Pcc 0910 Definitiu[1]

77
PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 1/77 PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Revisió: Aprovació: Signatura: Data: Signatura: Data:

description

 

Transcript of Pcc 0910 Definitiu[1]

Page 1: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 1/63

PROJECTE

CURRICULAR

DE CENTRE

Revisió: Aprovació:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Page 2: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 2/63

ÍNDEX0. Introducció ............................................................................

.................

1. Contextualització dels objectius generals de l’etapa i de cada àrea a les característiques del centre.................................................................

2. Objectius corresponents a cada cicle en funció de la seqüenciació dels continguts previstos................................................................................

3. Selecció de les metodologies i els materials més adients.......................

4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius.....................

5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge...........................................................................................

6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes...................................................................................................

7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials.......................................

8. Criteris per a l’avaluació del procés d’ensenyament i d’aprenentatge i de la pràctica docent dels professors......................................................

9. Criteris i procediments per a l’atenció lingüística específica dels alumnes que s’incorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya.................................................................................................

6

9

10

11

12

33

47

49

55

56

Revisió: Aprovació:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Page 3: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 3/63

Revisió: Aprovació:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Page 4: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 4/63

Llistat de revisions Revisió Data Descripció

1.0 13/09/02 Elaboració del document1.1 15/09/03 1. Contextualització dels objectius generals de l’etapa i de

cada àrea a les característiques del centre.Aquest apartat és recollit en les programacions de les diverses àrees, tant d’ESO, com de batxillerat i de cicles formatius. Concretament es recullen en els apartats següents:

- “Objectius d’etapa de l’àrea” (en les programacions d’àrea d’ESO).- “Objectius de la matèria per al batxillerat” (en les programacions de matèria de batxillerat)- “Objectius del crèdit” (en les programacions de crèdit de cicle formatiu)

2. Objectius corresponents a cada cicle en funció de la seqüenciació dels continguts previstos.

Aquest apartat va ser elaborat per les àrees a partir dels objectius de l’àrea per a l’ESO.

3. Selecció de les metodologies i els materials més adients.Aquest apartat és recollit en:

- les programacions d’àrea de l’ESO, de matèria del batxillerat i de crèdit dels CF. En el cas de l’ESO, les explicacions sovint no són aprofitables per a aquest apartat, perquè fan referència exclusivament al tractament de la diversitat (que escau a l’apartat 7).- les programacions dels crèdits d’ESO (per als casos esmentats en el paràgraf anterior). Atès que no s’hi pot recollir tot allò que s’ha escrit a cada crèdit, se n’ha extret el contingut d’un crèdit de cada cicle.

4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius

Aquest apartat és extret de les programacions dels crèdits. Atès que no s’hi pot recollir tot allò que s’ha escrit a cada crèdit, se n’ha extret el contingut d’un crèdit de cada cicle. Se suposa que, a l’hora de fer les programacions, s’ha partit del document elaborat i posat en comú per les àrees durant els cursos 2000-2001 i 2001-2002.

5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Revisió: Aprovació:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Page 5: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 5/63

En aquest apartat s’inclou: - la distribució horària general de les classes (horari marc)- la distribució horària pel que fa al currículum comú i diversificat- La distribució dels crèdits per àrees o matèries i trimestres- l’organització de l’alumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula flexible, projectes, agrupaments)- la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs)- la distribució del professorat per àrees (nombre de professors).- els espais utilitzats (particularitats)

Distribució dels recursos humans, funcionals, materials i d’altra índole, adients a les metodologies proposades.Aquest apartat queda eliminat perquè ja és inclòs dins els apartats 3 i 5.

6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes.

Aquest apartat inclou les característiques i l’organització de les tutories de grup i les tutories individuals.

7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials.

Aquest apartat inclou la filosofia de les diverses atencions a la diversitat.

8. Criteris per a l’avaluació del procés d’ensenyament i d’aprenentatge i de la pràctica docent dels professors.

Aquest apartat inclou els sistemes d’autoavaluació de l’ensenyament-aprenentatge.

9. Criteris i procediments per a l’atenció lingüística específica dels alumnes que s’incorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya.

Aquest apartat inclou l’organització dels plans d’acolliment i seguiment dels alumnes d’incorporació tardana.

10. Incorporació a les diferents àrees dels continguts de caràcter transversal.

Aquest apartat inclou els eixos transversals treballats per les diverses àrees. Caldrà que les àrees el completin.

Revisió: Aprovació:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Page 6: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 6/63

Criteris i pautes de seguiment per a l’orientació educativa.Queda inclòs en els punts 4 i 6 i en el PAT.

1.2 20/10/04 1, 2,3 i 4 es referencien a les programacions de crèdit , matèria i àrea.5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge.S’afegeix el nou cicle superior de prevenció de riscos laborals (CFPR)S’actualitza:- la distribució horària general de les classes (horari marc)- la distribució horària pel que fa al currículum comú i diversificat- La distribució dels crèdits per àrees o matèries i trimestres- l’organització de l’alumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula flexible, projectes, agrupaments)- la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs)- la distribució del professorat per àrees (nombre de professors).6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes.Es referencia la consulta del PAT de la intranet.7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials.Aquest apartat s’adapta al funcionament d’aquest curs 04/05: s’elimina l’aula oberta.

1.3 21/09/05 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatiusS’afegeixen els criteris d’avaluació de tots el cicles formatius.5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge.S’actualitza:- distribució de crèdits per àrees o matèries i trimestres (modificacions als CV)- organització de l’alumnat per atendre la diversitat a 4t d’ESO(dels 4 grups-classe es divideixen en 1 grup de projectes, 2 agrupaments mitjans i 2 agrupaments alts)

Revisió: Aprovació:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Page 7: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 7/63

- la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs)- la distribució del professorat per àrees (nombre de professors).

1.4 4/10/06 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatiusS’afegeix l’organització de l’aula oberta i de l’aula d’acollida.

5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge.S’actualitza:- distribució de crèdits per àrees o matèries i trimestres (modificacions als CV)- la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs)- la distribució del professorat per àrees (nombre de professors).7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials.S’afegeix la informació d’aula oberta i aula d’acollida

1.5 8/10/08 1.//2.//3. canvi de crèdits per matèria degut a la LOE. 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatiuscanvi de disquets per programa SAGA. Avaluació de l’ESO: Proves extraordinàries de recuperació i per pujar nota. S’extreu que a 4t. Es diferenciï les matèries instrumentals de les no, per passar d’etapa. Es canvia el terme de crèdit variable per matèria optativa i que a 4t no s’ha de tenir en compte la resta de nivells anteriors per posar la nota.També s’afegeix l’apartat de l’avaluació de futbol5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. Canvi de la distribució horària segons la LOE i els PQPI. Canvi en la distribució curricular de les matèries optatives. A 2n d’ESO també s’hi afegeix l’hora de desdoblament de matemàtiques.6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes. Es fa referència que a CFGM no hi ha tutories individuals.10. Incorporació a les diferents àrees dels continguts de caràcter

Revisió: Aprovació:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Page 8: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 8/63

transversal es treu tot aquest apartat ja que ja no es treballa amb eix transversal si nó per treball per competències.

1.6 7/10/09 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius.S’ha revisat l’avaluació ESO I BATX al fer totalment al canvi LOE5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. Canvis en els codis de les matèries optatives ESO I BATX, canvis en les hores d’atendre l’aula d’acollida ja que tenim 0,5 profe més. Canvis en la distribució dels equips docents ja que al augmentar un grup d’ESO també tenim més professorat. Canvi en la distribució de els àrees, i canvi en l’espai de centre ja que tenim instal.lat un mòdul prefabricat.

Revisió: Aprovació:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Page 9: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 9/63

INTRODUCCIÓ

Tal com estableix el Reglament Orgànic de Centres, 1 els instituts d’ensenyament secundari han de tenir elaborat un Projecte Curricular de Centre (PCC), que garanteixi «la coherència i la continuïtat de l’acció pedagògica atenent els criteris establerts en el marc del projecte educatiu del centre i les prescripcions i orientacions del currículum».

Aquest document conté tots els components que segons la normativa ha de tenir un PCC, per bé que alguns apartats s’han ajuntat sota un mateix títol, perquè la informació que contenien era molt afí.2 D’altra banda, el darrer component («Criteris i pautes per a l’orientació educativa») no hi és inclòs, per tal com queda recollit en el Pla d’Acció Tutorial d’una manera ben explícita.3

1 Decret 199/1996 de la Generalitat de Catalunya, modificat pel decret 352/2000.2 Concretament, l’apartat «Distribució dels recursos humans, funcionals, materials i d’altra índole, adients a les metodologies proposades» ha quedat integrat dins els apartats 3, «Selecció de les metodologies més adients», i 5, «Concreció de les formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés de l’ensenyament i aprenentatge».3 Concretament, en els punts 4 i 6 del PAT

Revisió: Aprovació:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Page 10: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 10/63

A més de la informació requerida per la normativa, s’hi ha inclòs també tot allò que s’ha cregut que s’havia d’encabir en un projecte d’aquestes característiques, especialment si no quedava recollit en cap més document.També formen part del PCC les programacions senceres de l’ESO, el batxillerat i els cicles formatius, que poden ser consultades a la intranet del centre. En el document present només hi consten, referenciats, els apartats d’aquestes programacions que són expressament requerides per la normativa, a fi d’actualitzar-ne permanentment la informació.

Revisió: Aprovació:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Page 11: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 11/63

1. CONTEXTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS DE CADA ÀREA PER A CADA ETAPA A LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

Consultar les programacions d’àrea , de matèria de l’ ESO, batxillerat i cicles formatius.

