Salut. Desprأ©s diners. - Escola del Treball 2018-05-01آ  Salut, ecologia, economأ­a i...

download Salut. Desprأ©s diners. - Escola del Treball 2018-05-01آ  Salut, ecologia, economأ­a i treball. Racأ³

of 60

 • date post

  16-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Salut. Desprأ©s diners. - Escola del Treball 2018-05-01آ  Salut, ecologia, economأ­a i...

 • 2

  Salut. Després diners.

  Davant el context social i econòmic que ens toca viure

  avui, on dia rere dia “savis economistes i polítics des-

  interessats” ens diuen i imposen maneres amb les

  quals se suposa que hem de sortir de la crisi, hem

  volgut prendre com a tema central per la nostra revis-

  ta, la salut. La salut vista des de dos dels seus pilars:

  l’exercici físic i la nutrició.

  La OMS considera que les malalties cròni-

  ques són responsables del 60% de totes

  les morts al 2005. Els factors de risc més

  importants per les malalties cròniques

  inclouen: hipertensió, elevat nivell de co-

  lesterol, ingesta inadequada de fruites i

  verdures, sobrepès i obesitat i l’ús del ta-

  bac. Cinc d’aquests factors estan relacio-

  nats amb l’activitat física i el règim ali-

  mentari. En total els grans factors de risc

  són responsables d’aproximadament el 80% de les

  malalties cardiovasculars i atacs fulminants.

  L’activitat física té grans beneficis per a tots els grups

  d’edat. Per a nens i joves l’activitat física consisteix en

  jocs, activitats de lleure, educació física o exercicis

  programats, que es poden donar a l’escola, a l’entorn

  familiar o activitats comunitàries.

  A aquest sector d’edat l’activitat física aporta millora

  de les funcions respiratòries, de l’aparell cardiovascu-

  lar, pèrdua de pes, millora de la coordinació i de l’e-

  quilibri i millor socialització.

  En persones adultes també és important ja que l’acti-

  vitat física redueix el risc d’hipertensió, cardiopatia

  coronària, accident cerebrovascular, diabetis, càncer

  de mama i de colon, depressió i caigudes, millora la

  salut òssia i funcional i és un determinant clau per la

  despesa energètica i per tant, és fonamental per a

  l’equilibri calòric i control de pes.

  Tanmateix convindria no confondre activitat física

  amb exercici físic. Mentre que l’exercici físic es pot

  definir com un determinat grup de moviments prèvia-

  ment programats, l’activitat física és un concepte més

  ampli que inclou l’activitat a la vida diària. Un exem-

  ple d’activitat física podria ser caminar en comptes de

  prendre l’autobús, la qual cosa ens activaria el siste-

  ma cardiorespiratori amb tots els beneficis que això

  comporta. O bé, pujar escales en lloc d’utilitzar l’ as-

  censor, la qual cosa reforçaria la nostra musculatura.

  Donat que l’activitat física ocupa el tema central de la

  revista no ens hem estat de res i hem volgut saber

  com viuen la seva afició esportistes del més alt nivell.

  D’aquesta manera els nostres alumnes

  han entrevistat Jackson Quiñónez, Kili-

  an Jornet, Eva Ledesma i Juanjo Garra.

  Tampoc volíem deixar passar l’op-

  ortunitat de donar uns consells sobre

  dietètica i sobre un problema molt estès

  que és la celiaquia.

  En un altre aspecte, aquest és el darrer

  curs que l’Escola del Treball imparteix

  ESO i Batxillerat per passar a centrar-se

  només en cicles formatius. Això suposa que molts

  professors i professores de l’escola han de marxar a

  altres centres. La vida continua i darrera queden les

  vivències viscudes per cadascun dels integrants d’aq-

  questa comunitat. Moments bons i de vegades no tan

  bons, però sobretot el sentiment d’haver portat a ter-

  me una tasca difícil, però gratificant, com és la de

  formar persones, els nostres alumnes. Si bé, aquesta

  tasca nostra ha estat potser més difícil que en altres

  centres donades les circumstàncies que ens han en-

  voltat, això també fa que els resultats obtinguts si-

  guin més satisfactoris. Dins de cadascun de nosaltres

  ens hem de sentir complaguts i orgullosos per la fei-

  na feta i pels resultats que se’n deriven. Ara nous sen-

  ders ens esperen. Sort!

  I per suposat, gràcies a tots els que heu participat en

  l’elaboració d’aquesta revista!

