L’ESCOLA I LA JUSTأچCIA DE MENORS - Escola Xarxes socials X Treball X Emancipaciأ³ (amb...

download L’ESCOLA I LA JUSTأچCIA DE MENORS - Escola Xarxes socials X Treball X Emancipaciأ³ (amb permأ­s patern)

If you can't read please download the document

 • date post

  05-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of L’ESCOLA I LA JUSTأچCIA DE MENORS - Escola Xarxes socials X Treball X Emancipaciأ³ (amb...

 • L’ESCOLA

  I LA JUSTÍCIA PENAL

  AMB ALUMNES

  18

  1

 • INTRODUCCIÓ

  El dret a l’educació en la seva etapa obligatòria que afecta

  majoritàriament a menors d’edat, és un dret fonamental.

  Una de les tasques principals dels poders públics és la protecció

  dels menors d’edat, als quals les nostres lleis donen una

  protecció especial.

  Per tant, dins de l’àmbit escolar, els problemes de delinqüència

  han de tenir una resposta conjunta des de l’àmbit educatiu i

  policial per aconseguir el compliment de la normativa i alhora

  protegir, derivar i informar correctament els menors i els seus

  tutors legals.

  L’escola cristina de Catalunya ha de pensar i actuar per la cultura

  de la protecció dels més febles i per la transparència

  2

 • L’ESCOLA I LA JUSTÍCIA PENAL:

  INFRACCIONS PENALS QUE

  AFECTEN A ALUMNES MENORS

  3

 • 1. NORMATIVA:

  La normativa aplicable és:

  • Llei Orgànica 5/2000 Reguladora de la responsabilitat penals del menors

  • Codi Penal i Codi Civil

  • La fiscalia ha donat instruccions als seus fiscals amb criteris d’intervenció en casos concrets

  I també:

  • L’Administració educativa ha donat instruccions als centres per a l’aplicació de la normativa (Document per a l’organització ...)

  • Cal no oblidar el Reglament de règim interior (o NOFC)

  4

 • 1. NORMATIVA:

  DELICTES I DENÚNCIES

  Si es té coneixement d’indicis racionals, clars i suficients d’un delicte, s’ha de denunciar (article 40.1 del Decret 279/2006 de Drets i deures):

  • La direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i als SSTT ... qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de la instrucció de l’expedient fins a la seva resolució i aplicació de la sanció que correspongui.

  Tots els ciutadans tenen el deure de col·laborar amb la justícia.

  En el cas de l’escola, la persona responsable de fer la denúncia ho és el director.

  • Ho pot fer personant-se en la fiscalia, en la policia (mossos) o en el jutjat de guàrdia.

  • Amb el seu DNI.

  • En cas d’urgència es pot fer per telèfon (112, 088 o 092).

  5

 • 1. NORMATIVA:

  SI EL DIRECTOR TÉ CONEIXEMENT D’UNA POSSIBLE

  FALTA O DELICTE PENAL ...

  1. Tractament disciplinar segons el RRI i la normativa.

  2. Si del tractament disciplinar se’n derivessin

  responsabilitats penals, caldria traslladar-lo al

  ministeri fiscal o a la policia

  3. Comunicar-ho a l’Administració educativa

  4. En cas d’aldarulls, el director avisarà a la policia ...

  Tractament penal i tractament disciplinari en el centre:

  • Podria haver-hi doble pena per una mateixa falta: però

  hauria de donar-se triple identitat: subjecte, fet i

  fonament. Si no és així, podria haver-hi doble sanció

  6

 • 1. NORMATIVA:

  CODI CIVIL I CODI PENAL

  CIVIL PENAL

  • Pèrdua per acció o omissió

  • Jutjat civil

  • Es pot assegurar

  • Pot comportar l’obligació de

  reparar

  • Voluntat de fer mal

  • Jutjat penal

  • No es pot assegurar

  • Pot comportar penes de

  multa o pèrdua de llibertat

  • Es demana que es castigui al

  culpable

  • Poden ser:

  • Faltes

  • Delictes

  7

 • 1. NORMATIVA:

  LA MINORIA D’EDAT:

  Menys de 14 anys:

  • No imputables. Podria haver-hi responsabilitats del cuidadors (pares ...)

  Entre els 14 i el 18 anys: “MENORS”

  • Règim especial.

  • Tenen un procediment especialitzat pensat en el seu interès que intenta evitar l’actuació judicial i proporcionar diferents possibilitats d’acció educativa

  Més grans de 18 anys:

  • Penalment són adults

  Les majories d’edat

  • Són diverses, segons el cas. Això crea situacions complexes

  • Hi ha algunes iniciatives de revisió (set. 2013: majoria sexual als 16 anys ...)

