Història del Disseny Gràfic

42
Historia del disseny grafic Alemanya 1914 - 1940 NÚRIA ARMENGOL ANNA BALNQUÉ MARIONA CASTELLS MIREIA COS GEMMA CUEVAS CLARA ESPAR CONFERÈNCIA 3 ` `

Transcript of Història del Disseny Gràfic

Page 1: Història del Disseny Gràfic

Historia  del  disseny  grafic  

Alemanya  

1914 -

1940

NÚRIA

ARMEN

GOL

ANNA

BALN

QUÉ

MARION

A CAS

TELLS

MIREIA

COS

GEMMA C

UEVA

S

CLAR

A ESP

AR

CONFERÈNCIA 3

     `

     `

Page 2: Història del Disseny Gràfic

“Aquest món de dissenyadors i decoradors que

només dibuixen i pinten ha de convertir-se de nou en

un món de gent que construeix.”    

Walter Gropius

Page 3: Història del Disseny Gràfic

1. Context històric 2. Eix cronològic 3. Moviments del període 3.1 Dadaisme 3.2 Expressionisme 4. Escola Bauhaus 5. Personatges importants de l’època 6. Conclusions 7. Bibliografia i webgrafia      

Índex

Page 4: Història del Disseny Gràfic

Segle XX:

•  Grans avenços en el camp de la tecnologia, la medicina i la ciència.

•  Marcat pel fi de l’esclavitud i l’emancipació de la dona. •  Períodes de crisi à Gran Depressió,

règims totalitaris, genocidi jueu, I Guerra Mundial i II Guerra Mundial.

Context històric

Page 5: Història del Disseny Gràfic

Període  d’entreguerres 2a  GM1a  Guerra  Mundial

Nova  Tipografia

Ring  Neuer  werbegestaler

Expressionisme  (1905-­‐1920)

Dadaisme  (1916-­‐1925)

Holocaust

Bauhaus  (1919-­‐  1933)

Gran  Depressió

Arribada  de  

Hitler  al  poder

Page 6: Història del Disseny Gràfic

Moviments del període

Page 7: Història del Disseny Gràfic

DISSENY GRÀFIC ORIGEN

CARACTERÍSTIQUES

Dadaisme

Page 8: Història del Disseny Gràfic

ORIGEN •  Comprèn des del 1916 al 1925 i apareix

durant la I Guerra Mundial (1914-1918).

•  Precedent del surrealisme.

•  Hugo Ball à principal fundador del moviment.

•  Cabaret Voltaire à on es fan els primers manifestos del moviment.

•  Objectiu principal à escandalitzar la burgesia.

 

Dadaisme

Page 9: Història del Disseny Gràfic

CARACTERÍSTIQUES

•  Llibertat de l'individu.

•  Defensa el caos contra l'ordre.

•  Prioritat a l'atzar.

•  Contrari al Modernisme

•  Ús de formes expressives com el gest,

l'escàndol i la provocació.

•  Qüestionament sobre què és l’art.

•  Ús del fotomuntatge.

•  Ús d'objectes quotidians.

•  Alliberació de regles o normes.

•  “L'anti-art”.

Dadaisme

Page 10: Història del Disseny Gràfic

DISSENY GRÀFIC

•  Disseny futurista.

•  Importància de la combinació del text i

la imatge.

•  Ús del muntatge.

•  Tipografia amb formes i ornamentació.

•  Ús del disseny dadaista per

l’autopromoció i la publicitat.

•  Substitució del dibuix a mà per la

fotografia.

Dadaisme

Page 11: Història del Disseny Gràfic

Expressionisme

DISSENY GRÀFIC ORIGEN

CARACTERÍSTIQUES

Page 12: Història del Disseny Gràfic

ORIGEN Expressionisme •  Sorgeix a Alemanya després de la I Guerra

Mundial.

•  Moviment paral·lel al fauvisme francès.

•  Neix en contraposició dels models

anteriors d’Europa, especialment Les

Belles Arts.

•  Antecedents:

o  Filosofia de Nietzsche

o  Alguns quadres de Van Gogh

o  Obra d’ Edvard Munch

Page 13: Història del Disseny Gràfic

CARACTERÍSTIQUES Expressionisme •  Deformació intencionada de la realitat,

les figures i l’anatomia per representar

sentiments pessimistes.

