Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A....

65
FITXES TÈCNIQUES DE MATERIALS HOMOLOGATS DE SANEJAMENT PÚBLIC Aprovació definitiva 27/07/2004 Publicació al BOP núm. 157 Data: 16/08/2004

Transcript of Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A....

Page 1: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

FITXES TÈCNIQUES DE MATERIALS HOMOLOGATS DE SANEJAMENT PÚBLIC

Aprovació definitiva 27/07/2004 Publicació al BOP núm. 157 Data: 16/08/2004

Page 2: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.

LLISTAT DE FITXES DE

MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT

1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I ACCESSORIS

1.1.1.- Tub Sanejament homologat Norma UNE-EN 1401-1. 1.1.2.- Accessoris per a tub sanejament Norma UNE–EN 1401-1. 1.1.2.1.- Reducció excèntrica. 1.1.2.2.- Colze mascle – femella. 1.1.2.3.- Colze femella – femella. 1.1.2.4.- Derivació simple 45º mascle – femella. 1.1.2.5.- Derivació simple 45º femella – femella. 1.1.2.6.- Derivació 87º30’ mascle – femella, femella – femella. 1.1.2.7.- Dervació 87º30’ amb boca registre, presa injert 45º. 1.1.2.8.- Presa amb injert de 90º. 1.1.2.9.- Tap mascle cec. 1.1.2.10.- Connexió a tub amb peça especial (tipus 1). 1.1.2.11.- Connexió a tub amb peça especial (tipus 2).

1.1.2.12.- Connexió a tub amb peça especial (presa especial – injert tipus 3). 1.1.3.- Tub Sanejament homologat de paret alveolar. 1.1.4.- Tub Sanejament de formigó en massa. 1.1.5.- Tub Sanejament de formigó armat. 1.1.6.- Canonada de formigó encadellada. 1.1.7.- Canonada de formigó armada. 1.1.8.- Canonada de formigó de campana. 1.1.9.- Canonada de formigó de campana armat. Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. C/ Ciutadans n°11 17004 Girona Tel: 972 201737 Fax: 972 211800-410797

Page 3: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.

1.2.-TAPES DE REGISTRE

1.2.1.- Marcs i Tapes pous de registre. 1.2.1.1- Marc i Tapa pou de registre D-400 (pluvials). 1.2.1.2- Marc i Tapa pou de registre D-400 (residuals). 1.2.1.3- Marc i Tapa pou de registre E-600 (pluvials) 1.2.1.4- Marc i Tapa pou de registre E-600 (residuals) 1.2.2.- Marc i Tapa per pou de registre ventilada D-400 1.2.3.- Tapa per troneta. 1.2.4.- Embornal amb registre. 1.2.5.- Canaletes i reixes de fosa dúctil.

1.3.- EMBORNALS

1.3.1.- Marc i reixa articulada d’embornal. 1.3.2.- Marc i reixa interceptora antilliscant. 1.3.3.- Conjunt de tapa i embornal. 1.3.4.- Embornal sifònic recte. 1.3.5.- Embornal sifònic inclinat. 1.3.6.- Embornal no sifònic “in situ”. 1.3.7.- Embornal sifònic prefabricat. 1.3.8.- Embornal prefabricat de fundició.

1.4.- ALTRES

1.4.1.- Graons de Polipropilè. 2.- ELEMENTS CONSTRUCTIUS

2.1.- RASES 2.1.1.- Rases tipus de sanejament. 2.1.2.- Rases tipus de sanejament. 2.1.3.- Rases tipus de sanejament. Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. C/ Ciutadans n°11 17004 Girona Tel: 972 201737 Fax: 972 211800-410797

Page 4: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.

2.2.- CONSTRUCCIÓ DE POUS I ARQUETES

2.2.1.- Pou de registre. 2.2.2.- Pou de ressalt. 2.2.3.- Troneta quadrada de 400 x 400mm (no sifònica). 2.2.4.- Troneta quadrada de 400 x 400mm (sifònica). 2.2.5.- Troneta rodona de Ø600mm (no sifònica). 2.2.6.- Troneta de Ø600mm (sifònica). 2.2.7.- Arqueta de presa de mostres 2.2.8.- Arqueta amb separador de grasses. 2.2.9.- Pou de registre prefabricat.

2.2.9.1.- Pou de registre prefabricat mòdul cònic 2.2.9.2.- Pou de registre prefabricat mòdul cilíndric 2.2.9.3.- Pou de registre prefabricat mòdul base.

2.2.10- Pou de registre circular mixte. 2.2.11- Pou filtrant. 2.2.12- Estació de Bombament. 2.2.13- Estació de Bombament amb reixa.

2.3.- CONSTRUCCIÓ D’ENTRONCAMENTS

2.3.1.- Entroncament amb arqueta cega. 2.3.2.- Entroncament amb peça especial.

2.4.- VARIS

2.4.- Col·lectors. Proves d’estanqueïtat amb aigua. 2.4.1.- Col·lectors. Proves d’estanqueïtat amb aire. 2.4.2.- Malla de senyalització de canonada.

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. C/ Ciutadans n°11 17004 Girona Tel: 972 201737 Fax: 972 211800-410797

Page 5: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

Longitut: 6 metresDn

KTe

Unió per junta elàstica llabiada

Dnmm

KTmm

emm

PesKg/m

160 132 4,0 3,05200 144 4,9 4,66250 161 6,1 7,26315 180 7,7 11,46400 202 9,8 18,46500 250 12,2 28,73630 295 15,4 45,57

CARACTERÍSTIQUES UNITATS VALORSDensitat Kg/m3 1350/1460Resistència a la tracció MPa = 45Allargament al trencament % = 80Temperatura resblandeiment VICAT ºC = 79Resistència a la pressió interna (Pl)a 20º C durant 1 hora

Mpa 2.1

a 60º C durant 1000 h Mpa 0.5Comportament al calor % = 5Resistència a l’impacte a 20º C: errades % =10a 0º C d= 90: errades % -Color (taronja – vermellòs) RAL 8023 compacteRigidesa CircumferencialEspecífica (RCE)a curt termini

kN/m2

kp/cm2

(4)

0.04Mòdul elasticitat a curt termini MPa 3000

NORMA SDR RCEUNE-EN 1401-1 41 4 kN/m2

SDR: és la relació entre el DN il’espessor;SDR = DN/eRCE: Rigidesa Circumferencialespecífica

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

TUB SANEJAMENT HOMOLOGAT NORMA UNE-EN 1401-1 Núm. de fitxa

1.1.1

Page 6: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

DN

S

DN

L1Z

L2

REDUCCIÓ EXCÈNTRICA

DN DN1 S Z L1 L2110 160 3.6 43 56 82125 160 3.6 36 62 82125 200 4.5 53 62 100160 200 4.5 39 74 100200 250 6.1 39 96 134250 315 7.7 64 103 144315 400 9.8 88 118 156

DN

DN

1

L1 L2Z S

REDUCCIÓ EXCÈNTRICA

DN DN1 S Z L1 L2110 250 6.1 7 56 90125 250 6.1 7 62 90160 250 6.1 8 74 90160 315 7.7 7 74 93200 315 7.7 8 86 93

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

REDUCCIÓ EXCÈNTRICA Núm. de fitxa

1.1.2.1

Page 7: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

L2

Z2

L1Z1

DNS

α

COLZE MASCLE / FEMELLA

DN α S Z1 Z2 L1 L2160 15º 3.6 14 28 82 72160 30º 3.6 25 40 82 72160 45º 3.6 67 50 82 72160 67º30’ 3.6 60 74 82 74160 87º30’ 3.6 84 100 83 74200 15º 4.9 18 35 100 86200 30º 4.9 30 49 100 86200 45º 4.5 46 64 100 84200 67º30’ 4.5 73 88 100 86200 87º30’ 4.5 105 122 100 85250 15º 6.1 19 40 134 103250 30º 6.1 37 59 134 103250 45º 6.1 58 80 135 101250 87º30’ 6.1 132 154 136 103315 15º 7.7 23 52 144 120315 30º 7.7 47 74 144 118315 45º 7.7 73 100 144 118315 87º30’ 7.7 166 192 144 114400 15º 9.8 83 80 175 175400 30º 9.8 132 142 175 175400 45º 9.8 91 126 165 140400 87º30’ 9.8 211 244 160 140500 15º 12.2 150 160 160 250500 30º 12.2 165 230 160 250500 45º 9.8 103 152 160 150

