PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a...

30
PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1 9. GÜELL – MASROCS La plana agrícola 9.1 Dades i objecte Blindar mitjançant projectes la continuïtat ecològica i social del riu Güell i Masrocs Fer una gestió diferenciada que propiciï una major apropiació ciutadana i diversitat de paisatge Revelar el patrimoni paisatgístic i etnogràfic del Güell i Masrocs Conformar una xarxa de camins al llarg del Güell i Masrocs que els relligui amb Vilablareix i el sud Identificar les portes i enllaços entre Parcs Fluvials i ciutat Aquest bucle es troba en un àmbit molt urbà i sobretot industrial, de forma que no s’ha preservat gaire l’estructura fluvial dels 2 rius que entren a la ciutat i s’han convertit en ‘darreres’ de les industries enlloc d’oportunitats com a parcs naturbans que es proposa. 39 Ha bucle (bucle complet dins i fora terme municipal de Girona) 10.7 km camins 3h peu / 40’ en bicicleta

Transcript of PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a...

Page 1: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

 

 

9. GÜELL – MASROCS  

         La plana agrícola 

 

 

 

9.1  Dades i objecte 

 

Blindar mitjançant projectes la continuïtat ecològica i social del riu Güell i Masrocs 

Fer una gestió diferenciada que propiciï una major apropiació ciutadana i diversitat de paisatge 

Revelar el patrimoni paisatgístic i etnogràfic del Güell i Masrocs 

Conformar una xarxa de camins al llarg del Güell i Masrocs que els relligui amb Vilablareix i el sud 

Identificar les portes i enllaços entre Parcs Fluvials i ciutat 

 

Aquest bucle es troba en un àmbit molt urbà i sobretot industrial, de forma que no s’ha preservat gaire l’estructura 

fluvial dels 2 rius que entren a la ciutat i s’han convertit en ‘darreres’ de les industries enlloc d’oportunitats com a 

parcs naturbans que es proposa.  

 

39 Ha bucle  (bucle complet dins i fora terme municipal de Girona) 

       10.7  km camins         3h peu / 40’ en bicicleta  

Page 2: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

 

Així mateix cal connectar be aquest bucle amb la ciutat a través del riu Güell que es el riu que té continuïtat fins el 

centre urbà, i amb la resta dels bucles annexes ja que queda més aïllat de la resta. Per l’est enllaça amb Boscos de 

Palau a través de l’Avellaneda, amb la dificultat de creuament de la via del tren i Ctra de Barcelona, i pel Nord‐Oest 

amb les Hortes de Santa Eugènia atravessant part del nucli urbà.  

 

9.2 Estratègia 

 

‐ Grans eixos connectors  

 

Reclamar la total continuïtat de la façana fluvial del Güell i el Masrocs per l’accés i gestió pública i diferenciada 

Permetre un bucle de la plana entre Girona i Vilablareix tot reforçant el caràcter públic del camins vora els rius 

Recuperar com a parc naturbà part de la Zona Ferroviària entre Can Samsona i Can Montiel 

Els  grans  eixos  connectors  són  les  estructures  fluvials  ,  Güell  i Masrocs,  eixos  lineals  a  partir  dels  quals 

conformem la infraestructura verda. 

 

Page 3: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

 

‐ Recosit (enllaços estratègics) 

 

Mitjançant compra / custòdia + projecte, refer la continuïtat del Güell a Can Norat 

Extendre el Disseny de la Gestió Diferenciada a tots els àmbits públics amb especial atenció a la diversificació 

del paisatge i la biodiversitat 

Trobar fòrmula per creuar la C‐65 seguint el Masrocs 

 

 

 

 

 

 

Page 4: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

 

‐ Camins principals i portes 

 

Revelar el patrimoni a peu i bicicleta tot millorant‐ne les Portes i enllaços amb Vilablareix i Salt 

Valoritzar traçats històrics del territori entorn les 2 rieres Güell i Masrocs 

Preservar i valoritzar la plana agrícola a l’entorn dels eixos fluvials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 5: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

