PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat...

of 23 /23
2019 PRESENTACIÓ CORPORATIVA

Transcript of PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat...

Page 1: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

2019PRESENTACIÓ CORPORATIVA

Page 2: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

AVÍS LEGAL

La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa.

En particular, ni Criteria Caixa, S.A.U. (d’ara endavant, “Crite-

riaCaixa”), ni els seus administradors, directius i/o empleats,

garanteixen la veracitat, integritat, exactitud i actualització del

seu contingut i, per consegüent, eludeixen tota classe de res-

ponsabilitat pels possibles danys o perjudicis de qualsevol ín-

dole que puguin patir tercers a causa de la utilització de dades

incompletes, inexactes o no actualitzades. Els tercers han de

ser conscients que, en qualsevol cas, la utilització del contingut

d’aquesta presentació es fa al seu propi risc i sota la seva única i

exclusiva responsabilitat.

Així mateix, en la reproducció d’aquesta presentació a través de

qualsevol mitjà, CriteriaCaixa podrà introduir, unilateralment en

qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que esti-

mi convenients o ometre parcialment o totalment els elements

actuals, sense que la discrepància amb aquesta versió comporti

l’assumpció de cap mena de responsabilitat.

Queda prohibida expressament qualsevol modalitat d’explota-

ció d’aquesta presentació i de les creacions i els signes distintius

que incorpora, incloent-hi tota classe de reproducció, distribu-

ció, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mit-

jançant qualsevol classe de suport i mitjà, amb o sense finalitats

comercials. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir

una infracció sancionable de conformitat amb la legislació vigent.

La informació financera inclosa en aquesta presentació és

de 31 de desembre de 2018.

Page 3: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

ÍNDEX 11

12-1314-1718-19

20-21

22-23

Page 4: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-3-

LA NOSTRA MISSIÓ: COBRIR LES NECESSITATS FINANCERES DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA” PER A CONSTRUIR UNA

SOCIETAT MILLOR I MÉS JUSTA, QUE DONI MÉS OPORTUNITATS A LES PERSONES QUE MÉS LES NECESSITEN

CRITERIACAIXA

QUI SOM

CriteriaCaixa és la societat hòlding que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació Bancària ”la Caixa” amb el doble objectiu de:• Generar els recursos necessaris per finançar l’Obra Social que porta a terme la Fundació Bancària ”la Caixa”.• Preservar i fer créixer el patrimoni de la fundació mitjançant la generació de valor.

CriteriaCaixa gestiona una cartera de participacions accionarials en sectors estratègics com el bancari, l’energètic, els serveis i l’immobiliari, entre d’altres, que generen uns fluxos recurrents.

PATRIMONI GESTIONAT

17,5Bn€

NAV

22,7Bn€

GAV

GAV: valor brut dels actius NAV: valor net dels actius

Dades a 31 de desembre de 2018

Page 5: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-4-

100%

CARTERA BANCÀRIA

CARTERA INDUSTRIAL I DE SERVEIS

NEGOCI IMMOBILIARI

ALTRES ACTIUS FINANCERS

RECERCA,CONEIXEMENT

I BEQUESSOCIAL

CULTURA I EDUCACIÓ

FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”

Page 6: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-5-

MÉS DE 110 ANYS DE COMPROMÍS SOCIAL

FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”

1a FUNDACIÓ PRIVADA D’ESPANYA I 2a D’EUROPA PER ACTIUS14,9 MM de beneficiaris

el 2018

+ 5.000 MM€

destinats a Obra Social

els darrers 10 anys

545 MM€

de pressupostel 2019

CULTURA I EDUCACIÓ

22%

RECERCA,CONEIXEMENT

I BEQUES

21%SOCIAL

57%

Page 7: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

La Fundació Bancària ”la Caixa” neix el 2014 fruit de la transformació de ”la Caixa” amb l’objectiu de preservar l’essencial: els principis que van motivar la creació de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, ”la Caixa”, fa més d’un segle.

Des dels seus orígens, el 1904, ”la Caixa” s’ha caracteritzat per un marcat compromís social i una vocació de treball en favor de l’interès general, tant a través de la seva activitat financera com de l’Obra Social.

Aquest compromís posa un especial interès en aquells programes amb més impacte social, com els que combaten la pobresa infantil i l’exclusió social, els que fomenten l’ocupació i els que ajuden a millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables.

L’activitat de la fundació es concentra, a més a més, en altres àmbits: la recerca mèdica, la formació d’excel·lència, la cultura i l’educació, fonamentals per promoure el progrés i la igualtat d’oportunitats.

