Presentació tic sagrado corazón

31
Sagrado Corazón 2.0 Integració de les TIC al Col·legi Sagrado Corazón de Jesús

description

Tecnologias de la información y de la comunicación

Transcript of Presentació tic sagrado corazón

Page 1: Presentació tic sagrado corazón

Sagrado Corazón 2.0

Integració de les TIC al Col·legi Sagrado Corazón de Jesús

Page 2: Presentació tic sagrado corazón

INTRODUCCIÓ Aquest projecte pretén millorar els mecanismes de comunicació

entre professors, alumne - professor i pares – professor, així com incentivar la incorporació de les TIC al procés educatiu, facilitant als professors les diverses eines tecnològiques perquè puguen aplicar-les en les seues planificacions d'aula.

Aquest projecte TIC vol ser ambiciós alhora que realista, sabent que és una tasca a llarg termini, amb l'objectiu d'allunyar tots aquells "fantasmes" i que, amb esperit renovat, fem del col·legi un centre que aposte per tecnologies de la informació i comunicació no com un fi en si mateixes, sinó un mitjà o un recurs per crear ambients d'aprenentatge enriquits per les múltiples alternatives pedagògiques que propicien a partir de les seves enormes possibilitats didàctiques i educatives.

Page 3: Presentació tic sagrado corazón

OBJECTIUS

Implementació d'una pàgina web institucional de Google Sites que permeta compartir experiències pedagògiques i recursos didàctics per a l'ús de metodologies de treball amb TIC.

Integració del Centre a Google Apps for Education

Capacitació dels docents en la incorporació de les TIC al procés educatiu, per utilitzar les eines tecnològiques com un nou llenguatge educatiu i un ensenyament que complemente els mitjans tradicionals, de manera que les classes siguen més atractives i documentades .

Fer ús de les tics en les diferents àrees com projectes transversals, potenciant l'aprenentatge visual de l'alumnat, augmentant la seva participació, la seva motivació i creativitat .

Fer partícip a tota la comunitat educativa del projecte

Page 4: Presentació tic sagrado corazón

PARTICIPANTS

ALUMNAT FAMILIES CLAUSTRE

PARTICIPANTS

Page 5: Presentació tic sagrado corazón

FUNCIONS DEL COORDINADOR TIC

Elevar propostes a l'Equip Directiu per a l'elaboració del Projecte d'Integració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en els diversos aspectes de la vida al centre.

Establir vies per a la difusió de les experiències del centre: web , plataforma Esemtia , blocs.

Informar al professorat sobre les noves eines, els productes i sistemes disponibles per a l'educació i difondre la seva utilització a l'aula .

Donar suport al professorat en la integració de les noves tecnologies informàtiques i audiovisuals en el currículum.

Actuar com a dinamitzador i impulsor al centre de totes les iniciatives i projectes sorgeixin entre el professorat i alumnat, relacionats amb les noves tecnologies i l'educació.

Qualsevol altra que li encomane l'Equip Directiu relativa a la utilització dels mitjans audiovisuals o de les TIC com a recurs didàctic.

Page 6: Presentació tic sagrado corazón

ACTUACIONS

• Entrevistes Equip Directiu• Entrevistes professors

Coneixement de la realitat del centre i necessitats del professorat

• Integració del centre a Google Apps for Education• Creació de la web del Centre

Posada en marxa de les eines TIC 2.0

Formació del professorat

Formació i integració de l’alumnat

Formació i integració de les families

Page 7: Presentació tic sagrado corazón

Coneixement de la realitat del centre i necessitats del professorat

Entrevistes a l'Equip Directiu amb l'objectiu de conèixer les necessitats i les previsions en relació a la integració i ús de les TIC.

Entrevistes a Professors amb l’objectiu de conèixer l'opinió del professorat sobre la integració de les TIC al procés d'ensenyament-aprenentatge, els seus coneixements i experiències prèvies, expectatives i demandes respecte al tema.

Les entrevistes les farem a través de l’aplicació que ens ofereix Drive.

Page 8: Presentació tic sagrado corazón

Posada en marxa de les eines TIC 2.0

Google Apps és un paquet d'aplicacions de productivitat basat en el núvol que afavorirà la comunicació entre professors, alumnes i famílies i ens permetrà treballar des de qualsevol lloc i dispositiu. És fàcil d'utilitzar i ens va a permetre treballar de forma més coordinada.

Page 9: Presentació tic sagrado corazón

Ens ofereix una imatge corporativa del col·legi comuna, millorant la imatge externa del cole.