 

9.3 Postals. Valors patrimonials / Socials / Simbòlics 

 

D’acord  amb  les  converses  realitzades  amb  la  Federació  d’Associacions  de  Veïns  de  Girona,  d’altres 

coneixedors de  la ciutat  i  treball de camp hem  identificat com a elements singulars  i principals miradors del 

bucle les següents postals: 

 

Patrimoni arquitectònic 

   

Can Sureda                                                                                                 Torre Samsona al Güell 

 

   

Pla de Salt                                                                                                        Riu Güell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 6: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

 

9.4 Parcs naturbans 

 

 Els parcs naturbans que es proposen en aquest bucle es centren en els 2 rius , el Güell i el Masrocs,  i són el Parc 

fluvial  del Güell  i  el  Parc  fluvial  del Masrocs,  sempre  dins  el  seu  àmbit  del  terme municipal  de  Girona,  i 

pretenen posar en valor la continuïtat fluvial d’aquests 2 eixos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 7: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

 

 

9.5 Resum 

 

 

 

 

 

 

  

 

Continuïtat ecològica i social del riu Güell i Masrocs 

Reptes: 

Preservar l’estructura fluvial dels rius de la pressió urbanística actual 

Preservar i valoritzar la plana agrícola a l’entorn dels eixos fluvials 

Creuament de la C‐65 pel riu Masrocs en àmbit de vora 

 

Oportunitats: 

Convertir el Güell i el Masrocs en parcs naturbans fluvials per al gaudi social i per a la 

preservació de la natura 

Page 8: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

 

 

10. L’HORTA DE SANTA EUGÈNIA   

     L’Horta del Ter 

 

 

 

10.1   Dades i objecte 

 

 

Conformar dos Parc lineals entorn del Ter i de la Sèquia Monar 

Fer una gestió diferenciada que propiciï una major apropiació ciutadana, diversitat de paisatge 

Revelar el patrimoni paisatgístic i etnogràfic de les Hortes i el patrimoni industrial de la sèquia 

Conformar una xarxa de camins al llarg del Ter i Sèquia Monar 

Identificar les portes i enllaços amb la ciutat de Girona i Salt 

 

 

 

 

26 Ha bucle (bucle complet dins i fora terme municipal de Girona) 

       13  km camins         3h40’ peu / 52’ en bicicleta  

Page 9: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

 

10.2 Estratègia 

 

‐ Grans eixos connectors  

 

Projectar dos Parc lineals continus entorn del Ter i de la Sèquia Monar, cadascún amb el seu caràcter, un fluvial 

l’altre vinculat a l’horta 

Reforçar com a digitacions transversals paisatgístiques plantada dels camins públics que mallen l’horta 

Garantir continuïtat de l’enllaç dels parcs amb Salt i Girona 

 

‐ Recosit (enllaços estratègics) 

 

Començar per obrir camins i refer la continuïtat al llarg dels dos cursos d’aigua 

Page 10: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

10 

 

Consensuar un protocol de mínims sobre tancaments i estructures permeses a l’horta. Dissenyar casos tipus pel 

sòl públic 

Fer una gestió diferenciada dels àmbits públics que potenciï la biodiversitat i el mosaic 

 

‐ Camins principals i portes 

 

Garantir la continuïtat dels camins longitudinals al llarg dels marges del Ter i la Sèquia Monar 

Valoritzar el patrimoni etnogràfic de les hortes tot celebrant el rol vertebrant de l’aigua‐reg 

Garantir el comfort del camins i zones d’estada amb ombra i ferms adaptats 

 

10.3  Postals. Valors patrimonials / Socials / Simbòlics 

 

D’acord  amb  les  converses  realitzades  amb  la  Federació  d’Associacions  de  Veïns  de  Girona,  d’altres 

coneixedors de  la ciutat  i  treball de camp hem  identificat com a elements singulars  i principals miradors del 

bucle les següents postals: 