Page 12: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 12/63

2. OBJECTIUS CORRESPONENTS A CADA CICLE (D’ESO) EN FUNCIÓ DE LA SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS PREVISTOS

Consultar les programacions d’àrea , de matèria de l’ ESO, batxillerat i cicles formatius.

Page 13: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 13/63

3. SELECCIÓ DE LES METODOLOGIES I ELS MATERIALS MÉS ADIENTS

Consultar l’apartat 2 Criteris generals metodològics i d’atenció a la diversitat de l’àrea de les programacions d’àrea de l’ESO.Consultar l’apartat 2 Criteris generals metodològics de les programacions de matèria de Batxillerat.Consultar l’apartat 3 Metodologia i recursos de les programacions de totes les matèries d’ ESO , de Batxillerat i de Cicles Formatius.

Page 14: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 14/63

4. CONCRECIÓ DE CRITERIS I SELECCIÓ DE LES FORMES D’AVALUACIÓ ADEQUADES A LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT I ALS PROPÒSITS EDUCATIUS

L'equip docent i la Junta d'Avaluació

L'equip docent de cada nivell és l'òrgan de seguiment dels aprenentatges de l'alumnat i l'òrgan de decisió de les actuacions pertinents per afavorir la millora constant de cada alumne/a.L’equip docent s’amplia i es constitueix en Junta d'Avaluació per tal de qualificar i orientar els processos de l'alumnat amb els ítems previstos en cada etapa. Els resultats d'aquestes sessions de la Junta d'Avaluació s'enviaran als tutors legals de l'alumnat en forma de butlletí escrit.Tot el professorat que no formi part d'una Junta d'Avaluació d'un grup-classe determinat, però que hagi fet classes a alumnes d'aquell grup-classe durant el trimestre, haurà de passar la informació del procés d'aprenentatge de cada alumne/a per mitjà de les graelles estipulades, al professor/a de l'àrea corresponent que assisteixi a la Junta d'Avaluació.A l'inici del curs, es concretarà la composició de cada Junta d'Avaluació i els traspassos concrets d'informació que s'hagin de fer en un document d'ús intern del professorat.

El mecanisme i els criteris d’avaluació han d’ésser coneguts per l’alumnat el qual, prèviament, ha de saber de què se l’avaluarà tant pel que fa a conceptes i procediments, com actituds, valors i normes.Abans de cada sessió d’avaluació, i amb una antelació mínima de dos dies lectius per tal que el professor/a tutor/a tingui temps de preparar-la, el professorat haurà d’haver posat les qualificacions a través del programa SAGA.Les sessions d’avaluació constaran de dues parts: A la primera, amb l’assistència dels delegats/des de classe, es farà una valoració global del funcionament del grup-classe: dinàmica del grup, assistència, motivació, esforç, rendiment general... sense referir-se a alumnes ni assignatures en concret. A la segona, els/les alumnes abandonaran la reunió i es valorarà el rendiment i el comportament de cada alumne en cada matèria.

Page 15: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 15/63

La primera part de la sessió es prepararà a la sessió prèvia de tutoria de grup. Semblantment, cada professor/a dedicarà una estona a classe abans de cada avaluació a revisar amb l’alumnat els diferents aspectes del trimestre (metodologia, exigència, tracte mutu...) i a comentar la qualificació i l'actitud de cada alumne/a.

Es farà una sessió de preavaluació de tots els grups classe (excepció 2n batxillerat i 2n de cicles) amb l’objectiu tant de valorar el funcionament del grup-classe en aquells casos en què és un grup nou, com de proposar les mesures correctives necessàries per millorar el seguiment de l’alumnat en concret que presenti problemes o disfuncions de comportament i rendiment escolar.

Page 16: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 16/63

L’AVALUACIÓ A L’ESO

La Junta d'Avaluació trimestral de cada grup-classe estarà constituïda almenys pel tutor del grup-classe i per un professor/a de cada àrea que durant el trimestre hagi cursat l'alumne/a. Cal que hi assisteixin també els tutors individuals de l'alumnat afectat.La Junta d'Avaluació final estarà constituïda per un representant de cada àrea de l'ESO, el qual prèviament, en reunió d'àrea, haurà recollit tots els acords de qualificació i orientació de cada un/a dels alumnes avaluats/des.L'avaluació final d'etapa, s'estructurarà en dues fases: una primera sessió d’avaluació en que es proposen els alumnes que tenen matèries per anar a les proves extraordinàries de recuperació, i una sessió d’avaluació final.a) Propostes d’alumnes que van a les proves extraordinàries fetes per les àrees (bàsicament recollir la informació en unes graelles)b) AVALUACIÓ FINAL: la condueixen els tutors/es , conjuntament amb els tutors/es individuals. Es procurarà que coneguin abans les qualificacions finals.

Alumnes amb un màxim de 2 suspeses : promocionen, acordar els ítems de caràcter general a col·locar (els ítems de cada crèdit del tercer trimestre ja sortiran als butlletins). També a 4t s'otorgarà una qualificació final global.

Alumnes amb 3 o 4 suspeses (potser algun cas de 5) : valorar si els aprovem en les matèries (amb asterisc) que faci falta perquè promocionin, essent necessari l'acord de 2/3 del professorat de les àrees que hagi cursat l'alumne.Matèries optatives de 2n i 3r: cal avaluar-los dins de l'àrea corresponent

(Remetrens a l’ordre EDU/295/2008, de 13 de juny)L’alumne ha de repetir curs si té avaluació negativa en tres matèries o més. Excepcionalment, l’equip docent pot decidir el pas al curs següent d’un alumne/a amb tres mateèries suspeses quan l’equip consideri que això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent. Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del totor/a serà diriment. Punts a tenir en compte: progrés de l'alumne/a durant el curs, crèdit de síntesi, assistència a classe. L'objectiu és procurar que tots aquells alumnes d'aquest grup que s'hagin esforçat puguin passar de nivell.

Page 17: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 17/63

Als comentaris hi constarà que les àrees aprovades amb asterisc no suposen l'assoliment dels objectius i responen a la finalitat de promocionar de curs l'alumne.

Alumnes amb més de 5 suspeses : repeteixen, consensuar els ítems.

-Alumnes repetidors: cal aprovar amb asterisc les matèries als repetidors perquè passin el segon any. Si fos així caldria revisar aquests criteris.-Alumnes que promocionen sense assolir suficientment els objectius del curs: cal preveure mesures d'atenció o recuperació pel curs següent:

Aula flexible / Projectes (si cal es plantejarà un desdoblament)

Atencions ens grups reduïts a cada àrea Adaptació de programacions si afecta a força

alumnes d'una àrea concreta Aula oberta

Consultar l’apartat 3 Criteris generals d’avaluació i promoció de l’àrea en finalitzar l’Etapa de les programacions d’àrea d’ESO per veure les especificitats de cada àrea.Tots els aspectes referents a l’avaluació ens remetem al decret d’avaluació de ESO vigent.

Page 18: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 18/63

L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT

La Junta d'Avaluació trimestral de cada grup-classe estarà constituïda almenys pel tutor del grup-classe i per un professor/a de cada matèria que hagi cursat l'alumne/a. Cal que hi assisteixin també els tutors individuals de l'alumnat afectat.La Junta d'Avaluació de final de primer i de segon de Batxillerat estarà constituïda per un professor/a de cadascuna de les matèries (comunes, de modalitat i optatives) que hagi cursat l'alumne/a. En el cas de matèries impartides per més d'un professor/a, el/la professor/a que hi assisteixi, prèviament en reunió d'àrea, haurà recollit tots els acords de qualificació i orientació de cada un/a dels alumnes avaluats/des.

Tal com estableix el PCC de l'IES Quercus, l'alumnat de Batxillerat té dret a una recuperació durant el mateix curs que fa. Aquesta recuperació es farà de manera fraccionada durant el curs (per temes o per trimestres). Les qualificacions de les recuperacions parcials quedaran incloses en la nota final de matèria que es proposarà a la Junta d'avaluació final de curs. Cal remarcar que l'avaluació de Batxillerat és globalitzadora al llarg de l'etapa i, per tant, la nota final de matèria no ha de ser necessàriament la mitjana de les notes parcials, sinó que aspectes com el progrés des de l'inici, l'actitud i l'esforç, la valoració col·lectiva del professorat... són tinguts en compte en l'avaluació de l'alumne/a. A final de curs hi ha les proves extraordinàries per aquelles matèries que no s’hagin superat, 5 dies més tard d’haver finalitzat el curs.L'alumnat que cursi segon curs amb matèries de primer curs suspeses té dues oportunitats per recuperar-les. La primera en una avaluació el mes d’octubre i la segona abans d’acabar el curs. Amb aquest objectiu, s'assignarà un/a professor/a per matèria que, d'acord amb l'equip d'àrea, proposarà les activitats de recuperació. Aquestes hauran d'estar fetes i avaluades en la data que el calendari escolar de l'IES Quercus marqui per a fer la sessió extraordinària d'avaluació de matèries suspeses de primer.

Consultar l’apartat 3 Criteris generals d’avaluació i promoció de la matèria de les programacions de matèria de Batxillerat.

Page 19: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 19/63

Consultar l’apartat 4 Criteris i instruments d’avaluació i recuperació del crèdit de les programacions de crèdit dels Cicles Formatius.

Page 20: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 20/63

L’AVALUACIÓ ALS CICLES FORMATIUS Avaluació del cicle formatiu de Grau Mitjà

L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits.

A l’inici del curs el professorat informarà a l’alumnat dels continguts del curriculum formatiu, l’estructura dels crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció del curs i superació del cicle.

L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits.

Avaluacions trimestrals, avaluació final i recuperacions.Durant el curs acadèmic es realitzaran tres sessions ordinàries, a més de l’avaluació final i una avaluació extraordinària.

