Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una...

1

Transcript of Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una...

Page 1: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

 

1. CAMPDORÀ 

                  Del Ter a les Gavarres 

 

1.1 Dades i objecte 

Objecte 

Relligar una façana fluvial accessible amb les Gavarres 

Fer una gestió diferenciada que propiciï una major apropiació ciutadana, diversitat de paisatge i prevenció d’ 

incendis 

Revelar el patrimoni paisatgístic i etnogràfic del Pla i la muntanya de Campdorà 

Conformar una xarxa de camins que convidi a la descoberta del Ter i patrimoni de Campdorà 

Identificar les portes i enllaços entre el parc fluvial del Ter amb nuclis i Gavarres 

 

 

 

   21 Ha bucle  

          27.9 Km camins   

          7h 40’ a peu / 1h 40’ en bicicleta  

   Desnivell:  146m  

Page 2: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

 

1.2 Estratègia.  

‐  Grans eixos connectors  

 

Reclamar la totalitat de la façana fluvial del Ter per l’accés, a través d’una gestió pública i diferenciada. 

Permetre un bucle montà  reforçant  el  caràcter públic del  camí per Tramunt de baix que  enllaça  amb Pont 

Major. 

En  aquest  bucle  el  riu  Ter  es  el  gran  eix  connector  que  permetria  caminar  per  les  ribes  del  Ter  i  enllaçar 

Campdorà amb el centre de la ciutat de Girona d’una forma directe i per la natura, al mateix temps es apte per 

a tots els públics al tractar‐se d’una zona totalment planera.   

La façana fluvial del Ter conforma un parc Naturbà , el Parc fluvial del Pla de Campdorà, que posa èmfasi en la 

recuperació i continuïtat dels marges fluvials del Ter. 

 

 

 

Page 3: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

 

‐         Recosit (enllaços estratègics)  

 

 

Recosir, mitjançant projectes, enllaços que són estratègics i avui inviables. Tant per la connectivitat ciutadana 

com ecològica. 

L’enllaç  estratègic  principal  per  tal  de  no  perdre  la  continuïtat  d’aquest  gran  eix  connector  es  troba  a  la 

depuradora de Campdorà, que es situa al marge del riu Ter i en aquest tram actualment no es pot passar. Per 

poder tancar l’itinerari i seguir el camí vora el Ter s’ha d’obrir un camí en aquest tram, des de la sèquia Vinyals 

en direcció Nord cap a la Font Picant. 

       Un altre dels enllaços estratègics és la millora dels accessos del Torrent de Can Punxa i Riera de Can Camaret al 

seu encreuament amb  la via del tren, actualment es creua  la via del tren per uns passos sota  la via de forma 

bastant precària. I aquest és el punt que connecta Pont Major amb la muntanya de Can Ribes i Can Massolet. 

 

 

 

Page 4: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

‐ Camins principals i portes 

 

 

Revelar el patrimoni a peu i bicicleta tot millorant‐ne els espais d’estada, portes i enllaços. 

       El criteri és sempre obrir camins alternatius a les voreres passant per espais de vora 

       Descobrir el patrimoni a peu.  

 

        El camí principal  recorre  la plana  fluvial  resseguint el Ter per Pont Major  fins arribar al Pla de Campdorà on 

entra cap a  l’interior atravessant  la plana agrícola per enfilar‐se cap a  la muntanya, d’aquí continua pel nucli 

antic de Campdorà passant pel Castell  i  l’Església  i baixa per  la riera de Can Camaret per tornar altre cop a la 

plana fluvial. 

       Es proposen també alguns itineraris secundaris per descobrir la zona del Torrent de Jonquers i per arribar fins 

dalt la muntanya d’en Massolet.  

 

        

Page 5: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

1.3 Postals. Valors patrimonials / Socials / Simbòlics 

D’acord  amb  les  converses  realitzades  amb  la  Federació  d’Associacions  de  Veïns  de Girona,  d’altres 

coneixedors de la ciutat i treball de camp hem identificat com a elements singulars i principals miradors 

del bucle les següents postals: 

 

      Patrimoni arquitectònic / vestigis 

     

Sèquia Vinyals            Font Picant 

    

  Resclosa de Can Torres  

       

Patrimoni paisatgístic 

         

      Camí del Ter al seu pas per la depuradora entre deveses 

 

Page 6: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

1.4 Parcs Naturbans 

 

En aquest bucle s’identifica 1 parc naturbà a la façana fluvial del Ter , el Parc fluvial del Pla de Campdorà, 

que vol recuperar la continuïtat pels marges del Ter i posar en valor el patrimoni de proximitat.   