En aquest moment els alumnes usen correus externs, cada professor un de diferent i el col·legi no tenia cap correu corporatiu.

Necessitat d'una gestió centralitzada d'usuaris i permisos. Possibilitat de controlar completament l'ús dels recursos associats al col·legi.

Es tracta d’un servei pensat principalment per a usuaris finals i no per "experts". Un servei ampliable i configurable a les necessitats canviants de la comunitat educativa.

¿Per què utilitzar Google Apps?

Page 10: Presentació tic sagrado corazón

Podem crear un document, full de càlcul o presentació i compartir-lo amb els alumnes, claustre, companys de cicle, departaments, famílies, etc. simplement amb un parell de clics a Google Drive. Tots podran obrir-los i realitzar modificacions alhora si estan autoritzats.

Apropament entre alumnes, professors i equips

Google Apps for Education pot ajudar a simplificar tasques acadèmiques com la redacció de documents i la programació de classes. Un grup d'estudiants pot treballar conjuntament en una mateixa tasca a Google Docs i veure els canvis en temps real en lloc d'esperar a rebre les diferents versions per correu electrònic. Amb Google Calendar, els estudiants, famílies i companys poden veure les activitats programades, deure, controls, etc., de forma que existeix una informació directa i actualitzada.

Page 11: Presentació tic sagrado corazón

Seguretat i mantenimentNo necessitem ordinadors amb grans recursos, tan sols una bona connexió a internet i no cal comprar ni mantenir servidors i tot es pot gestionar des d'una única interfície.Tot està emmagatzemat als servidors de Google i podem accedir des de qualsevol lloc i dispositiu amb connexió.Google Apps for Education inclou desenes de funcions de seguretat fonamentals dissenyades específicament per mantenir la teua informació segura i sota el teu control. Tu ets el propietari de la teva informació, i les eines de Google Apps et permeten controlar-la, inclòs amb qui i com compartir-la. La xarxa de centres de dades t'ofereix una seguretat excepcional i et garanteix un accés segur i fiable a les dades en tot moment i sense interrupció.

Page 12: Presentació tic sagrado corazón

APPS

Page 13: Presentació tic sagrado corazón
Page 14: Presentació tic sagrado corazón
Page 15: Presentació tic sagrado corazón

Exemple de web d’un cole amb siteSite Colegio Nuestra Señora del Socorro (Valencia)

Page 16: Presentació tic sagrado corazón
Page 17: Presentació tic sagrado corazón

Fer ús de Gmail per a la comunicació entre professors, equip directiu-professorat, professors-alumnes,

professors famílies.

Utilitzar Drive per a generar i guardar documents o altres arxius, que podrem

compartir amb altres companys. Tindrem accés als arxius guardats al drive des de qualsevol dispositiu amb

accés a internet (mòbil, tablet, portàtil, ordinador de casa). Sempre tindrem una copia de seguretat al núvol i tots

els arxius sincronitzats. Podrem treballar de forma coordinada amb la

resta de companys en un mateix document o projecte.

Podem compartir recursos que trobem a internet o creem nosaltres mateix amb

la resta de companys (recursos educatius, taules d’avaluació, etc.)

Crear un calendari general del cole on indiquem tots els esdeveniments que

volem compartir amb la comunitat educativa, un altre per a cada cicle amb

les activitats, reunions, dades assenyalades, etc.

Possibilitats de Google Apps for Education en el Cole

Page 18: Presentació tic sagrado corazón

Crear un calendari d’utilització dels

recursos del cole: aules, despatxos,

espais, etc.

Crear llistes de vídeos interessants a

youtube

Crear blocs on compartir

experiències i noticies amb els alumnes o la comunitat educativa

Guardar fotos, crear àlbums i arxivar-les de forma ordenada

Traducció de textos

Personalitzar el navegador de Chrome

i accedir des de qualsevol dispositiu als marcadors creats

I moltes mes possibilitats per

descobrir

Page 19: Presentació tic sagrado corazón

Web

Crearem una web que serveixca de nexe comunicatiu entre tots els membres del col·legi: alumnes, professors, famílies, ampa, etc. La idea es presentar la web ja completa per a principi de l’any, amb l’aniversari del cole.