  8

 • 1. NORMATIVA:

  HI HA UNA GRAN DISPARITAT “D’EDATS LEGALS”:

  anys 13 14 15 16 17 18

  Relacions sexuals consentides* X

  Responsabilitat penal X

  Matrimoni (amb consentiment patern) X

  Xarxes socials X

  Treball X

  Emancipació (amb permís patern) X

  Avortament (sense permís patern) X

  Pírcings X

  Tatuatges X

  Alcohol i tabac. Joc i accés a discoteques X

  Carnet de conduir (ciclomotors i turismes) X X

  Vot (i majoria d’edat plena, segons la CE) X

  * Hi ha situacions especials: vulnerabilitat ...

  9

 • 2. ELS MENORS DE 14 ANYS:

  • Són tractats com a menors d’edat i per tant NO són

  imputables i no se’ls poden demanar responsabilitats

  penals encara que les seves actuacions estiguin tipificades

  penalment

  • L’Administració podrà adoptar mesures protectores del codi civil, però per a això cal que tingui coneixement del fet.

  • Podrien derivar-se responsabilitats civils (dels tutors legals, dels guardadors...) per manca de vigilància.

  • Exemples:

  • Nens no escolaritzats

  • Accidents de trànsit

  • Faltes penals en menors de 14 anys ...

  1 0

 • 3. ELS MAJORS DE 18 ANYS:

  • Són majors d’edat a tots els efectes

  • Tot i que hi ha altres majories per a circumstàncies

  determinades

  • Seran tractats penalment conforme als majors d’edat:

  justícia penal ordinària, etc.

  • En tot cas, podria haver-hi circumstàncies (prèvies)

  que afectessin a la majoria d’edat (incapacitats ...)

  • En l’escola poden haver-hi alumnes majors d’edat. El

  tractament d’uns i altres és completament diferent

  1 1

 • 4. ENTRE 14 I 18: ELS MENORS:

  4.1 INTRODUCCIÓ

  • Són els pròpiament anomenats MENORS

  • Tenen un règims especial ... que de vegades trontolla

  Article 61.3 de la Llei orgànica 5/2000 reguladora de les

  responsabilitats penals dels menors

  • Quan els responsables dels fets comesos sigui un menor de 18

  anys, han de respondre solidàriament amb ell dels danys i els

  perjudicis causats els seus pares, els tutors, els acollidors i els

  guardadors legals o de fet, per aquest ordre. Quan aquests no

  hagin afavorit la conducta del menor amb dol o negligència greu,

  la seva responsabilitat pot ser moderada pel jutge segons els

  casos.

  1 2

 • Quan s’ha d’aplicar el codi penal al menors, s’han de seguir

  els següents principis

  • Principi D’INTERVENCIÓ MÍNIMA DEL DRET PENAL

  (quanta menys intervenció, millor)

  • Principi del SUPERIOR INTERÈS DEL MENOR (el menor

  té uns interessos que passen per davant d’altres)

  • Naturalesa SANCIONADORA EDUCATIVA de la norma

  penal (és important que la sanció eduqui)

  • Principi de LEGALITAT (atenció al que diuen les normes)

  • Principi D’OPORTUNITAT (atenció al moment

  d’intervenció)

  4. ENTRE 14 I 18: ELS MENORS:

  4.1 INTRODUCCIÓ

  1 3

 • En el tractament a menors intervenen:

  • El Ministeri fiscal, amb una fiscalia específica dedicada al

  tractament de menors

  • Els Equips tècnics especialitzats en ciències no jurídiques que

  auxilien el Ministeri Fiscal (psicòlegs, mediadors, ...)

  • Uns jutjats de menors que seran els únics que podran conèixer i

  jutjar delictes o faltes que aquests puguin cometre.

  4. ENTRE 14 I 18: ELS MENORS:

  4.1 INTRODUCCIÓ

  1 4

 • 4. ELS MENORS:

  4.2 LES INFRACCIONS PODEN SER...

  1. Assetjament escolar (amenaces, coaccions, vexacions, ...)

  2. Llibertat sexual (abús, agressió, assetjament, exhibicionismes,

  ...)

  3. Agressions i baralles (lesions)

  4. Protecció de la imatge personal (accedir a un compte de correu

  d’un altre, utilització de de so o imatge d’un altre, ...)

  5. Violència a l’àmbit familiar (domèstica, de gènere, masclista,

  homofòbia, racisme i xenofòbia, ...)

  6. Violència contra el patrimoni (furt, robatori, danys a la propietat

  aliena, deslluïment de béns, ...)

  7. Violència contra la salut pública (drogues, tràfic, )

  8. Altres (armes, objectes utilitzats com a armes, armes no

  prohibides o prohibides, etc.). També contra la seguretat vial.

  1 5

 • 4. ELS MENORS:

  4.3 INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA, FALTA O DELICTES?

  El codi penal distingeix entre tres tipus d’infraccions:

  • Infraccions administratives,

  • faltes

  • i delictes.

  Infraccions … Faltes Delictes

  El consum de drogues …

  en llocs … públics

  La tolerància del consum

  o el tràfic … en locals

  públics o la manca de

  diligència per inpedir-ho

  L’abandonament de

  xeringues … de manera

  que puguin causar