Projecte Plataforma Cambra de Comerç de Girona

22
Estudi d’IMPLANTACIÓ DE Estudi d’IMPLANTACIÓ DE FORMACIÓ E-LEARNING A LA FORMACIÓ E-LEARNING A LA CAMBRA DE COMERÇ DE CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA GIRONA 5.tic 5.tic Ángel Lòpez Martí Vilà Ana Gamissans Carlos Pardo Ruiz

description

5.TIC dissenya una plataforma d'e-learning per a la Cambra de Comerç de Girona. Aquesta plataforma està pensada com a mitjà per atendre les necessitats de les empreses associades, apostant per la formació com a ajuda per augmentar la productivitat de les empreses gironines.

Transcript of Projecte Plataforma Cambra de Comerç de Girona

Estudi d’IMPLANTACIÓ DEEstudi d’IMPLANTACIÓ DE

FORMACIÓ E-LEARNING A LAFORMACIÓ E-LEARNING A LA

CAMBRA DE COMERÇ DECAMBRA DE COMERÇ DE

GIRONAGIRONA

5.tic5.tic

Ángel Lòpez Martí Vilà Ana Gamissans Carlos Pardo Ruiz

Índex

Introducció.............................................................................................4

Valors corporatius..................................................................................5

Equip humà............................................................................................5

Objectius................................................................................................7

reptes i amenaces...............................................................................8

Continguts.............................................................................................8

pàgina inici......................................................................8

Notícies...........................................................................9

Aula alumnes................................................................10

Aula professors.............................................................12

Sala professors.............................................................13

Secretaria.....................................................................14

Biblioteca......................................................................15

Llistat alumnes..............................................................17

Ajuda............................................................................17

Proposta tècnica...................................................................................18

Cronograma del temps d'execució.......................................................18

Annexes................................................................................................19

Annex 1: pressupost.....................................................19

Annex 2: esquema plataforma......................................21

Introducció.

La Cambra de Comerç de Girona atenent les necessitats de les seves empreses associades, aposta per la millora de la formació com a forma de millorar la competitivitat de les empreses en general.

L’entitat busca millorar les relacions delegades per les administracions públiques (conselleries d’indústria, comerç, educació, hisenda, etc.) i les empreses, així com defensar els interessos econòmics de les empreses associades i en general en tots els estaments polítics, socials, financers i econòmics tan siguin nacionals com internacionals, segons tenen atribuïdes per Llei.

Estudiem els problemes actuals de les empreses com la deslocalització, un fenomen que ja existia però que en aquest moment és notícia. És un procés inevitable i irreversible davant del qual no hem sabut actuar, que actualment està afectant empreses de serveis i de gran valor afegit i que en un futur els seus efectes encara seran més importants. En conseqüència, la Cambra de Comerç de Girona, vol fer-li front ajudant a incrementar la productivitat de les empreses catalanes.

Segons uns estudis realitzats, Espanya és un dels països de la UE on la productivitat ha augmentat menys en els últims anys. Els factors que expliquen aquesta baixa productivitat sobre els que podem actuar són: la manca d’inversió en noves tecnologies, la manera com s’utilitzen aquestes i la manca de formació dels treballadors per poder-les utilitzar.

És per això que hem decidit obrir aquesta plataforma, per ajudar els empresaris a introduir les TIC a les seves empreses. Podran accedir als nostres cursos els empresaris que signin un conveni amb la Cambra de Comerç de Girona i els seus treballadors que estiguin donats d’alta a la seguretat Social.

La nostra política no es basa només en l’educació, sinó que també hem decidit donar suport a les empreses que sol·licitin ajuts per R+D+I, premiar les empreses que utilitzin les noves tecnologies i donar beques per l’estudi d’aquestes a la cambra de Girona

Estem convençuts, i els nostres estudis ho demostren, que la formació dels treballadors no és una despesa, sinó que és una inversió rendible. El gran repte de les empreses es troba en la formació permanent i contínua. El progrés de l’empresa no es podrà donar sense el progrés de les persones que hi treballen i que, per tant formen part de l’empresa.

Apostem per una formació on-line que permeti als treballadors de les empreses millorar les seves competències professionals sense fer desplaçaments a les instal·lacions formatives i poder fer-ho a qualsevol hora del dia. Es controlaran les hores de connexió i el rendiment de l’alumne però donant-li més protagonisme que en els cursos presencials. Gràcies a la formació on-line no només els alumnes tindran una formació adaptada a les seves necessitats sinó que a més les empreses podran estalviar despeses en matèria de formació i no hauran de fer canvis d’horaris de treball o ajustos de plantilles per l’assistència als cursos de formació.