 

1.5  Resum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperació dels marges fluvials del Ter al Pla de Campdorà 

Continuïtat eix fluvial Girona ‐ Celrà 

Reptes 

∙  Per  tancar  el  bucle  cal  fer  tràmits  i  urbanístics  i  gestió  de  propietats  en  el  tram  de  la 

depuradora, i posar a disposició pública sòl privat . 

∙  Continuïtat eix fluvial fins a Celrà 

      Oportunitats 

∙  El desencadenament del tram per les ribes del Ter contribueix a tancar  l’Eix territorial Ruta 

del Ter Pirineus‐Costa Brava 

Page 7: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

 

2. DEVESES DEL PONT 

 

2.1 Dades i objecte  

  

Objecte 

Connectar la façana fluvial tan seguint el ‘Canal d’en Cases’ com el Ter en un Parc fluvial del Pont 

Fer una gestió diferenciada que propiciï una major apropiació ciutadana, diversitat de paisatge 

Revelar el patrimoni paisatgístic i etnogràfic de les Deveses del Pont 

Conformar una xarxa de camins al llarg del Ter i que relligui amb Gavarres 

Identificar les portes i enllaços entre el Parc Fluvial, barri i Gavarres 

 

Camí totalment planer, apte per a tots els públics que passa per Pont Major, seguint el Canal de l’Aurora, i junt 

amb Campdorà és un dels pocs  trams del municipi de Girona en el qual no es pot passar pel marge fluvial del 

Ter.  

El  camí  principal  transcorre  per  àmbit  fluvial  amb  vegetació  de  ribera,  plantacions  forestals  de  pollancres 

(Deveses dels Salesians) i prats humits.  

Aquest tram permetria la continuïtat pel marge fluvial de la Ruta del Ter a escala del territori català , i permet a 

nivell local connectar Pont major i Campdorà amb el centre de Girona 

 

 

 

   45 Ha bucle  

          13,4 Km camins   

         3h 40’ a peu / 54’ en bicicleta  

Page 8: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

 

2.2 Estratègia.  

‐ Grans eixos connectors  

 

 

Reclamar la continuïtat de pas al llarg del Canal d’en Cases. 

Custodiar un pas resseguint la vora del Ter per les Deveses dels Salesians 

Garantir l’enllaç amb Campdorà donant continuitat al camí del Ter sota el Pont de l’aigua 

 

El gran eix connector en aquest cas és el mateix que en Campdorà, el riu Ter,   que permetria caminar per  les 

ribes del Ter i, a través de Pont Major, connectar Campdorà amb el centre de la ciutat de Girona d’una forma 

directe i per la natura, i enllaçar també direcció nord cap a Celrà, al mateix temps es apte per a tots els públics 

al tractar‐se d’una zona totalment planera.  

S’identifica un Parc Naturbà , el Parc de les Deveses del Pont, en aquest cas també es centra en la recuperació i 

continuitat dels marges fluvials del Ter  a l’alçada de Pont Major, així com en la recuperació del pas pel Canal de 

l’Aurora. 

 

Page 9: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

 

‐ Recosit (enllaços estratègics)  

 

 

Recosir mitjançant projectes enllaços que són estratègics  i avui  inviables. Tan per  la connectivitat ciutadana 

com ecològica. 

Obrir pas al Canal d’en Cases i als marges Ter i construir per relligar amb la trama urbana i Pont de Terradelles.  

Obertura d’un camí en paral∙lel al canal, que surti de la resclosa de la Manola i enllaci amb el nou carril bici de 

Pont Major que  circula  en paral∙lel  al  canal.  Igualment pels marges del Ter  amb  la obertura d’un  camí que 

recorri l’espai fluvial. 

Obrir pas a través dels Salesians i fer pont per enllaçar amb Canal d’en Cases. A l’Institut Narcís Xifra cal donar 

continuïtat  al C/Illa  Fuerteventura,  gestionar  un  pas  de  5m  ample  retirant  la  tanca  dels  Salesians  i  fer  una 

passera entre el Canal Aurora i C/Illa Fuerteventura.  