•  Representació dramàtica de la societat.

•  Predominen els valors emocionals.

•  Ús de les línies per transmetre el ritme

dels sentiments.

•  Cromatisme molt limitat ( colors

primaris) i abandonament de

l’harmonia dels colors.

Page 14: Història del Disseny Gràfic

DISSENY GRÀFIC

Expressionisme •  Neix amb la formació del grup d’artistes

Brüke el 1905 i s’estén fins el 1920.

•  Impacte emocional a través de les

distorsions del color i la forma.

•  Utilització del gravat.

•  Tres grans centres urbans:

Dresde, Munich i Viena

•  Situacions històriques representatives:

o  Anys de guerra à Otto Dix

o  Postguerra i crisi econòmica

o  Nova Objectivitat

Page 15: Història del Disseny Gràfic

ORIGEN CONTEXT

TIPOGRAFIA

PRINCIPIS TEÒRICS

ARQUITECTURA

ÈPOQUES RELACIÓ AMB EL DISSENY

Escola Bauhaus

Page 16: Història del Disseny Gràfic

ORIGEN Escola Bauhaus •  Staatliches Bauhaus à nom de l’escola d’art i

d’arquitectura d’Alemanya.

•  Fundada al 1919 per Walter Gropius a Weimar.

•  També és el nom del model educatiu que desenvolupà

i aplicà l'escola.

•  Bau, "construcció” + Haus, "casa” à es tradueix com "Casa d'Arquitectura”.

•  Declarada al 1996 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Page 17: Història del Disseny Gràfic

CONTEXT  CONTEXT Escola Bauhaus •  La Bauhaus comença i acaba amb la història

de la República de Weimar (1919 – 1933).

•  1919 à Walter Gropius uneix l’Escola Ducal d’Artesania i

l’Escola Ducal Superior d’Arts Plàstiques d’Alemanya

amb l’esperança de crear un nou ordre a partir d’un art

nou, la Bauhaus.

•  La creació és conseqüència de les avantguardes

artístiques de començament de segle.

•  Presentava un alt grau de contingut crític i compromís

amb les esquerres.

Page 18: Història del Disseny Gràfic

1919 – 1923 ÈPOQUES Escola Bauhaus

“La recuperació dels mètodes artesanals en l'activitat

constructiva, elevar la potencia d'artesana al mateix nivell que

les Belles Arts i intentar comercialitzar els productes que,

integrats en la producció industrial, es convertiran en objectes

de consum assequibles per al gran públic”

Gropius

Page 19: Història del Disseny Gràfic

1919 – 1923 ÈPOQUES Escola Bauhaus

•  L’Escola disposava de diferents tallers. •  Entre el primers estudiants destaquen Marcel Lajos

Breuer i Joost Shmid.

•  L’ensenyança de Paul Klee (1920) es basava en les formes elementals.

•  Vasili Kandinski (1922) havia participat en les reformes

educatives en l'època de la Revolució Russa. Optava per un art més intel·lectual i raonat, característic de la

segona època.

•  És una fase d'experimentació de formes, productes i dissenys i per tant, també d'educadors de disseny.

Page 20: Història del Disseny Gràfic

1925 – 1933 ÈPOQUES Escola Bauhaus

•  1923 à Publicació de la revista De Stijil, per Theo Van

Doesburg, fundador del Neoplasticisme.

•  A partir de 1923 se substitueix la tendència

expressionista per la Nova Objectivitat (més sobria).

•  Laszlo Moholy-Nagy (1920) introdueix les idees del

constructivisme rus de El Lissitsky i Ttalin, que

apostaven per un art basat en la idea i no en la inspiració.

•  1923 à construcció d’una casa familiar.

•  1925 à es dissol l'escola a Weimar, però continua la seva

tasca a la ciutat de Dessau.

Page 21: Història del Disseny Gràfic

Nova Bauhaus ÈPOQUES Escola Bauhaus

•  Després del seu tancament gran part dels

integrants de la Bauhaus marxen cap als Estats

Units on intenten continuar l’Escola.

