Espacio Memoria y Parque Derechos Humanos (800m); Norte...

1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ¦ £ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ £ £ ¦ ¦ £ £ £ £ £ w w # â # û # ã # BOEDO BELGRANO CABALLITO ALMAGRO COLEGIALES VILLA CRESPO PALERMO SOHO PALERMO PALERMO HOLLYWOOD Lago de Palermo Emilio Mitre Primera Junta F Lacroze José Hernández Congreso de Tucumán Juramento Río de Janeiro Castro Barros Av La Plata Boedo José M Moreno Estación Colegiales Campo Argentina de Polo Estación Ministro Carranza Palermo Estación F Lacroze Núñez Belgrano R Belgrano Aeroparque Jorge Newbery Parque Centenario Parque Norte Cementerio de la Chacarita Av San Juan Av Díaz Vélez Av Forest Av Juan B Justo B u l n e s Av Cabildo Av Boedo Av La Plata La Pampa Av Dor rego Av Monroe Av Gaona Álvarez T h om a s Av Sarmiento A v Castaña re s A v D o r r ego Av Scalabrini Ortíz Av Corrientes A v Ángel G a llard o Av Warnes Av San Martín Av Rivadavia Av Figueroa Alcorta Av Corrientes Av Boedo Av de l Lib ertador Av Córdoba Pachá Museo de Arte Español Enrique Larreta Tierra Santa See Palermo Map # ¦ # ¦ # ¦ # £ # ¦ # 4 Don Julio D Espacio Memoria y Derechos Humanos (800m); Olivos (17km); San Isidro (21km); Tigre (34km) # 8 Parque 3 de Febrero # 2 La Catedral # 10 Feria de Mataderos D (6km) # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ £ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ £ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ £ £ ¦ ¦ w w # ý # # ÷ ÷ Estación Maritima Aliscafos (Hydrofoils) Dársena A MICROCENTRO PUERTO MADERO CONGRESO ONCE CONSTITUCIÓN BARRACAS BALVANERA BARRIO NORTE RECOLETA LA BOCA TRIBUNALES PALERMO CHICO MONTSERRAT RETIRO Dársena Norte Río de la Plata D á r se n a S ur Laguna de las Gaviolas Laguna de los Patos Retiro Jujuy Pasco Alberti Loria General Urquiza Plaza Miserere Estación Saldías Estación Once Estación Constitución Av F igu ero a A lcort a A v Edu ar d o M ad e r o Avdel L ib er t a d or Av C órdoba Av d el Li bertador A v d eM ayo Av C osta n era R O bligad o Av Santa Fe Av Juan de Ga r ay Av Ing Huergo Av Indepen d en cia Av C hiclana Av Entre Rios A v C all ao Av Córdoba Av 9 de Julio Ber n ard o de Irí g o yen Gallo Austria Av Ge n era l L a s H er a s A v A m a n i co A l c o rta Av Brasil Av Jujuy Av Martín García Av Caseros Bran d s en Av Almirante Brown A v P a t r i c i os A v9 d e J u lio Av Pueyrredón Av Corrientes Av I nt H erna n M Gi ral t Autopista La Plata–Buenos Aires Flo r i da Av Belgrano Av Paseo Colón Pier Club Gricel Reserva Ecológica Costanera Sur Reserva Ecológica Costanera Sur (southern entrance) Pichincha See The Center, Congreso & San Telmo Map See La Boca Map See Retiro, Recoleta & Barrio Norte Map # ¦ # ¦ # ¦ # ¦ # ¦ # ¦ # ¦ # ¦ # ¦ # 1 Cementerio de la Recoleta # 6 San Telmo 0 2 km 0 1 mile # e # 5 Plaza de Mayo # 9 Reserva Ecológica # 3 La Bombonera Stadium

Transcript of Espacio Memoria y Parque Derechos Humanos (800m); Norte...