Per tal de superar aquells crèdits pendents desprès de la sessió ordinària d'avaluació, l'alumnat disposarà de tres recuperacions (una per trimestre) que es realitzaran durant el trimestre posterior. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la convocatòria extraordinària de recuperació.

La sessió d’avaluació ordinària de final de curs de tot l’alumnat es desenvoluparà en acabar les activitats lectives dels darrers crèdits. Se’n farà una d’extraordinària pels/les alumnes que hagin de superar els crèdits pendents.

Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir crèdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni presentar-se a les convocatòries extraordinàries ni d’altres per incrementar-ne la qualificació positiva.

Criteris d’avaluació i qualificació dels crèdits L'avaluació dels crèdits es realitzarà a partir del grau d’assoliment dels

objectius terminals previstos en cadascun dels crèdits.

L'avaluació dels crèdits lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5 i negatives la resta.

Page 21: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 21/63

L’equip docent ha establert els següents criteris d'avaluació, en forma de percentatges, segons el tipus de crèdit de que es tracti (crèdits teoricopràctics o crèdits pràctics)

CRÈDITS CONCEPTES

PROCEDIMENTS

ACTITUDS

Crèdits Teorico-pràctics

80 % 20 %

2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 9 / 13 / 14 / 15 / 16

35% 45 %

Crèdits Teòrics 80 % 20 %1/6/ 7 / 10 / 11 55 % 25 %

En tots els crèdits, la nota mitjana de conceptes - procediments (sobre 10 punts), ha de ser igual o superior a 4 punts. Solament en aquest cas es realitzarà el seu promig, al que posteriorment, se li aplicarà la nota de l’actitud. En cas contrari es considerarà el crèdit no superat.

Exemple orientatiu de cadascun dels criteris d'avaluació :

CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDSComprensió de la matèria docent.

Resolució d'exercicis o problemes.

Assistència continuada a classe.

Definicions. Presentació d'apunts. Puntualitat.Anàlisi. Realització de

pràctiques.Atenció a les explicacions.

Part teòrica dels exàmens.

Resolució de dubtes. Rigor en la metodologia de treball.

Representació gràfica.

Predisposició positiva al treball.

Part pràctica dels exàmens.

Respecte al material.

Sentit crític personal de la pròpia feina.Iniciativa pròpia.

Criteris d'avaluació i qualificació del crèdit de síntesi i recuperació.

Page 22: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 22/63

A la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent avaluarà i qualificarà, col·legiadament, el crèdit de síntesi de cada alumne/a..

L'avaluació del crèdit és global, contínua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de cooperació del treball en equip.

Durant tot el procés de desenvolupament del crèdit de síntesi es recullen el màxim d'informacions, des de registres del dia a dia, fins a les valoracions més concretes de cadascuna de les activitats, tant durant l'execució com una vegada fet el lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposició oral del projecte.

El crèdit de síntesi obtindrà una avaluació positiva sempre que l'equipdocent que l'hagi impartit apreciï que l'alumne/a ha assolit, en un grau suficient, els objectius terminals propis del crèdit de síntesi i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el crèdit de síntesi. En cas contrari, l’avaluació serà negativa.

La nota del crèdit de síntesi es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals.

L’equip docent ha acordat què en cas que l’alumne/a suspengui el crèdit de síntesi, un cop realitzada l’exposició oral, haurà de tornar a presentar el dossier d’activitats en una data a concretar del mes de juny amb les modificacions establertes. La nota màxima de recuperació serà de 5 punts.

Criteris d'avaluació i qualificació de la formació pràctica en centres de treball.

L'avaluació del crèdit d'FCT es realitzarà a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referència i dels criteris generals d'avaluació establerts en el currículum del cicle formatiu.

L'avaluació del crèdit d'FCT serà continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació a proposta del tutor/a de FCT, determinarà l’avaluació final del crèdit, tenint present

Page 23: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 23/63

- L’informe de la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa

- La informació recollida en el quadern de pràctiques.

La formació pràctica en centres de treball s’expressarà en els termes “Apte” o “No apte”. Si és “Apte” anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de pràctiques, en els termes de “Suficient”, “Bé, i “Molt Bé”. Aquesta valoració s’incorporarà al llibre de qualificacions de l’alumne/a.

Reclamacions motivades per les qualificacions

Quan la reclamació correspongui a una qualificació trimestral l’alumne/a ho exposarà directament al professor/a corresponent perquè ho vetlli. En cas de desacord, l’alumne/a podrà ’emplenar i lliurar una instància a la secretaria del centre adreçada al director/a. La direcció del centre resoldrà i n’informarà a l’alumne/a per escrit.

Quan la reclamació correspongui a una qualificació final de crèdit, l’alumne/a haurà d’emplenar i lliurar una instància a la secretaria del centre i adreçada al director/a. La direcció traslladarà la reclamació al departament corresponent, el qual elaborarà una proposta. En base a aquesta proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la direcció resoldrà la reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. En la notificació s’indicaran tant els terminis com el procediment per recórrer.

Repetició de crèdits i convocatòries.L’alumnat podrà cursar un crèdit tres vegades com a màxim, en el mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu. Podrà presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit un màxim de quatre vegades, comptant tant les ordinàries com les extraordinàries.

La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L'alumnat que no s’hi presenti no li computarà la convocatòria a efectes del còmput màxim.

Un cop exhaurides les quatre convocatòries, per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l’alumnat podrà sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, a la direcció del centre, qui la resoldrà mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades. Criteris de promoció de curs.

Page 24: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 24/63

L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre de crèdits amb càrrega horària superior al 60% del conjunt dels crèdits del primer any, es matricularà en el segon curs del cicle i haurà de cursar els crèdits pendents del primer any.

En cas contrari, es matricularà en el primer curs del cicle i podrà cursar els crèdits del segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o curricular, segons el projecte curricular del centre i hagi disponibilitat de plaça..

L’alumne/a de segon curs que tingui algun/s crèdit/s pendents, un cop passada la convocatòria extraordinària, haurà de repetir només el/s no superats.

Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu, cal que tots els crèdits i tots els mòduls professionals tinguin qualificació positiva i cal haver obtingut la valoració d’APTE en el mòdul de formació en centres de treball.

La qualificació final del cicle de grau mitjà serà la mitjana aritmètica, ponderada per les hores respectives, de les qualificacions dels mòduls i dels crèdits que no es derivem d’un mòdul que componen el cicle, amb una sola xifra decimal. En conseqüència, en el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions “apte”, “exempt” o “convalidat”.

La qualificació dels mòduls que s’estructuren en un sol crèdit, serà directament la del crèdit, és a dir de l’1 al 10, sense decimals.

Avaluació del Cicle formatiu Grau Superior Prevenció de Riscos Laborals.

L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits.

A l’inici del curs, el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, l’estructura dels crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle.

Page 25: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 25/63

L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits.

Avaluacions trimestrals, avaluació final i recuperacions.

Durant el curs acadèmic es realitzaran tres sessions d’avaluació ordinàries, a més de l’avaluació final i una avaluació extraordinària.

Per tal de superar aquells crèdits pendents després de la sessió ordinària d'avaluació, l'alumnat disposarà de tres recuperacions (una per trimestre) que es realitzaran durant el trimestre posterior. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la Convocatòria Extraordinària de recuperació.

Per als alumnes que, després de la sessió d’avaluació final ordinària, hagin de superar determinats crèdits, es realitzarà una Convocatòria Extraordinària de recuperació.

La qualificació màxima en qualsevol prova de recuperació, també a la Convocatòria Extraordinària, serà de 5 punts (quan s’obtingui una qualificació entre 5 i 7 punts) o de 6 punts (quan la qualificació sigui superior a 7 punts). A aquesta qualificació se li aplicarà la resta de qualificacions obtingudes per l’alumne/a.

Les proves i/o activitats de recuperació serviran, exclusivament, per superar el/s crèdit/s pendent/s, en cap cas seran proves per millorar una qualificació positiva d'un crèdit.

Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir crèdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a les convocatòries extraordinàries ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.

Criteris d'avaluació i qualificació dels crèdits.

L'avaluació dels crèdits es realitzarà a partir del grau d’assoliment dels objectius terminals previstos en cadascun dels crèdits.

Page 26: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 26/63

L'avaluació dels crèdits lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants.

El centre ha establert els següents criteris d'avaluació, en forma de percentatges:

CONCEPTES CONCEPTES PROCEDIMENTS PROCEDIMENTS 80 % de la qualificació

ACTITUDACTITUD 20 % de la qualificació El professor/a de cada crèdit explicarà, a l’inici de curs, com es distribueixen els percentatges de conceptes i procediments. Per tal d’obtenir la qualificació trimestral del crèdit, s’aplicaran els criteris d’avaluació quan l’alumne/a obtingui, com a mínim, de la part de conceptesconceptes una qualificació de 5 punts, i de l’apartat de procedimentsprocediments 4 punts. En cas contrari es considerarà el crèdit no superat.

L’actitud es qualifica de 0 a 2 punts (20 % de la qualificació). La no assistència i el retard a les sessions de classe afectaran negativament a la qualificació de l’actitud.

En els crèdits organitzats en blocs temàtics separats (crèdits 2 i 6), caldrà superar tots i cadascun d'ells amb una qualificació mínima de 5 punts. En cas contrari, es considerarà el crèdit no superat i amb una qualificació màxima de 4 punts.

Exemple orientatiu de cadascun dels criteris d'avaluació:CONCEPTESCONCEPTES PROCEDIMENTSPROCEDIMENTS ACTITUDSACTITUDS

Comprensió de la matèria docent.

Definicions. Anàlisi. Part teòrica dels

exàmens.

Resolució d'exercicis o problemes.

Presentació d'apunts. Realització de

pràctiques. Resolució de dubtes. Representació gràfica. Part pràctica dels

exàmens.

Assistència continuada a classe.

