Esquerda el Decret de Plantilles en 6 passos

download Esquerda el Decret de Plantilles en 6 passos

of 4

 • date post

  31-Aug-2014
 • Category

  Education

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Esquerda el Decret de Plantilles en 6 passos

 • abril2014 Tf. 932687825 El nou decret de plantilles ha estat desenvolupat en forma de punyalada per lesquena al professorat. Negociat directament amb la junta central de directors i amb lassociaci de directors professionals de Catalunya (AXIA) va ser amagat des del principi als sindicats i aprovat amb el rebuig total daquests i de limmensa majoria dels professionals de lensenyament. Amb els vots dEsquerra Republicana (ERC) i convergncia i Uni (CiU) aquest decret introdueix a lensenyament pblic elements de selecci de personal propis de lempresa privada i, per desgrcia, dalgunes administracions pbliques (Ajuntaments, Diputacions...) obrint les portes a lamiguisme, la subjectivitat i a la discrecionalitat. Al mateix temps la tanca a la necessria igualtat doportunitats que totes les treballadores haurem de tenir davant un lloc de treball pblic. Aix, a partir del proper curs, les direccions dels centres tindran la possibilitat de definir requisits especials al 50% dels lloc de treball del centre (100% als centres situats en entorns desfavorits) per, aix, poder escollir bona part de lequip de treballadores que conformaran la plantilla. Tamb per proposar interins per a vacants que tingui el centre o nomenar les persones que faran les substitucions del personal titular. El fet s que ja porten anys treballant en aquest sentit: anys sense convocar concurs de trasllat autonmic, mnimes vacants al concurs de trasllats dmbit estatal (que han de convocar obligats per Madrid), augment exponencial en lassignaci de llocs de treball de carcter arbitrari (llocs singulars associats als plans estratgics, places reservades per les direccions que no surten a concurs pblic, etc), a ms dels decrets de direccions, dautonomia i davaluaci (aquest darrer a punt de caure). Per: Com afecta les nostres condicions de treball aquest decret? La Consellera desenvolupa els articles 114 i 115 de la LEC i larticle 77 de la LOMCE: lassignaci a dit de les plantilles per part de les Direccions dels centres. (DECRET 39/2014, de 25 de mar, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisi dels llocs de treball docents.) EL DECRET DE PLANTILLES EN 6 PASSOS
 • 1. La direcci decideix:1. La direcci decideix:1. La direcci decideix:1. La direcci decideix:1. La direcci decideix: Competncia del director del centre (Art. 2) 1. Correspon a la direcci ... dins les assignacions pressupostries anuals ... proposar la plantilla de llocs de treball del centre i les modificacions successives, amb periodicitat anual. 2. La direcci ... interv en la definici dels requisits especfics exigits per ocupar determinats llocs de treball de la plantilla docent ... 4. La direcci del centre pblic interv,...en els procediments de provisi per concurs especfic i de provisi especial, i formula les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas, aix com les propostes de destinacions provisionals. Tamb interv en el nomenament del personal inter docent...La direcci del centre pblic formula les propostes de nomenament de destinacions provisionals del personal docent que ha docupar els llocs de treball especfics temporals. Aix, la direcci proposa al Departament la seva plantilla. A ms pot demanar requisits especfics per a llocs de treball de la plantilla docent. 2. Llocs de treball destinats a funcionaris.2. Llocs de treball destinats a funcionaris.2. Llocs de treball destinats a funcionaris.2. Llocs de treball destinats a funcionaris.2. Llocs de treball destinats a funcionaris. TTTTTres tipologies -ordinaris, especfres tipologies -ordinaris, especfres tipologies -ordinaris, especfres tipologies -ordinaris, especfres tipologies -ordinaris, especfics, iics, iics, iics, iics, i despecial responsabilitat-, tres maneres perdespecial responsabilitat-, tres maneres perdespecial responsabilitat-, tres maneres perdespecial responsabilitat-, tres maneres perdespecial responsabilitat-, tres maneres per accedir-hi i tres maneres de perdre el lloc deaccedir-hi i tres maneres de perdre el lloc deaccedir-hi i tres maneres de perdre el lloc deaccedir-hi i tres maneres de perdre el lloc deaccedir-hi i tres maneres de perdre el lloc de treball.treball.treball.treball.treball. A partir daquest decret els llocs de treball es divideixen en 3 tipologies: Llocs de treball ordinaris (Art. 3.1.a) Corresponen als llocs de treball propis duna especialitat docent. Com a mnim el 50% dels llocs de treball dun centre han de ser daquest tipus (Article 9.3). Per a accedir a aquests llocs de treball (article 13) es preveu el concurs general de mrits. Es valoraran, entre daltres, lantiguitat, la formaci, lavaluaci positiva de lacci docent o els mrits acadmics. Llocs de treball especfics(Art. 3.1.b) Corresponen a llocs de treball amb requisits addicionals de titulaci, formaci, experincia