Continguts 3r cicle blocs

download Continguts 3r cicle blocs

of 24

 • date post

  30-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  356
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Continguts 3r cicle blocs

 • 1. 1r TRIMESTRE EDUCACI FSICA 6UNITATS DIDCTIQUESBLOC DE CONTINGUTS1-Preparem el nostre cos 1-Imatge i percepci, Activitat fsica i salut2-Lespai i el temps 2-Imatge i percepci, Activitat fsica i salut3-Latletisme3-Habilitats motrius, Activitat fsica i salut2N TRIMESTREUNITAT DIDCTICA BLOC DE CONTINGUTS4-El minibsquet 4-Jocs i activitats esportives, Activitat fsica i salut5-Els jocs tradicionals5-Jocs i activitats esportives, Activitat fsica i salut6-Iniciaci al Hockey6-Habilitats motrius, Activitat fsica i salut7-Milloram la condici fsica7-Imatge i percepci, Activitat fsica i salut3R TRIMESTREUNITAT DIDCTICA BLOC DE CONTINGUTS8-Els esports8-Jocs i activitats esportives, Activitat fsica i salut9-Activitats en el medi9-Imatge i percepci, Activitat fsica i salutCONEIXEMENT DEL MEDIPrimer trimestreUnitat 1: Els ssers vius es reprodueixen- La reproducci: progenitors i descendents.- Caracterstiques generals de la reproducci asexual i sexual.- Reproducci sexual dels animals: sexes i aparells reproductors.- Fases de la reproducci sexual dels animals: producci de gmetes, fecundaci i tipus, idesenvolupament del zigot.- Reproducci sexual de les plantes espermatfites: les flors i els tipus de flors, pollinitzaci,fecundaci, formaci i germinaci de llavors.- Identificaci en lmines i dibuixos drgans reproductors danimals i plantes.- Descripci de processos reproductius danimals i plantes amb ajuda de lmines i dibuixos.Unitat 2: La reproducci humana- Caracterstiques generals de la reproducci humana.- Aparells reproductors mascul i femen: funcions i rgans.- Maduresa sexual masculina: producci despermatozoides i carcters sexuals secundaris.- Maduresa sexual femenina: producci dvuls i carcters sexuals secundaris. El cicle menstrual.- La fecundaci. Lembars i les seves fases. El part.- Identificaci en lmines i dibuixos drgans reproductors i gmetes de lsser hum.- Descripci del procs de la reproducci humana.

