Presentacio Punt Òmnia Centcelles

download Presentacio Punt Òmnia Centcelles

of 17

 • date post

  03-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  61
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Jornades Òmnia al Territori - juny de 2014

Transcript of Presentacio Punt Òmnia Centcelles

 • 1. CENTRE OBERT A LMNIAUN ESPAI DACTIVITATSSOCIOEDUCATIVESAMB EL CENTRE OBERT I PUNT MNIAConstant- Centcelles

2. 1111.... CCCCOOOONNNNTTTTEEEEXXXXTTTTUUUUAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAACCCCIIII DDDDEEEELLLL TTTTEEEERRRRRRRRIIIITTTTOOOORRRRIIII IIII DDDDEEEELLLL CCCCEEEENNNNTTTTRRRREEEE OOOOBBBBEEEERRRRTTTT PPPPoooobbbbllllaaaacccciiii:::: 6666555500000000 hhhhaaaabbbb.... ssssiiiittttuuuuaaaatttt aaaallll ccccaaaammmmpppp ddddeeee TTTTaaaarrrrrrrraaaaggggoooonnnnaaaa.... NNNNuuuucccclllliiii ddddeeeellll ppppoooobbbblllleeee iiii bbbbaaaarrrrrrrriiii ddddeeee CCCCeeeennnnttttcccceeeelllllllleeeessss ((((666600000000 vvvviiiivvvveeeennnnddddeeeessss) PPPPoooobbbbllllaaaacccciiii jjjjoooovvvveeee ((((0000-22224444 aaaannnnyyyyssss)))) rrrreeeepppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaa eeeellll 44443333%%%% ddddeeeellll ccccoooonnnnjjjjuuuunnnntttt ddddeeee llllaaaappppoooobbbbllllaaaacccciiii ttttoooottttaaaallll ddddeeee CCCCoooonnnnssssttttaaaannnntttt LLLLaaaa ppppoooobbbbllllaaaacccciiii ddddeeeellll mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppiiii pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaa uuuunnnnaaaa ttttrrrriiiipppplllleeee ccccaaaarrrraaaacccctttteeeerrrrssssttttiiiiccccaaaa::::1. Econmia agrria2. Poblaci nouvinguda sud dEspanya. Dcada dels 803. Poblaci nouvinguda nord dfrica. CCCCeeeennnnttttrrrreeee OOOObbbbeeeerrrrtttt ttttaaaannnnccccaaaatttt dddduuuurrrraaaannnntttt uuuunnnnssss aaaannnnyyyyssss ddddeeeegggguuuutttt aaaa uuuunnnnaaaa mmmmoooocccciiii ddddeeeecccceeeennnnssssuuuurrrraaaa ddddeeee llllAAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt.... EEEEssssttttiiiiggggmmmmaaaattttiiiittttzzzzaaaacccciiii ddddeeeellll CCCCeeeennnnttttrrrreeee.... RRRReeeeoooobbbbrrrreeee ppppoooorrrrtttteeeessssaaaallll 2222000000009999PARA EDUCAR A UN NIO HACE FALTA LA TRIBU ENTERA (Antonio Marina) 3. IIIInnnncccciiiiddddnnnncccciiiiaaaa ddddeeee pppprrrroooobbbblllleeeemmmmttttiiiiqqqquuuueeeessss qqqquuuueeee ppppooooddddeeeennnn ccccoooonnnnvvvviiiiuuuurrrreeee eeeellllssss iiiinnnnffffaaaannnnttttssss1. Dificultats en les relacions familiars2. Precarietat econmica i Atur3. Maltractaments4. Desnonaments - Manca de serveis als habitatges -Amuntegament5. Delinqncia Toxicomanies6. Dissociabilitat juvenil - Menors en risc- Fracs escolar-AbsentismePARA EDUCAR A UN NIO HACE FALTA LA TRIBU ENTERA (Antonio Marina) 4. 