-6-

LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA” VA IMPULSAR EL 2018 MÉS DE 50.000 ACTIVITATS

AMB UN TOTAL DE 14,9 MILIONS DE BENEFICIARIS, 11,4 MILIONS DELS QUALS A ESPANYA

Page 8: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

545MM€PRESSUPOST

22,7 Bn€

GAV

Page 9: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-9-

COM INVERTIM

FILOSOFIA D’INVERSIÓ

La filosofia d’inversió de CriteriaCaixa està basada en la creació de valor amb una cartera

diversificada (en sectors, en noms i en tipus d’instruments financers), majoritàriament estable, d’alta qualitat i que assegura dividends recurrents.

CriteriaCaixa inverteix en companyies líders, en les quals manté una gestió activa,

respectant sempre una sòlida disciplina financera i socialment responsable.

Inversions en companyies líders amb dividends recurrents i predictibles

Cartera diversificada

Garantia de generació de liquiditat

Gestió activa en aquelles inversions amb un alt percentatge de participació

Page 10: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-10-

ON INVERTIM

ACTIVITAT INVERSORA

9,8 Bn€

CARTERA BANCÀRIA

8,0 Bn€

CARTERA INDUSTRIAL

I DE SERVEIS

2,7 Bn€

NEGOCI IMMOBILIARI

2,2 Bn€

ALTRES ACTIUS

FINANCERS

% sobre GAV Dades a 31 de desembre de 2018

SUEZ 1,9%

NATURGY 23,6%

TELEFÓNICA 1,9%

CELLNEX 1,4%

SABA 3,4%

3,0%

12,1% IMMOBLES

6,1%

33,3% CAIXABANK

6,1% BEA

3,4% INBURSA

3,8% ALTRES ACTIUS

CAIXA I ALTRES EQUIVALENTS

ALTRES INVERSIONS

Page 11: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-11-

Institució financera ibèrica líder enbancassegurances, hereva del negocibancari de ”la Caixa”

• Referent europeu en innovació i lideratge digital.• Model de negoci molt segmentat, basat en l’especialització, la qualitat de servei i la confiança dels clients.• Plataforma de distribució omnicanal amb capacitat multiproducte.• Marca de prestigi amb ampli reconeixement extern.• Model de banca sostenible i socialment responsable.• Aliança amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, la primera Obra Social d’Espanya i una de les més grans del món.

40%

PARTICIPACIÓ

6 DE 18EN EL CONSELL

7,6Bn€

GAV

1904ANY DE FUNDACIÓ

CARTERA BANCÀRIA

ACTIVITAT INVERSORA

ENFOQUEM LA NOSTRA ACTIVITAT INVERSORAA ENTITATS BANCÀRIES SÒLIDES,DE REFERÈNCIA EN ELS SEUS MERCATS,BEN GESTIONADES I EN ZONES GEOGRÀFIQUESAMB GRAN POTENCIAL

Page 12: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-12-

Grup financer líder a Hong Kong

• Fundat el 1918.• Pioner en innovació i serveis bancaris d’alt valor afegit a Hong Kong, la Xina i altres mercats arreu del món.• Una de les xarxes d’oficines més grans d’un banc estranger a la Xina.• La BEA Foundation s’associa amb diverses ONG i amb la Fundació Bancària ”la Caixa” en programes enfocats a necessitats socials.

17,59%

PARTICIPACIÓ

1 DE 17EN EL CONSELL

1,4Bn€

GAV

2007ANY D’ENTRADA

Líder en serveis financers a Mèxic

• Fundat el 1965.• Referent en banca corporativa, assegurances d’accidents i custòdia de valors, i en expansió en el segment minorista. • Model de serveis financers complet i totalment integrat a través d’una sòlida força de vendes.• La Fundació Inbursa se suma a la tasca de la Fundació Carlos Slim en pro de l’educació, la salut, l’ocupació, la cultura i la justícia.• Col·labora amb la Fundació Bancària ”la Caixa”.

9,10%

PARTICIPACIÓ

2 DE 12EN EL CONSELL

0,8Bn€

GAV

2008ANY D’ENTRADA

The Bank of East Asia.

Page 13: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-13-

Una de les principals utilities europees

• Fundada el 1843.• Pionera en la integració del gas i l’electricitat.• Líder en el sector gasista i una de les principals companyies elèctriques de la península Ibèrica (és l’operador amb la quota més alta de centrals de cicle combinat de gas).• Presència rellevant en el negoci de xarxes de gas i electricitat a l’Amèrica Llatina.• Operador de referència en el negoci de gas natural / gas natural liquat de les conques atlàntica i mediterrània amb una flota pròpia de metaners. • La Fundació Naturgy ajuda a pal·liar la vulnerabilitat energètica.