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

COLZE MASCLE - FAMELLA Núm. de fitxa

1.1.2.2

Page 8: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

L2

Z2

DNS

L1Z1

α

COLZE FEMELLA / FEMELLA

DN α S Z1 Z2 L1 L2160 45º 3.6 49 49 73 73160 87º30’ 3.6 124 124 78 78200 45º 4.9 65 65 85 85200 87º30’ 4.9 124 124 85 85250 45º 6.2 79 79 101 101250 87º30’ 6.2 154 154 101 101315 45º 7.7 100 100 116 116315 87º30’ 7.7 192 192 116 116400 45º400 87º30’500 45º500 87º30’

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

COLZE FAMELLA - FAMELLA Núm. de fitxa

1.1.2.3

Page 9: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

L2Z2

L1

S DN

Z3

L3

S1

DN1

Z1

DERIVACIÓ SIMPLE 45º

DN DN1 S S1 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3160 110 3.6 3.0 2 168 176 82 74 56160 125 3.6 3.0 12 180 185 83 74 62160 160 3.6 --- 38 205 205 83 71 71200 110 4.9 3.0 17 191 200 100 86 56200 125 4.5 3.0 7 201 212 100 86 62200 160 4.5 3.6 18 228 232 100 86 74200 200 4.9 4.5 45 251 251 100 85 85250 160 6.1 3.6 3 250 261 131 103 74250 200 6.1 4.5 24 275 280 134 103 86250 250 6.1 --- 57 311 311 134 101 101315 160 7.7 3.6 33 289 306 144 114 75315 200 7.7 4.5 5 317 337 144 114 85315 250 7.7 6.1 28 335 344 156 114 99315 315 7.7 --- 73 392 392 144 114 114400 160* 10.2 3.4 69 319 385 165 170 95400 200* 10.2 4.7 50 355 435 165 180 105400 250* 10.2 6.6 35 440 445 165 180 130400 315* 10.2 8.2 73 480 530 160 170 135400 400* 10.2 10.2 170 510 535 165 175 170500 160* 12.2 3.8 -65 450 680 200 250 90500 200* 12.2 4.7 87 400 575 200 250 110500 250* 12.2 6.4 -10 510 530 200 250 110500 315* 12.2 8.2 -45 475 503 200 250 135500 400* 12.2 10.2 115 615 640 200 250 180500 500* 12.2 12.2 240 665 675 200 250 255

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

DERIVACIÓ SIMPLE 45º MASCLE - FAMELLA Núm. de fitxa

1.1.2.4

Page 10: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

L1Z2

Z3

L2

DERIVACIÓ SIMPLE 45ºFEMELLA / FEMELLA

L1

DNS

Z1

DN1

DN DN1 S S1 Z1 Z2 Z3 L1 L2160 125 47 30 41 180 185 74 62160 160 36 36 52 203 203 72 72200 125 59 36 54 228 232 86 74200 160 59 36 54 228 232 86 74

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

DERIVACIÓ SIMPLE 45º FAMELLA - FAMELLA Núm. de fitxa

1.1.2.5

Page 11: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

L2Z2

L1

DNS

Z3 L3

S1

MASCLE / FEMELLADERIVACIÓ 87º30'

Z1

DN

1

DN DN1 S S1 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3160 110 3.6 3.0 59 69 48 81 74 57160 125 4.2 3.0 95 66 114 86 96 78160 160 3.6 3.6 76 98 98 88 74 74200 160 4.5 3.6 105 119 115 80 86 74200 200 4.5 4.5 105 119 119 100 86 86250 160 6.1 3.0 90 100 134 117 126 85250 200 6.1 4.4 132 143 136 123 120 116250 250 6.1 6.1 120 152 152 135 101 101315 160 7.7 3.5 93 104 165 130 138 87315 200 7.7 4.4 166 178 170 128 140 106315 250 7.7 7.0 166 178 174 128 140 110315 315 7.7 7.7 166 185 174 146 114 114

L1Z2

Z1L1

DN

1

Z3 L2

S DNDERIVACIÓ 87º30'FEMELLA/FEMELLA

DN DN1 S Z1 Z2 Z3 L1 L2160 110 36 70 75 95 72 56

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

DERIVACIÓ 87º30’ MASCLE-FAMELLA, FAMELLA-FAMELLA Núm. de fitxa

1.1.2.6

Page 12: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

DN

1

DNS

L2Z2

Z1L1

Z3 L3

DERIVACIÓ 87º30' AMBBOCA DE REGISTRE

DN DN1 S Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3250 250 61 120 152 152 135 101 70315 315 77 166 185 185 146 114 90

DN1

DN

S

L2

L3

Z

L1

α

PRESA INJERT 45º

S1

DN DN1 α S S1 Z L1 L2 L3160 125 45º 3.2 2.7 128 62 65 300200 125 45º 4.1 2.7 128 62 85 340200 160 45º 4.1 3.2 165 73 85 390250 125 45º 5.5 2.7 128 62 92 350250 160 45º 5.5 3.2 165 73 92 400315 125 45º 5.5 2.7 128 62 92 35315 160 45º 6.9 3.2 165 73 110 432400 125 45º 5.5 2.7 128 62 92 350400 160 45º 5.5 3.2 165 73 92 400200 160 90º 4.4 3.6 34 58.5 77 322250 160 90º 4.4 3.6 34 58.5 77 322

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

DERIVACIÓ 87º30’ AMB BOCA REGISTRE, PRESA INGERT 45º Núm. de fitxa

1.1.2.7

Page 13: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

PRESA AMB INJERT DE 90º

α

L3

L2

DN

S

DN1S1

L1

Z

DN DN1 α L1 L2 L3 S S1630 160 90º 90 100 400 15,4 / 17 5,0630 200 90º 100 100 400 15,4 / 17 6,2630 250 90º 120 100 450 15,4 / 17 7,8630 315 90º 140 100 500 15,4 / 17 9,8710 160 90º 90 100 400 18,0 5,0710 200 90º 100 100 400 18,0 6,2710 250 90º 120 100 450 18,0 7,8710 315 90º 140 100 500 18,0 9,8800 160 90º 90 100 400 19,6/22,0 5,0800 200 90º 100 100 400 19,6/22,0 6,2800 250 90º 120 100 450 19,6/22,0 7,8800 315 90º 140 100 500 19,6/22,0 9,8

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

PRESA AMB INJERT DE 90º Núm. de fitxa

1.1.2.8.