Puntualitat. Atenció a les

explicacions. Rigor en la

metodologia de treball.

Predisposició positiva al treball.

Respecte al material.

Page 27: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 27/63

Sentit crític personal de la pròpia feina.

Iniciativa pròpia.

Activitats d’avaluació. Jornades d'exàmens.

Cada trimestre es realitzarà un mínim de 2 proves en els crèdits d’una durada igual o superior a 4 hores lectives setmanals. La superació d’aquestes proves permetrà eliminar la corresponent matèria de la prova de les jornades d’exàmens.A la darrera setmana de cada trimestre es destinaran uns determinats dies a jornades d'exàmens, les quals s’intentaran realitzar de forma partida, amb un cap de setmana entremig.Durant les jornades d’exàmens es farà una prova amb la matèria de cada crèdit encara no avaluada, així com, si és el cas, de la matèria no superada en les proves parcials del trimestre.Si un/a alumne/a, per qualsevol motiu (justificat o no), no es presenta a una prova parcial s’avaluarà d’aquesta matèria durant les jornades d’exàmens corresponents a aquell trimestre.

Criteris d'avaluació i qualificació del crèdit de Síntesi.

En la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent avaluarà i qualificarà, col·legiadament, el crèdit de Síntesi de cada alumne/a.

L'avaluació del crèdit és global, contínua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de cooperació del treball en equip.

Durant tot el procés de desenvolupament del crèdit de Síntesi es recullen el màxim d'informacions, des de registres del dia a dia, fins a les valoracions més concretes de cadascuna de les activitats, tant durant l'execució com una vegada fet el lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposició oral del Projecte.

El crèdit de Síntesi obtindrà una avaluació positiva sempre que l'equip de professorat que l'hagi impartit apreciï que l'alumne ha assolit, en un grau acceptable, els objectius terminals propis del

Page 28: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 28/63

crèdit de Síntesi, i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el crèdit de Síntesi. En cas contrari, l’avaluació serà negativa.

La nota del crèdit de Síntesi es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals.

Criteris d'avaluació i qualificació de la Formació practica en Centres de Treball.

L'avaluació del crèdit d'FCT es realitzarà a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referència i dels criteris generals d'avaluació establerts en el currículum del cicle formatiu.

L'avaluació del crèdit d'FCT serà continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor/a d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques.

En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació, a proposta del tutor de FCT, determinarà l’avaluació final del crèdit de formació en centres de treball, tenint present:

- l’informe, incorporat al quadern de pràctiques, de la persona responsable de la formació a l’empresa.

- la informació recollida en el quadern de pràctiques.

La Formació pràctica en Centres de Treball es qualificarà amb una única nota formulada en termes d'APTE o NO APTE. Si és apte, anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el Quadern de pràctiques, en els termes de “Suficient”, “Be” i “Molt Bé”. Aquesta valoració s’incorporarà al llibre de qualificacions de l’alumne/a.

Reclamacions motivades per les qualificacions.

Quan la reclamació correspongui a una qualificació trimestral, l’alumne/a ho exposarà directament al professor/a corresponent perquè ho vetlli. En cas de desacord, l’alumne/a podrà emplenar i lliurar una instància a la secretaria del centre i adreçada al

Page 29: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 29/63

director/a. La direcció del centre resoldrà i n’informarà a l’alumne/a per escrit.

Quan la reclamació correspongui a una qualificació final de crèdit, l’alumne/a haurà d’emplenar i lliurar una instància a la secretaria del centre i adreçada al director/a. La direcció traslladarà la reclamació al departament corresponent, el qual elaborarà una proposta; en base a aquesta proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la direcció resoldrà la reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. En la notificació s’indicarà tant els terminis com el procediment per recórrer.

Repetició de crèdits i nombre de convocatòries.

L'alumnat podrà cursar un crèdit tres vegades com a màxim, en el mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu. Podrà presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit un màxim de 4 vegades, computant tant les ordinàries com les extraordinàries.

La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L'alumnat que no s’hi presenti no li comptarà la convocatòria a efectes del còmput màxim.

Un cop exhaurides les quatre convocatòries, i per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l’alumnat podrà sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, a la direcció del centre, qui la resoldrà mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades.

Criteris de promoció de curs.

L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre de crèdits amb càrrega horària superior al 60% del conjunt dels crèdits del primer any, es matricularà en el segon curs del cicle i haurà de cursar els crèdits pendents del primer any.

En cas contrari, es matricularà en el primer curs del cicle i podrà cursar els crèdits del segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o curricular, segons el projecte curricular del centre, i hi hagi disponibilitat de plaça.

Page 30: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 30/63

L’alumne/a de segon curs que tingui algun/s crèdit/s pendents, un cop passada la convocatòria extraordinària de recuperació, haurà de repetir només el/s no superats.

Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu.

Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits i tots els mòduls tinguin qualificació positiva, i cal haver obtingut la qualificació d'APTE en el mòdul de Formació en Centres de Treball.

La qualificació final del cicle de grau superior serà la mitjana aritmètica, ponderada per les hores respectives, de les qualificacions dels mòduls i dels crèdits que no es deriven d'un mòdul que componen el cicle, amb dues xifres decimals. En el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions “apte”, “exempt” o “convalidat”.

La qualificació dels mòduls que s'estructuren en un sol crèdit, serà directament la del crèdit, és a dir, de l'1 al 10, sense decimals.

Page 31: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 31/63

Avaluació del Cicle formatiu Grau Superior Activitats Fisico-esportives.

L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits.

A l’inici del curs, el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, l’estructura dels crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle.

L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits.

Avaluacions trimestrals, avaluació final i recuperacions.

Durant el curs acadèmic es realitzaran tres sessions d’avaluació ordinàries, a més de l’avaluació final i una avaluació extraordinària.

Per tal de superar aquells crèdits pendents després de la sessió ordinària d'avaluació, l'alumnat disposarà de tres recuperacions (una per trimestre) que es realitzaran durant el trimestre posterior. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la Convocatòria Extraordinària de recuperació.

La qualificació que s'obtingui en la recuperació de la part suspesa serà com a màxim de 5 punts. A aquesta qualificació se li aplicarà la resta de qualificacions obtingudes per l’alumne/a.

Les proves i/o activitats de recuperació serviran, exclusivament, per superar el/s crèdit/s pendent/s, en cap cas seran proves per millorar una qualificació positiva d'un crèdit.

Per als alumnes que, després de la sessió d’avaluació final ordinària, hagin de superar determinats crèdits, es realitzarà una Convocatòria Extraordinària de recuperació.

Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir crèdits ja superats per

Page 32: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 32/63

millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fòrmules (presentació a les convocatòries extraordinàries ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.

Criteris d'avaluació i qualificació dels crèdits.

L'avaluació dels crèdits es realitzarà a partir del grau d’assoliment dels objectius terminals previstos en cadascun dels crèdits.

L'avaluació dels crèdits lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants.

El centre ha establert els següents criteris d'avaluació, en forma de percentatges:

CONCEPTES CONCEPTES PROCEDIMENTS PROCEDIMENTS 80 % de la qualificació

ACTITUDACTITUD 20 % de la qualificació El professor/a de cada crèdit explicarà, a l’inici de curs, com es distribueixen els percentatges de conceptes i procediments. En totes les activitats d’avaluació (tant de conceptes com de procediments) dels crèdits, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts. En cas contrari es considerarà el crèdit no superat.

L’actitud es qualifica de 0 a 2 punts (20 % de la qualificació). La no assistència i el retard a les sessions de classe afectaran negativament a la qualificació de l’actitud.

En els crèdits organitzats en matèries separades (crèdits 1,2,3,4), caldrà superar totes i cadascuna d'elles amb una qualificació mínima de 5 punts. En cas contrari, es considerarà el crèdit no superat i amb una qualificació màxima de 4 punts.

Exemple orientatiu de cadascun dels criteris d'avaluació :

Page 33: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 33/63

CONCEPTESCONCEPTES PROCEDIMENTSPROCEDIMENTS ACTITUDSACTITUDS

Comprensió de la matèria docent.

Definicions. Anàlisi. Part teòrica dels

exàmens.

Resolució d'exercicis o problemes.

Presentació d'apunts. Realització de

pràctiques. Resolució de dubtes. Representació

gràfica. Part pràctica dels

exàmens.

Assistència continuada a classe.

Puntualitat. Atenció a les

explicacions. Rigor en la

metodologia de treball.

Predisposició positiva al treball.

Respecte al material. Sentit crític personal

de la pròpia feina. Iniciativa pròpia.

Setmana d'exàmens.

La darrera setmana de cada trimestre es destinarà a setmana d'exàmens.La setmana d'exàmens s’intentarà realitzar de forma partida, amb un cap de setmana entremig.

Criteris d'avaluació i qualificació del crèdit de Síntesi.

En la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent avaluarà i qualificarà, col·legiadament, el crèdit de Síntesi de cada alumne/a.

L'avaluació del crèdit és global, contínua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de cooperació del treball en equip.Durant tot el procés de desenvolupament del crèdit de Síntesi es recullen el màxim d'informacions, des de registres del dia a dia, fins a les valoracions més concretes de cadascuna de les activitats, tant durant l'execució com una vegada fet el lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposició oral del Projecte.El crèdit de Síntesi obtindrà una avaluació positiva sempre que l'equip de professorat que l'hagi impartit apreciï que l'alumne ha assolit, en un grau acceptable, els objectius terminals propis del crèdit de Síntesi, i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el crèdit de Síntesi. En cas contrari, l’avaluació serà negativa.

Page 34: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 34/63

La nota del crèdit de Síntesi es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Criteris d'avaluació i qualificació de la Formació practica

en Centres de Treball.

L'avaluació del crèdit d'FCT es realitzarà a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referència i dels criteris generals d'avaluació establerts en el currículum del cicle formatiu.