2. PERFIL INFANTS (222... PPPEEERRRFFFIIILLL IIINNNFFFAAANNNTTTSSS (((IIII DDDDEEEE LLLLEEEESSSS SSSSEEEEVVVVEEEESSSS FFFFAAAAMMMMLLLLIIIIEEEESSSS )))) DDDDEEEELLLL CCCCEEEENNNNTTTTRRRREEEE OOOOBBBBEEEERRRRTTTT CCCCOOOONNNNSSSSTTTTAAAANNNNTTTT IIIInnnnffffaaaannnnttttssss iiii jjjjoooovvvveeeessss ddddeeee 3333 aaaa 11116666 aaaannnnyyyyssss ssss pppprrrriiiioooorrrriiiittttzzzzaaaa aaaallllssss qqqquuuueeee pppprrrreeeesssseeeennnntttteeeennnn ddddeeeeffffiiiicccciiiinnnncccciiiieeeessssssssoooocccciiiiooooeeeedddduuuuccccaaaattttiiiivvvveeeessss qqqquuuueeee eeeessss ttttrrrroooobbbbeeeennnn eeeennnn ssssiiiittttuuuuaaaacccciiii ddddeeee rrrriiiissssccccssssoooocccciiiiaaaallll ((((oooo vvvvuuuullllnnnneeeerrrraaaabbbbiiiilllliiiittttaaaatttt))))PARA EDUCAR A UN NIO HACE FALTA LA TRIBU ENTERA (Antonio Marina) 5. FFFFaaaammmmlllliiiieeeessss ddddeeeellllssss iiiinnnnffffaaaannnnttttssss PPPPaaaarrrreeeessss iiii mmmmaaaarrrreeeessss jjjjoooovvvveeeessss aaaammmmbbbb ccccrrrrrrrreeeegggguuuueeeessss ffffaaaammmmiiiilllliiiiaaaarrrrssss iiii////ooooppppeeeerrrrttttaaaannnnyyyyeeeennnn aaaa ffffaaaammmmlllliiiieeeessss aaaammmmbbbb ssssiiiittttuuuuaaaacccciiii eeeeccccoooonnnnmmmmiiiiccccaaaa iiii ssssoooocccciiiiaaaallllpppprrrreeeeccccrrrriiiiaaaa ((((ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiii,,,, rrrreeeeffffiiiinnnneeeerrrriiiiaaaa iiii sssseeeerrrrvvvveeeeiiiissss ddddeeee nnnneeeetttteeeejjjjaaaa)))) TTTTaaaaxxxxaaaa ddddaaaattttuuuurrrr ddddeeeellll 22225555 %%%% ddddeeee llllaaaa ppppoooobbbbllllaaaacccciiii aaaaccccttttiiiivvvvaaaaPARA EDUCAR A UN NIO HACE FALTA LA TRIBU ENTERA (Antonio Marina) 6. 3333.... AAAANNNNTTTTEEEECCCCEEEEDDDDEEEENNNNTTTTSSSS DDDDEEEE LLLLAAAACCCCTTTTIIIIVVVVIIIITTTTAAAATTTTPARA EDUCAR A UN NIO HACE FALTA LA TRIBU ENTERA (Antonio Marina) 7. IIIInnnnffffaaaannnnttttssss ddddeeeellllCCCCeeeennnnttttrrrreeee OOOObbbbeeeerrrrttttsssseeeennnnsssseeee aaaaccccccccssss aaaalllleeeessss TTTTIIIICCCCPARA EDUCAR A UN NIO HACE FALTA LA TRIBU ENTERA (Antonio Marina) 8. 4444 .... OOOOBBBBJJJJEEEECCCCTTTTIIIIUUUUSSSS DDDDEEEE LLLLEEEESSSSPPPPAAAAIIII CCCCEEEENNNNTTTTRRRREEEE OOOOBBBBEEEERRRRTTTT AAAA LLLLMMMMNNNNIIIIAAAAGGGGeeeennnneeeerrrraaaallll::::PPPPooootttteeeennnncccciiiiaaaarrrr uuuunnnn aaaallllttttrrrreeee eeeessssppppaaaaiiii ssssoooocccciiiiooooeeeedddduuuuccccaaaattttiiiiuuuu qqqquuuueeee ppppeeeerrrrmmmmeeeettttiiiipppprrrreeeevvvveeeennnniiiirrrr iiii iiiiddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr ssssiiiittttuuuuaaaacccciiiioooonnnnssss ddddeeee rrrriiiisssscccc ddddeeeexxxxcccclllluuuussssiiiissssoooocccciiiiaaaallll,,,, ttttrrrraaaaccccttttaaaannnntttt ddddeeee mmmmiiiinnnniiiimmmmiiiittttzzzzaaaarrrr llllaaaa sssseeeevvvvaaaa pppprrrreeeessssnnnncccciiiiaaaa iiiippppooootttteeeennnncccciiiiaaaarrrr eeeellllssss aaaassssppppeeeecccctttteeeessss ppppoooossssiiiittttiiiiuuuussss ddddeeee llllaaaa vvvviiiiddddaaaa ddddeeee lllliiiinnnnffffaaaannnntttt....PARA EDUCAR A UN NIO HACE FALTA LA TRIBU ENTERA (Antonio Marina) 9. EEEEssssppppeeeeccccffffiiiiccccssss::::1. Donar suport, estimular i potenciar lestructuraci idesenvolupament de la personalitat dels infants.2. Estimular una sociabilitzaci sana en linfant i en elseu entorn ms proper3. Adquisici daprenentatges bsics i esbarjoPARA EDUCAR A UN NIO HACE FALTA LA TRIBU ENTERA (Antonio Marina) 10. 5555.... DDDDEEEESSSSCCCCRRRRIIIIPPPPCCCCIIII DDDDEEEE LAAAACCCCTTTTIIIIVVVVIIIITTTTAAAATTTT EEEEssssppppaaaaiiii oooonnnn aaaaccccuuuuddddeeeeiiiixxxxeeeennnn eeeellllssss iiiinnnnffffaaaannnnttttssss ddddeeeellll CCCCeeeennnnttttrrrreeee OOOObbbbeeeerrrrtttt aaaa ffffeeeerrrraaaaccccttttiiiivvvviiiittttaaaattttssss mmmmiiiittttjjjjaaaannnnaaaannnntttt llllssss ddddeeee lllleeeessss NNNNoooovvvveeeessss tttteeeeccccnnnnoooollllooooggggiiiieeeessss PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaacccciiii rrrreeeeaaaalllliiiittttzzzzaaaaddddaaaa ccccoooonnnnjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt aaaammmmbbbb CCCCeeeennnnttttrrrreeee OOOObbbbeeeerrrrtttt iiiiPPPPuuuunnnntttt mmmmnnnniiiiaaaa EEEEssssppppaaaaiiii qqqquuuueeee ttttaaaammmmbbbb sssseeeellll ffffaaaannnn sssseeeeuuuu aaaa nnnniiiivvvveeeellllllll ddddeeee mmmmuuuurrrraaaallllssss,,,,............ DDDDiiiilllllllluuuunnnnssss:::: ggggrrrruuuupppp mmmmiiiittttjjjjaaaannnnssss ((((ddddeeee 6666 aaaa 8888 aaaannnnyyyyssss))))DDDDiiiivvvveeeennnnddddrrrreeeessss:::: ggggrrrruuuupppp ddddeeee ggggrrrraaaannnnssss ((((ddddeeee 9999 aaaa 11111111 aaaannnnyyyyssss)))) HHHHoooorrrraaaarrrriiii:::: ddddeeee 11118888....33330000hhhh aaaa 11119999....44445555hhhhPARA EDUCAR A UN NIO HACE FALTA LA TRIBU ENTERA (Antonio Marina) 11. Treballem diverses TTTrrreeebbbaaalllllleeemmm dddiiivvveeerrrssseeesss aaaaccccttttiiiivvvviiiittttaaaattttssss1111.... RRRReeeeccccuuuullllllll ddddeeee ffffiiiittttxxxxeeeessss (((( rrrreeeeddddaaaacccccccciiii,,,, ffffoooorrrrmmmmaaaatttt tttteeeexxxxtttt............))))2222.... PPPPggggiiiinnnneeeessss ddddeeee wwwweeeebbbbssss eeeedddduuuuccccaaaattttiiiivvvveeeessss3333.... JJJJooooccccssss