 

 

 

 

 

 

Page 11: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

11 

 

Patrimoni paisatgístic 

   

Aiguamolls del Ter                                                                                    Camí de les Hortes 

    

Hortes i barraques                                                                                    Sèquia Monar 

 

10.4 Parcs naturbans 

 

 

Page 12: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

12 

 

 

Els parcs proposats dins aquest bucle son el Parc fluvial dels Aiguamolls de Santa Eugènia, i el Parc de 

la sèquia Monar. Els dos parcs es basen en l’aigua com a eix conductor,  el primer es troba  lligat a 

l’esplai fluvial natural del riu Ter, i el segon  vinculat  a les hortes i  fruit de construccions humanes per 

a la provisió d’aigua.  Però els dos pretenen valoritzar el patrimoni fluvial, sigui natural o més 

industrial.  

 

 

10.5         Resum  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dos parcs lineals continus pel Ter i la sèquia Monar 

Reptes:  

Endreçar els usos de les hortes 

Garantir la continuïtat dels camins principals al llarg del riu i la sèquia 

Garantir la continuïtat dels parcs i camins entre els 2 municipis Girona i Salt  

Oportunitats: 

Recuperar i valoritzar la sèquia Monar com a eix paisatgístic amb valor patrimonial  

Posar a disposició de l’ús públic una zona natural de gran valor paisatgístic, i de gran 

dimensió a tocar de la ciutat. 

 

Page 13: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

13 

 

11 LES DEVESES DE DOMENY 

 

 

 

11.1   Dades i objecte 

 

Custodiar la gestió publica del  conjunt de les Deveses d’en Bru com un gran espai naturbà‐fluvial 

Fer una gestió diferenciada que propiciï una major apropiació ciutadana, diversitat de paisatge 

Revelar el patrimoni paisatgístic i etnogràfic 

Conformar una xarxa de camins al llarg del Ter i per les Deveses 

Identificar les portes i enllaços amb Domeny 

 

Les Deveses de Domeny  junt amb  les Hortes de Santa Eugènia  són els 2 espais naturals més grans de Girona 

situats  a  la  plana  del  riu Ter  i  per  tant  amb  un  potencial  enorme  de  parcs  naturbans  per  a  l´’us  social  i  per  a 

26 Ha bucle  

       13  km camins         3h40’ peu / 52’ en bicicleta  

       

Page 14: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

14 

 

preservació de la natura. Cal posar èmfasi en la redacció i aplicació dels Plans Especials que s’estan duent a terme 

en aquests 2 àmbits.  

 

 

11.2  Estratègia 

‐ Grans eixos connectors  

 

 

Propulsar la custòdia / compra de les Deveses i espai Fluvial per gestionar‐lo com un Parc naturbà 

Impulsar redacció del PE pendent en un context expandit. 

Fer de la proximitat del freàtic i la bassa existent un element dinamitzador del paisatge a re‐habilitar 

 

‐ Recosit (enllaços estratègics) 

 

Page 15: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

15 

 

Explorar de fer Gestió Diferenciada com primer estadi de gestió ambiental i colonització social 

Enllaços amb Nestlé vora Ter, futura passera per recórrer el Ter al tram de la Nesté.  

Millorar accessibilitat enter el Parc de Domeny i les Deveses mitjançant rampes accessibles. 

 

‐ Camins principals i portes 

 

Obrir camins longitudinals al llarg de Ter , Torrent de Bullidors i Parc de Domeny (Peu de talús) 

Valoritzar el patrimoni etnogràfic de les Deveses. 