L'avaluació del crèdit d'FCT serà continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor/a d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques.

En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació, a proposta del tutor de FCT, determinarà l’avaluació final del crèdit de formació en centres de treball, tenint present:

- l’informe, incorporat al quadern de pràctiques, de la persona responsable de la formació a l’empresa.

- la informació recollida en el quadern de pràctiques.

La Formació pràctica en Centres de Treball es qualificarà amb una única nota formulada en termes d'APTE o NO APTE. Si és apte, anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el Quadern de pràctiques, en els termes de “Suficient”, “Be” i “Molt Bé”. Aquesta valoració s’incorporarà al llibre de qualificacions de l’alumne/a.

Reclamacions motivades per les qualificacions.

Quan la reclamació correspongui a una qualificació trimestral, l’alumne/a ho exposarà directament al professor/a corresponent perquè ho vetlli. En cas de desacord, l’alumne/a podrà emplenar i lliurar una instància a la secretaria del centre i adreçada al director/a. La direcció del centre resoldrà i n’informarà a l’alumne/a per escrit.Quan la reclamació correspongui a una qualificació final de crèdit, l’alumne/a haurà d’emplenar i lliurar una instància a la secretaria

Page 35: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 35/63

del centre i adreçada al director/a. La direcció traslladarà la reclamació al departament corresponent, el qual elaborarà una proposta; en base a aquesta proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la direcció resoldrà la reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. En la notificació s’indicarà tant els terminis com el procediment per recórrer.

Repetició de crèdits i nombre de convocatòries.

L'alumnat podrà cursar un crèdit tres vegades com a màxim, en el mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu. Podrà presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit un màxim de 4 vegades, computant tant les ordinàries com les extraordinàries.

La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L'alumnat que no s’hi presenti no li comptarà la convocatòria a efectes del còmput màxim.

Un cop exhaurides les quatre convocatòries, i per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l’alumnat podrà sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, a la direcció del centre, qui la resoldrà mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades.

Criteris de promoció de curs.

L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre de crèdits amb càrrega horària superior al 60% del conjunt dels crèdits del primer any, es matricularà en el segon curs del cicle i haurà de cursar els crèdits pendents del primer any. En cas contrari, es matricularà en el primer curs del cicle i podrà cursar els crèdits del segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o curricular, segons el projecte curricular del centre, i hi hagi disponibilitat de plaça.L’alumne/a de segon curs que tingui algun/s crèdit/s pendents, un cop passada la convocatòria extraordinària de recuperació, haurà de repetir només el/s no superats.

Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu.

Page 36: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 36/63

Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits i tots els mòduls tinguin qualificació positiva, i cal haver obtingut la qualificació d'APTE en el mòdul de Formació en Centres de Treball.La qualificació final del cicle de grau superior serà la mitjana aritmètica, ponderada per les hores respectives, de les qualificacions dels mòduls i dels crèdits que no es deriven d'un mòdul que componen el cicle, amb dues xifres decimals. En el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions “apte”, “exempt” o “convalidat”. La qualificació dels mòduls que s'estructuren en un sol crèdit, serà directament la del crèdit, és a dir, de l'1 al 10, sense decimals.

L'AVALUACIÓ ALS ESTUDIS DE RÈGIM ESPECIAL D’ESPORTS: FUTBOL- BÀSQUET L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits.A l’inici del curs, el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, l’estructura dels crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle.L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits.Consultar el RRI del centre per a més informació

Page 37: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 37/63

5. CONCRECIÓ DE FORMES ORGANITZATIVES DE L’ALUMNAT, DELS PROFESSORS, DE L’ESPAI I DEL TEMPS QUE AFAVOREIXIN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE5.1. Distribució horària general de les classes L’horari marc dels diversos cursos és el següent:ESO (30 h / setmana) Matí: cada dia es comença a les 8 h. El dijous les classes del matí

s’acaben a les 12:30 h i el dilluns,dimarts, el dimecres i el divendres a les 13:30 h.

Tarda: el dilluns, el dimarts i el dijous de 3 h a 5 h.

1 batxillerat (30 h / setmana) Matí: dimarts , dimecres i dijous, des de les 8 h fins a les 14:30 h,

dilluns i divendres de 8 a 13:30 Tarda: el dilluns de 3 a 5h.

2 batxillerat (30 h / setmana) Cada dia, intensiu de 8 h a 14:30 h.

Cicle formatiu de grau mitjà ( 26/25 h / setmana) Dilluns, dimarts i dijous intensiu de 15 a 21:30, el dimecres 16 a

21:30 i el divendres de 15 a 18:30.

Cicle formatiu grau superior Activitats físiques (25 h / setmana) Cada dia, intensiu de 8 h a 13:30 h

Page 38: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 38/63

Cicle formatiu grau superior Prevenció de riscos ( 25/24 h/setmana)

Dilluns, dimarts i dijous de 15 a 21:30 , el dimecres de 16 a 20.30h i el divendres 15:30 a 18:30h.

Cicle de tècnic d’esports de futbol ( 9h /setmana)

Dilluns, dimarts i dijous de 19h a 22h.

Ensenyaments PQPI (FIAP de serralleria) (30 h/setmana) De dilluns a divendres de 8 a 14 d’octubre a març Dilluns i dimarts de 8 a 12:30 de març finss juny, ja que la resta

de dies estaran fent pràctiques a les empreses.

5.2. Distribució horària del currículum comú i diversificat (ESO i batxillerat)El repartiment horari setmanal del currículum és el següent:1 ESO: Matèries comunes: 30 hores

2 ESO: Matèries comunes: 27 hores Matèria optativa (1): 3 hores

3 ESO: Matèries comunes: 27 hores Matèria optativa: (1): 3 hores

4 ESO: Matèries comunes: 21 hores Matèries optatives (3): 9 hores

1 batxillerat: Matèries comunes: 14 hores Matèries de modalitat (3): 12 hores Matèries optatives (1): 4 hores

2 batxillerat: Matèries comunes: 13 hores Matèries de modalitat (4): 12 hores Matèries optatives (2): 4 hores treball de recerca (incluïda a l’hora de tutoria): 1 hora.

Page 39: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 39/63

5.3. Distribució dels crèdits per àrees o matèries i trimestresCRÈDIT A AVALUAR - ESO

1r 2n 3r 4tGRUPS ABCD ABCD ABCD ABC OBSERVACIONS

Llengua catalana i literatura

ELC1ELC0 ELC2 ELC3 ELC4

ELC5ELC0 és matèria optativa

ELC5 és matèria associada al Projecte Recerca

Llengua castellana i literatura ELS1 ELS2 ELS3 ELS4

Llengua estrangera Anglès EIA1 EIA2 EIA3 EIA4

Ciències de la naturalesa ECN1 ECN2 ECN3 -Ciències Socials ECS1 ECS2 ECS3 ECS4

Matemàtiques EMA1 EMA2EMA0 EMA3 EMA4 EMA0 és matèria associada a la

Religió

Educació Física EEF1EEF0 EEF2 EEF3 EEF4

EEF5

EEF0 és matèria associada a la Religió

EEF5 és matèria associada a la Religió

Tecnologia ETE1 ETE2 ETE3 -Educació visual i plàstica EEV0 EEV2 EEV3 - EEVO és matèria optativa

Música EMU1 - EMU3 -

Religió - - - ERE3 ERE3 és la religió (s’ha d’oferir només 1 T)

Tutoria ETU1 ETU2 ETU3 ETU4A 1rESO es fan 2 h. Setmanals de

tutoria , una de les quals està associada a la religió

Educació per la ciutadania - - EEC3 -

Educació èticocívica - - - EEC4Treball de síntesi ESI1 ESI2 ESI3 -Projecte de recerca - - - EPR4Matèries Optatives - (1) (2) (3)

(1) Mat. Optatives 2n ESO 1r T (1) Mat. Optatives 2n ESO 2n T (1) Mat. Optatives 2n ESO 3r T

OELC1 Aprendre a escriureJosep lluís Gozalbo

OELC1 Aprendre a escriureJosep lluís Gozalbo

OELC1 Aprendre a escriureJosep lluís Gozalbo

OEFR2 Introducció al francèsMontse Llobet

OEFR2 Introducció al francèsMontse Llobet

OEFR2 Introducció al francèsMontse Llobet

OEPS1Coneguem-nos més, per entendre’ns millor Lodia Méndez

OEPS1Coneguem-nos més, per entendre’ns millor Lodia Méndez

OEPS1Coneguem-nos més, per entendre’ns millor Lodia Méndez

OEMU1 Construcció instrumentsMaria de Lluc Coli

OEMU1 Construcció d’instrumentsMaria de Lluc Coli

OEMU1 Construcció instrumentsMaria de Lluc Coli

OEEF1 Activitats a la natura 1Josep Busuldu

OEEF1 Activitats a la natura 1Josep Busuldu

OEEF1 Activitats a la natura 1Josep Busuldu

OELS1 Club de lecturaMercè Talavera OELS1 Club de lectura

Mercè Talavera OELS1 Club de lecturaMercè Talavera

Page 40: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 40/63

OECN1 El cor a tota màquinaLluís Latorre OECN1 El cor a tota màquina

Lluís Latorre OECN1 El cor a tota màquinaLluís Latorre

OEEV1 La imatge musicalJordi Pons OEEV1 La imatge musical

Jordi Pons OEEV1 La imatge musicalJordi Pons

(2) Mat. Optatives 3r ESO 1r T (2) Mat. Optatives 3r ESO 2n T (2) Mat. Optatives 3r ESO 3r T