•  El 1951 Max Bill, seguint les línies de la Bauhaus

original, funda la Hochsule für Gestaltung (Alta

escola per a la formació) a Ulm. Rep el nom de

Bauhaus o, Neues Bauhaus (Nova Bauhaus)

•  Tomas Maldonado emfatitza el caràcter científic i

racionalista aplicat a les arts.

Page 22: Història del Disseny Gràfic

PRINCIPIS TEÒRICS

Escola Bauhaus

•  Unificació à teoria + pràctica + activitats artístiques.

•  Ruptura amb la tradició.

•  Predomini de la funció sobre la forma.

•  Adequació de l’habitatge a les necessitats humanes.

•  Efectiva planificació urbana.

•  Abscència d’ornamentació.

•  Limitació a formes i colors fonamentals bàsics.

Page 23: Història del Disseny Gràfic

ARQUITECTURA Escola Bauhaus •  Disseny acurat a nivell estètic i funcional.

•  Sistema d’ensenyament à 3 etapes d’aprenentatge:

o  Curs obligatori anomenat Vorkurs durant sis mesos

o  Instrucció pràctica i formal de tres anys

o  Examen + cursos pràctics sota el títol d’arquitecte

•  1925 à construcció de l’edifici Bauhaus organitzat

per blocs segons les funcions.

•  Arquitectura basada en un tot unitari i coherent.

Page 24: Història del Disseny Gràfic

DISSENY GRÀFIC

Escola Bauhaus •  La Bauhaus va establir les bases normatives

del disseny gràfic i el disseny industrial.

•  Inserció de matèries de publicitat i creació +

preocupació per la fotografia.

•  Impresos sense ornaments.

•  Informació directa a través de la combinació del text

i la fotografia = “Typophoto” (Moholy-Nagy).

Page 25: Història del Disseny Gràfic

TIPOGRAFIA Escola Bauhaus •  Creació d’un nou llenguatge el protagonista del qual

era la tipografia.

•  Importants aportacions en el desenvolupament i el

significat de la tipografia entesa com la part d’un disseny o un disseny en si mateix.

•  Utilització de la tipografia com un instrument de comunicació.

•  Creació de noves tipografies per necessitat o per

reaccions a altres tipografies.

Page 26: Història del Disseny Gràfic

Personatges importants

Page 27: Història del Disseny Gràfic

John Heartfield 1891-1968

•  Pioner del fotomuntatge.

•  Membre del grup dadaista de

Berlín.

•  Especialització en cobertes

i sobrecobertes.

•  Obres a destacar:

o  Muntatge del llibre

Deutschland über alles

o  Portada de la revista Die Rote Fahme

Page 28: Història del Disseny Gràfic

Sobrecoberta que va realitzar pel llibre satíric de Tucholsky,

Deutschland über alles.

Amb l’ús d’un muntatge simple va enganxar unes orelles a la part

posterior d’uns pantalons i ho va titular “Llenguatge berlinès”.

Coberta de la revista del Partit

Comunista Die Rote Fahme, el 1928.

Per tal de recordar que per votar els comunistes calia fer-ho a “la llista electoral número cinc” va recórrer a la imatge d’una mà.

Page 29: Història del Disseny Gràfic

Jan Tschichold 1902-1974 •  Iniciador i gerent propagandístic

de la “Nova tipografia”*.

•  Conscienciat de la importància de:

o  La fotografia.

o  Els tipus de pal sec com a base

més correcta.

o  Les parts no impreses.

o  Les línies obliqües o verticals.

o  DIN (Deutsche Industrie Nromen).

Page 30: Història del Disseny Gràfic

* Nova tipografia

Moviment de disseny editorial i tipogràfic format a inicis del segle XX, el qual  té el seu

origen en el conegut llibre de Jan Tschichold. Proposava les bases que havien de guiar al dissenyador per a aconseguir els millors resultats. Entre elles destaquen:

- La claredat en la comunicació - L’organització lògica dels textos - L’asimetria en la composició de les pàgines - L’ús de lletres de pal sec

 

Page 31: Història del Disseny Gràfic

Kurt Schwitters 1887-1948

•  Un dels principals activistes

de la “Nova Tipografia”.

•  Exclòs del moviment Dadà Berlín,

funda Dadà Hannover.

•  Crea el seu diari, Merz, dedicat a

aquest moviment i nou corrent.

•  Funda el Ring neuer Werbegestalter,

moviment molt important.