 

 

 

Page 10: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

 

‐ Camins principals i portes 

 

 

Revelar el patrimoni a peu i bicicleta tot millorant‐ne les Portes i enllaços 

Reobrir la Resclosa de la Manola a l’accés públic 

Valoritzar recloses d’en Mitjans i de Can Torres i el Canal de l’Aurora 

 

2.3 Postals. Valors patrimonials / Socials / Simbòlics 

 

D’acord amb les converses realitzades amb la Federació d’Associacions de Veïns de Girona, d’altres coneixedors de 

la ciutat  i  treball de camp hem  identificat com a elements singulars  i principals miradors del bucle  les següents 

postals: 

 

 

 

 

 

Page 11: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

 

 

 

Patrimoni arquitectònic / vestigis 

    

Resclosa de Can Mitjans                                                                      Resclosa de la Manola 

 

Patrimoni paisatgístic 

      

Parc de Pont Major                                                                                  Carril bici de Pont Major 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 12: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

2.4 Parcs Naturbans 

 

S’identifica un Parc Naturbà , el Parc de les Deveses del Pont, en aquest cas també es centra en la recuperació i 

continuitat dels marges fluvials del Ter  a l’alçada de Pont Major, així com en la recuperació del pas pel Canal de 

l’Aurora. 

2.5 Resum: 

2.6  

Recuperació dels marges fluvials del Ter a Pont Major , Canal de l’Aurora i 

 Devesa dels Salecians 

 

Continuïtat eix fluvial Girona – Celrà 

      Reptes 

Per tancar el bucle cal fer tràmits i gestió de propietats: Canal d’en Cases, Devesa dels 

Salesians i Institut Narcís Xifra. Tal i com preveu el PE. 

Oportunitats 

Eix territorial Ruta del Ter Pirineus‐Costa Brava 

Patrimoni desconegut (Canal de l’Aurora, Deveses Salesians, Vista del Ter des del nou 

camí per la Devesa dels Salesians)  

Paisatge fluvial i industrial 

Proximitat al centre i accessible per molts habitants. 

Page 13: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

3. MUNTANYA DE MONTJUIC. Un bastió i 5 torres 

        

 

3.1 Dades i objecte  

 

      

       Objecte: 

Connectar i gestionar la muntanya com una gran anella forestal  

Fer una gestió diferenciada que propiciï una major apropiació  ciutadana, diversitat de paisatge  i prevenció 

d’incendis 

Revelar el patrimoni paisatgístic i etnogràfic de la Muntanya de Montjuic 

Conformar una xarxa de camins que convidi a la descoberta de les fortificacions i paisatge de l’entorn 

Identificar les portes i enllaços entre els espais naturbans de la ‘vora’ amb ciutat, Ter i Gavarres 

      28.7 Ha bucle  

             7,6 km: 4350 ml anella exterior / 968 ml anella interior / 2314 ml enllaços i  camins secundaris               1h 50’ a peu / 50 ’ en bicicleta  

      Desnivell:  120M entre cota 226 i 105 

 

Page 14: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

3.2 Estratègia.  

 

‐ Grans eixos connectors  

 

 

 

Conformar  2  corones  panoràmiques  que  relliguen  les  fortaleses.   Dues  anelles  circulars,  l’interna 

proposa  la  volta  al  Castell  per  la  part  exterior  resseguint  els murs,  i  l’externa  la  volta  a  tota  la 

muntanya  passant  per  les  5  torres.  Les  dues  anelles  relliguen  totes  les  fortaleses  existents  a  la 

Muntanya de Montjuic i posen en valor el patrimoni existent actualment desconegut per la majoria 

de ciutadans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 15: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

 

‐ Recosit (enllaços estratègics)  

 

 

 

Recosir i gestionar els fragments de verd per tal de no perdre la continuïtat del bucle 

Possibilitat de tancar la corona mitjançant una passera penjant per relligar Escola Montjuic i Torre St 

Joan  amb  el  camí  sota  C/ Angela Bivern.  Longitud  enllaç:  345 ml,  dels  quals  47 ml  son  de  pont 

penjant, 51 ml de passera anclada a la roca i 247 ml d’obertura  de camí sobre terreny. 