Page 14: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

D2

L1

DNS

TAP MASCLE CEC

DN D1 S L1160 180 3.6 49200 223 5.6 59250 282 6.1 90315 350 7.7 93400 440 9.8 95500* 558 11.8 120

NOTA: *Manipulat

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

TAP MASCLE CEC Núm. de fitxa

1.1.2.9

Page 15: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

BB

PEÇA ESPECIAL EMPELT “CLIK” PER A CONNEXIONS DE PVC

d

mH

JUNTA D´ESTANQUEÏTAT

ANELL DE FIXACIÓ

RACORD

FAMELLA

ESCUT

ANELL DE FIXACIÓ

JUNTA D´ESTANQUEÏTAT

ANELL DE SEGURETAT

(GROC)

DE NEOPRÈ

VIROLLA DE PVC(RANURAT)

D x d H m A200 x 125mm 104 68 133250 x 125mm 104 68 133315 x 125mm 104 68 133250 x 160mm 116 76 168315 x 160mm 116 76 168400 x 160mm 116 76 168500 x 160mm 116 76 168315 x 200mm 156 131 210400 x 200mm 156 131 210500 x 200mm 156 131 210

OBSERVACIONS: -Realitzada en PVC norma UNE EN 1401-1 -S´ha de taladrar el tub receptor amb corona, no pas manualment. -FORAT DE CONNEXIÓ A LA MEITAT SUPERIOR DEL TUB, EN LA TOTALITAT DEL FORAT

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Setembre – 2008

CONNEXIÓ A TUB AMB PEÇA ESPECIAL (tipus 1) Núm. de fitxa

1.1.2.10

Page 16: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

INJERT PER TUBS DE PVC (SENSE PRESIÓ)

D H M200 x 125mm 125 231 64250 x 125mm 125 256 64315 x 125mm 125 289 64400 x 125mm 125 331 64250 x 160mm 160 260 67315 x 160mm 160 293 67400 x 160mm 160 335 67500 x 200mm 160 385 67

OBSERVACIONS: -Realitzada en PVC norma UNE EN 1401-1

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Setembre – 2008

CONNEXIÓ A TUB AMB PEÇA ESPECIAL (tipus 2) Núm. de fitxa

1.1.2.11

Page 17: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

PRESA AMB INJERT ESPECIAL

Ø dn

Ø Dn

L1

L2

Codi Dn dn L1 L2315/160 315 160 323 385315/200 315 200 315 385400/160 400 160 363 385400/200 400 200 355 385500/160 500 160 413 385500/200 500 200 405 385

OBSERVACIONS: -Realitzada en PVC norma UNE EN 1401-1

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Setembre – 2008 CONNEXIÓ A TUB AMB PEÇA ( PRESA ESPECIAL –INJERT)

(TIPUS 3) Núm. de fitxa

1.1.2.12

Page 18: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

M

D

6m

d

DiàmetreExteriorD (mm)

GruixMínim(mm)

DiàmetreInteriord (mm)

ProfunditatEmbocadura

M (mm)Pes

Kg/M 125 3,4 118,2 70 1,45 160 4,5 151,0 90 2,25 200 5,4 189,2 100 3,15 250 6,6 236,8 120 4,95 315 8,3 298,4 140 7,50 400 10,5 379,0 180 12,30500 12,8 474,0 200 19,00*630 17 596 270 26,5800 22 755 300 41,26

CLASSE 41 1.-Correspont aquesta classe a una càrrega de deformació de 13.500 kg/m2 amb un mòdul de rigidesa de

≥4 kN/m2 . 2.-Estanqueïtat absoluta a la pressió i depressió de 1 bar. 3.-Estructura formada per dues capes de fibres de PVC separades per una capa d ´aire. 4.-Rigidesa inicial com a mínim igual a la d´un tub compacte. 5.-resistència a la guarxera i pandeig. NOTA: Canonada apta per xarxa, escomeses i connexions entre embornals *(630) Modul de rigidesa 4 kN/m2. La resta, Modul de rigidesa 8 kN/m2.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

TUB SANEJAMENT HOMOLOGAT DE PARET ALVEOLAR Núm. de fitxa

1.1.3

Page 19: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

L

FORMIGÓ EN MASSA (NORMA UNE 127 010)

Pes UD. aproximat (kg)Càrrega de rotura mín. d’assaig (kN/m)

(Producció estandaritzada)Denominació Longitudmàx. (cm) Classe N (Normal) Classe R (Reforçada) Classe N (Normal) Classe R (Reforçada)

Form. Massa Ø15x240 240 --- --- --- 20,5Form. Massa Ø20x240 240 --- --- --- 27Form. Massa Ø25x240 240 --- --- --- 34Form. Massa Ø30x240 240 265 336 27 40,5Form. Massa Ø40x240 240 505 580 36 54Form. Massa Ø50x240 240 790 865 45 67,5Form.Massa Ø60x240 240 986 54 81

NOTA: Canonada apta per xarxa i escomeses. Tots els canvis de direcció i sentit, es faran mitjançant pous de registre. No s’admeten colzes. La unió entre canonades es farà sempre amb juntes EPDM per tal d’assegurar l’estanqueïtat. La longitud màxima per canonades de formigó en massa serà de 240cm i la mínima serà de 200cm

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

TUB SANEJAMENT FORMIGÓ EN MASSA Núm. de fitxa

1.1.4

Page 20: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

1. CANONADA DE FORMIGÓ ARMAT Peça prefabricada de formigó, que porta armadura amb funció estructural i presenta secció uniforme en tota la seva longitud interna, excepte en la proximitat dels extrems. Les unions es composen d’un extrem mascle, un extrem femella i incorpora una junta elàstica.

2. DEFINICIONS

- CLASSES RESISTENTS Valors de referència per la classificació de les canonades en funció de la càrrega de fissura i trencament a l’esclafament. Existeix una taula on s’especifica les càrregues mínimes d’assaig de fissura i trencament de les classes de canonada existent: classe 60, classe 90, classe 135, classe 180. Els valors venen expressats en kN/m. - CÀRREGA DE FISSURA És la que produeix una fissura d’obertura 0.3mm. en una longitud superior a 300mm a l’assaig d’esclafament. - CÀRREGA DE TRENCAMENT És la que produeix el col·lapse de la canonada i s’obté en el moment en què no existeix increment de càrrega a l’assaig d’esclafament. - DIÀMETRE NOMINAL (DN) És la designació numèrica, sense unitats, de la mesura de la canonada, que correspon a un número enter, aproximadament igual a la dimensió de fabricació en mil·límetres pel diàmetre interior. - LONGITUD INTERNA DE LA CANONADA (LONGITUD ÚTIL) És la distància entre el fons de l’extrem femella i el marge més sortint de l’extrem mascle. (fig.1)

l l

Figura 1: Longitud interna de la canonada NOTA: Canonada apta per xarxa. Tots els canvis de direcció i sentit, es faran mitjançant pous de registre. No s’admeten colzes. La unió entre canonades es farà sempre amb juntes EPDM per tal d’assegurar l’estanqueïtat.

La longitud màxima per canonades de formigó en massa serà de 240cm i la mínima serà de 200cm

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

TUB SANEJAMENT DE FORMIGÓ ARMAT Núm. de fitxa

1.1.5

Page 21: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

Longitud Útil

ØDN

E

DiàmetreNominal

(mm)Gruix(mm)

PesKg/ml

LongitudÚtil

(mm)

ResistènciaKgs/m2

200 27 46 1.280 4.000300 36 88 1.280 4.000400 42 136 1.280 4.000500 50 200 1.280 4.000600 58 280 1.280 4.000700 66 388 1.290 4.000800 74 480 1.290 4.0001.00 90 750 1.290 4.000

1.200 102 1.000 1.300 4.0001.500 130 1.550 2.060 4.000

1.500 armat 130 1.600 2.060 5.000

OBSERVACIONS: Canonada cilíndrica de formigó vibro-premsat amb unió encadellada. Indicada per clavegueram, aigües fecals, pluvials, etc. La unió encadellada, entre canonada i canonada, s’ha d’anellar amb rajol, morter o formigó.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

CANONADA DE FORMIGÓ ENCADELLADA Núm. de fitxa

1.1.6

Page 22: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

Longitud ÚtilE

ØDN

DiàmetreNominal

(mm)Gruix(mm)

Pes(mm)

LongitudÚtil

(mm)1500 169 2.240 2.4001.800 195 2.920 2.4002.000 210 3.560 2.4002.500 250 5.330 2.400