Page 32: Història del Disseny Gràfic

Portada del primer número del diari Merz, que va aparèixer el 1923. Les seves pàgines estaven disposades d’acord amb els principis de la “Nova Tipografia”: pal sec i la pàgina interrompuda amb filets gruixuts. Contenia el programa tipogràfic del propi Schwitters, el principi més important del qual era “fes-ho d’una manera que ningú ho hagi fet abans”.

Page 33: Història del Disseny Gràfic

•  Cercle de nous dissenyadors publicitaris.

•  Kurt Schwitters à creador del moviment.

•  Finalitat à promoció d'una visió comuna de

l'avantguarda.

•  Especialització en exposició per

promocionar-se en esdeveniments importants.

Ring neuer Werbegestatler

Page 34: Història del Disseny Gràfic

Herbert Bayer 1900-1985 •  Membre de la Bauhaus.

•  Famós pels seus dissenys pels

diners d’urgència del Govern

Municipal durant la inflació del

1923, inclòs un bitllet de cinc

milions de marcs.

•  L’obra més ambiciosa de Bayer

d’aquella època va ser un cartell per a l’exposició del

seixantè aniversari del seu antic professor, Kandinsky.

Page 35: Història del Disseny Gràfic

Cartell per a l’exposició commemorativa del seixantè aniversari del seu antic professor Kandinsky.

Estava imprès en vermell i negre sobre paper de cartell

taronja, en el qual l’extremada rectangularitat s’alleugerava amb una inclinació sobre el paper.

Page 36: Història del Disseny Gràfic

László Moholy- Nagy 1895-1946

•  Fotògraf i pintor hongarès.

•  Un dels més importants professors

i teòrics de l'art i de la fotografia

(Escola Bauhaus)

•  Impulsor i membre de la Nova Visió.

•  Renovà la tipografia, l’escenografia i la fotografia

basant-se en el seu rigor geomètric i en les relacions

d’art i indústria, i fou un promotor de materials nous.

Page 37: Història del Disseny Gràfic

Willi Baumeister 1889-1955

•  Va ser un pintor informalista,

escenògraf, fotògraf i tipògraf

alemany.

•  Professor vinculat a l’experiència cubista.

•  Les seves pintures són geometritzants, però amb el

pas del temps es converteix en un artista abstracte.

Page 38: Història del Disseny Gràfic

Walter Dexel 1890-1973

•  Un dels màxims exponents del Constructivisme el 1920.

•  Pintor autodidacta, tipògraf i dissenyador publicitari.

•  Fotògraf molt influenciat pel cubisme i l’expressionisme.

•  Vinculació amb artistes de la Bauhaus.

Page 39: Història del Disseny Gràfic

Max Burchartz 1887-1961

•  Fotògraf i pintor alemany.

•  Pioner del disseny modern.

•  Estretament vinculat a la

Bauhaus.

•  Va instal·lar la primera agència publicitària

moderna a Alemanya.

•  Es va dedicar a crear una nova tipografia i una

nova manera de concebre el disseny.  

Page 40: Història del Disseny Gràfic

Conclusions •  Influència del dadaisme i l’expressionisme.

•  Creació de l’Escola Bauhaus, que va elaborar les bases

normatives del que actualment coneixem com a

disseny industrial i disseny gràfic.

•  Importància de la contribució de l’escola Bauhaus en

l’estètica i la pedagogia.

•  Desenvolupament d’un nou moviment tipogràfic

anomenat “Nova Tipografia”.

•  Ampli ventall de dissenyadors creen noves maneres de

dissenyar i d’utilitzar la tipografia.  

Page 41: Història del Disseny Gràfic

Bibliografia

ü R.Hollis, “El diseño Gráfico”. Ediciones Destino

(2000).

ü  J.R. Triadó Tur, M. Pendas García, X. Triadó

Subirana. “Història de l’art”. Vicens Vives

ü  Philip B. Meggs, Alston W. Purvis. “Historia del

diseño gráfico”. Ed.RM (2009)

Page 42: Història del Disseny Gràfic

F i

NÚRIA ARMENGOL

ANNA BLANQUÉ

MARIONA CASTEL

LS

MIREIA COS

GEMMA CUEVA

S

CLARA ESPAR

Gràcies per la vostra atenció