Per tant, la nostra plataforma es posa en marxa per ajudar els empresaris a lluitar contra la crisi. La formació permanent dels treballadors ajudarà, sens dubte, a la rendibilitat de l’empresa i per tant a què sigui més productiva i pugui fer-se un lloc en el món empresarial tant nacional com internacional. Però la nostra plataforma, no només ajudarà a formar els empresaris i treballadors de Girona sinó que també ajudarà, entre d’altres coses, a la comunicació entre empresaris o a què es coneguin els estudis, notícies, ajudes o polítiques de la Cambra.

Pàg - 4

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

Valors corporatius.

Missió

• Millorar i dinamitzar la competitivitat de les empreses ajudant al desenvolupament de la comarca i generant riquesa.

• Ajudar i assessorar les empreses de la comarca en el seu creixement i expansió comarcal, nacional i internacional.

• Defensar els interessos de les empreses comarcals en tots els fòrums.

• Complir i fer complir les normes i lleis establertes per les administracions locals, nacionals i internacionals.

Visió.

• Ser l’entitat de referència per a totes les empreses, comerços, administracions i resta de entitats de la comarca a l’hora d’assessorar, formar i generar empreses i riquesa per a la comarca.

• Formació i actualització constant en matèria de noves tecnologies aplicades a les empreses.

Valors.

• El treball en equip es fonamental per millorar l’assistència tècnica als socis i resta de la comunitat

• Serveis. L’atenció al client abans, durant i desprès dels nostres serveis es sempre el nostre compromís i la raó de ser de la Cambra de Comerç de Girona.

Equip humà

L’equip humà de la nostra empresa és gent jove i amb molts anys d´experiència professional en diversos camps tant docents com professionals dins de les PYMES. El professorat de la nostra empresa té experiència tant en formació presencial com en e-learning, com per exemple en la formació de treballadors dins de les empreses.

L’equip compta amb professors amb una dilatada trajectòria en formació professional reglada (Cicles formatius o antiga FP) que imparteixen classe tant als Instituts d’Educació Secundària com a Instituts integrats de formació professional, amb coneixements tant d' àrees tècniques com administratives i comercials.

L’equip humà està format per:

- Carlos Pardo.Enginyer Tècnic Industrial especialitat en TèxtilLlicenciat en Investigació i Tècniques de MercatsMàster en Educació i TIC.

Pàg - 5

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

- Martí VilàLlicenciat en Comunicació AudiovisualMàster en Educació i TIC

- Ana Gamissans.Enginyera tècnica agrícola, especialitat Horticultura i Jardineria.Títol de professor superior de solfeigMàster en Educació i TIC

- Àngel López.PeriodistaLlicenciat en humanitatsMàster en Educació i TIC.

L’organigrama de l’empresa és el següent:

Experiències anteriors

Cursos de formació per al col·legi d’arquitectes de Catalunya, delegació

de Tarragona

Curs de formació per a voluntaris de la candidatura dels jocs olímpics del

Mediterrani Tarragona 2017

Pàg - 6

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

Objetius

o L’empresa 5.TIC se encarrega junt a la Cambra de Comerç de Girona d’estudiar i analitzar les necessitats formatives que requereixen les empreses gràcies a entrevistes amb elles, per a desprès oferir-les els cursos de formació requerits als seus associats.

o Formar els empresaris en les seves necessitats quan vulguin i des d’on vulguin

o Ajudar i donar suport als empresaris en la seva innovació i gestió

o Donar als empresaris eines necessàries per la gestió eficient de la seva empresa

o Donar suport per la incorporació de les TIC a l’empresa.o Oferint sistemes d’aprenentatge de diferents aplicacions informàtiques.o Ensenyant a utilitzar aplicacions 2.0

o Ajudar els empresaris en la millora contínuao creant una xarxa de coneixement associat a la millora de les empreseso mostrant totes les possibilitats de programari actualitzat que poden ajudar

l’empresa.

Pàg - 7

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

Reptes i amenaces

Reptes

• Ajudar les empreses no només en la seva posada al dia sinó també en la seva contínua actualització mitjançant la formació permanent.

• Donar a conèixer els estudis i estadístiques realitzats per la cambra als empresaris gironins.• Ajudar els empresaris a innovar-se i millorar el seu disseny mitjançant la R&D• Donar suport, i ajudar les diferents empreses en fomentar-se i desenvolupar-se• Donar eines i programes per gestionar les empreses d’una manera eficient.• Difondre els avantatges de la formació on-line entre les empreses, treballadors i estudiants en

general com a potencials clients en el futur.Amenaces

• Que els cursos programats per la cambra no responguin a les necessitats de les empreses.• Degut a la diversitat d’empreses i d’usuaris de la plataforma, els cursos que s’imparteixin no

s’adaptin a les diferents necessitats dels alumnes• Que els usuaris no sàpiguen utilitzar de manera eficient les eines i programes als que tenen

accés des de la plataforma.• Que la plataforma no estigui dissenyada de manera intuïtiva• Que l’alumne no rebi suport quan ho necessita• Que els usuaris no sàpiguen utilitzar els recursos de cerca donats per la cambra.

