PLA LECTOR al CEIP CAS SERRES

download PLA LECTOR al CEIP CAS SERRES

of 32

 • date post

  01-Oct-2014
 • Category

  Documents

 • view

  297
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Pla lector de Centre

Transcript of PLA LECTOR al CEIP CAS SERRES

CEIP CAS SERRES, EIVISSA 2009-2010

INDEX

1 Introducci. 2 Per qu un Pla Lector? 3 Objectius Generals. 3.1 Segon cicle d'educaci infantil. 3.2 Primer cicle d'educaci primria. 3.3 Segon cicle d'educaci primria. 3.4 Tercer cicle d'educaci primria. 4 Normativa reguladora. 5 El Pla Lector a les aules. Aspectes generals. 5.1 Segon cicle d'educaci infantil. 5.2 Educaci primria. 6 Activitats de foment de la lectura: 6.1 Lectura lliure. 6.2 Lectura dirigida. 6.3 L's de biblioteques. 6.4 L's de les Tecnologies de la informaci i la comunicaci. 6.5 Participaci de les famlies. 7 Qu fer als trenta minuts de lectura a primria?. 8 Avaluaci. 9 Annexos.

1.- INTRODUCCI

L'aprenentge de la lectura s'ha de considerar com una de les eines que contribueixen al desenvolupament personal i social dels alumnes. Amb la finalitat d'impulsar la comprensi lectora, es presenta aquest pla que integrar totes les actuacions previstes al centre destinades al foment de la lectura, l'escriptura i les habilitats informatives, incidint de ple en les competncies bsiques, per molt especialment en:Comunicaci lingstica. Tractament de la Informaci i competncia digital. Cultural i Artstica. Aprendre a aprendre.

Per aix les actuacions que es planifiquin i es desenvolupin implicaran tot el centre, incorporant - se a la Programaci General Anual i integrant-se de manera explcita als documents de l'escola ( Projecte Educatiu, Concreci Curricular, Programacions Didctiques i Programacions d'aula. ), aix com en tot el procs d'ensenyament- aprenentatge de totes les ree i matries del currculum. Els objectius generals es concretaran en actuacions als diferents cicles i nivells educatius, segons les necessitats i problemtiques detectades i sempre amb la finalitat de millorar l'ensenyament i l'aprenentatge dels alumnes. El Pla que es presenta s'avaluar al quart any de desenvolupament. Ser en aquest moment quan podrem valorar si les activitats que hi figuren ens han perms constatar una millora en la comprensi i l'expressi oral i escrita dels nostres alumnes.

2.- PERQU UN PLA LECTOR A L'ESCOLA?

Un Pla Lector s una OPORTUNITAT del centre per promoure: L'aprenentatge de la lectura. L'aprenentatge a travs de la lectura. El gust per llegir. s un COMPROMS per l'adquisici de la Competncia lectora per part dels alumnes. s un RECONEIXEMENT a la importncia de la competncia lingstica com a eix de desenvolupament dels aprenentatges. s un PROJECTE AMBICIS que implica la participaci de tot el context educatiu per assolir els objectius proposats: Equip directiu. Equips docents. Coordinador/a de biblioteca. La competncia lectora es una capacitat essencial i imprescindible perqu tots els nostres alumnes es desenvolupin en la seva globalitat i s'integrin com individus crtics en la societat a la qual pertanyen. Els alumnes saben llegir, per tenen greus mancances de comprensi dels textos.

3.- OBJECTIUS GENERALS

Desenvolupar hbits lectors. Gaudir de la lectura. Utilitzar la lectura com eina d'aprenentatge. Implicar les famlies per fomentar el gust per la lectura. Desenvolupar les capacitats necessries per assolir competncies lingstiques d'acord a l'edat dels alumnes. Promoure el funcionament de la Biblioteca del centre com espai d'aprenentatge i d'entreteniment. Programar activitats d'animaci a la lectura segons l'edat i el nivell dels alumnes.

Aquests objectius es concreten en funci de l'etapa i el cicle educatiu al qual van dirigits. 3.1 EDUCACI INFANTIL. En acabar el segon cicle d'educaci infantil, els alumnes han de saber:

Expressar-se i comprendre missatges a travs del llenguatge oral, com a premissa per a l'adquisici posterior del llenguatge escrit (vocabulari, pronunciaci correcta, base sintctica).

Narrar esdeveniments viscuts o inventats. Interpretar imatges. Comprendre i recrear alguns textos literaris mostrant-hi actituds de valoraci,

gaudi i inters.

Simbolitzar i reproduir escrits a travs d'altres formes d'expressi (corporal, plstica).

Iniciar-se en els usos socials de la lectura i l'escriptura explorant-ne el funcionament i valorant-les com a instrument de comunicaci, informaci i gaudi.

Reconixer algunes caracterstiques prpies del llenguatge escrit, com la direccionalitat.

Llegir i escriure paraules i textos senzills (ttols de contes, personatges, paraules significatives de lectures). 3.2 PRIMER CICLE. EDUCACI PRIMRIA En acabar el primer cicle de primria, l'alumne ha de saber:

Utilitzar el llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, millorant aix la seva competncia comunicativa.