Garantir el comfort del camins i zones d’estada amb ombra i ferms adaptats 

 

11.3  Postals. Valors patrimonials / Socials / Simbòlics 

D’acord  amb  les  converses  realitzades  amb  la  Federació  d’Associacions  de  Veïns  de  Girona,  d’altres 

coneixedors de  la ciutat  i  treball de camp hem  identificat com a elements singulars  i principals miradors del 

bucle les següents postals: 

 

Patrimoni arquitectònic 

   

Masia de Can Bru 

Page 16: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

16 

 

   

Aiguamolls Deveses d’en Bru                                                               Font de la Teula 

 

11.4 Parcs naturbans 

 

 

El Parc de les Deveses d’en Bru, com a parc naturbà d’aquest bucle permetria recórrer les ribes del Ter en l’únic 

tram que no es practicable de Girona,  i  la  re‐habilitació de  l’antiga activitat extractiva,  així  com estudiar  la 

possibilitat de conformar basses de laminació en aquesta àrea per a la prevenció d’avingudes importants.  

 

 

Page 17: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

17 

 

 

11.5  Resum  

 

 

 

 

   

El gran parc naturbà de la plana fluvial del Ter 

Reptes 

Pas i recuperació del marge fluvial entre el Ter i la Nestlé 

 

Oportunitats: 

Restauració de  l’àmbit de  l’antiga activitat extractiva en una zona de  laminació d’aigua 

per la prevenció d’avingudes  

Recuperació de l’únic tram no transitable d’aquest marge del Ter 

 

Page 18: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

18 

 

 

12 RIERA BULLIDORS – PUIG D’EN ROCA   

      Porta a Sant Medir 

 

 

 

12.1   Dades i objecte 

 

Projectar i gestionar la continuïtat de la Riera de Bullidors 

Fer una gestió diferenciada que propiciï una major apropiació ciutadana, diversitat de paisatge 

Revelar el patrimoni paisatgístic i etnogràfic 

Reforçar la continuïtat de la xarxa de camins al llarg de Bullidors i Puig d’en Roca 

Identificar les portes i enllaços amb Domeny, Sant Ponç i Sant Gregori 

 

 

 

 

 

 

 

 20 Ha bucle  

       8.5  km camins         2h20’ peu / 34’ en bicicleta  

       

Page 19: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

19 

 

12.2  Estratègia 

‐ Grans eixos connectors  

 

Reclamar la total continuïtat de la Riera Bullidors per l’accés i gestió pública i diferenciada 

gestió pública i diferenciada 

Garantir continuïtat de l’enllaç de la Riera Bullidors amb el parc de les ribes del Ter 

Reforçar l’enllaç amb el Puig d’en Roca al Nord , i amb Parc de Domeny al Sud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Recosit (enllaços estratègics) 

Page 20: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

20 

 

 

Formació d’un camí al llarg de tota la Riera Bullidors com a eix estratègic de continuitat fins al Ter 

Fer una gestió diferenciada dels àmbits públics que potenciï la biodiversitat 

 

‐ Camins principals i portes 

 

Revelar el patrimoni a peu i bicicleta tot millorant‐ne les, espais d’estada, portes i enllaços 

Valoritzar el patrimoni forestal i de masies del Puig d’en Roca mitjançant itineraris de descobe 

12.3  Postals. Valors patrimonials / Socials / Simbòlics 

Page 21: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

21 

 

D’acord  amb  les  converses  realitzades  amb  la  Federació  d’Associacions  de  Veïns  de  Girona,  d’altres 

coneixedors de  la ciutat  i  treball de camp hem  identificat com a elements singulars  i principals miradors del 

bucle les següents postals: 

 

Patrimoni arquitectònic 

   

Mas Torre del Cerdà                                                                                Torre de Germans Sàbat 

 

Patrimoni paisatgístic 

   

Aguait Riera Bullidors                                                                     Puig d’en Roca 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 Parcs naturbans 

Page 22: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

22 

 

 

Es proposen 2 parcs de natura molt diversa, el Parc de  la riera Bullidors amb  la riera com a espai fluvial  i eix 

vertebrador en un tram molt urbà,  i el Parc del Puig d’en Roca en àmbit de muntanya. Els dos amb una bona 

xarxa de camins  i enllaços entre ells ofereixen uns  itineraris de descoberta de  la Vora de Girona diversa  i per 

tots els públics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5   Resum  

Page 23: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuïtat de la riera Bullidors com a Parc naturbà  

Enllaç amb les ribes del Ter i Puig d’en Roca 

 

Oportunitats: 

A nivell territorial la riera Bullidors és l’enllaç entre el riuTer, i el Pla de Taialà, la Vall del 

Llémena. De  forma  que  la  continuïtat de  la  riera  contribueix  a garantir  aquesta  connexió 

territorial.  