Continguts

Pàgina d’inici

S’han d’analitzar les necessitats dels diferents usuaris i les de la cambra. Aquesta pàgina haurà de permetre als alumnes accedir als diferents espais de la plataforma de manera intuïtiva i senzilla.

Es dissenyarà de manera que en un lloc ben visible trobarem:

• el nom de la institució, CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA.• un índex a partir del qual els usuaris, després d’introduir el seu nom d’usuari i contrasenya, podran accedir als diferents espais.

Pàg - 8

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

• Com en tots els espais, hi haurà un vincle per accedir a l’ajuda i un altre que serà la bústia de suggeriments.

També trobarem l’agenda de la Cambra de Comerç, amb conferències, xerrades, avisos... L’agenda serà un calendari on es veurà tot un mes i amb les dates en les què hi ha alguna activitat amb diferents colors. Quan es posi el ratolí sobre la data es veurà tot el que es realitza amb diferents vincles que portaran a l’explicació i si cal a l’imprès per apuntar-se.

Es desenvoluparà l’espai amb els diferents vincles, inclòs el calendari amb els diferents documents de les activitats.

S’implementarà la pàgina d’inici amb un grup reduït d’usuaris.

S’avaluarà des del començament pensant sobretot en els usuaris que seran els que l’han d’utilitzar i l’han de trobar eficient, fàcil d’utilitzar i intuïtiva.

Notícies

La plataforma educativa de la Cambra de Comerç ha de tenir un banc de notícies actualitzable on es percebi l’actualitat econòmica i tecnològica.

Es realitzarà una anàlisi per escollir el tipus de notícies que poden ser d’interès pels usuaris. Hi haurà un servei de notícies amb enllaços a les diferents publicacions de referència. També els diferents usuaris es podran subscriure a RSS a través de la plataforma.

Es dissenyarà de manera que l’usuari pugui trobar fàcilment els diferents enllaços i també puguin accedir a les notícies, publicacions i estudis de la cambra.

Es desenvoluparà de manera que es puguin veure els vincles per tots els usuaris (notícies, estudis, estadístiques de la cambra) i a més s’escolliran els enllaços per a cada alumne potencial dels diferents cursos tenint el compte l’empresa on treballa i el curs que està realitzant i els enllaços escollits.

Es podran obrir fòrums per què els empresaris i els treballadors de Girona puguin comentar les diferents notícies.

Per als cursos d’implementació web es recolliran novetats i notícies relacionades i per als cursos de programari tècnic i office es posaran les notícies de premsa local, nacional i internacional amb enllaços als diferents mitjans.

La implementació es farà progressiva i d’acord amb la política de la cambra i dels diferents cursos que es vagin oferint.

Hi haurà dos administratius per actualitzar els enllaços i per destacar aquelles notícies que es considerin més importants.

En aquest espai, no només s’avaluarà si es segueixen els objectius de la cambra, sinó també es tindrà en compte l’interès dels usuaris. Per la qual cosa es mirarà l’impacte que ha tingut cada enllaç amb el tràfic web i es valorarà quin d’ells ha tingut més èxit. A partir d’aquí s’actualitzaran les notícies segons les polítiques de la cambra i la demanda que s’hagi observat.

Per altra banda també es tindrà en compte que les notícies estiguin en un llenguatge clar i que la navegació sigui intuïtiva.

L’avaluació no es farà només quan funcioni la plataforma en la seva implementació sinó que també es farà des del començament un parell de cops la setmana

Pàg - 9

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

Aula alumnes

En l’anàlisi es tindran en compte les necessitats dels alumnes, els seus interessos, l’empresa on treballa i les necessitats d’aquesta. Cada alumne tindrà accés a tantes aules com assignatures estigui matriculat. Cal partir del principi que aquest ha de ser l’espai virtual on l’estudiant interactua permanentment amb els professors i amb els companys de grup, tot aprenent i generant coneixement, compartint les seves idees o propostes i solucionant els dubtes i problemes individualment o de manera col·lectiva.

També es tindrà en compte les necessitats de l’assignatura, els objectius d’aprenentatge i les competències que han d’assolir els alumnes. També es definirà la manera amb la què es comprovarà si els estudiants han assolit els objectius esmentats.

El disseny de les diferents aules es farà tenint en compte les necessitats dels empresaris i treballadors. Com que aquestes necessitats són diferents per cada persona, s’utilitzaran materials i espais que es puguin adaptar a les diferents necessitats. Es facilitaran materials només per l’alumne i també interactius:

• Pàgines de text.• Pàgines web.• Vincles web (incloent material en el lloc Moodle).Una vista a un dels directoris del curs.• Una etiqueta que mostri qualsevol text o imatge.• Tasques (pujar arxius per tal que el professor els revisi)• Consulta (una pregunta senzilla).• Diari (un diari en línia).• Lliçons.• Qüestionaris (un test en línia).• Enquestes (amb resultats disponibles per al professor i/o els estudiants).