24,02%

PARTICIPACIÓ

2 DE 12EN EL CONSELL

5,4Bn€

GAV

1987ANY D’ENTRADA

CARTERA INDUSTRIALI DE SERVEIS

ACTIVITAT INVERSORA

LA NOSTRA CARTERA ESTÀ DIVERSIFICADA SECTORIALMENT I GEOGRÀFICAMENT

MITJANÇANT LA INVERSIÓ EN SOCIETATS RESILIENTS AMB UN

DIVIDEND ATRACTIU I/O AMB UN POTENCIAL DE CREIXEMENT ELEVAT

Page 14: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

NUEST

-14-

Un dels líders mundials en serveis mediambientals relacionats amb l’aiguai la gestió de residus

• Fundada el 1858.• Actor clau en la preservació dels recursos naturals davant dels reptes del canvi climàtic, el creixement de la població i la progressiva urbanització i industrialització del planeta.• Present en totes les fases del cicle integral de l’aigua (producció, transport, distribució i sanejament) i dels residus (recollida, tractament i valorització).

5,97%

PARTICIPACIÓ

1 DE 19EN EL CONSELL

0,4Bn€

GAV

2014ANY D’ENTRADA

Una de les companyies de telecomunicacions més grans del món per nombre de clients

• Fundada el 1924.• Opera tant a Europa com a l’Amèrica Llatina.• Serveis i productes integrats.• Negocis de telefonia fixa i mòbil, serveis de veu, banda ampla (dades i internet), connectivitat, televisió de pagament i Internet de les coses.• Fort compromís amb la innovació tecnològica.• Líder en el desplegament de xarxes de fibra, tant a Espanya com al Brasil.

1,15%

PARTICIPACIÓ

-EN EL CONSELL

0,4Bn€

GAV

2017ANY D’ENTRADA

Page 15: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-15-

NUEST

Principal operador en telecomunicacions sense fil d’Europa

• Fundada el 2015.• Xarxa d’infraestructures sòlida, densa i capil·lar.• Líder en el desplegament de les xarxes per a la implementació del 5G a escala europea.• Àrees de negoci: transmissió de senyal de TV i ràdio, lloguer d’espai per a la transmissió de veu i dades/vídeo, serveis de xarxes de seguretat i Internet de les coses.• La participació a Cellnex procedeix principalment de l’OPV feta per Abertis el 2015.

6,03%

PARTICIPACIÓ

-EN EL CONSELL

0,3Bn€

GAV

2015ANY D’ENTRADA

Operador industrial de referència a Europa i Xile

• Fundada el 2011.• Especialitzada en la gestió d’aparcaments des de fa més de 50 anys.• Opera en tots els àmbits del sector: concessió administrativa, propietat, gestió i lloguer.• Ubicacions excel·lents i innovació capdavantera en serveis de mobilitat.• Pionera en la instal·lació del VIA T i en el cobrament automatitzat de serveis.• La participació a Saba neix de la segregació del negoci d’aparcaments d’Abertis el 2011.

99,50%

PARTICIPACIÓ

11 DE 11EN EL CONSELL

0,8Bn€

GAV

2011ANY D’ENTRADA

Page 16: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-16-

20%

PARTICIPACIÓ

1 DE 6EN EL CONSELL

0,1Bn€

GAV

2011ANY D’ENTRADA

Un dels principals operadors en sanitat privada a Espanya

• Fundada el 1966.• Excel·lent plantilla de professionals sanitaris.• Servei a particulars, a les principals companyies asseguradores i als serveis públics de salut.• Inclou les principals àrees de l’assistència sanitària tant hospitalària com ambulatòria.

100%

PARTICIPACIÓ

4 DE 4EN EL CONSELL

0,1Bn€

GAV

2002ANY D’ENTRADA

Societat gestora de venture capital per a empreses en les primeres etapes

• Fundada el 2002.• Inversor institucional privat de referència en etapes inicials a Espanya.• Inversions enfocades a tres camps diferenciats: biotecnològic, tecnologies de la informació i tecnologies industrials.

15%

PARTICIPACIÓ

2 DE 16EN EL CONSELL

0,1Bn€

GAV

2014ANY D’ENTRADA

Operador responsable del cicle integral de l’aigua a la metròpoli de Barcelona

• Fundada el 2013.• El grup gestiona la distribució d’aigua a Barcelona des de fa més de 150 anys.• Té diversos acords amb ajuntaments per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica.