Page 20: Presentació tic sagrado corazón

Col·legi Sagrado Corazón de JesúsEL

COL·LEGIPLA DE CENTRE

SERVICIS DEL

CENTRE

SECRETARÍA

AGENDA COMUNICACIÓ AULA Alginet

NoticiesAgenda

Llibres de text

Sagrado Corazón 2.0

Acces professors

Acces alumnes

Menjador escolar

Page 21: Presentació tic sagrado corazón

Esquema de la web

EL COL·LEGI

• Presentació• Dades del centre

• Claustre• Consell escolar• Instalacions

PLA DE CENTRE

• Nivells educatius

• Normativa• Projecte educatiu

• Projecte de gestió

• Reglament d’organització i funcionament

• Confesionalitat• Noves tecnologies

• Idiomes

SERVEIS DEL CENTRE

• Activitats extraescolars

• Aula matinal• Menjador• Orientació

SECRETARÍA

• Solicitud de serveis del centre

• Horari d’atenció

AGENDA COMUNICACIÓ AULA

• Infantil• Primer cicle Primaria

• Segon cicle Primaria

• Tercer cicle Primaria

• Primer cicle ESO

• Segon cicle ESO

Page 22: Presentació tic sagrado corazón

Formació del professorat

Per a la posada en marxa d'aquest programa, el professorat és el protagonista, sent necessària la seva formació. Aquesta formació oferida pel coordinador o a petició d'algun company, tindrà en compte el coneixement previ i es fonamentarà en el treball en equip, la cooperació i coordinació amb la resta de companys.

Es fomentarà la integració de les noves tecnologies des dels nivells més elementals.

La tecnologia no prevaldrà sobre l'educació, sinó que servirà per millorar la qualitat de l'ensenyament. El professorat seguirà sent, com fins ara, la figura central en el sistema d'ensenyament.

Page 23: Presentació tic sagrado corazón
Page 24: Presentació tic sagrado corazón

Aprenentatge i utilització de les eines que ens ofereix Google Apps for Education ( 3 sessions de 1 hora)

Utilització de les pissarres digitals (3 sessions de 1 hora)

Recerca de recursos educatius (5 sessions de 1 hora)

Creació de recursos educatius (7 sessions de 1 hora)

Page 25: Presentació tic sagrado corazón

Formació i integració de l’alumnat

L'alumnat esdevé un usuari intel·ligent, capaç d'aprendre a buscar, processar i comunicar.

La formació de l’alumnat d’ESO està prevista des de la mateixa assignatura de informàtica.

La formació en infantil i primària s’anirà introduint de forma gradual des de les distintes assignatures, conforme es vagen creant els recursos educatius.

Page 26: Presentació tic sagrado corazón

Formació i integració de les famílies

Presentació de la pàgina web del centre Apropar les TIC a les famílies Formar les famílies en l'ús segur d'internet, facilitant-

los l'accés a les eines adequades

Page 27: Presentació tic sagrado corazón

PROGRAMACIÓ TEMPORALCURS 2013-2014

Page 28: Presentació tic sagrado corazón

SETEMBRE

• Integració del Centre a Google Apps for Education• Enquestes d'avaluació de necessitats• Formació alumnat ús Google Apps• Disseny pàgina web

OCTUBRE

• Formació professorat ús Google Apps• Formació professorat: Ús de les pissarres digitals• Disseny pàgina web

NOVEMBRE

• Seguiment de l'ús de Google Apps • Formació professorat: Recerca de recursos educatius• Disseny pàgina web

DESEMBRE

• Seguiment de l'ús de Google Apps • Formació professorat: Creació de recursos educatius• Integració del professorat a la pàgina web

Page 29: Presentació tic sagrado corazón

GENER

• Presentació pàgina web a la comunitat educativa

• Formació professorat: Recursos TIC• Manteniment de la pàgina web

FEBRER

• Formació families per a l'ús de les TIC• Formació professorat: Recursos TIC• Manteniment de la pàgina web

MARÇ• Manteniment de la pàgina web• Avaluació plataforma de gestió de centres

ESEMTIA

Page 30: Presentació tic sagrado corazón

ABRIL

• Formació professorat: Recursos TIC• Manteniment de la pàgina web• Avaluació plataforma de gestió de centres

ESEMTIA

MAIG• Formació professorat: Recursos TIC• Manteniment de la pàgina web• Avaluació plataforma de gestió de centres

ESEMTIA

JUNY• Formació professorat: Recursos TIC• Manteniment de la pàgina web• Avaluació plataforma de gestió de centres

ESEMTIA

Page 31: Presentació tic sagrado corazón

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Com ja s'ha comentat en la introducció és un projecte a llarg termini. Tenint en compte la flexibilitat de les programacions el projecte s'adaptarà a les necessitats del centre, donant resposta a tot el que sorgeixi durant el curs escolar.

Al final del mateix s'enviarà un formulari perquè els companys valoren alguns aspectes del mateix i que realitzen els suggeriments oportuns per incorporar l'any següent.