OECS3 Cultura clàssicaMª Dolors Codinac

OECS3 Cultura clàssicaMª Dolors Codinac

OECS3 Cultura clàssicaMª Dolors Codinac

OELC2 Narrativa de terrorCarme Carrera

OELC3 OrtografiaCarme Carrera

OELC4 Fem la nostra revistaCarme Carrera

OEEF2 Iniciació esports raquetaJaume Fresno

OEEF2 Iniciació esports raquetaJaume Fresno

OEEF2 Iniciació esports raquetaJaume Fresno

OEFR3 Francès 1Montse Llobet

OEFR3 Francès 2 Montse Llobet

OEFR3 Francès 3 Montse Llobet

OEMU2 El món dels instrumentsMaria de Lluc Coli OEMU2 El món dels instruments

Maria de Lluc Coli OEMU2 El món dels instrumentsMaria de Lluc Coli

OECN2 Coneguem l’UniversTomàs Agulló

OECN3Les activitats humanes i la contaminacióTomàs Agulló

OECN3Les activitats humanes i la contaminacióTomàs Agulló

OECS4 Ràdio i publicitatFortià Rovira

OECS4 Ràdio i publicitatFortià Rovira

OECS4 Ràdio i publicitatFortià Rovira

OETE1 Cine fòrumMaria Torres OETE1 Cine fòrum

Maria Torres OETE1 Cine fòrumMaria Torres

(3) Mat. Optatives 4t ESO

OEBG Biologia i GeologiaMartí Garcia/Joan Prat

OEFQ Física i Química Tomàs Agulló/ Laura Bacardit

OEFQA Física i Química aplicada Núria Sala

OETE TecnologiaJosep Ribalta

OETEA Tecnologia aplicadaJordi Huiman

OEVP Visual i plàsticaBegoña Irigaray

OEMU Música

OEFR3 FrancèsMontse Llobet

OEFR4 FrancèsMontse Llobet

OELL LlatíSalvador Soliva

OEIN InformàticaR.Barlam/ J. Ribalta/F.Rovira

Page 41: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 41/63

CRÈDITS A AVALUAR - BATXILLERAT

Curs 1r BAT 2n BAT

MA

TÈR

IES

CO

MU

NES

Llengua catalana BLC1 BLC2Llengua castellana BLS1 BLS2Anglès BIA1 BIA2Educació Física BEF1 -Filosofia i ciutadania BFI1 -Ciències per al món contemporani BCMC1 -Història de la filosofia - -

Història - BHS

Filosofia - BFI2Tutoria BTU1

MA

TÈR

IES

DE

MO

DA

LITA

T

Matemàtiques BMA1 BMA2Física BFS1 BFS2Tecnologia Industrial BTI1 BTI2Electrotècnia - -Mecànica - BMCDibuix Tècnic BDT1 BDT2Química BQI1 BQI2Biologia BBI1 BBI2Ciències de la Terra i del Medi ambient

BTM1 BTM2Matemàtiques per a Ciències Socials

BMS1 BMS2Economia i organització d’empreses

BEO1 BEO2Història de l’Art - HAHistòria del món contemporani BHM1 -Geografia - GGEconomia BEC1 -Llatí BLA1 BLA2Grec BGR1 BGR2Literatura castellana - AS

MA

TÈR

IES

OPT

ATI

VES Francés OBFR -

Literatura catalana OBLC -Psicologia i Sociologia OBPS -Religió OBRE -

Estada a l’empresa - EM1EM2

Treball de recerca - -

Page 42: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 42/63

CRÈDITS A AVALUAR - CFGM

Curs 1r CFGM 2n CFGMTrimestre 1r 2n 3r 1r 2n 3r

Màquines i equips frigorífics - C1 - - - 101 101 101Instal·lacions frigorífiques - C2 - - - 121 121 121Instal·lacions de climatització i ventilació - C3 - - - 141 141 141Instal·lacions de producció de calor - C4 161 161 161 - - -Instal·lacions d'aigua i gas - C5 181 181 181 - - -Tèc. de mec. i unió per al munt. i mant. d'inst. - C8 201 201 201 - - -Instal·lacions elèctriques i automatismes - C9 221 221 221 - - -Segur. en munt. i mant. d'equips i instal·lacions - C10

- - - 411 411 411Electrotècnia - C7 511 511 511 - - -Formació i orientació laboral - C11 - - - FOL FOL FOLFormació en centres de treball - C12 - - - - - FCTAdmin., gestió i comer. en la petita empresa - C6 - - - 831 831 831Crèdit de síntesi - C13 - - - - - STS

Page 43: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 43/63

CRÈDITS A AVALUAR - CFGS-AF

Curs 1r 2n Trimestre 1r 2n 3r 1r 2n 3r

Activitats fisicoesportives individuals - C2 101 101 101 - - -Activitats fisicoesportives d'equip - C3 - - - 121 121 121Activitats fisicoesportives amb implements - C4 141 141 141 141 141 141Fonam. biològics i bases del condicionament físic - C5

161 161 161 161 161 161Primers auxilis - C7 - - - 181 181 181Salvament aquàtic - C8 - - - 182 182 182Metodologia didàctica de les activ. Fisicoesportives - C10

201 201 201 - - -Jocs i activ. físiques recreatives per a animació - C1

431 431 431 - - -Animació i dinàmica de grups - C9 - - - 491 491 491Org. i gestió pet. empr. d'act. de temps lliure i socioeduc. - C6

- - - 771 771 771Activ. fís. per a persones amb discapacitats - C11 - - - 801 801 801Formació i orientació laboral - C12 FO

LFOL FO

L- - -

Formació en centres de treball - C13 - - - - - FCTCrèdit de síntesi - C14 - - - - - STS

Page 44: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 44/63

CRÈDITS A AVALUAR - CFGS-PR

Curs 1r i 2n (aquest curs no es fa 2n)

Trimestre 1r 2n 3r 1r 2n 3rGestió de la prevenció - C1 101 101 101 - - -Riscos derivats de les condicions de seguretat - C2 121 121 121 - - -Riscos físics i ambientals - C3 - - - 141 141 141Riscos químics i biològics ambientals - C4 161 161 161 - - -Prevenció de riscos derivats de l'organització i la càrrega de treball - C5

- - - 181 181 181

Emergències - C6 - - - 201 201 201Relacions en l'àmbit de treball - C7 - - - RAT RAT RATFormació i orientació laboral - C8 FOL FOL FOL - - -Formació en centres de treball - C9 - - - - - FCTCrèdit de síntesi - C10 - - - - - STSOrientació professional - C11 OP1 OP1 OP1 - - -Orientació professional - C12 - - - OP2 OP2 OP2

Page 45: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 45/63

5.4. Organització de l’alumnat per a atendre la diversitat (ESO)

1r cicleEl recurs bàsic per a atendre la diversitat d’aprenentatge al primer cicle de l’ESO és l’Aula flexible. L’alumnat que fa ús d’aquest recurs, amb mancances d’aprenentatge (vegeu apartat 7, “Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials”), deixa el grup classe durant les hores de Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa i Matemàtiques. Això implica que durant aquestes 12 hores setmanals es fan 4 o 5 grups en comptes dels 3 o 4 habituals.L’àrea de matemàtiques , a 2n d’ESO desdobla 1 de les hores de cada grup classe.Basant-nos amb el projecte plantejat des del PAC els alumnes de primer cicle també tenen una hora de desdoblament a la matèria de ciències socials, en la qual es treballa per via telemàtica.

L’aula d’acollida atén els alumnes nouvinguts per fomentar l’aprenentatge de la llengua i la integració dels esmentats alumnes. Estan atesos durant 7 h hores a la setmana els acabats d’arribar i unes 4 els de 2n any, la resta d’hores s’incorporen a l’aula ordinària. (veure RRI apartat aula d’acollida)

2n cicleA 3 ESO, el funcionament és semblant al 1r cicle. L’alumnat amb mancances d’aprenentatge és atès en un agrupament també anomenat aula flexible. Les àrees afectades per aquest sistema d’agrupament són 5: Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa, Matemàtiques i Ciències socials. Això implica que durant aquestes 15 hores setmanals es fan 4 grups en comptes dels 3 habituals. Els grups són heterogenis en totes les àrees a excepció de l’àrea d’anglès que fa agrupaments per nivells.

A 4 ESO, es fan tres grups per nivells (alt, mig, projecte) hi ha un grup d’aula flexible (4tESOA) i la resta de grups corresponen al nivell ordinari. Cal tenir en compte que en les matèries optatives hi ha una reorganització segons la tria que fa l’alumnat.

L’aula d’acollida atén els alumnes nouvinguts per fomentar l’aprenentatge de la llengua i la integració dels esmentats alumnes. Estan atesos durant 8 hores a la setmana els de 1r any i 4 els de 2n any, la resta d’hores s’incorporen a l’aula ordinària.

Page 46: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 46/63

L’aula oberta està pensada per atendre un grup reduït d’alumnes, aproximadament 10, amb dificultats conductuals, de 3r i 4t d’ESO. Aquests alumnes surten de la classe habitual durant 26 hores la setmana , de les quals una part es fan en l’ estada d’empresa amb la que l’Ajuntament i el centre signen un conveni.

Page 47: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 47/63

5.5. Distribució del professorat en els diversos equips docentsEl repartiment del professorat per equips docents és:

1 ESO11 professors:

1 coordinadora (i tutora individual) 4 tutors de grup ( i tutors individuals) 5 professors tutors individuals 1 professor a sense càrrec (1/3)

2 ESO12 professors:

1 coordinador (i tutor individual) 4 tutors de grup (i tutors individuals) 7 tutors individuals

3 ESO14 professors:

1 coordinadora (i tutora individual) 4 tutors de grup (i tutors individuals) 8 tutors individuals 1 professora sense càrrec (1/2)

4 ESO12 professors:

1 coordinadora (i tutora individual) 4 tutors de grup (i tutores individuals) 7 tutors individuals

Batxillerat11 professors:

1 coordinadora (i tutora individual) 4 tutors (i tutors individuals) 5 tutors individuals 1 professora sense càrrec (1/2)

CFGM4 professors:

1 coordinador 2 tutors de grup 1 professor sense càrrec

Page 48: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 48/63

CFGS AF4 professors:

1 coordinador i tutor 1 tutor 1 cap d’ensenyaments professional 1 tutor de futbol

CFGS PR4 professors:

1 coordinador i tutor 1 tutor 2 professor sense càrrec

Page 49: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 49/63

5.6. Criteris d’assignació de les matèries optatives (batxillerat)

1. La tria de l'alumne/a: Es mira de respectar les primeres i segones opcions, sempre que no es contradiguin amb la resta de punts esmentats més avall.