S’haurien de preveure les següents aplicacions, sempre en funció de les necessitats:• Un tauler del professor, on aquest publica comunicats als alumnes.• Fòrum, on els alumnes poden fer aportacions sobre qualsevol tema.• Espai de debat, per a opinar i discutir sobre qualsevol qüestió plantejada.• Xat, per tal de conversar per escrit a temps real.• Espai per a lliurar treballs i exercicis i on el professor donarà la nota dels diferents exercicis amb una petita nota de correcció si cal.• Pla d’estudis de les diferents assignatures i objectius a assolir• Documents als que l’alumne podrà accedir mitjançant enllaços.• Materials. Documents o enllaços que han d’estar a l’abast dels estudiants i que permetran treballar seguint el constructivisme social o el connectivisme.• Wiki per la realització dels treballs en grup• Tallers de treball col·laboratiu entre grups• Calendari on es mostraran les feines del curs, les dels grups i les de l’alumne amb diferents colors segons la categoria.

Pàg - 10

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

Al començament es dissenyaran i organitzaran els materials pels cursos de:• Utilització del Word i l’excel per la gestió de l’empresa,• L’accés i les macros per la gestió de l’empresa,• Google Apps una opció per l’empresari,• les xarxes socials, beneficis per l’empresa,• gestió de l’empresa en temps de crisi.• La comunicació de l’empresa, una bona estratègia.

A més dels que ja s’estan realitzant:Tallers de comerç, turisme i habilitats directives que són una iniciativa de la Cambra de

Comerç, Indústria i Navegació de Girona amb la col·laboració d’associacions de comerciants, d’hostaleria i turisme i institucions locals de les comarques gironines. Nascudes per a donar resposta a les necessitats formatives detectades, estan dissenyades amb un format participatiu i on l’alumne pugui resoldre dubtes i adquirir coneixements sobre la matèria d’una manera activa:

• Millora en la gestió del comerç: model 9x9.• Les habilitats directives en el món empresarial.• Creació del Pla de màrqueting a mida per a l’empresa.• Claus per activar el desenvolupament per a PIMES.• Costos d’oportunitats en les decisions empresarials.• Gestió de les persones a la PIME.

Cursos de Comerç Internacional: L’Àrea de Comerç Exterior ofereix cursos de temàtica específica per a la formació del personal responsable dels departaments de comerç internacional. També proposa seminaris tècnics per assegurar l’actualització permanent de coneixements en matèries clau per al funcionament de les empreses. Aquests curs es convoquen els següents:

• Gestió administrativa del comerç internacional. • Màrqueting internacional.• Gestió duanera i fiscal d'exportacions i expedicions. • Gestió duanera i fiscal d'importacions i introduccions. • Estratègia internacional per a PIMES.

Amb el temps, s’aniran afegint cursos segons les demandes i les necessitats detectades.

El desenvolupament es realitzarà tenint en compte tot allò que s’ha determinat a l’anàlisi i disseny, s’han de produir els materials i els espais previstos a les aules i els mitjans per controlar que tot funcioni de manera intuïtiva, clara i eficient.

Es realitzaran els espais amb les seves eines i materials. Es desenvoluparà l’aula amb un màxim de 20 alumnes. També es mirarà que hi hagi interacció entre professor i alumnes i entre els mateixos alumnes creant atmosferes creatives i innovadores on els alumnes puguin treballar construint el seu propi coneixement.

Els materials, que seran estandaritzats, s’elaboraran a partir d’experiències de l’entorn de l’estudiant i s’aniran adaptant a les diferents necessitats.

En la implementació, les aules són posades efectivament a l’abast dels seus usuaris, els quals també han de ser convenientment instruïts sobre el funcionament i les normes que el regeixen.

Els alumnes lliuraran treballs i exercicis directament al professor corresponent, així com l’avaluació mútua entre diferents grups d’alumnes i la realització d’enquestes (amb resultats disponibles per al professor i/o els estudiants).

Es faran avaluacions sumatives i formatives. S’anirà comprovant que tot funcioni segons el disseny, que funcioni correctament i es valorarà si hi ha algun altre sistema més efectiu que el dissenyat fins el moment.

Pàg - 11

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

Dins de les aules dels alumnes trobarem l’aula de tutoria:

Es realitzarà l’anàlisi tenint en compte que cada alumne tindrà un espai propi, amb característiques similars a les d’una aula. En aquest espai, un tutor ajudarà i orientarà l’alumne, sobretot en els primers moments del curs, estant sempre disponible per atendre qualsevol qüestió plantejada.