CLASE II CLASE III CLASE IV CLASE VClase

ResistenteKgs/m2

ResistenciaNominalKgs/ml

ClaseResistente

Kgs/m2

ResistenciaNominalKgs/ml

ClaseResistente

Kgs/m2

ResistenciaNominalKgs/ml

ClaseResistente

Kgs/m2

ResistenciaNominalKgs/ml

7.500 11.250 10.000 15.000 15.000 22.500 17.500 26.2507.500 13.500 10.000 18.000 15.000 27.000 17.500 31.5007.500 15.000 10.000 20.000 15.000 30.000 17.500 35.0007.500 18.750 10.000 25.000 15.000 37.500 17.500 43.750

OBSERVACIONS:

Canonada cilíndrica amb junta elàstica. Manté una perfecta estanquitat i permet la total absorció de dilatació o contracció que tota conducció experimenta, anul·lant el risc de ruptura per diferents assentaments del terreny. Es fabrica amb diverses Classes Resistents d’Aixafament (Kgs/m2). Les resistències se senyalen en Kgs/ml de cada diàmetre. Sota comanda es fabrica amb ciment SR-MR (resistent a Sulfats i Aigua de Mar). Totes les canonades compleixen les normes ASTM C-76 M i C-497 M.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

CANONADA DE FORMIGÓ ARMADA Núm. de fitxa

1.1.7

Page 23: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

DN

3mts

E

FORMIGÓ EN MASSA ASTM C-14

DiàmetreNominal

(mm)Gruix(mm)

PesKgs/ml

ClasseResistent(Kgs/m2)

ResistènciaNominal(Kgs/ml)

300 50 154 8.833 2.650400 60 238 7.500 3.000500 68 332 6.800 3.400600 75 433 6.333 3.800800 93 722 5.625 4.500

1.000 110 1.048 ---- ----1.200 125 1.471 ---- ----

OBSERVACIONS: Canonada de Campana amb junta elàstica. Manté una perfecta estanquitat i permet la total absorció de dilatació o contracció que tota conducció experimenta, anul·lant el risc de ruptura per diferents assentaments del terreny. Es fabrica amb diverses Classes Resistents d’Aixafament (Kgs/m2). Les resistències se senyalen en Kgs/ml de cada diàmetre. Sota comanda es fabrica amb ciment SR-MR (resistent a Sulfats i Aigua de Mar). Totes les canonades compleixen les normes ASTM C-76 M / C-497 M (Armats) i ASTM C-14 / C-497 M (Formigó en Massa).

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

CANONADA DE FORMIGÓ DE CAMPANA Núm. de fitxa

1.1.8

Page 24: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

DN

3mts

E

FORMIGÓ ARMATASTM C-76 M

CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE VDiàmetreNominal

(mm)Gruix(mm)

PesKgs/ml

ClasseResistent(Kgs/m2)

ResistènciaNominal(Kgs/ml)

ClasseResistent(Kgs/m2)

ResistènciaNominal(Kgs/ml)

ClasseResistent(Kgs/m2)

ResistènciaNominal(Kgs/ml)

ClasseResistent(Kgs/m2)

ResistènciaNominal(Kgs/ml)

300 50 154 7.500 2.250 10.000 3.000 15.000 4.500 17.500 5.250400 60 238 7.500 3.000 10.000 4.000 15.000 6.000 17.500 7.000500 68 332 7.500 3.750 10.000 5.000 15.000 7.500 17.500 8.750600 75 4333 7.500 4.500 10.000 6.000 15.000 9.000 17.500 10.500800 93 722 7.500 6.000 10.000 8.000 15.000 12.000 17.500 14.000

1.000 110 1.048 7.500 7.500 10.000 10.000 15.000 15.000 17.500 17.5001.200 125 1.471 7.500 9.000 10.000 12.000 15.000 18.000 17.500 21.000

OBSERVACIONS: Canonada de Campana amb junta elàstica. Manté una perfecta estanquitat i permet la total absorció de dilatació o contracció que tota conducció experimenta, anul·lant el risc de ruptura per diferents assentaments del terreny. Es fabrica amb diverses Classes Resistents d’Aixafament (Kgs/m2). Les resistències se senyalen en Kgs/ml de cada diàmetre. Sota comanda es fabrica amb ciment SR-MR (resistent a Sulfats i Aigua de Mar). Totes les canonades compleixen les normes ASTM C-76 M / C-497 M (Armats) i ASTM C-14 / C-497 M (Formigó en Massa).

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

CANONADA DE FORMIGÓ DE CAMPANA ARMAT Núm. de fitxa

1.1.9

Page 25: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

!Final de fórmula inesperado

DETALL BLOQUEIG

Ø650

Ø60010

0

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Setembre – 2008

MARC I TAPA POU DE REGISTRE D-400 (pluvials) Núm. de fitxa

1.2.1.1

TIPUS No Ventilada MATERIAL Fosa dúctil CLASSE D-400 PÈS TOTAL 57 Kg PES TAPA 32 Kg DIAMETRE OBERTURA 600 mm ALÇADA MARC 100 mm

OBSERVACIONS: -Tapa amb tanca elàstica de seguretat, mecanitzada D-400. -Per instal.lar a voreres i zones sense tràfic pesat.

NOTA: A criteri dels serveis tècnics municipals, aquests registres també es poden situar en la calçada.

Page 26: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

!Final de fórmula inesperado

DETALL BLOQUEIG

Ø650

Ø60010

0

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT

Data

Setembre – 2008

MARC I TAPA POU DE REGISTRE D-400 (residuals) Núm. de fitxa

1.2.1.2

TIPUS No Ventilada MATERIAL Fosa dúctil CLASSE D-400 PÈS TOTAL 57 Kg PES TAPA 32 Kg DIAMETRE OBERTURA 600 mm ALÇADA MARC 100 mm

OBSERVACIONS: -Tapa amb tanca elàstica de seguretat, mecanitzada D-400. -Per instal.lar a voreres i zones sense tràfic pesat.

NOTA: A criteri dels serveis tècnics municipals, aquests registres també es poden situar en la calçada.

Page 27: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

!Final de fórmula inesperado

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Setembre – 2008

MARC I TAPA POU DE REGISTRE E-600 (pluvials) Núm. de fitxa

1.2.1.3

A Long. Ext. Marc

B Altura

C Long. Tapa

P Pas Lliure

Característiques

E-600 Ø850 100 Ø650 Ø600 Tancament elàstic de seguretat E-600 850 x 820 100 Ø650 Ø600 MECANITZADA E-600

OBSERVACIONS: -Realitzada en fosa dúctil, ha de cumplir amb les precripcions de la Norma Europea EN-124. -Clase E-600. -Per instal.lar a calçades o zones amb tràfic pesat. -Revestides amb pintura negra. -Superfície metàl.lica antilliscant. -Rótula de articulació. -Tapa i marc MECANITZATS.

Page 28: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

!Final de fórmula inesperado

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT

Data

Setembre – 2008

MARC I TAPA POU DE REGISTRE E-600 (residuals) Núm. de fitxa

1.2.1.4

A Long. Ext. Marc

B Altura

C Long. Tapa

P Pas Lliure

Característiques

E-600 Ø850 100 Ø650 Ø600 Tancament elàstic de seguretat E-600 850 x 820 100 Ø650 Ø600 MECANITZADA E-600

OBSERVACIONS: -Realitzada en fosa dúctil, ha de cumplir amb les precripcions de la Norma Europea EN-124. -Clase E-600. -Per instal.lar a calçades o zones amb tràfic pesat. -Revestides amb pintura negra. -Superfície metàl.lica antilliscant. -Rótula de articulació. -Tapa i marc MECANITZATS.