  Josep M Calucho

  Coordinador Revista

 • Pi i Margall, 51 3

  E Q

  U IP

  R ed

  ac ci

  ó:

  E st

  he r

  G on

  zá le

  z, M

  er cè

  C iu

  ta t,

  C ar

  m e

  G ai

  rí , J

  os ep

  M C

  al uc

  ho .

  C or

  re cc

  ió :

  C ar

  m e

  G ai

  rí i

  E st

  he r

  G on

  zá le

  z

  P or

  ta da

  : C

  ar m

  e G

  ai rí

  M aq

  ue ta

  ci ó:

  Jo

  se p

  M C

  al uc

  ho i

  C ar

  m e

  G ai

  rí . C

  ol ·la

  bo ra

  ci ó:

  J or

  di T

  re pa

  t

  C O

  L· LA

  B O

  R E

  N :

  P ro

  fe ss

  or s:

  A

  nn a

  A rd

  ia ca

  , T in

  a B

  añ as

  co , N

  eu s

  C au

  fa pé

  , M er

  ce de

  s R

  ed on

  do , C

  am il

  B us

  ta m

  en te

  , N eu

  s B

  ra vo

  , M ar

  ia R

  os , N

  úr ia

  M ar

  tín ez

  A lu

  m ne

  s:

  Is ab

  el la

  A rr

  ae s,

  Á ng

  el a

  G óm

  ez ,

  N aj

  ib B

  ed dy

  , B

  er na

  rd o

  R ib

  ei ro

  , A

  ye le

  n O

  be lle

  iro ,

  T re

  is y

  D ilo

  ne ,

  Y ou

  ce ff

  B ou

  lh an

  i, T

  ou fik

  a B

  el ha

  f, C

  es ar

  R od

  rí gu

  ez ,

  Y ue

  Y an

  g, M

  oh am

  ed B

  ou la

  yo un

  e, K

  am al

  K au

  r, M

  ig ue

  l P ér

  ez ,

  M au

  ric io

  D a

  S ilv

  a, M

  ar ia

  m u

  K ab

  ba ,

  E lm

  a N

  e- zi

  c, M

  er ie

  m e

  O uk

  ad ir,

  J ar

  re h

  Ja ite

  h, S

  an ti

  X uc

  là , D

  an O

  ni so

  r, D

  ar ie

  n A

  ba st

  o. A

  lu m

  ne s

  d’ E

  so 4

  B

  E D

  IT A

  : A rt

  s G

  rà fiq

  ue s

  B ob

  al à.

  P ag

  ès E

  di to

  rs .

  D ip

  òs it

  Le ga

  l L -5

  24 -1

  99 6

  IS S

  N 2

  01 4-

  54 89

  Aprèn més 8 L’altra cara de la Història de l’art Le Judo ou la voie de la souplesse Sortida a Àger Dia Mundial de l’Aigua Las heridas de la guerra en Bosnia 17 años después Setmana europea de prevenció de residus El senyor dels anells, una història i un paisatge

  Breus 5

  Moda 55 Los 7 pecados capilares Salut, ecologia, economía i treball.

  Racó dels llibres 57 Laura a la ciutat dels sants Recomanem

  El món des de l’escola 20 Germany-Lleida Exchange Setmana de les llengues estrangeres L’institut obté el reconeixement a l’excellència educativa Trip to Sofia

  Affairs interns 25 Todos somos humanos Romeo & Juliet. Theatre in English Sant Jordi Projecte EJE La Escola del Treball vuelve a sus raíces Vivències a l’escola Servei de mediació i convivencia Escola del Treball David Vivanco: English through dancing

  Batega el cor 37 Entrevista a Kilian Jornet Eva Ledesma: Nadar, pedalar i córrer De l’aula al camp base Jackson Quiñónez: sobrevolando la valla

  Nutrició 50 I tu, què menges? La celiaquía Recipes of Open your Fridge. “Typical dishes”

 • 4

  Resulta difícil resumir, en po- ques paraules, més de trenta- cinc anys de docència, especial- ment si en aquest temps la teva vida professional ha estat intensa i vocacional: records, vivències, sentiments ... No cal dir que la professió d’enseny- ant comporta, en moltes ocasi- ons, dificultats quotidianes, d’aula, a més de les provi- nents dels continuats canvis dels diferents Departaments d’Educació-Ensenyament. Ara bé, després de tant temps i a les portes de la jubilació les coses es comencen a veure de manera diferent. Les situacions tenses deixen pas a records entranyables especialment els referents a l’alumnat i al pro- fessorat amb qui h