El disseny serà semblant al de les aules de les assignatures disposant de les següents aplicacions:• Un tauler del tutor, on aquest publica comunicats als alumnes.• Fòrum, on els alumnes poden fer aportacions sobre qualsevol tema.• Espai per a lliurar missatges personals directament al correu del tutor.• Materials. Documents o enllaços que han d’estar a l’abast dels estudiants, dins dels quals l’alumne trobarà ajuda per poder treballar amb la plataforma d’una manera eficient.

Es desenvoluparà de manera similar a les altres aules.

La implementació serà igual que en la resta de les aules.

L’avaluació es farà tenint en compte que el tutor ha d’estar sempre disponible per a l’alumne, ha de conèixer perfectament les característiques dels estudis i les circumstàncies de cada alumne. En aquest cas, més que mai, cal una avaluació permanent i des del primer moment i com a tutor és essencial per conèixer la qualitat i l’efectivitat de tot el procés.

Durant l’elaboració de la plataforma es mirarà dos cops per setmana si es segueix el disseny, si funciona tant l’espai com les eines i materials correctament o si hi ha possibles millores. Durant la implementació es farà l’avaluació formativa amb la plataforma ja en funcionament.

Aula professors

Un cop vistes les necessitats dels usuaris, s’utilitzarà un gestor CMS que permetrà al professor:

- tenir accés a la informació sobre els estudiants del curs.

El professor pot veure l’activitat de tots el participants del curs. Els alumnes al inici del curs creen un perfil personal que pot incloure una foto; això ajuda a establir relacions socials dins de la comunitat d’aprenentatge.

- tenir capacitat per a realitzar grups d´alumnes.

L’assignació dels alumnes a un grup es molt normal dins de les teories del cognotivisme i el constructivisme. El programa Moodle permet al professor del curs crear fàcilment categories del grup, i com els seus membres es relacionaran amb la resta de grups i amb la resta de activitats.

- aplicar diverses escales en les qualificacions dels alumnes.

Els professors compten amb escales per mesurar i qualificar els fòrums, tarees, debats. Les escales estàndard poden assignar un valor de 1 fins al 100% en cada activitat o be escales a mesura de les necessitats que li permeten així valorar les diverses activitats del curs.

Moodle disposa de l’opció de qualificacions que visualitza totes les qualificacions dels fòrums, tarees, qüestionaris, lliçons, i tallers. L’escala de qualificació aplicada a una activitat d’aprenentatge es mostra junt al total acumulat en una sola pàgina.

- fer el seguiment i els registres dels accessos dels usuaris.

El registre permet comprovar si s’ha tingut accés als recursos del curs i quan, a més a més de l’activitat detallada de l’alumnat.

- poder pujar arxius externs per a l’ús dins del curs

Tots els recursos del curs estan localitzats dins de l’àrea dels arxius de Moodle. En tot moment el professor pot incloure nous continguts relacionades amb l’activitat.

Pàg - 12

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

- utilitzar una clau d’accés.

Els professors poden exigir una paraula clau per que l’alumne puga inscriure’s a un curs. Això permet gestionar qui pot o no inscriure’s a un curs determinat.

- també es podran realitzar altres gestions com:

L’ús d’un calendari on apareixen els dies més importants per a l’alumne i el professor del grup. Els esdeveniments poden diferenciar-se en categories:

• esdeveniments globals que afecten a tots el grups. • esdeveniments del curs que fixa el professor • esdeveniments d’un grup que únicament visualitza els membres del grup. • esdeveniments personals de l’alumne.

Posseeix alarmes de colors per categories a la fi d’avisar l’alumne.

Hi haurà una avaluació, des del començament, per comprovar que es segueixen els punts establerts en les necessitats i el disseny, que tot funciona correctament i per veure si hi ha alguna altra eina que funcioni millor que les del moment.

Sala professors

La sala de professors és l’espai de la plataforma on els professors no només poden trobar el seu material (classificat i estandaritzat), sinó que també poden compartir opinions, idees, materials... amb d’altres professors, on poden trobar programes pel seu treball i on poden trobar els cursos inicials i els de formació contínua.

L’anàlisi de necessitats és un punt molt important i que s’ha de fer tenint en compte l’opinió dels professors, les necessitats dels alumnes i els objectius del centre.

També s’estudiaran les necessitats de formació dels professors de manera que hi pugui haver una formació contínua

La sala de professors es dissenyarà diferenciant les eines en grups com:

eines per a la comunicació, síncrona (Xat) i asíncrona (fòrum), tant per comentar aspectes de la formació com per avisar sobre esdeveniments, informacions o reunions importants o per a reunions virtuals.

bases de dades amb materials estandarditzats, articles i revistes d’interès pels professors, estudis de la cambra que puguin ser d’interès pels professors, programes...