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

¦¦

£

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦¦

¦

¦

£

£

¦

¦

£

£

£

£

£

w

w

#ã#

BOEDO

BELGRANO

CABALLITO

ALMAGRO

COLEGIALES

VILLACRESPO

PALERMOSOHO

PALERMOPALERMO

HOLLYWOOD

Lago dePalermo

EmilioMitre

PrimeraJunta

F Lacroze

JoséHernández

Congreso deTucumán

Juramento

Río deJaneiro

CastroBarros

Av LaPlata

Boedo

José MMoreno

EstaciónColegiales

Campo Argentinade Polo

EstaciónMinistroCarranza

Palermo

EstaciónF Lacroze

Núñez

Belgrano R

BelgranoAeroparque

Jorge Newbery

ParqueCentenario

ParqueNorte

Cementerio dela Chacarita

Av San Juan

Av Díaz Vélez

Av Forest

Av Juan B JustoB

ulne

s

Av Cabildo

Av Boedo

Av La Plata

La Pampa

Av Dorreg

o

Av Monroe

Av Gaona

Álvarez ThomasAv Sar

mie

nto

Av Castañares

AvD

orre

go

Av Scalabrini O

rtíz

Av Corrientes

Av Ángel Gallardo

Av WarnesAv San Martín

Av Rivadavia

Av Figueroa Alcorta

Av Corrientes

Av B

oedo

Av del Libertador

Av Córdoba

Pachá

Museo deArte EspañolEnrique Larreta

TierraSanta

See PalermoMap

#4Don Julio

DEspacio Memoria yDerechos Humanos (800m);Olivos (17km);San Isidro (21km);Tigre (34km)

#8Parque 3

de Febrero

#2La Catedral

#10Feria de

Mataderos D(6km)

##

##

#

##

#

#

##

#

#

##

##

#

###

# # #

##

#

###

#

#

#

#

#

#

#

#

# ##

#

#

#

¦¦

¦¦

¦

¦¦

¦

¦

¦¦

£

¦

¦¦

¦¦

¦

¦¦¦

¦ ¦ ¦

¦¦

¦

¦¦¦

¦

£

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦ ¦£

£

¦

¦ww

#

#

÷

÷

EstaciónMaritima

Aliscafos(Hydrofoils)

Dársena A

MICROCENTRO

PUERTOMADERO

CONGRESO

ONCE

CONSTITUCIÓN

BARRACAS

BALVANERA

BARRIONORTE

RECOLETA

LA BOCA

TRIBUNALES

PALERMOCHICO

MONTSERRAT

RETIRODársena

Norte

Río de la Plata

DársenaSur

Lagunade las

Gaviolas

Lagunade losPatos

Retiro

Jujuy

Pasco

AlbertiLoria

GeneralUrquiza

PlazaMiserere

EstaciónSaldías

EstaciónOnce

EstaciónConstitución

Av Figueroa Alcorta

AvEduardo

Madero

Av del Libertador

Av Córdoba

Av del Libertador

Av de Mayo

Av Costanera RObligado

Av Santa Fe

Av Juan de Garay

Av Ing Huergo

Av Independencia

Av Chiclana

Av Entre Rios

AvCa

llao

Av Córdoba

Av 9 de Julio

Bernardo

deIrígoyen

Gal

loAustri

a

Av General Las Heras

Av Aman

ico

Alcor

ta

Av Brasil

Av Jujuy Av Mar

tín G

arcía

Av CaserosBrandsen

Av AlmiranteBrownA

vPatricios

Av9

deJulio

Av P

ueyr

redó

n

Av B

oedo

Av Corrientes

AvInt H

ernanM

Giralt

Autopista La

Plata–Buenos Aires

Flor

ida

Av Belgrano

Av Paseo Colón

Pier

ClubGricel

Reserva EcológicaCostanera Sur

Reserva EcológicaCostanera Sur(southern entrance)

Pichincha

See The Center,Congreso & SanTelmo Map

See La BocaMap

See Retiro, Recoleta & Barrio Norte Map

#¦#¦

#1 Cementeriode la Recoleta

#6SanTelmo

0 2 km0 1 mile#e

#5Plazade Mayo

#9Reserva

Ecológica

#3 La BomboneraStadium