Page 29: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

Ø650

Ø600

100

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Setembre – 2008

MARC i TAPA PER POU DE REGISTRE VENTILADA D-400 Núm. de fitxa

1.2.2

TIPUS Ventilada MATERIAL Fundició dúctil CLASSE D-400 PÈS TOTAL 56 Kg PÈS TAPA 31 Kg DIÀMETRE OBERTURA 600 mm ALÇADA MARC 100 mm

Page 30: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

P x P1A x B

C x D

SANEJAMENT

A x B (mm)Long. Exterior

Marc

C x D (mm)Longitud

Tapa

P x P1 (mm)Pas lliure

CARACTERÍSTIQUES ALÇADA MARC(mm)

400 x 435 390 x 390 330 x 330 Fosa dúctil / B-125 35600 x 620 580 x 580 535 x 535 Fosa dúctil / B-125 40

NOTA: Només s’utilitzen per voreres i en casos especials.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

TAPA PER TRONETA Núm. de fitxa

1.2.3

NORMA EN-124

Page 31: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

A

MN

BØCf

hH Ø0

e

QUADRE DE MESURES

Mesures (mm)MesuresA x B (mm) 0 H e f h M N C Superfície de descàrrega(dm2)800 x 830 614 200 39 30 140 700 140 639 5,2

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

EMBORNAL AMB REGISTRE Núm. de fitxa

1.2.4

Material Fundició dúctil Classe C-250

Page 32: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

QUADRE DE DIMENSIONSA x B

Long. CanalH

AlçadaB1 x H1

Pas LliureC X D X HRLong. Reixa

SuperfícieAbsor. dm2

1000 x 145 110 110x 85 500 x 124 x 20 3

750 x 225 160 165 x 120 750 X 200 X 27 6

750 x 330 195 260 X 155 750 X 300 X 27 12

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT

Data

Setembre – 2008

CANELETES i REIXES DE FOSA DÚCTIL

Núm. de fitxa

1.2.5

NOTA: • Canaletes i reixes realitzades en fosa dùctil D-400, compleixen amb les prescripcions de la

Norma EN-124. • Superfície antilliscant i barrots antibicicleta.Dispositiu de fixació per cargols al canal de fosa

dúctil. • Revestit amb pintura negra.Dispositiu de desgüas vertical, per a connectar amb tub.

H1

B1

H

FEMELLA

B

Ø

A MASCLE

Page 33: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

QUADRE DE DIMENSIONSLong. Ext.Marc Alçada Longitut Reixa Pas Lliure Material

620 x 390 40 565 x 295 530 x 260 Fosa dúctil

NOTA: Realitzada en fosa dúctil, compleix amb les prescripcions de la Norma EN – 124. Reixa dúctil formada per barresde motllura en diagonal (antibicicleta) que garantitzen una excelent absorció. Classe C – 250. Resistència 25Tn.Revestida amb pintura asfàltica. superfície metàl·lica antilliscant. Superfície d’absorció 14,1 dm.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

MARC I REIXA ARTICULADA D’EMBORNAL Núm. de fitxa

1.3.1

Page 34: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

P1

J

H

D

C

I

C x DLong. Reixa

HAlçada

P x P1Pas lliure

I x JMesures forats

Característiques

980 x 490 70 900 x 400 70 x 70 Fosa dúctil / D- 400

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

REIXA INTERCEPTORA ANTILLISCANT Núm. de fitxa

1.3.2

Page 35: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

315m

m

295m

m39

0mm

530mm565mm

620mm

DE

VO

RER

AP

AV

IMEN

TAsfalt

Ø 200

Observacions

OBSERVACIONS:En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra defàbrica o formigó es procedirà de la següent manera:- En l’extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a l’obras’impregnarà de cola per canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granolometría de1.5 a 3mm.- Es deixarà eixugar un mínim de 10minuts.- S’aplicarà el morter de l’obra directament a sobre de la part preparada de la canonada homologadaNorma UNE-EN 1401-1.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març - 2004

CONJUNT DE TAPA I EMBORNAL Núm. de fitxa

1.3.3

Page 36: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

0,51

5

1,13

0,530,30

0,31

5

0,10 0,10

0,10

0,10

0,20

mín

im

1,13

TUB PVC NORMA UNE-EN/401-1 Ø 160mm EXTERIORó TUB FORMIGÓ Ø 200mm EXTERIOR

SECCIÓ B-B

PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓó ENCADELLAT CERÀMIC DE 4 cm GRUIX

SOLERA D'ENCADELLATDE 4 cm DE GRUIX

0,25

RIG

OLA

SECCIÓ A-A

SECCIÓ DE PASØ TUB + 10%

FORMIGÓ HM-20/B/20/I

0,25

RIG

OLA

B B

A

A

0,100,530,100,300,10

0,10

REIXA TIPUS DELTA D-250# 1 Ø 12 a 10 cm

0,70

C

0,10 0,315 0,10

0,515

0,54

0,44

0,80

0,25

RIG

OLA

REIXA TIPUS DELTA D-250

SECCIÓ C-C

SOLERA D'ENCADELLATDE 4 cm DE GRUIX

# 1 Ø 12 a 10 cm

0,25

Ø0,18

VORADA

C

VORADA

RIGOLA

0,30

0,30

0,30- 0.02 ± 0.00± 0.00

POSICIÓ EN VORADA

OBSERVACIONS:En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra defàbrica o formigó es procedirà de la següent manera:- En l’extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a l’obras’impregnarà de cola per canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granolometría de1.5 a 3mm.- Es deixarà assecar un mínim de 10minuts.- S’aplicarà el morter de l’obra directament a sobre de la part preparada de la canonadahomologada Norma UNE-EN 1401-1.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

EMBORNAL SIFÒNIC RECTE Núm. de fitxa

1.3.4

Page 37: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

Ø 200

ASFALT

DE

VO

RE

RA

PAV

IMEN

T

e

eab5

e

A

A'

eb4

b1

B B'

A

OBSERVACIONS

A

es

LLOSA DE COBERTA

b2b3 a3

a2a1

a2

esh4

e

h3# Ø5 a 15cm

h2

EMBORNAL AMB SIFÓ INCLINAT

PLANTA

SECCIÓ B-B SECCIÓ A-A

h1

H h

TIPUS DELTA

CLAVEGUERÓ a1

620810

A

7901120

B H

650

a

CLAVEGUERÓ SIFÒNIC

2509,5

a2 b1 b2

220 510

b3 h3

190490100

h h1

40

h2

300

h4

200 80

Ø e

100

esa3

390

b4 b5

315 530

OBSERVACIONS:En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra defàbrica o formigó es procedirà de la següent manera:- En l’extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a l’obras’impregnarà de cola per canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granolometría de1.5 a 3mm.- Es deixarà eixugar un mínim de 10minuts.- S’aplicarà el morter de l’obra directament a sobre de la part preparada de la canonada homologadaNorma UNE-EN 1401-1.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

EMBORNAL SIFÒNIC INCLINAT Núm. de fitxa

1.3.5

Page 38: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

30cm 15cm15cm

REIXA DEFUNDICIÓ NODULAR

5%Ø200Ø160

PROTECCIÓDE FORMIGÓ

H-200

100cm

DIPÒSIT DESORRES

15cm

75cm

15cm

EMBORNAL

SECCIÓ

PLANTA

10cm

4 0cm

3 5cm

Observacions

OBSERVACIONS:En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra defàbrica o formigó es procedirà de la següent manera:- En l’extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a l’obras’impregnarà de cola per canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granolometría de1.5 a 3mm.- Es deixarà eixugar un mínim de 10minuts.- S’aplicarà el morter de l’obra directament a sobre de la part preparada de la canonada homologadaNorma UNE-EN 1401-1.Aquest tipus d’embornal només s’utilitza per xarxa separativa.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

EMBORNAL NO SIFÒNIC “IN SITU” Núm. de fitxa

1.3.6

Page 39: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

EMBORNAL

SECCIÓ

PLANTA

Observacions

15cm

75cm

15cm

Ø 200Ø 160

8cm 30cm 8cm

10cm

5%75

cm

46cm 100cm

# Ø8 a 10cm

PROTECCIÓ DEFORMIGÓ

DIPÒSIT DESORRES

OBSERVACIONS:En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra defàbrica o formigó es procedirà de la següent manera:- En l’extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a l’obras’impregnarà de cola per canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granolometría de1.5 a 3mm.- Es deixarà eixugar un mínim de 10minuts.- S’aplicarà el morter de l’obra directament a sobre de la part preparada de la canonada

homologada Norma UNE-EN 1401-1.En cas de connectar una escomesa de parcel-la al tub de sortida de l’embornal, el tub passa a tenirun Ø de 250-300 (formigó).