Millora de  l’accés amb Pont Major obrint un enllaç que retrobi el Torrent de Can Punxa  , o baixant 

més directament cap a la resclosa de la Manola, opció més complicada pel desnivell del terreny però 

que connecta directament amb Pont Major.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 16: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

‐ Camins principals i portes 

 

 

 

Revelar el patrimoni a peu i bicicleta tot millorant‐ne els espais d’estada, portes i enllaços 

El criteri és sempre obrir camins alternatius a les voreres passant per espais de vora 

Descobrir les fortaleses i vestigis a peu. Fa un recorregut de  

 

 

3.3  Postals. Valors patrimonials / Socials / Simbòlics 

D’acord  amb  les  converses  realitzades  amb  la  Federació  d’Associacions  de  Veïns  de  Girona,  d’altres 

coneixedors de la ciutat i treball de camp hem identificat com a elements singulars i principals miradors 

del bucle les següents postals: 

 

               Patrimoni arquitectònic / vestigis 

 

       

   Castell de Montjuic                 Torre Suchet 

Page 17: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

     

Torre de Sant Lluis 

         Patrimoni paisatgístic 

     

  Mirador – terrasses de la Torrass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 18: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

3.4  Parcs naturbans 

 

         

En aquest bucle s’identifiquen 5 parcs naturbans que es divideixen segons  la orientació de  les vessants de  la 

muntanya i la situació de les fortificacions existents, i que posen en valor el patrimoni de proximitat.   

 Així els 5 parcs resultants són: Parc del Castell de Montjuic / Parc de la Torre Suchet / Parc de la Torre Sant Joan 

/ Parc de la Torre Sant Lluis / i Parc de la Torre Sant Narcís,  hi ha una 5ª torre, la de Sant Daniel, que per la seva 

inaccessibilitat  queda englobada en el Parc de St Narcís. 

 

 

 

 

 

Page 19: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

 

3.5 Resum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona montana d’alçada amb vistes panoràmiques a la ciutat de Girona, el Ter, les 

Gavarres  i Plana de la Selva  

Patrimoni de fortificacions de Montjuic a valoritzar per un camí bucle 

 

Reptes 

Montjuïc es distancia de la resta de ciutat per un desnivell important. Avui és un espai a 

l’abast primordialment dels veïns de Montjuïc.  Identificar  i difondre el valors  i  facilitar 

l’ascens a la muntanya és el repte més immediat. 

Per  tancar  el  bucle,  sense  passar  per  carrers  suburbials,  és  imprescindible  resoldre 

l’enllaç  entre  l’Escola Montjuic  i  Torre  St  Joan  i  el  camí  sota  C/  Angela  Bivern  que 

comportarà un tram de passera‐pont‐mirador. Aquest  tram de 345 ML comporta gestió 

de propietat i un projecte tècnic complex. Aquest nou Pont‐passera alhora que permet 

tancar  el passeig panoràmic  amb  unes  vistes  inèdites  sobre  el Ter pot  esdevenir  una 

nova icona de ciutat i un destí per si mateix. 

 

Oportunitats 

Valoritzar un Patrimoni històric potent. Destaca el Castell i les 5 torres 

Valoritzar el Parc Naturbà de la Torre Suchet com un dels millors miradors de la ciutat i a 

cota propera. 

Entorn  de  l’escola  de Montjuïc  projectar  un  parc  aprofitant  les  terrasses  existents  i 

l’espai verd previst en el Planejament. 

Page 20: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

 

4. SANT DANIEL 

          La Vall del Galligants  

 

4.1 Dades i objecte  

       

 

Objecte 

Conciliar ús lleure amb veinatge 

Fer  una  gestió  diferenciada  que millori  diversitat  de  paisatge,  biodiversitat,  qualitat  visita  i  prevenció  d’ 

incendis 

Revelar el patrimoni paisatgístic i etnogràfic de la Vall de Sant Daniel 

Donar continuïtat al passeig del Galligants i altres alternatives als camins ja existents 

Identificar bé la xarxa de camins existents, donant alternatives als més trillats. Identificar les portes i enllaços 

La Vall de St Daniel es un dels espais naturals més ben conservats de la ciutat.  

   2.2 Ha bucle  

          9,7 km camins            2h 35’ a peu / 39 ’ en bicicleta  

Page 21: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

La Vall de Sant Daniel es una de les zones més freqüentades pels gironins alhora de fer sortides a la natura, és 

un dels espais naturals més ben conservats de la ciutat, en aquest cas es tractaria d’endreçar els usos i ordenar 

la freqüentació , com ja proposa el Pla Especial, per tal que la pressió no sigui tan gran.   