2. La ràtio dels grups: la ràtio màxima és de 30. De totes maneres, es procurarà evitar un gran desequilibri entre ràtios, tot i que preval sempre la tria de l'alumne/a.

3. L'itinerari de l'alumne/a: L'optativa assignada no ha de ser per força afí a l'itinerari de l'alumne/a, tot i que en alguns casos és recomanable que ho sigui.

4. L'opció de religió: si algun alumne ha escollit l'opció de religió a la matrícula, se li assigna automàticament la matèria optativa de Religió.

Page 50: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 50/63

5.7. Distribució del professorat per àrees

El repartiment del professorat per àrees és:

Llengua catalana i literatura: 9 professors (inclòs 2 AA i 1 psicopedagoga)

Llengua castellana i literatura: 4 professors Llengües estrangeres: 7 professoress i una d’elles equival a 1/3 Matemàtiques: 8 professors i un d’ells equival a 1/3 Ciències experimentals: 8 professors. Inclou el seminari de

física i química.(hi ha 2 mitjos) Antropologicosocial: 9 professors. Inclou el seminari de

psicologia Tecnologia: 12 professors. (inclou 2 FOL i 1/3) Educació física: 11 professors (hi ha 1 mitja i 1 de 0,8) Música: 3 professors (un és 0,5) Visual i plàstica: 2 professors PQPI: 2 ( un d’ells monitor)

TOTAL 75 professors , dels quals 66 són de plantilla sensera.

Page 51: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 51/63

5.8. Espais del centreEls espais d’ús lectiu del centre són els següents:

Aules: N’hi ha 28, repartides de la manera següent: Planta baixa: 6 Primera planta: 10 Segona planta: 9 Mòdul prefabricat: 2

Cada grup-classe té una aula de referència. Les 6 aules restants són usades per a les sessions de diversitat (matèries optatives, aula flexible, agrupaments, matèries de modalitat i optatives de batxillerat...)

Aules específiques: 2 tallers i aula d’automatismes (planta baixa, edifici annex): s’hi

fan classes i pràctiques del CFGM 2 aules de tecnologia (planta baixa): s’hi fan pràctiques d’ESO,

batxillerat i CFGM Aula de Visual i plàstica (mòdul prefabricat): s’hi fan classes d’ESO

i batxillerat Gimnàs (planta baixa): s’hi fan classes d’ESO, batxillerat i CFGS Sala d’actes (planta baixa): s’hi fan classes de CFGS Pista polisportiva: s’hi fan classes d’ESO, batxillerat i CFGS Aula de música (primera planta): s’hi fan classes d’ESO i batxillerat 2 laboratoris (primera planta): s’hi fan classes d’ESO i batxillerat Biblioteca (primera planta): s’hi fan classes d’ESO i batxillerat 2 aules d’informàtica (segona planta): s’hi fan classes d’ESO,

batxillerat i CFGM Aula 05: d’ús exclussiu per l’alumnat d’aula oberta i d’aula

d’acollida Aula d’idiomes (planta baixa) s’hi fan classes ESO i batxillerat.

L’alumnat de 3r, 4 ESO, batxillerat i CFGS també fa ús del pavelló poliesportiu quan les instal·lacions del centre són plenes.

Page 52: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 52/63

6. CRITERIS, ORGANITZACIÓ I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ TUTORIAL I D’ORIENTACIÓ DELS ALUMNES6.1. L’acció tutorialEl PLA D’ACCIÓ TUTORIAL concreta les activitats i funcions de la tutoria de grup i de la tutoria individual, i també la corresponsabilització de tot el professorat en el PAT del Centre.

L’objectiu de la formació integral de l’alumnat requereix que les intencions educatives tinguin una visió globalitzadora i totes les activitats educatives siguin orientadores.

Les professores i els professors de cada equip docent s’han d’implicar en el coneixement de les aptituds i els interessos dels alumnes i, per tant, cal que hi hagi un treball en equip.

La tutoria de grup és dinamitzada i coordinada per la tutora o el tutor, que esdevé una figura de referència cabdal de totes les actuacions i decisions educatives dirigides cap al grup d’alumnes corresponent. Les reunions setmanals amb el/la coordinador/a de nivell garanteixen aquesta actuació tutorial.

La tutoria individual (a tots els cursos a excepció de CFGM i Superiors) té per objectiu l’orientació acadèmica, professional i personal de l’alumne/a. Tots els membres de l’equip docent de nivell tenen assignat un grupet d’alumnes des de l’inici de curs, amb els quals es procurarà tenir una relació el màxim d’individualitzada, personalitzada i cordial.

Funcions del tutor individual:

• mantenir periòdicament entrevistes amb els alumnes i els pares/mares o tutors

• recollir la informació de cada alumne (entrevistes, pre-avaluacions, avaluacions) i anotar-la al dossier de tutoria

• fer-se càrrec dels conflictes o problemes que sorgeixin al centre amb l’alumne. Reflexió sobre els fulls d’incidències.

• transmetre a l’alumne els acords de les sessions d’avaluació i de l’equip docent

Page 53: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 53/63

• transmetre als professors les opinions o queixes de l’alumne, quan es cregui convenient

• vetllar pel màxim rendiment acadèmic dels alumnes tutoritzats, trobant formes de recuperació de les mancances i potenciació de les capacitats

• fer d’enllaç entre la família de l’alumne i el centre, recollint les seves opinions, suggeriments o queixes

Altres aspectes a treballar durant les tutories individuals:

• faltes d’assistència al centre i retards• seguiment dels hàbits d’estudi i comportament del nivell• planificació del temps d’estudi fora del centre (mitjançant

agenda) • seguiment de l’agenda: veure que anota les feines i proves

diàriament, revisar l’apartat de comunicacions amb la família, vetllar per un bon ús i conservació de l’agenda, demanar a la família que també facin un seguiment de l’agenda per ajudar-lo a organitzar-se.

• integració de l’alumne al grup-classe i al centre• seguiment de les matèries del trimestre (proves, deures,

treballs pendents)• altres aspectes que preocupin a l’alumne. Seguiment personal.• arribar a propòsits o acords concrets de millora, anotar-los i

revisar-los

6.2. L’orientació educativaL’organització i els criteris d’orientació de l’alumnat són concretats en el Pla d’Acció Tutorial, consultable a la intranet.

Page 54: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 54/63

7. CRITERIS I PROCEDIMENTS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT I PER A LA REALITZACIÓ DE LES ADAPTACIONS CURRICULARS NECESSÀRIES PER A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

7.1. Aspectes generals L'educació en la diversitat requereix considerar la totalitat de

l'alumnat i del professorat. No hi ha alumnes normals i alumnes diversos sinó persones diferents amb diferents interessos, ritmes, motivacions i capacitats.

Adequar el desenvolupament del currículum a la diversitat de l'alumnat ultrapassa l'acció individual d'un professor i requereix considerar tots els components de l'organització i de la programació educativa, des de l'organització, els valors que transmeten les relacions humanes entre professors i alumnes... fins a les activitats d'aprenentatge.

Com més mesures d'adaptació es prenguin en el nivells més "alts" de planificació del currículum del centre (claustre, comissió pedagògica...) menys necessitat apareixerà d'adaptacions i ajustaments extraordinaris en els nivells més "baixos".

7.2. El Departament d’OrientacióEl Departament d'Orientació té com a funcions planejar i coordinar totes les accions d'atenció a la diversitat i encarregar-se directament de la planificació i l’execució de la docència als alumnes que necessitin adaptacions significatives i/o modificacions del currículum.

Cal tenir present que l'atenció a la diversitat és responsabilitat del conjunt del professorat del centre. S'entén, doncs, la funció específica del professorat del Departament d'Orientació com a suport de coordinació, aportació d'elements de diagnòstic, de materials específics, i de tota mena de suports que facilitin i orientin la tasca del professorat del Centre a les aules.

Page 55: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 55/63

Intervenen en el Departament les dues psicopedagogues, el representant de l'EAP al Centre, el coordinador pedagògic i puntualment el TIS. Esporàdicament, i quan la situació ho requereixi, hi participen representants dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

El professorat del Departament impartirà algunes classes en aules de grup-classe sencer a part de la seva funció de docència en grups d'atenció especial. Amb aquest fi, tindrà una hora setmanal de reunió en el seu horari i alhora es procurarà que pugui assistir a les reunions setmanals de l'àrea en què imparteixi classes.

Pel que fa a la seva presència als equips docents de nivell, es procurarà que en tots hi hagi un membre del Departament d'Orientació, per tal de facilitar el flux de demandes, respostes i suports entre el professorat de cada equip i el Departament.