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

EMBORNAL NO SIFÒNIC PREFABRICAT Núm. de fitxa

1.3.7

Page 40: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

EMBORNAL PREFABRICAT DE FUNDICIÓ Núm. de fitxa

1.3.8

QUADRE DE MESURES

A x B Long. Ext. Marc

H Alçada

C x D Long. Reixa

K Ø Ext. Tub

L Ø Int. Tub

MATERIAL

CLASSE

570 x 305 570 535 x 280 Ø 295 Ø 225 Fundició Dúctil C-250

Page 41: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

GRAONS

GRAÓ DE POLIPROPILÈ REFORÇAT AMB BARNILLA D ' ACER

D ' ANCORATGELONGITUD

REVESTIMENT DE POLIPROPILÈ

RODÓ D ' ACER Ø 12

SECCIÓ A-A

364344

10

294 3535

215

45

25

76

30

R = 24

8

3

MUNTATGE DE GRAÓ DE POLIPROPILÈ a.Executar trepant Ø26 x 80mm

b.Introduir a pressió els tacs del graó amb martell utilitzan un tac de fusta interposat.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

GRAÓ DE POLIPROPILÈ Núm. de fitxa

1.4.1

Page 42: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

Ø VARIABLE

10 cm

10 cm

VARIABLE

20 cm

12 cmASFALT

GRAVA-CIMENT

MATERIAL DE REPLÈ

GRAVA - CIMENT

SORRA FINA RENTADA

CANONADA HOMOLOGADA DE

RASA NORMALITZADA SOBRE PAVIMENT ASFALTAT

SANEJAMENT

PER CANONADA HOMOLOGADA DE SANEJAMENT

(20 cm de base)

O POLS DE PEDRERA

25 cm

(còdols , bolos...)en bones condicions exempte d'argiles

S'aprofitarà sempre que estigui

(25 cm de subbase)

GRAU DE COMPACTACIÓ > 95% DE VALOR PROCTOR

d/2d/2 d

RASA NORMALITZADA SOBRE VORERA PER CANONADA

CANONADA HOMOLOGADA DE

SORRA FINA RENTADA

MATERIAL DE REPLÈ

FORMIGÓ-PAVIMENT

PANOT

Ø VARIABLE

10 cm

10 cm

VARIABLE

4 cm10 cm

SANEJAMENT

HOMOLOGADA DE SANEJAMENT

S'aprofitarà sempre que estigui

GRAU DE COMPACTACIÓ > 95% DE VALOR PROCTOR

HM - 20/B/20/I

Ó POLS DE PEDRA

en bones condicions exempte d'argiles(còdols , bolos...)

3 cmMORTER

d/2d/2 d

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

RASES TIPUS DE SANEJAMENT Núm. de fitxa

2.1.1

Page 43: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

RASA TIPUS AMB ANELLATB

RASA TIPUS PROTECCIÓ TOTAL

VARIBALE SEGONS Ø CANONADA MÍNIM 10 cm

Ø EXTERIOR DEL TUB + 0.40 (mínim)

0.15

0.15

0.15

0.15

Ø EXTERIOR TUB+40 cm (mínim)

0.20

VA

RIA

BLE

B

0.15

VA

RIA

BLE

.

TUB ENCADELLAT

0.05

0.25

VA

RIA

BLE

TUB FORMIGÓ ENCADELLATRECOBRIMENT MÍNIM 0.15 cm

FORMIGÓ HM-20/B/20/I

LES CONDICIONS DE SÒL SELECCIONATDEL P.G. 3, COMPACTAT AL 95% PM

FORMIGÓ HM-20/B/20/I

TUB FORMIGÓ ENCADELLAT

LES CONDICIONS DE SÒL SELECCIONATDEL P.G. 3, COMPACTAT AL 95% PM

LÍNIA EXPLANACIÓ

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

RASES TIPUS DE SANEJAMENT Núm. de fitxa

2.1.2

Page 44: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

Ø EXTERIOR TUB+40 cm (mínim)

LES CONDICIONS DE SÒL SELECCIONATDEL P.G. 3, COMPACTAT AL 95% PM

TUB FORMIGÓ DE CAMPANA AMB JUNTA DE GOMA

0.20

0.20

VAR

.V

AR

IAB

LE

REPLÈ POLS DE CANTERA GRUIX MÍNIM 20 cm PER TOT EL SEU VOLTANT

TUB DE CAMPANARASA TIPUS

LÍNIA EXPLANACIÓ

MALLA DE SENYALITZACIÓCOLOR TEULA

B

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

RASES TIPUS DE SANEJAMENT Núm. de fitxa

2.1.3

Page 45: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONSFITXES 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2-D400 per zones sense tràfic pesat.-E600 per zones amb tràfic pesat.

1601520

eØDe

1201240

3002100

1200COTES ORIENTATIVES EN mmØDi 1000 1500

S

A NE J A ME NT

MAONS

130

e

600

92cm

X. 6

0cm

10cm

ØDi

ØDe

100

40

POU DE FÀBRICASECCIÓ A - A'

A'A

PLANTA

DETALL

SPIT Ø12, 4 unitats

DETALLD'ANCORATGE

NOTA: En cas de pou de fàbrica. Les parets del pou s’han de remolinar amb morter de calç 1:1:3 i lliscar. El formigó utilitzat ha de ser HM – 20/B/20/I

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

POU DE REGISTRE Núm. de fitxa

2.2.1

Page 46: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

FORMIGÓ HM-20/B/20/I VAR

IABL

E S

EGO

NS

DIM

ENSI

ON

S P

OU

SECCIÓ A-A'

VARIABLE0.4000 0.4000

0.30

Ø VARIABLE

ENCERCLAT FORMIGÓ HM-20/B720/I PER AREBUDA MARC I REGULARITZACIÓ DE PERALT

SOLERA DE LLAMBORDIGRANÍTIC DE 18X9X12 cmAFERRATS AMB MORTER

DE CIMENT 1:4

VAR

IAB

LE

mín

im0.

15V

ARIA

BLE

PEÇA PREFABRICADA D'ALÇADAVARIABLE GRUIX 9 cm AGAFADA

AMB MORTER DE CIMENT 1:4ALÇADES 20/50/100 cm

0.20

00

FORMIGÓ DEPROTECCIÓ

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONSFITXES 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2-D400 per zones sense tràfic pesat.-E600 per zones amb tràfic pesat.

0.20

00PARET DE 30 cm DE GRUIX DE MAÓCALAT DE 29X14X10 cm ARREBOSSADAI LLISCADA PER DINS AMB MORTERDE CIMENT 1:4

GRAÓ DE POLIPROPILÉ REFORÇATAMB BARNILLA D'ACER Ø 12 mm

1Ø8 CADA 25 cm

0.20

mín

im0.