Page 17: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-17-

NEGOCI IMMOBILIARI

ACTIVITAT INVERSORA

COMPOSICIÓ (SEGONS EL VALOR COMPTABLE NET)

18% LLOGUER LLIURE

21% LLOGUER ASSEQUIBLE I SOCIAL

23% VENDA

38% SÒL

• Cartera d’actius immobiliaris de 2,7 Bn€ gestionats per la filial InmoCaixa amb immobles a tota la geografia espanyola.

• Gestió patrimonial centrada en la creació de valor a través de:

- L’explotació de lloguers.- El desenvolupament de promocions immobiliàries i el desenvolupament urbanístic de sòl.- La gestió de lloguer assequible i social.

Page 18: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

NUEST

-18-

• 472 ha de terrenys amb 577.000 m2 d’edificabilitat per a ús residencial, hoteler i comercial ja urbanitzats i 50.000 m2 d’ús hoteler pendent d’urbanitzar. • 745.000 m2 de nova edificabilitat destinats al projecte del Centre Turístic Integrat (CTI).• Lumine Golf Club: 3 camps de golf amb un total de 45 forats i 2 cases club.• Lumine Beach Club: 7 piscines i el restaurant Lumine.

El negoci immobiliari inclou la participació en:

Mediterránea Beach & Golf Community

LA NOSTRA ESTRATÈGIAEN EL NEGOCI IMMOBILIARI

ES BASA EN LA CREACIÓDE VALOR A LLARG TERMINI

Page 19: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-19-

GOVERN CORPORATIU

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE CRITERIACAIXA

Sr. Isidro Fainé Casas PresidentSr. Alejandro García-Bragado Dalmau Vicepresident ISr. Javier Godó Muntañola Vicepresident IISr. Marcelino Armenter Vidal Conseller DelegatSr. José Antonio Asiáin Ayala VocalSr. Jean-Louis Chaussade VocalSr. Marcos Contreras Manrique VocalSra. Isabel Estapé Tous VocalSr. Francisco Javier García Sanz VocalSr. Eugenio Gay Montalvo VocalSr. Víctor Grífols Roura VocalSr. Josep-Delfí Guàrdia Canela VocalSr. Heinrich Christian Haasis VocalSr. Francesc Homs Ferret VocalSr. Juan José López Burniol VocalSra. Asunción Ortega Enciso VocalSr. Josep Joan Simón Carreras VocalSr. Adolfo Feijóo Rey Vicesecretari (no Conseller)

Page 20: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-20-

COMISSIÓ EXECUTIVA Sr. Isidro Fainé CasasSr. Alejandro García-Bragado DalmauSr. Marcelino Armenter VidalSr. José Antonio Asiáin AyalaSr. Marcos Contreras ManriqueSra. Isabel Estapé TousSr. Juan José López Burniol

COMISSIÓ D’AUDITORIAI CONTROL Sr. Marcos Contreras ManriqueSra. Isabel Estapé TousSr. Josep-Delfí Guàrdia Canela Sr. Francesc Homs Ferret Sr. Josep Joan Simón Carreras

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS Sr. José Antonio Asiáin Ayala Sr. Jean-Louis ChaussadeSra. Isabel Estapé TousSr. Heinrich Christian Haasis Sr. Juan José López Burniol

COMITÈ D’ESTRATÈGIA Sr. Isidro Fainé CasasSr. Marcelino Armenter VidalSr. Jaume Giró RibasSr. Alejandro García-Bragado DalmauSr. Javier Paso Luna

Dades a juliol de 2019

Page 21: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-21-

SOLIDESA FINANCERA

PRINCIPALS MAGNITUDS

1,8Bn€

LIQUIDITAT (CAIXA + PÒLISSES NO DISPOSADES)

3,2 ANYS

VENCIMENTS COBERTS

18,1 %

ENDEUTAMENT NET

3,3 ANYS

DE VIDA MITJANA

81 %

TIPUS FIX

<2 %

COST MITJÀ

2017

6,3

2018

5,2DEUTE BRUT

Dades en Bn€GESTIÓ DEL BALANÇ

GENERACIÓ DE CAIXA RECURRENT I LIQUIDITAT ELEVADA

2017

0,8

2018

0,9DIVIDENDS REBUTS I RÀTING MITJÀ BBB BBB

2017

5,2 x

2018

7,8 x

DIVIDENDS/DESPESA FINANCERA

Page 22: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

-22-

Baa2 BBBRÀTINGS

ELEVADA QUALITAT CREDITÍCIA

ESTABLE POSITIVA

Page 23: PRESENTACIÓ CORPORATIVA 2019 - CriteriaCaixa · 2019. 7. 9. · AVÍS LEGAL La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. ... capdavantera en serveis de mobilitat.

Pl. Weyler, 3. 07001 Palma, Espanyawww.criteriacaixa.com