El procediment d'actuació dels Serveis serà el següent:Alumnes provinents dels centres de primària amb dictamen de NEE (necessitats educatives especials):El professional de l'EAP informarà l'equip docent de les característiques i necessitats educatives d'aquests alumnes.El Departament d'Orientació proposarà un pla d'actuacions específiques i individualitzades per a aquests alumnes. Aquest pla inclourà les hores d'atenció especial, el seguiment a la resta de classes, les derivacions que siguin necessàries cap a especialistes de fora del centre, etc.Resta d'alumnes:L'equip docent o la Junta d'Avaluació proposarà al Departament d'Orientació els alumnes que cregui que necessiten un suport per al seu aprenentatge, i especificarà quines mancances i problemes s'hi han detectat.Quan alguns d'aquests alumnes necessitin una exploració més atenta per a la detecció específica de les seves necessitats educatives, el professional de l'EAP coordinarà aquest procés. Aquesta exploració s'iniciarà amb una entrevista entre el/la tutor/a, el professional de l'EAP i les psicopedagoguesQuan alguns d'aquests alumnes necessitin alguna adequació curricular, l'equip docent precisarà l'abast de l'adequació (àrees, conceptes, procediments...) i el Departament d'Orientació coordinarà

Page 56: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 56/63

la realització d'aquest treball, amb la col·laboració de les àrees implicades.

7.3. Mesures i criteris d’atenció a la diversitat de caràcter ordinari

Agrupament dels alumnes (grups classe heterogenis ...) Organització del professorat (agrupament per equips docents,

coordinació de nivell, tutoria, comissió pedagògica i/o d'atenció diversitat, àrees...).

Gestió de recursos (hores d’atenció a la diversitat, dedicació de la mestra de pedagogia terapèutica i de la psicopedagoga, professional de l’EAP, psicòloga centre, CRP...)

Metodologia (nivells diferents a classe, agrupaments flexibles, estratègia de contractes...)

Possibilitats del centre (espais, aules específiques, material, activitats extra-escolars ...)

Relació amb les famílies Criteris sobre què, com i quan ensenyar Criteris sobre què, com i quan avaluar Opcionalitat (siversitat de treballs dins de cada crèdit, crèdits

variables...) Mesures compensatòries (noves incorporacions...)

7.4. Mesures d’atenció a la diversitat de caràcter extraordinari

Permanència un any més al cicle Adaptacions i modificacions curriculars significatives Programes de diversificació curricular Suports específics

Page 57: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 57/63

Page 58: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 58/63

7.5. Estratègies utilitzadesAula flexible 1r cicleObjectius

Adaptar el currículum a l’alumnat que té grans dificultats per seguir els aprenentatges en una metodologia de grup classe normal.

Organització: Aquest recurs és propi del primer cicle d’ESO. Consisteix a fer que alguns alumnes treballin les àrees instrumentals

(Llengües i Matemàtiques) en grup petit i amb activitats adaptades i de reforç a un ritme diferent al del grup classe.

L’aula flexible és un espai preparat per a aquest tipus de treball individual o de grup petit amb un ordinador i altres materials preparats.

La coordinació de l’aula és a càrrec de la mestra de pedagogia terapèutica del centre i en les classes hi col.labora professorat de les àrees afectades.

Els alumnes que van a l’aula flexible són proposats per la junta d’avaluació amb el vistiplau del departament d’orientació.

Pel que fa a l’organització horària de l’aula flexible, vegeu l’apartat 5 (“Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge”)

Agrupaments flexibles Objectius

Adaptar el procés d’ensenyament que guia el professorat als diferents ritmes i nivells d’aprenentatge de l’alumnat

Optimitzar l’ús de les hores de professorat d’atenció a la diversitat

Reduir la ràtio d’atenció professor alumne

Organització:: En les àrees que és possible de cada dos grups classe se’n fan tres

agrupaments (o de cada tres, quatre) i s’hi destina un professor/a de l’àrea i una aula per agrupament.

Els criteris de confecció dels agrupaments solen fer referència als nivells i ritmes d’aprenentatge. Poden ser tres (o quatre) grups homogenis o bé es confecciona un grup homogeni amb l’alumant amb més dificultats i la resta són grups heterogenis. Els agrupaments poden variar després de cada valoració trimestral del procés d’aprenentatge de l’alumne.

La coordinació dels criteris d’agrupaments és tasca del departament d’orientació i el cap de l’àrea corresponent coordina les programacions i avaluacions de cada agrupament . .

Aula flexible 3r ESO

Page 59: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 59/63

Objectius Fer una adaptació del

currículum per a alumnes amb grans dificultats de superar els estudis estàndards.

Cercar un tipus d’ensenyament basat en la globalització dels continguts i en l’aprenentatge de les capacitats bàsiques previstes a la LOGSE.

Organització: Aquest recurs és l’adaptació de la UAC dins de l’estructura dels agrupaments

flexibles. Consisteix en adaptar un dels agrupaments (aquell que formen els i les alumnes amb més dificultats d’aprenentatge) a metodologia de treball per projectes, és a dir, de forma globalitzada entre diverses àrees. Les àrees que hi treballen són les llengües (català, castellà, anglès), les matemàtiques i les ciències socials. No totes les cinc àrees fan un projecte comú sinó que s’agrupen dues o tres àrees per treballar el mateix centre d’interès.

El professorat que imparteix aquestes classes és de les àrees esmentades i la coordinació del funcionament i de les programacions corre a càrrec de la psicopedagoga del centre que alhora hi imparteix classes en un grup. També es procura que en tots els grups hi hagi un/a professor/a que hi imparteixi més d’una àrea per tal que pugui fer el seguiment setmanal de l’alumnat.

Aquest és un recurs propi del segon cicle de l’ESO. La junta d’avaluació de final de primer cicle orienta alguns alumnes cap a projectes. La selecció definitiva la fa el departament d’orientació..

Pel que fa a l’organització horària dels agrupaments flexibles i l’aula flexible de 3r, vegeu l’apartat 5

Atencions individualsObjectius Ajudar i reforçar el procés

d’aprenentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials permanents (dictamen EAP) o temporals.

Organització :: El departament d’orientació elabora un pla d’actuació per a aquells alumnes

que inicien l’ESO amb dictamen de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP). La majoria d’aquests alumnes necessitarà ajudes personals de suport en l’estudi i en el comportament.

Aquestes ajudes es poden organitzar en forma d’atencions personals, que duen a terme principalment la psicopedagoga, la psicòloga i la mestra de pedagogia terapèutica del centre, encara que hi poden participar també altres professors/es.

També poden ser objecte d’aquestes atencions alumnes que per situacions excepcionals passin un moment d’indecisió personal que afecti els seus estudis.

Page 60: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 60/63

Aula ObertaObjectius Ajudar i reforçar el procés

d’aprenentatge d’alumnes amb problemàtiques conductuals importants

Organització :: L’equip docent proposa aquells alumnes per als quals es considera que l’aula

oberta podria ser una bona resposta a les seves necessitats educatives. L’equip psicopedagògic en fa una valoració La comissió d’atenció a la diversitat pren la decisió

Aula AcollidaObjectius Rebre i acollir els alumnes que

arriben al centre procedents d’altres països, per tal d’ajudar-los a integrar-se al nou medi, mitjançant l’aprenentatge del català

Organització :: Està organitzada en dos grups, segons els temps d’incorporació al centre i el

nivell d’aprenentatge del català. Algunes hores es fan per separat i altres s’atenen els 2 grups de manera conjunta.

Page 61: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 61/63

8. CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT I D’APRENENTATGE I DE LA PRÀCTICA DOCENT DELS PROFESSORS

Atès que el nostre centre segueix el sistema de qualitat i millora contínua de l’ensenyament, aquest punt és descrit en els plans de qualitat propis i els documents que se’n deriven. Concretament, cal consultar els documents següents:

- Per a la descripció general del sistema de qualitat i revisió de totes les activitats, el Mapa de processos (PE01FO3)

- Per a l’homogeneïtat del procés d’ensenyament-aprenentatge a fi garantir la correcta prestació del servei, els documents Pla de Qualitat de l’ESO (PQE) i Pla de Qualitat del batxillerat (PQB).

- Per a la descripció general i el sistema de revisió de les activitats d’ensenyament-aprenentatge, el document Activitats d’aula (PC02).

- Per a les actuacions de correcció i prevenció quotidianes, el document Accions correctives i preventives (PS12)

Page 62: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 62/63

9. CRITERIS I PROCEDIMENTS PER A L’ATENCIÓ LINGÜÍSTICA ESPECÍFICA DELS ALUMNES QUE S’INCORPOREN TARDANAMENT AL SISTEMA EDUCATIU A CATALUNYA

El pla descrit a continuació va adreçat als alumnes nouvinguts que tenen dificultats amb el coneixement del català. L’objectiu principal és facilitar una bona integració a l’escola. Inicialment es prioritzaran els continguts de llengua i es potenciaran les activitats d’interrelació amb els companys.

Actuacions inicials: Comprovar si es pot fer el curs de català del SEDEC (Departament d’Ensenyament) abans o durant la

incorporació al centre Repassar el seu expedient acadèmic d’origen per poder tramitar les convalidacions, si escau, i situar-lo al

nivell adequat Procurar que la incorporació es produeixi en un període favorable: inici de trimestre

ENTREVISTA INICIAL AMB LA FAMÍLIA

Objectius de la primera entrevista:1. Recollir informació sobre la situació de l’alumne/a i la família: procedència, escolarització prèvia,

residència, llengua familiar, aspectes culturals a tenir amb compte, aspectes de la salut que cal que sàpiga el centre...

2. Explicar el sistema educatiu d’una forma bàsica

Page 63: Pcc 0910 Definitiu[1]

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE

Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 63/63

3. Informar sobre els aspectes més importants de l’organització del centre: horaris, activitats, servei de menjador...

4. Informar sobre els diferents tipus d’ajuts que hi ha per a material, cas que sigui una família amb necessitats, així com dels serveis socials de l’ajuntament.

En acabar es pot fer una breu visita a les instal·lacions del centre.

Tot el procés està descrit en el RRI del centre en el Pla d'Acollida i Acompanyament, concretament el punt 4 que concreta les fases del Protocol d'Acollida.