60 c

on s

uper

ior

0.34

12

Ø V

AR

IABL

E

OBSERVACIONS:En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra defàbrica o formigó es procedirà de la següent manera:- En l’extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a l’obras’impregnarà de cola per canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granolometría de1.5 a 3mm.- Es deixarà eixugar un mínim de 10minuts.- S’aplicarà el morter de l’obra directament a sobre de la part preparada de la canonada homologadaNorma UNE-EN 1401-1.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

POU DE RESSALT Núm. de fitxa

2.2.2

Page 47: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

FINCA

H-200

5%

BRESSOL ENFONS D ' ARQUETA

SOLERA H-200

SANEJAMENT

TRONETA QUADRADA (NO SIFÒNICA)

10cm 40 x 40cm 10cm

15cm

40cm

90cm

MÀX

IM

FIN

CA

Observacions

Observacions

Ø200

VIA PÚBLICA

OBSERVACIONS:En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra defàbrica o formigó es procedirà de la següent manera:- En l’extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a l’obras’impregnarà de cola per canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granolometría de1.5 a 3mm.- Es deixarà eixugar un mínim de 10minuts.- S’aplicarà el morter de l’obra directament a sobre de la part preparada de la canonada homologadaNorma UNE-EN 1401-1. Aquesta troneta no s’admetrà a la via pública.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

TRONETA QUADRADA DE 400 x 400 (NO SIFÒNICA) Núm. de fitxa

2.2.3

Page 48: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

H-200

5%

BRESSOL ENFONS D ' ARQUETA

SOLERA H-200

SANEJAMENT

TRONETA QUADRADA (SIFÒNICA)

10cm 40 x 40cm 10cm

15cm

40cm

90cm

XIM

FIN

CA

Observacions

Observacions

35cm Ø200

VIA PÚBLICA

FINCA

OBSERVACIONS:En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra defàbrica o formigó es procedirà de la següent manera:- En l’extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a l’obras’impregnarà de cola per canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granolometría de1.5 a 3mm.- Es deixarà eixugar un mínim de 10minuts.- S’aplicarà el morter de l’obra directament a sobre de la part preparada de la canonada homologadaNorma UNE-EN 1401-1. Aquseta troneta no s’admetrà a la via pública.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

TRONETA QUADRADA DE 400x400 (SIFÒNICA) Núm. de fitxa

2.2.4

Page 49: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

H-200

5%

BRESSOL ENFONS D ' ARQUETA

SOLERA H-200

TRONETA RODONA (NO SIFÒNICA)

15cm

60cm

90cm

MÀX

IM

NEENA

S

MAJ

T

150 600 x 600 150

Observacions

Observacions

Ø200

VIA PÚBLICA

FINCA

FIN

CA

OBSERVACIONS:En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra defàbrica o formigó es procedirà de la següent manera:- En l’extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a l’obras’impregnarà de cola per canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granolometría de1.5 a 3mm.- Es deixarà eixugar un mínim de 10minuts.- S’aplicarà el morter de l’obra directament a sobre de la part preparada de la canonada homologadaNorma UNE-EN 1401-1. Aquesta troneta no s’admetrà a la via pública.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

TRONETA RODONA DE Ø 600mm (NO SIFÒNICA) Núm. de fitxa

2.2.5

Page 50: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

H-200

SOLERA H-200

TRONETA RODONA (SIFÒNICA)

150

600 x 600

90cm

XIM

NEENA

S

MAJ

T

150 600 x 600 150

5%

D ' ARQUETAFONS BRESSOL EN

Observacions

Observacions

35cmØ200

VIA PÚBLICA

FINCA

FIN

CA

OBSERVACIONS:En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra defàbrica o formigó es procedirà de la següent manera:- En l’extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a l’obras’impregnarà de cola per canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granolometría de1.5 a 3mm.- Es deixarà eixugar un mínim de 10minuts.- S’aplicarà el morter de l’obra directament a sobre de la part preparada de la canonada homologadaNorma UNE-EN 1401-1. Aquesta arqueta no s’admetrà a la via pública.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

TRONETA DE Ø600mm (SIFÒNICA) Núm. de fitxa

2.2.6

Page 51: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

30cm

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONSFITXES 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2

-D400 per zones sense tràfic pesat.-E600 per zones amb tràfic pesat.

ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES AMB ABOCAMENT LLIURE

Ø 60

VIA PÚBLICA

FAÇ

AN

A

FINCA

100c

m M

ÀXIM

H-200

40cm

15cm

Ø 100 15cm

SOLERA DE FOMIGÓ H-200

15cm

MODEL 1

OBSERVACIONS

30cm

40 x 40cm

MODEL 2

H-200

XIM

50c

m30

cm

MORTER EXPANSIU

15cm

SOLERA DE FORMIGÓ H-200

OBSERVACIONS

FAÇ

ANA

FINCA

VIA PÚBLICA

OBSERVACIONS

OBSERVACIONS:En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra defàbrica o formigó es procedirà de la següent manera:- En l’extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a l’obras’impregnarà de cola per canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granolometría de1.5 a 3mm.- Es deixarà eixugar un mínim de 10minuts.- S’aplicarà el morter de l’obra directament a sobre de la part preparada de la canonada homologadaNorma UNE-EN 1401-1.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES Núm. de fitxa

2.2.7

Page 52: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

30cm

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONSFITXES 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2

-D400 per zones sense tràfic pesat.-E600 per zones amb tràfic pesat.

ARQUETA AMB SEPARADOR DE GRASSES

Ø 60

VIA PÚBLICA

FAÇ

ANA

FINCA

100c

m M

ÀX

IM

H-200

40cm

15cm

Ø 100 15cm

SOLERA DE FOMIGÓH-200

15cm

MODEL 1

Observacions

40 x 40cm FINCA

VIA PÚBLICA

MODEL 2

H-200

XIM

50c

m30

cm

MORTER EXPANSIU

15cm

solera H-200

10cm 40 x 40cm 10cm

FAÇ

AN

A

Observacions

Observacions

30cm

OBSERVACIONS:En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra defàbrica o formigó es procedirà de la següent manera:- En l’extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a l’obras’impregnarà de cola per canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granolometría de1.5 a 3mm.- Es deixarà eixugar un mínim de 10minuts.- S’aplicarà el morter de l’obra directament a sobre de la part preparada de la canonada homologadaNorma UNE-EN 1401-1.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

ARQUETA AMB SEPARADOR DE GRASSES Núm. de fitxa

2.2.8

Page 53: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

GRAONS

JUNTA ELÀSTICAESTANCA

500

300

920

VA

RIA

BLE

H

ØDi

ØDe

MÒDUL

MÒDUL

MÒDUL

CÒNIC

CILÍNDRIC

BASE

POU DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONSFITXES 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2-D400 per zones sense tràfic pesat.-E600 per zones amb tràfic pesat.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

POU DE REGISTRE PREFABRICAT Núm. de fitxa

2.2.9

Page 54: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

MÒDUL CÒNIC

SECCIÓ A - A'

A'A

PLANTA

DETALL JUNTA ENTRE MÒDULS

H 3

00

100

40

SPIT Ø 12 4 unitats

COL·LOCACIÓ AL'EXTREM MASCLE

DETALLD'ANCORATGE

POSICIÓ FINAL

LLENGÜETA SITUADACAP A DALTLUBRICANTSOTA LA LLENGÜETA

600

920

70

e

S

A NE J A ME NT

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONSFITXES 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2-D400 per zones sense tràfic pesat.-E600 per zones amb tràfic pesat.