• Hi haurà un espai de gestió de documents i enllaços: publicació de documents i arxius accessibles per els usuaris; creació de directoris i subdirectoris per reunir arxius; creació d’hiperenllaços i creació de les seves pròpies pàgines HTML.• Desenvolupament del camí d’aprenentatge: creació completa de seqüències d’activitats d’aprenentatge; desenvolupar posant junts els mòduls que consten en els documents exercicis o continguts importats SCORM; estimular els estudiants a llegir els documents completant els exercicis i seguint el seu aprenentatge.• Crear exercicis on line: creació d’exercicis amb una llista de preguntes, elaboració de diferents tipus de preguntes; seguir els resultats dels usuaris.

cursos amb els seus materials per a la seva formació inicial i per la millora contínua.• Presentar: tasques i wiki: posar o publicar arxius que puguin tenir interès per altres membres del curs; presentar una tasca al director del curs; elaborar o completar una tasca des del cas d’un document únic; guanyar eficiència i temps en un grup e treball.• Cursos inicials i de formació contínua per què els professors puguin posar-se al dia i aprendre noves eines per l'ensenyament.

Pàg - 13

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

eines per la planificació dels cursos• Coordinar un grup de treball: creació de diferents grups d’usuaris matriculats en el curs; defineix els diferents escenaris de matrícula; proporciona eines pròpies a cada grup; facilita la col·laboració entre usuaris durant el treball en grup.• Organitzar: agenda i anuncis: afegir activitats en el calendari del curs; mostrar el calendari complert visualitzant les activitats de tots els cursos, adjuntar a una activitat un link a altres eines del curs o a un recurs existent; escriure un anunci que pugui ser visualitzat a la pàgina d’inici del curs; enviar un anunci per e-mail a un usuari o grup d’usuaris.

Eines per l’avaluació de l’espai• Supervisar: usuaris i estadístiques: seguir l’accés a la plataforma; seguir les eines que es fan servir; supervisar la progressió dels usuaris.

Es desenvoluparan els cursos, es posaran a disposició dels professors les diferents eines de comunicació i les bases de dades de manera que siguin fàcils d’utilitzar. En tot moment hi haurà un servei d’ajuda que permetrà la consulta per part del docent.

Els professors seran els primers en utilitzar la plataforma ja que abans de començar a formar els empresaris se’ls exigirà que facin un curs de formació inicial. Seran ells mateixos, en aquests curs els que implementaran la sala de professors amb totes les seves eines.

L’avaluació serà, tant sumativa (dos cops la setmana) com formativa (en la implementació), i durant tot el procés. Aquesta avaluació permetrà no només corregir possibles deficiències sinó que a més permetrà incorporar eines que fins el moment no s’utilitzaven per permetre la millora contínua.

Secretaria

Durant l’anàlisi caldrà determinar les necessitats generades pel curs i estimar les que poden requerir els alumnes en la seva relació amb l’administració educativa.

El disseny es farà segons allò que s’hagi determinat en l’anàlisi, es dissenyarà l’espai de secretaria amb els següents elements bàsics:

• Matriculació. • Plans d’estudi. • Expedient dels alumnes. • Tràmits administratius. • Informació general sobre el funcionament dels cursos i calendaris.• Servei d’atenció als alumnes i professors.

Es desenvoluparà habilitant els elements necessaris tant per a possibilitar la matriculació dels alumnes, així com per elaborar les informacions pertinents de cada apartat. El servei d’informació ha d’estar a punt per atendre qualsevol consulta.

La implementació haurà de donar-se abans que en qualsevol altra espai de la plataforma, la secretaria ha d’estar operativa i permetre la matriculació dels alumnes, indicant clarament les dates d’inici dels cursos. També des del primer moment, el servei d’atenció ha d’estar plenament operatiu.

L’avaluació es farà tenint en compte que la secretaria és una àrea fonamental per al bon funcionament del curs, sobretot pel que fa al procés de matriculació. Igualment, el servei d’informació ha d’estar a punt per atendre sempre qualsevol dubte o problema de caire administratiu. L’alumne mai ha de sentir-se sol més enllà de les qüestions estrictament docents, que han atendre professors i tutor. El seguiment d’aquests serveis ha de ser constant.

Pàg - 14

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

Biblioteca

Es farà una anàlisi detallada de les necessitats tant dels alumnes com dels professors per a què:• els serveis s’adaptin a les necessitats d’informació, formació i lectura dels usuaris• els serveis ajudin a desenvolupar la política de la institució• els usuaris puguin accedir als materials sense cap tipus de problema• hi hagi el màxim d’eficiència possible.

L’estudi de necessitats i els objectius marcats seran els que ens faran decidir sobre els serveis de la biblioteca, els quals marcaran l’equip, tant personal com tecnològic, necessari per gestionar aquests serveis.

