposta pel cinema independent i en versió original.

Disseny del logotip, cartelleria, carnet de soci, papereria, retolació exterior (lletres corpòries retallades en Forex de 16 mm) i mural decoratiu (24 m2. Impresió sobre vinil adhesiu).

Page 19: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

Diseño a modo de etiqueta de cerveza para la nueva imagen de la emblemática cerveceria de Palma con motivo de su 20 aniversario.

Diseño gráfico y maquetación de la carta. Adaptación del diseño para impresión de camisetas en serigrafia.

lórIeN 20 aNys(Cerveseria Lórien, Palma, 2010)

Disseny a mode d’etiqueta de cervesa per a la nova imatge de l’emblemàtica cerveseria de Palma en motiu del seu 20è aniversari.

Disseny gràfic i maquetació de la carta. Adaptació del disseny per imprimir camisetes en serigrafia.

COrpOraTIuCOrpOraTIVO

Page 20: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

Diseño del logotipo y su adaptación a papeleria diversa, tarjetas y camisetas. Vinilo de corte para la decoración. Diseño del cartel exterior cortado sobre hierro Corten y adaptación del logo para los toldos exteriores.

Diseño gráfico.

pINTXO, pINTXO, gOrgOrITO(Pintxo, pintxo, gorgorito, bar de pintxos, Palma, 2009)

Disseny del logotip i la seva adaptació a papereria diversa, targetes i cami-setes. Vinil de tall per la decoració. Disseny del cartell exterior tallat sobre ferro corten i adaptació del logo per els toldos exteriors.

Disseny Gràfic.

COrpOraTIuCOrpOraTIVO

Page 21: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

Rediseño del logotipo para la discográfica Discmedi-Blau. Se optó por una carta abierta de colores con más de 20 combinaciones diferentes con el fin de dar total libertad a los diseñadores de CDs para utilizar la combinación que cada uno crea más oportuna en función del fondo y el color de la con-traportada del CD. La idea es que no haga falta poner el logo demasiado grande para que destaque sobre el fondo.

Diseño gráfico

redIsseNy de lOgOTIp(Discogràfica Discmedi-Blau, Barcelona, 2008)

Redisseny del logotip per la discogràfica Discmedi-Blau. Es va optar per una carta oberta de colors amb més de 20 combinacions de colors dife-rents per tal de donar llibertat total a la resta de dissenyadors de CDs per utilitzar la combinació que considerin més oportuna en funció del fons i color de la contraportada del CD. La idea és que no calgui posar el logo massa gran per tal de que destaqui sobre el fons.

Disseny Gràfic

COrpOraTIuCOrpOraTIVO

Page 22: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

Diseño del cartel conmemorativo del décimo aniversario de la fundación del grupo de música folk mallorquina.

Diseño gráfico y fotografia

CarTell “10 aNys de NOu rOmaNCer”(Nou Romancer, Palma, 2004)

Disseny del cartell conmemoratiu del desé aniversari de la fundació del grup de música folk mallorquina.

Disseny gràfic i fotografia

CarTell “NIT de reIs”(Produccions teatrals Rafel Oliver, Palma, 2003)

Cartell per la comèdia de Shakespeare on es desenvolupa un joc amorós basat en l’engany i els

equívocs de gènere. Disseny gràfic

Cartel para la comedia de Shakespeare en la que se desarrolla un juego amoroso basado en el enga-

ño y los equívocos de género. Diseño gráfico

CarTellerIaCarTelerIa

Page 23: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

TOMEU PENYAFotografia

VAIXELL DE GRÈCIAFotografia

fOTOgrafIa

Page 24: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

CAP PELA EN DIRECTEFotografia

KARD’S PIKENFotografia

AMB UNA MICA DE SORT. CAP CONTROLFotografia

MIGUEL AFONSOFotografia

MIGUEL POVEDAFotografia

HIVERNACLE ABANDONAT A GRAN CANÀRIAFotografia

TARONGES A L’ESTANYFotografia

FAMILIA LóPEZ. AEROPORT DE PALMAFotografia

fOTOgrafIa

Page 25: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

fOTOgrafIa

SOFI (Cap Pela. Promoció)Fotografia

Page 26: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

fotografia original d’Abraham Mohino © >

Muntatge realitzat per l’interior del Digipak de JAUME VILASECA qUARTET “JAZZNESIS” (2008)Montaje realizado para el interior del Digipak de JAUME VILASECA qUARTET “JAZZNESIS” (2008)

reTOC fOTOgràfICreTOQue fOTOgrÁfICO

Page 27: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

< fotografia original de Tomeu Coll ©

Muntatge realitzat per la portada del Digipak de JAUME COMPTE NAFAS ENSEMBLE “TARIq” (2011)Montaje realizado para la portada del Digipak de JAUME COMPTE NAFAS ENSEMBLE “TARIq” (2011)

reTOC fOTOgràfICreTOQue fOTOgrÁfICO

Page 28: Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design …llullverd.com/imatges/BOOK-CarlesLlull-disseny2013.pdf · Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic.

www.quatreeles.com

© Carles Llull Verd. Reservats tots els drets de totes les imatges, excepte fotografies originals de Tomeu Coll i Abraham Mohino