ØDiØDe

130

1601520

eØDe

1201240

3002100

1200COTES ORIENTATIVES EN mmØDi 1000 1500

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

POU DE REGISTRE PREFABRICAT MÒDUL CÒNIC Núm. de fitxa

2.2.9.1

Page 55: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

MÒDUL CILÍNDRIC

SECCIÓ A-A'

A

B

A

B

A A'

PLANTA

SOTA LA LLENGÜETA

LLENGÜETA SITUADA

COL·LOCACIÓ AL'EXTREM MASCLE

POSICIÓ FINAL

JUNTA ENTRE MÒDULS

CAP A DALTLUBRICANT

e

VAR

IABL

EH

=20 0

/100

0

D6 / 10cm

ØDiØDe

65

25mínim25mínim

70

ØDi

COTES ORIENTATIVES EN mmØDiØDe

e

10001240120

12001520160

15002100300

3728

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

POU DE REGISTRE PREFABRICAT MÒDUL CILÍNDRIC Núm. de fitxa

2.2.9.2

Page 56: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

MÒDUL BASE

SECCIÓ A-A'

AA

A A'

PLANTASOTA LA LLENGÜETA

LLENGÜETA SITUADA

COL·LOCACIÓ AL'EXTREM MASCLE

POSICIÓ FINAL

JUNTA ENTRE MÒDULS

CAP A DALTLUBRICANT

e

H

ØDiØDe

65

25mínim

ØDi COTES ORIENTATIVES EN mmØDiØDe

H

100012401025

120015201200

16001355200160120e

150021001700300

3728

Les parets de la base s'han de remolinar i lliscar.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

POU DE REGISTRE PREFABRICAT MÒDUL BASE Núm. de fitxa

2.2.9.3

Page 57: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

PEÇA PREFABRICADA D'ALÇADAVARIABLE GRUIX 9 cm AGAFADA

AMB MORTER DE CIMENT 1:4ALÇADES 20/50/100 cm

1Ø8 CADA 25 cm

TAPA

0.60 con superior

0.20mínim

0.30

0.40

0.09

VARIABLE SEGONSDIMENSIONS POU

0.4000 0.4000VARIABLE

0.20

mínim0.15

0.30

Ø VARIABLE

Ø VARIABLE

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONSFITXES 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2-D400 per zones sense tràfic pesat.-E600 per zones amb tràfic pesat.

SEMI-PLANTA

SECCIÓ A-A'

PEÇA PREFABRICADA D'ALÇADAVARIABLE GRUIX 9 cm AGAFADA

AMB MORTER DE CIMENT 1:4ALÇADES 20/50/100 cm

ENCERCLAT FORMIGÓ HM-20/B/20/I PER AREBUDA MARC I REGULARITZACIÓ DE PERALT

MITJA CANYA DE SECCIÓ1/2 DEL Ø DEL TUB

FORMIGÓ HM-20/B/20/I

PARET DE 30 cm DE GRUIX DE MAÓCALAT DE 29X14X10 cm ARREBOSSADAI LLISCADA PER DINS AMB MORTERDE CIMENT 1:4

GRAÓ DE POLIPROPILÉ REFORÇATAMB BARNILLA D'ACER Ø 12 mm

1Ø8 CADA 25 cm

FORMIGÓ DEPROTECCIÓ

0.3412

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

POU DE REGISTRE CIRCULAR MIXTE Núm. de fitxa

2.2.10

Page 58: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

POU DE FÀBRICASECCIÓ A - A'

A'A

PLANTA

DETALL

SPIT Ø12, 4 unitats

DETALLD'ANCORATGE

1601520

eØDe

1201240

3002100

1200COTES ORIENTATIVES EN mmØDi 1000 1500

S

A NE J A ME NT

MAONS

130

e

600

ØDi

ØDe

100

40

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONSFITXES 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2-D400 per zones sense tràfic pesat.-E600 per zones amb tràfic pesat.

30 c

m

30 c

m

30 c

mGrava gruixuda riu 15 - 20 mmØ

Grava mitja riu 8 - 10 mmØ

Sorra rentada 2 - 4 mmØ

Mín

. 275

cm

50 cm80

cm

50 cm

NOTA: En cas de pou de fàbrica. Les parets del pou s’han de remolinar amb morter de calç 1:1:3 i lliscar. El formigó utilitzat ha de ser HM – 20/B/20/I. Gruix mínim paret (30 cm).

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Setembre – 2008

POU FILTRANT Núm. de fitxa

2.2.11

Page 59: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

NOTA: Per realitzar l´execució caldrà presentar a la concessionària del manteniment de la xarxa, la justificació del càlcul de cabals i equips instal.lats i així obtenir l´informe favorable.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT

Data

Setembre – 2008

ESTACIÓ DE BOMBAMENT Núm. de fitxa

2.2.12

Page 60: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

NOTA: Per realitzar l´execució caldrà presentar a la concessionària del manteniment de la xarxa, la justificació del càlcul de cabals i equips instal.lats i així obtenir l´informe favorable.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Setembre – 2008

ESTACIÓ DE BOMBAMENT AMB REIXA Núm. de fitxa

2.2.13

Page 61: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

ENTRONCAMENT AMBARQUETA CEGA

ARQUETA CEGA

D1 x

3/2

D1

D2

SECCIÓ

PLANTA

PARET D´OBRAD1

OBSERVACIONS

OBSERVACIONS:En les unions de canonades de Sanejament homologades Norma UNE-EN 1401-1 amb obra defàbrica o formigó es procedirà de la següent manera:- En l’extrem de la canonada homologada Norma UNE-EN 1401-1 que s’entrega a l’obras’impregnarà de cola per canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granolometría de1.5 a 3mm.- Es deixarà eixugar un mínim de 10minuts.- S’aplicarà el morter de l’obra directament a sobre de la part preparada de la canonada homologadaNorma UNE-EN 1401-1.

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA SANEJAMENT

Data

Març – 2004

ENTRONCAMENT AMB ARQUETA CEGA Núm. de fitxa

2.3.1

Page 62: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

PEÇA ESPECIAL EN PINÇA

Canonada col.lector : PVC color teulaCanonada connexió : PVC color teulaTrepant col.lector : mitjançant broca de gran diàmetrePeça entroncament : PVC color teula, encolada al col.lectorUnió a connexió : junta elàstica

ENTRONCAMENT A COL.LECTOR MITJANÇANT

PEÇA ESPECIAL EN " T "

Canonada col.lector : PVC color teulaCanonada connexió : PVC color teulaTe d ' unió : PVC color teulaUnions : junta elàstica

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

ENTRONCAMENT AMB PEÇA ESPECIAL Núm. de fitxa

2.3.2

Page 63: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

COL.LECTORS. PROVES D ' ESTANQUEÏTAT

PROVES : Amb aigua, segons la present normativa.DIÀMETRE MÀXIM A ASSAJAR : 1400 mmNETEJA : Tram a assajar i sobre zona de suport dels obturadors SEGURETAT : En el moment de l' assaig no hi haurà cap persona en els pousde registre on s' han col.locat els obturadors

PROVA : TRAM DE CANONADAENTRE POUS

Compressor( vàlv. seg. tarada a P. màx. 0.45 kg / cm2 )

PROVA : TRAM DE CANONADAPOU EXTREM LLIURE

PROVA DE POU DE REGISTRE

Apuntalament

Compressor( vàlv. seg. tarada a P. màx. 0.45 kg / cm2 )

Obturador

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

COL·LECTORS. PROVES D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA Núm. de fitxa

2.4

Page 64: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

SÒL PER A CANONADES DE FORMIGÓ

PROVA : Amb aire, segons la present normativa

DIÀMETRE MÀXIM A ASSAJAR : 800 mm ( Per Ø superiors es provarà a cada junta )

NETEJA : Tram a assajar i sobretot zona de suport dels obturadors

SEGURETAT : En el moment de l' assaig no hi haurà cap persona en els pous

de registre on s' han col.locat els obturadors.

PROVA : TRAM DE CANONADA

ENTRE POUS

obturador

Compressor( vàlv. seg. tarada a P. MÀX.. 0.45 kg/cm2 )

Apuntalament

PROVA : TRAM DE CANONADA

POU EXTREM LLIURECompressor

( vàlv. seg. tarada a P. MÀX.. 0.45 kg/cm2 )

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

COL·LECTORS PROVES D’ESTANQUEÏTAT AMB AIRE Núm. de fitxa

2.4.1

Page 65: Fitxes materials homologats sanejament - Girona...AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A. LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS SANEJAMENT 1.-MATERIALS. 1.1.-CANONADES I

AMPLADA = 30cmROTLLO = 200cm

PER SENYALITZACIÓ DE XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA

SANEJAMENT Data

Març – 2004

MALLA DE SENYALITZACIÓ DE CANONADA Núm. de fitxa

2.4.2