2. Unitat 3:Crixer amb salut (Unitat de cicle: El cos i la salut)- Les etapes de la vida dun sser hum, les caracterstiques i canvis ms importants en cadascuna.- Malaltia i salut.- Les malalties infeccioses, no infeccioses i els mecanismes de transmissi.- Idea de prevenci. Les revisions mdiques peridiques.- Descripcions orals sobre la prevenci de malalties infeccioses i no infeccioses.- Valoraci de la salut com a funcionament correcte i coordinat dels aparells i sistemes quecomponen el nostre organisme.Unitat 4: Els ecosistemes- Els ecosistemes i els seus elements. Tipus decosistemes.- Adaptacions dels ssers vius i tipus dadaptacions.- Relacions alimentries en els ecosistemes. ssers productors, consumidors i descomponedors.- Altres relacions en els ecosistemes: agrupacions i societats (entre ssers de la mateixa espcie) iparasitisme, comensalisme i mutualisme (entre ssers de distinta espcie).- Classificacions i descripcions dels elements decosistemes.- Descripcions orals dinformaci en lmines i dibuixos.- Valoraci de les plantes com a ssers productors daliments i base de les pirmides trfiques engaireb tots els ecosistemes.Unitat 5: Lsser hum en els ecosistemes- Els recursos naturals.- Actuacions humanes que alteren els ecosistemes: sobreexplotaci, ocupaci despais naturals idistints tipus de contaminaci.- Efectes de les actuacions humanes sobre els ecosistemes: la prdua de biodiversitat, la reduccidels espais naturals i el canvi climtic.- Accions per protegir la vida en el planeta.- Tipus despais naturals protegits: parcs, reserves, zones i paisatges.- Descripcions orals dinformaci sobre lalteraci dels ecosistemes.Unitat 6: Ledat moderna- Ledat moderna, els lmits i els grans esdeveniments poltics, cientfics, religiosos i culturals.- Els Reis Catlics i la uni poltica dels regnes dEspanya.- Els grans descobriments geogrfics i el descobriment dAmrica.- Els regnats de Carles I i Felip II.- La crisi del segle XVII i el Segle dOr.- La Illustraci com a inici de les democrcies.- Comparaci del mapa de la pennsula del XVI amb el mapa de la pennsula en lactualitat.- Ledat moderna en la comunitat. 3. Segon trimestreUnitat 7: La matria i els seus canvis (Unitat de cicle: Matria i energia)- Idea de matria. Propietats generals de la matria: massa i volum.- Propietats especfiques de la matria. Densitat.- Substncies pures, barreges i dissolucions.- Procediments per separar els components dalgunes barreges.- Canvis fsics de la matria: deformacions, canvis destat, dilatacions i contraccions.- Canvis qumics en la matria. Les reaccions qumiques.- Realitzaci dexperincies de barreja i separaci de substncies.- Realitzaci dexperincies senzilles en les quals es poden observar transformacions qumiques.Unitat 8: La llum, el magnetisme i lelectricitat- La llum i les fonts lluminoses. Propagaci de la llum.- La reflexi i la refracci de la llum. Lents.- Cossos transparents, translcids i opacs. Els colors.- El magnetisme. Imants i tipus dimants. Interaccions entre imants.- Lelectricitat. Conductors i allants de lelectricitat.- Generadors delectricitat. Els circuits elctrics i els seus elements.- Usos del corrent elctric i del magnetisme: aparells elctrics.- Descripci ordenada de successos relacionats amb lelectricitat i el magnetisme, identificant-neles causes i els efectes.- Planificaci i realitzaci dexperincies en les quals es puguin observar fenmens elctrics imagntics.Unitat 9: Les roques i els minerals- Idees de roca i mineral.- Caracterstiques generals i aspectes diferencials de les roques.- Capes de la geosfera.- La formaci de les roques sedimentries.- El magma i la formaci de roques magmtiques. Volcans i terratrmols.- Usos de les roques i els minerals. Mtodes dextracci.- Descripci dels processos de formaci i transformaci de les roques en lescora terrestre,identificant les causes que provoquen els canvis.- Identificaci de roques i minerals a partir de mostres reals i lmines.Unitat 10: La hidrosfera i latmosfera- La hidrosfera i la seva importncia.- Moviments i fluxos de les aiges.- Latmosfera i la seva importncia. Capes de latmosfera. 4. - Fenmens atmosfrics. Temps atmosfric i clima.- Com sestudia el clima: estacions, instruments i registres de dades. Els climogrames.- Interpretaci de grfics senzills de climogrames.- Descripci ordenada de successos relacionats amb els moviments i fluxos daigua i de fenmensatmosfrics.Unitat 11: La geografia fsica de la Terra- Les formes principals del relleu.- Zones climtiques del planeta i climes de cada zona.- Longitud, cabal i rgim com a trets diferenciadors dels rius.- Relleu, rius, llacs i climes dfrica, sia, Amrica i Oceania.- Trets del continent antrtic.- Identificaci i descripci de les formes del relleu en el planeta.- Identificaci i localitzaci en els mapes fsics del relleu dfrica, sia, Amrica i Oceania.Tercer trimestreUnitat 12: Geografia fsica dEuropa- Situaci i relleu interior dEuropa. Les costes dEuropa.- Climes, rius i llacs dEuropa.- Relleu interior dEspanya i de la comunitat. Relleu costaner dEspanya.- Climes i zones climtiques dEspanya.- Vessants hidrogrfics i rius dEspanya.- Identificaci i localitzaci en els mapes fsics del relleu dEuropa i Espanya.- Realitzaci de mapes fsics dEuropa, dEspanya i de la comunitat.Unitat 13: La societat dEuropa i dEspanya (Unitat de cicle: Viure en societat)- Extensi dEuropa, nombre de pasos i dhabitants, densitat de poblaci i distribuci de lapoblaci europea.- Extensi de la UE, nombre de pasos i dhabitants, densitat de poblaci de la UE i pasos que laformen.- Poblaci urbana, creixement natural, creixement real i immigrants en la UE.- Democrcia, alt nivell de vida i leuro com a caracterstiques de la UE.- El consell de la Uni Europea i els poders legislatiu, executiu i judicial en lorganitzaci polticade la UE.- Espanya en la UE. Creixement natural, creixement real i immigracions en la poblaci espanyola.- Elaboraci de mapes dEuropa i dEspanya per conixer la densitat de poblaci.- Elaboraci del mapa poltic de la UE.Unitat 14: El treball i leconomia 5. - Els conceptes dels sectors productius i de serveis.- Activitats i zones ms destacades dels sectors primari i secundari i les activitats ms destacadesdel sector terciari a Europa, a Espanya i a la comunitat.- Realitzaci de grfics senzills de la poblaci ocupada per sectors.- Realitzaci de mapes de localitzaci de les principals zones industrials dEuropa, dEspanya i dela comunitat.Unitat 15: Ledat contempornia- Anlisi de la revoluci francesa i de la revoluci industrial com els motors poltics i econmicsde la histria contempornia.- Ledat contempornia i els seus lmits temporals.- La revoluci francesa, la revoluci industrial i els seus canvis.- Espanya i la comunitat en el segle XIX.- Les dues guerres mundials i la segona meitat del segle XX.- Espanya i la comunitat de 1900 a 1975 i des daquesta data a lactualitat. Llengua Catalana Primer trimestre- Comenament del llibre de lectura anual La gran encallada amb activitats especfiques. Lecturaa laula (30 min. cada setmana)- Una redacci mensual de temtica guiada (fer enregistraments de les lectures / correccionsgrupals / visualitzaci de les redaccions en pantalla digital/ publicaci al blog)- Continuaci projecte El petit prncep- Realitzaci de diferents activitats presents al Pla lector del centreUnitat 1 : Poesia- Poema: estrofes i versos.- Unitat 9 del llibre: Na Ruixa-Mantells- Tornada.- Camps semntics.- Ladverbi.- Laccent grfic: agudes, planes i esdrixoles.- Recitaci de poemes.Unitat 2: Notcies- Notcia. 6. - Informaci grfica.- Abreviatures.- Correcci ortogrfica.- El nom. Classes de nom.- Oclusiva final de paraula.- Lentrevista oral.Unitat 3: Un xat molt especial- El xat. Emoticones.- Estil directe, estil indirecte.- Paraules sinnimes. Paraules antnimes.- Els determinants: articles, demostratius, possessius, numerals i quantitatius.- Vocal neutra a final de paraula.- Graus de ladjectiu: positiu, comparatiu i superlatiu.- Sons de la x i grafies corresponents.- Debat.- El correu electrnic.Unitat 4: El planeta avorrit- Narraci de cincia-ficci. Parts de la narraci.- Polismi