o altres. Aquestes places tindrien associades condicions especfiques de titulaci, formaci i experincia (ex: coneixement de les llenges, s de les TIC, tcniques de treball innovadores o aquelles que determini la direcci. El Departament decideix en cada cas si aquests llocs de treball sn provisionals (posa com exemple les aules dacollida, les unitats de suport a leducaci especial o aquells altres que responguin a necessitats conjunturals lligades a latenci temporal dalumnes amb necessitats educatives especfiques, veure punt 3) o definitius. Lassociaci entre un lloc de treball i aquestes condicions especfiques la fa la direcci del centre o directament el Departament per a determinats casos com, textualment, els centres de persones adultes o altres llocs de caracterstiques singulars. Per a accedir a aquests llocs de treball (article 15), quan hagin estat definits com a definitius, sha de participar en un concurs especfic, on es demana als aspirants ser funcionaris de carrera des de fa dos anys o ms, reunir les condicions especfiques de titulaci, experincia... o altres que hagin definit la direcci del centre o lAdministraci, i, a ms a ms, superar dues fases de selecci: * Primera fase:Valoraci de mrits (antiguitat, valoraci positiva de la funci docent, formaci permanent, etc). 60% de la nota final. *Segona fase: Defensar davant una comissi de valoraci (inspecci, direcci i, com a vocals, 2 membres del claustre) el projecte relacionat amb la plaa i, si escau, superar una entrevista personal. 40% de la nota final Llocs de treball despecial responsabilitat (Art. 3.1.b). Places reservades amb funcions directives. Places encaminades a donar suport a lequip directiu amb funcions de gesti, direcci per tamb docncia. El director pot definir requisits especfics daquests llocs. Quan aquestes places shan docupar amb funcionaris de carrera sense destinaci definitiva al centre es far un concurs pblic daccs (amb les particularitats que direcci i Departament estableixin en cada cas) i qui guanyi el lloc de treball passar a ser definitiu al centre (article 17). Lapartat 2 daquest article 3 prepara la figura del superdirector (una figura de la que ja havem parlat quan resumem la LEC: el Departament dEnsenyament pot establir que determinats llocs de treball tinguin un abast dmbit territorial superior al centre de treball dintre del mateix municipi, zona educativa o comarca... s a dir, un crrec directiu que gestionar varis centres educatius alhora. Relacionat tamb a laccs a llocs directius larticle 6.3 ens parla de la possibilitat que el Departament estableixi requisits especials per a poder accedir a determinades direccions (ex: tenir el ttol de director professionals), comod per tallar de socarell la possibilitat que professionals no afins es puguin fer amb la direcci dels centres. Expulsi dun funcionari del seu lloc de treball. El decret, dedica tota una secci (la tercera) al cessament dels funcionaris docents que ocupen llocs de treball mitjanant els diferents procediments de provisi. Aix, larticle 21.1 ens deixa clar que qualsevol funcionari, que ocupi qualsevol tipus de plaa pot ser remogut del seu lloc de treball per: a) Supressi o modificaci del lloc de treball. La conseqncia s quedar adscrit a un altre lloc de treball de la mateixa zona amb carcter definitiu quan es produeixi una vacant (article 23). b) Prdua del lloc de treball per resoluci ferma dun expedient disciplinari. c) Avaluaci negativa de lacompliment del lloc de treball... Aquesta via, implica lobertura dun expedient contradictori que es resol en un perode mxim de sis mesos, a ms de la prdua de la plaa, implica haver destar 2 anys
 • sense docncia directa i sense dret a percebre el component general del complement especfic docent de la nmina (article 22). Un cop passats els 2 anys el funcionari ha de passar una prova didonetat i un perode davaluaci personal. Els que hagin entrat per ocupar un crrec directiu (llocs despecial responsabilitat), a ms, poden ser remoguts per 21.2a) Revocaci del nomenament per part de la direcci o 21.2b) Renncia de linteressat. La conseqncia ser quedar adscrit a la primera vacant que es produeixi a la zona de la qual provenia el funcionari abans del concurs de provisi especial (article 24). ) 3. Destinacions provisionals, substitucions, i3. Destinacions provisionals, substitucions, i3. Destinacions provisionals, substitucions, i3. Destinacions provisionals, substitucions, i3. Destinacions provisionals, substitucions, i centres situats en entorns desfavorits:centres situats en entorns desfavorits:centres situats en entorns desfavorits:centres situats en entorns desfavorits:centres situats en entorns desfavorits: Mxima capacitat dintervenci de lesMxima capacitat dintervenci de lesMxima capacitat dintervenci de lesMxima capacitat dintervenci de lesMxima capacitat dintervenci de les direccions per escullir i rebutjar personal.direccions per escullir i rebutjar personal.direccions per escullir i rebutjar personal.direccions per escullir i rebutjar personal.direccions per e