eeeedddduuuuccccaaaattttiiiiuuuussss4444.... JJJJooooccccssss eeeennnn eeeessssttttoooonnnnaaaa lllllllliiiiuuuurrrreeee....5555.... AAAAccccttttiiiivvvviiiittttaaaattttssss aaaallll bbbbaaaarrrrrrrriiii ((((FFFFiiiirrrraaaa ddddeeee jjjjooooccccssss ddddeeee SSSStttt.... JJJJooooaaaannnn))))6666.... CCCCaaaassssttttaaaannnnyyyyaaaaddddaaaa,,,, NNNNaaaaddddaaaallll,,,, CCCCaaaarrrrnnnnaaaavvvvaaaallll,,,, SSSStttt.... JJJJoooorrrrddddiiiiPARA EDUCAR A UN NIO HACE FALTA LA TRIBU ENTERA (Antonio Marina) 12. PARA EDUCAR A UN NIO HACE FALTA LA TRIBU ENTERA (Antonio Marina) 13. 6666.... AAAAVVVVAAAALLLLUUUUAAAACCCCIIII DDDDEEEE LAAAACCCCTTTTIIIIVVVVIIIITTTTAAAATTTT ((((2222 CCCCUUUURRRRSSSSOOOOSSSS EEEESSSSCCCCCCCCOOOOLLLLAAAARRRRSSSS))))DDDDIIIIFFFFIIIICCCCUUUULLLLTTTTAAAATTTTSSSS EEEEnnnn eeeellll pppprrrrooooccccssss ddddeeee ccccoooonnnnssssoooolllliiiiddddaaaacccciiii ddddeeeellll ggggrrrruuuupppp AAAAddddaaaappppttttaaaacccciiii eeeennnnttttrrrreeee mmmmaaaannnneeeerrrreeeessss mmmmeeeettttooooddddoooollllggggiiiiqqqquuuueeeessss ddddeeee ttttrrrreeeebbbbaaaallllllllaaaarrrreeeennnnttttrrrreeee SSSSeeeerrrrvvvveeeeiiiissss SSSSoooocccciiiiaaaallllssss iiii mmmmnnnniiiiaaaa....//// DDDDiiiiffffeeeerrrrnnnncccciiiieeeessss eeeennnnttttrrrreeee eeeellllsssstttteeeemmmmppppoooossss ddddeeee ttttrrrreeeebbbbaaaallllllll ddddeeee SSSSeeeerrrrvvvveeeeiiiissss SSSSoooocccciiiiaaaallll iiii mmmmnnnniiiiaaaa PPPPrrrrooooccccssss lllleeeennnntttt eeeennnn llllaaaa ccccrrrreeeeaaaacccciiii ddddeeee xxxxaaaarrrrxxxxaaaa ccccoooommmmuuuunnnniiiittttrrrriiiiaaaaPARA EDUCAR A UN NIO HACE FALTA LA TRIBU ENTERA (Antonio Marina) 14. PPPPUUUUNNNNTTTTSSSS FFFFOOOORRRRTTTTSSSS DDDDAAAAVVVVAAAALLLLUUUUAAAACCCCIIII::::1111....CCCCoooommmmuuuunnnniiiiccccaaaacccciiii mmssss fffflllluuuuddddaaaa,,,, mmmmssss aaaaddddaaaappppttttaaaacccciiii iiii ccccaaaannnnvvvviiii ddddhbbbbiiiittttsssseeeennnnttttrrrreeee eeeellllssss ddddiiiiffffeeeerrrreeeennnnttttssss ttttrrrreeeebbbbaaaallllllllaaaaddddoooorrrrssss....2222....VVVVaaaalllloooorrrraaaacccciiii ppppoooossssiiiittttiiiivvvvaaaa ddddeeeellllssss pppprrrroooocccceeeessssssssoooossss eeeennnn llllaaaaccccoooommmmppppaaaannnnyyyyaaaammmmeeeennnntttt ddddeeeellllssssiiiinnnnffffaaaannnntttt3333....GGGGrrrruuuupppp ddddaaaajjjjuuuuddddaaaa mmmmttttuuuuaaaa iiii ssssuuuuppppoooorrrrtttt pppprrrrooooffffeeeessssssssiiiioooonnnnaaaallll eeeennnnttttrrrreeee lllleeeessssmmmmoooonnnniiiittttoooorrrreeeessss iiii llllaaaa ddddiiiinnnnaaaammmmiiiittttzzzzaaaaddddoooorrrraaaa ddddeeee llllmmmmnnnniiiiaaaa4444.... XXXXaaaarrrrxxxxaaaa ccccoooommmmuuuunnnniiiittt