Els diferents serveis tindran un sistema de suport, que el duran a terme els dos administratius que s’han esmentat a l’apartat de notícies, que no només l’ajudaran a trobar la informació o programes que busca sinó que també l’ajudaran a intervenir en el procés o bé aportant informació, o bé valorant-los. Aquest suport podrà ser tant amb cursos o tallers per aprendre a utilitzar les bases de dades, buscar documents, escriure comentaris, fer valoracions; com també amb personal que ajudarà l’estudiant, via internet; o també amb un llistat de les preguntes més freqüents.

A l’hora de dissenyar la biblioteca es tindrà en compte l’anàlisi realitzada i els resultats de les avaluacions realitzades.

Els serveis que s’oferiran seran on line, però els usuaris no obtindran simplement informació sinó que també podran:

• Crear continguts en webs o blogs• Compartir objectes digitals i aportar comentaris sobre els objectes digitals compartits• Valorar documents

La gestió de la biblioteca es farà amb cura de no col·lapsar el servei i de proveir-la d’un fons interessant i útil, alhora que canviant i amb sensibilitat cap a les noves tecnologies i les novetats del sector.

Per aquests objectius la idea que es proposa és proporcionar enllaços a documentació on-line que el propi interessat podrà gestionar de manera que el treball en la biblioteca li proporcioni alhora destresa i competències en la cerca i connexió de la informació.

El fons es proveirà de dos tipus de macrogrups informatius:

1- Les bases de dades escollides per ser considerades interessants per: economia i empresa

Business Source EliteEconlitEmerald Management Xtra 111Factiva-ReutersHospitality & TourismRegional Business News

TecnologiaAssociation for Computing Machinery (ACM)Computer SourceGale Virtual Reference LibraryICYT - Ciencia y Tecnología (CSIC)Lecture Notes in Computer Science (LNCS)ScienceDirect - SciVerse

altres que es creguin convenients en el seu moment.

Pàg - 15

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

2- Els repositoris. Seran treballs interessants i informació rellevant per els cursos que s’ofereixen en la plataforma:

Repositori institucional de la UOCRepositori web 2.0Repositori Merlot

3- Enllaços amb biblioteques presencials.Biblioteca Pública de GironaBiblioteca de la Universitat de GironaBiblioteca de Catalunya

També trobarem els estudis i projectes de la Cambra de Girona.

A la biblioteca també es podran trobar programes gratuïts que poden ser d’interès tant pels empresaris com pels usuaris de la plataforma. Per què els usuaris ho puguin trobar fàcilment, hi haurà una base de dades estandarditzada on també es trobaran els comentaris dels usuaris sobre el programa o la puntuació donada per aquests.

Es dissenyaran cursos i tallers que ajudin els usuaris a buscar informació en les diferents bases de dades; a utilitzar els programes gratuïts; a fer comentaris sobre els materials i a puntuar-los. Un altre tipus de suport tècnic serà l’ajuda a la que l’estudiant podrà accedir en qualsevol moment i amb la que s’orientarà l’estudiant de manera telemàtica i el llistat de preguntes freqüents.

Es realitzaran les bases de dades dels materials i els programes. Aquesta base de dades haurà d’estar preparada per afegir els comentaris i puntuacions donades pels usuaris i també permetrà a l’usuari entrar en diferents blogs on es parla dels materials o programes.

Hi haurà links per connectar-se als diferents blogs que l’usuari trobarà a una base de dades on també podrà fer comentaris, podrà aportar nous materials, i també podrà puntuar el material consultat.

També es desenvoluparan els cursos i tallers per poder utilitzar les bases de dades d’una manera més eficient, per fer comentaris, per valorar o per intervenir en un bloc.

Durant tot el desenvolupament s’ha de donar prioritat tant a la gestió dels recursos com a la seva planificació.

Per implementar la biblioteca es permetrà l’entrada dels empresaris abans de començar cursos. S’aniran avaluant la resposta dels usuaris, les possibles falles i les possibles millores per poder-la posar en funcionament a la plataforma.

Des del nostre punt de vista la configuració i actualització de la biblioteca és un pas més dins de la configuració de la plataforma i tindrà el seu encarregat de manteniment , de gestió i de avaluació dins la plantilla que ha creat la plataforma, ja que seran tasques esporàdiques i puntuals. En quant al suport s’utilitzarà el mateix personal que el de la plataforma.

L’avaluació no només es farà a partir de la recollida de dades d’estadístiques d’utilització o d’enquestes als usuaris sinó també a partir de la consulta tant a professors com a alumnes dels diferents cursos, dels objectius de la plataforma i de la cerca de recursos interessants. Per altra banda, també hi haurà una bústia de suggeriments per què l’usuari pugui suggerir possibles millores.

Per tant, l’avaluació, que s’anirà fent des del mateix anàlisi i durant tot el procés, serà de dos tipus: la sumatòria (dos cops la setmana) i la formativa (a la implementació) amb la finalitat de què els serveis s’adaptin constantment a les necessitats dels usuaris.