Interpretar llenguatge no verbal. Formular conjectures sobre la histria a partir d'una illustraci, del ttol o del mateix text (es treballa sobre un conte).

Desenvolupar l'habilitat lectora: descodificaci, entonaci i ritme adequats... Reconixer els elements estructurals bsics de textos narratius literaris (personatges, accions, seqncia...) i inferir algunes qestions senzilles (temps, espai).

Redactar

textos

breus

d'estructura

i

intenci

diversa

(narracions,

descripcions, receptes, senyals...) seguint un model donat.

Crear rimes, rodolins... Interessar-se per l'escriptura com a instrument d'expressi personal, comunicaci, aprenentatge i planificaci de la prpia activitat.

Interessar-se per la lectura com a font d'informaci, de gaudi, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i saber

3.3 SEGON CICLE. EDUCACI PRIMRIA En acabar el segon cicle de primria, els alumnes han de saber:

Ampliar la seva competncia en l'expressi i comprensi dels missatges orals i escrits, adequant-se als diferents contextos.

Llegir correctament diferents textos i respectar-ne els signes de puntuaci i l'entonaci.

Comprendre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives o creatives.

Efectuar lectura comprensiva de diferents textos i respondre preguntes que estiguin relacionades amb aquesta lectura.

Fer una sntesi sobre la lectura, destacant-ne els aspectes ms rellevants (identificar el personatge principal, temps, espais, desenlla).

Conixer l'organitzaci i les normes de la biblioteca i aprendre a utilitzar-la i mostrar actituds adequades en l's del material.

Interessar-se per la lectura com a font d'informaci de plaer d'enriquiment personal, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber

3.4 TERCER CICLE. EDUCACI PRIMRIA

Ampliar la seva competncia en l'expressi i comprensi dels missatges orals escrits, adequant-se als diferents contextos.

Llegir correctament diferents textos, respectant els signes de puntuaci, l'entonaci i el ritme adequat.

Efectuar lectura comprensiva de diferents textos i respondre preguntes que estiguin relacionades amb aquesta lectura.

Fer sntesis sobre la lectura, destacant-ne els aspectes ms rellevants (identificar protagonista, antagonista, personatges secundaris, temps, espai, desenlla).

Iniciar-se en les convencions especfiques del llenguatge literari. Conixer l'organitzaci i les normes d'una biblioteca, utilitzar-les i mostrar actituds adequades en l's del material.

Interessar-se per la lectura com a font d'informaci, de gaudi, d'enriquiment personal, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i saber

Adquirir hbits de lectura que assegurin la seva continutat en edats posteriors.

NORMATIVA REGULADORA

Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, d'Educaci,( LOE), (BOE nm 106, de 4 de maig de 2006). a l'exposici de motiu i als articles 16.2, 17.e), 19.2 y 19.3 s'i ndica respectivament: Una de las finalidades de la Educacin Primaria es la adquisicin de las habilidades culturales bsicas relativas a la expresin y comprensin oral y a la lectura. Los alumnos deben desarrollar hbitos de lectura. La lectura debe trabajarse en todas las reas del currculo. A fin de fomentar el hbito de lectura, se dedicar un tiempo diario a la misma.

Ensenyaments mnims al segon cicle d'educaci infantil

El SEGON CICLE DEDUCACI INFANTIL est regulat per:

REIAL DECRET 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen els ensenyaments mnims del segon cicle d'educaci infantil.

Les autonomies, exercint les

seves competncies en educaci,desenvolupen els seus propis

currculums a partir delsensenyaments mnims. El Ministeri d'Educaci i Cincia desenvolupa el currculum per als centres docents corresponents a la gesti d'aquest Ministeri

De les rees que comprenen l'educaci infantil, s l'rea de Llenguatges:

Comunicaci i Representaci on es recull de manera explcita el tractament que s'ha de donar a la lectura en aquesta etapa. A ms, el Reial decret assenyala que cal tamb un acostament a la literatura infantil (constituint un bloc de continguts) a partir de textos comprensibles i accessibles perqu aquesta iniciaci literria sigui font de gaudi, de diversi i de joc.

Ensenyaments mnims a l'educaci primria.

LETAPA D'EDUCACI PRIMRIA est regulada per: Les comunitats autnomes, exercint

les seves competncies en educaci,El REIAL DECRET 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen els ensenyaments mnims de l'educaci primria. desenvolupen els seus propis currculums a partir dels ensenyaments mnims. El Ministeri d'Educaci i Cincia desenvolupa el currculum per als centres docents corresponents a la seva gesti.

El Reial decret esmentat fixa les competncies bsiques i considera que la lectura

constitueix un factor fonamental per al desenvolupament de les competncies bsiques.El Reial decret d'ensenyaments mnims selecciona continguts directament relacionats amb la lectura en els tres cicles d'aquesta etapa. Aquests s'agrupen en el bloc Educaci literria, que es concep co