 

Reptes 

Recuperar i preservar el pas per la totalitat de la riera en els trams urbans.  

 

Page 24: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

24 

 

13 FONTAJAU – SANT PONÇ 

          Ribes del Ter 

 

 

13.1   Dades i objecte 

 

Projectar i gestionar la continuïtat del Ter amb opció de bucle pel Turó de la Bateria 

Fer una gestió diferenciada que propiciï una major apropiació ciutadana, diversitat de paisatge 

Revelar el patrimoni paisatgístic i etnogràfic 

Reforçar la continuïtat entre Ter , Turó de la Bateria i parcs urbans de barri 

Identificar les portes i enllaços entre Ter Fontajau i Sant Ponç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  45.5 Ha bucle  

      8.8  km camins        2h30’ peu / 36’ en bicicleta  

       

Page 25: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

25 

 

 

13.2  Estratègia 

‐ Grans eixos connectors  

 

 Reclamar la total continuïtat de la façana fluvial del Ter per l’accés i gestió pública i diferenciada 

 Reforçar l’enllaç amb el Turó de la Bateria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 26: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

26 

 

‐ Recosit (enllaços estratègics) 

 

 Projectar com a projecte d’adjudicació la zona de Quintana de Baix com a punt d’accés clau a l’espai fluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 27: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

27 

 

‐ Camins principals i portes 

 

Revelar el patrimoni a peu i bicicleta tot millorant‐ne els espais d’estada, portes i enllaços 

Valoritzar el patrimoni forestal del Turó de la Bateria mitjançant itineraris de descoberta 

 

13.3 Postals. Valors patrimonials / Socials / Simbòlics 

D’acord  amb  les  converses  realitzades  amb  la  Federació  d’Associacions  de  Veïns  de  Girona,  d’altres 

coneixedors de  la ciutat  i  treball de camp hem  identificat com a elements singulars  i principals miradors del 

bucle les següents postals: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 28: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

28 

 

 

Patrimoni arquitectònic 

  

       Pont de l’Aurora i camí de les ribes del Ter 

Patrimoni paisatgístic 

   

Parc de les Ribes del Ter                                                                              Platja fluvial del Ter  

 

Turó de la Bateria 

 

 

 

 

 

 

Page 29: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

29 

 

13.4 Parcs naturbans 

 

 

Com a parcs naturbans de  les ribes del Ter, en aquest àmbit de ciutat, es proposa el Parc de  l’Areny de Sant 

Ponç que fa referència a  la platja fluvial recentment recuperada,  i el Parc de  les Ribes del Ter que  ja existeix  i 

funciona com a parc urbà de Girona. El parc de l’areny de St Ponç és un parc més lineal que convida al passeig i 

recórre  les  ribes amb  zones d’estada  i  repòs, mentre que  l’existent al pavelló de Fontajau disposa de grans 

esplanades que poden albergar events de ciutat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 30: PROJECTE MARC per a una ... - Ajuntament de Girona...PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 6 9.4 Parcs naturbans

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA  

30 

 

13.5   Resum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuïtat de la façana fluvial del Ter en tot el municipi de Girona 

 

Oportunitats: 

Eix fluvial gironí continu des de Campdorà fins Deveses de Domeny amb Fontajau  / St 

Ponç com a punt més central i proper  a l’àrea urbana. 

  

Reptes 

Integració del Turó de la Bateria al bucle i xarxa d’espais verds contigus, com el Puig d’en 

Roca 

Millora dels accessos i portes al riu des de Fontajau / St Ponç