A partir de les dades obtingudes es faran els plans de millora.

Pàg - 16

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

Llistat alumnes

S’analitzaran tant les necessitats de la cambra com les dels professors i les dels alumnes.

Es posarà a dalt i mà esquerra la fotografia, la costat el nom i cognoms de l’usuari (alumne com professor), a sota l’empresa on treballa i especialitat i a sota el correu o correus electrònics i la pàgina web de l’empresa.

Nom i cognomsempresaespecialitatcorreu electrònicweb de l’empresa

estudisinteressos/aficions

blog personal

Es farà el perfil de l’usuari i es realitzarà una base de dades per què els diferents usuaris puguin buscar persones o bé pel nom, o per la professió o pel tipus d’empresa...

S’implementarà amb els professors mentre estiguin fent el curs inicial.

S’avaluarà des de l’anàlisi i durant tot el procés, de manera sumativa (dos cops la setmana) i formativa (a la implementació). Es tindran en compte tant les visites dels usuaris, com les opinions d’aquests mitjançant enquestes o suggeriments dels usuaris com les eines que vagin apareixent.

Ajuda

Trobarem com a fitxers adjunts ajudes semblants a petits tutorials específics per a la plataforma

1. Tutorial sobre l'ús de grups i agrupaments en Moodle (Grups)2. Tutorial sobre l'ús de grups i agrupaments en Moodle (Agrupaments)3. Tutorial sobre l'ús de qualificacions4. Tutorial sobre retroalimentació5. Tutorial sobre la consulta de l'activitat dels alumnes6. Tutorial sobre inserció de vídeos en un curs7. Tutorial sobre la creació de vídeo tutorials8. Tutorial sobre la publicació d'arxius9. Tutorial sobre l'ús de tasques

Cada tutorial enllaça mitjançant un hipervíncul al tutorial desitjat on s’explica detalladament les finalitats i usos, a més de eixamples explicatius.

També hi haurà una ajuda per xat, una bústia de suggeriments i un faq

L’avaluació es farà sobretot a partir de les enquestes als alumnes i tenint en compte les necessitats dels alumnes.

Pàg - 17

foto

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

Proposta tècnica

MOODLE, Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, és un paquet de software, LMS (learning management system) per a la creació de cursos virtuals, un software lliure, open source, basat en mòduls i que pot funcionar en qualsevol ordinador.

El seu disseny i idees es basen en el constructivisme social, on el coneixement té lloc a la ment de l’estudiant mitjançant l’aprenentatge col·laboratiu. El professor crea un ambient centrat en l’estudiant on aquest utilitzant les seves habilitats i els seus coneixements ja adquirits construeix el coneixement interactuant amb el medi.

És per això que hem escollit moodle com a plataforma ja que ens permetrà que els diferents usuaris puguin prendre part en el seu aprenentatge a partir de situacions centrades en les seves necessitats. El professor guiarà l’alumne en aquests procés d’aprenentatge per a què pugui utilitzar no només els seus coneixements i habilitats sinó també la interacció amb el medi i amb la resta de companys.

A la plataforma s’accedirà amb l’e-mail. Els diferents usuaris tindran un únic accés, encara que pot haver-hi algun usuari amb diferents tipus d’accés. Es crearan els diferents apartats els quals es podran personalitzar tenint en compte les característiques del centre, dels estudis i de l’estudiant. Per a fer-ho s’utilitzaran diferent tipus de mòduls:

• feines• consulta (per votacions dels materials de la biblioteca)• fòrum• recursos• enquesta• wiki (pel treball col·laboratiu)• de base de dades (per la biblioteca els alumnes també podran afegir materials i també podran

fer comentaris i votacions sobre aquests).• Tutorials per l’ajuda

Tant l’estructura com els mòduls podran anar modificant-se segons les avaluacions realitzades.

Cronograma del procés d´execució.

Pàg - 18

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

Annexos.Annex 1: Pressupost

Pàg - 19

Estudi d’implantació d’e-learning 5.tic5.tica la cambra de comerç de girona

Durant el primer any es calcula unes pèrdues al voltant del 3.400 € degut a l’escassa introducció dels cursos dins de les empreses per a començar a augmentar els ingressos a partir del segon any entorn al 41% i el tercer any entorn al 16%, en previsió de una reducció de la demanda com a conseqüència del tancament d’empreses o reducció de despeses en formació.

L’estudi demostra la viabilitat del projecte i la seva rendibilitat econòmica amb un VAN positiu de 4.082 € i un TIR del 6% superior a l’estimat en un 4%.

També es demostra l’escalabilitat del projecte doncs els costos no augmenten significativament a l’augmentar el nombre d’alumnes.

Pàg - 20

Annex 2: Esquema plataforma

Pàg - 21