 

4.2  Estratègia 

 

‐ Grans eixos connectors  

 

Endreçar els usos del ramell de camins que uneixen St. Daniel i les Gavarres, tot conciliant els accessos tous i 

motorizats 

Eliminar bosses d’aparcament que generen fluxes i colapsen la vall. 

L’eix connector és el  riu Galligants que es  troba al  fons de  la vessant nord de  la muntanya de  les Pedreres, 

aquesta  vessant  es  caracteritza per  situar‐se  just per  sota de  la muralla de Girona on hi  trobem  el Passeig 

Arqueològic  i  tot  un  seguit  d’antigues  feixes  agrícoles  (Can  Colomer,...)  fins  arribar  al  riu  Galligants  i  la 

muntanya de la  ‘O’. Aquest àmbit doncs és el que hem denominat com el Parc Arqueològic fent referència al 

seu conegut passeig i a tots els vestigis que s’hi troben, mina d’aigua, jardins de la jueva, torre Gironella, Fort 

del Calvari,… 

 

 

 

 

Page 22: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

‐ Recosit (enllaços estratègics)  

 

Gestionar per preservar i diversificar la llera i marges del Galligants. 

Aplicar  criteris  de  Gestió  Diferenciada  entre  Galligans  i  Plaça  de  la  Sardana  amb  focus  a  la  diversitat  de 

paisatges i biodiversitat 

Obrir enllaç al marge del Galligants entre la Font del Bisbe i la Font d’en Pericot. 

 

‐ Camins principals i portes 

 

Revelar el patrimoni a peu i bicicleta tot millorant‐ne els espais d’estada, portes i enllaços 

Page 23: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

Millorar informació per dispersar acumulacions. Reforçar senyalística i mobiliari de camins, i miradors. 

Valorar un model de més punts d’estar, més allunyats del nucli per rebre els visitants en grups petits. 

 

El camí a prioritzar és el que segueix el riu Galligants en paral∙lel fins arribar a la Plaça de la Sardana, punt on es 

bifurca el camí principal per anar cap a Girona Est o seguir cap a la Font del Ferro, Sant Miquel, i altres itineraris 

de les Gavarres.  

També comunica d’una forma planera  i apte per a tots els públics amb Girona Est seguint  la riera del Polvorí 

sempre passant pel fons de la vall en àmbit agrícola.  

 

4.3 Postals. Valors patrimonials / Socials / Simbòlics 

D’acord  amb  les  converses  realitzades  amb  la  Federació  d’Associacions  de  Veïns  de  Girona,  d’altres 

coneixedors de  la ciutat  i  treball de camp hem  identificat com a elements singulars  i principals miradors del 

bucle les següents postals: 

 

Patrimoni arquitectònic / vestigis 

        

Monestir de St Daniel                                                                             Passeig Arqueològic 

 

Font del Bisbe 

 

Page 24: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

Patrimoni paisatgístic 

 

Mosaic agroforestal de la Vall de St Daniel 

 

4.4 Parcs Naturbans 

 

 

Aquest bucle es conforma per un 1 Parc naturbà que abarca  la vessant nord de  la muntanya de  les Pedreres 

amb el riu Galligants al fons de la vall, és el parc que anomenem Parc Arqueològic. El parc arqueològic va des 

Page 25: Bucles de l'1 al 4 del Projecte 'la vora' de Girona · 2018-07-27 · PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig 2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 1.

PROJECTE MARC per a una Infraestructura Verda a ‘la Vora’ de Girona ∙ Maig  2018. AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

 

del conegut Passeig Arqueològic fins  la muntanys de  la O  i el riu Galligants fins  la Plaça de  la Sardana, el seu 

nom fa referència al seu conegut passeig i a tots els vestigis que s’hi troben, mina d’aigua, jardins de la jueva, 

torre Gironella, Fort del Calvari, fonts,.. 

 

4.5 Resum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerari continu reseguint el Galligants en àmbit de Vora  

Reptes 

Per  tancar bucle cal acabar el  tram que queda pendent seguint el camí del Galligants 

entre Font Bisbe i Font Pericot 

 

Oportunitats 

paisatge natural molt ben conservat  

Proximitat al centre i accessible per molts habitants.  

Gran diversitat d’itineraris per a tots els nivells 

Pretext ‘en positiu’ per començar a endreçar els usos i la freqüentació