Estudi, diagnosi i pla de dinamització de l’economia ... · 3 Pla de Dinamització de...

Click here to load reader

 • date post

  06-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Estudi, diagnosi i pla de dinamització de l’economia ... · 3 Pla de Dinamització de...

 • Vilafranca del Penedès

  Desembre de 2010

  Pla de Dinamització de

  l’Economia Cooperativa

  Estudi, diagnosi i pla de

  dinamització de

  l’economia cooperativa

  a

  Vilafranca del Penedès

 • Crèdits

  Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses

  de la Generalitat de Catalunya.

  Servei de Foment de l’ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

  Estudi realitzat per Rocío Gutiérrez Muela , consultora i formadora especialitzada en

  economia cooperativa, amb la col·laboració de Creant, sccl.

  Agraïments

  Aquest estudi ha estat possible gràcies a la participació i col·laboració de les

  associacions, cooperatives, entitats, agents socials i econòmics, gestories,

  assessories i els tècnics d’inserció i desenvolupament econòmic.

 • Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i Pla de Dinamització

  Índex de continguts

  1. INTRODUCCIÓ AL PROJECTE ................................................................................................................ 1

  2. METODOLOGIA I FONTS CONSULTADES ............................................................................................. 2

  2.1. Estudi: metodologia i fonts consultades ................................................................................................................... 3

  2.2. La diagnosi. Mètode i tècniques utilitzades .............................................................................................................. 9

  3. ELS RESULTATS DE L’ESTUDI............................................................................................................. 10

  3.1. El context econòmic i social del territori ................................................................................................................. 10

  3.2. L’economia cooperativa al territori ......................................................................................................................... 17

  Nombre de Cooperatives i Societats Laborals creades a Vilafranca del Penedès: ............................... 17

  Evolució històrica de la creació d’empreses cooperatives ...................................................................... 21

  Sectors d’activitat de les empreses d’economia cooperativa actives..................................................... 25

  Vida activa de les empreses cooperatives: ............................................................................................. 26

  Cooperatives i Societats Laborals creades els darrers anys. ................................................................. 28

  3.3. TREBALL DE CAMP: ELS QÜESTIONARIS I ELS “FOCUS GROUPS” ............................................................. 29

  Introducció ............................................................................................................................................... 29

  La mostra i la participació ....................................................................................................................... 30

  Les respostes als qüestionaris: ............................................................................................................... 33

  Els resultats obtinguts en els “focus groups”: ......................................................................................... 40

  4. CONCLUSIONS DE L’ESTUDI................................................................................................................ 55

  5. ANÀLISI DAFO, DELS RESULTATS OBTINGUTS A L’ESTUDI .......................................................... 58

  6. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ DE L’ECONOMIA COOPERATIVA ........................................................ 59

  6.1. Els problemes més importants detectats ............................................................................................................... 59

  6.2. Les possibles solucions ......................................................................................................................................... 60

  6.3. Conclusions finals .................................................................................................................................................. 61

  7. EL PLA DE DINAMITZACIÓ .................................................................................................................... 63

  7.1. Els eixos estratègics bàsics del Pla: ...................................................................................................................... 63

  7.2. El pla de treball i el calendari inicial de posada en marxa: ..................................................................................... 66

  7.3. La taula de concertació i la comissió tècnica ......................................................................................................... 66

  8. ANNEXES ................................................................................................................................................ 69

  8.1. Els models de Qüestionaris ................................................................................................................................... 70

  8.2. Documentació dels “Focus groups”: ...................................................................................................................... 82

 • 1 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  1. INTRODUCCIÓ AL PROJECTE

  La Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses de la Generalitat de

  Catalunya dins el marc de les subvencions pel desenvolupament de les empreses

  d’economia cooperativa, destinades a fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i

  societats laborals. Impulsà l’any passat, per primer cop, un projecte de Dinamització

  Territorial en el que van participar set territoris: tres ajuntaments (Barberà del Vallès,

  Mollet del Vallès i El Prat de Llobregat) i quatre Consell Comarcals (El Priorat, El Segrià,

  l’Alt Empordà i Ribera d’Ebre)

  Enguany l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, s’ha sumat a la iniciativa d’elaborar el

  Pla de dinamització de l’economia cooperativa del nostre territori amb l’objectiu de

  promoure la generació de nous projectes i empreses basades en aquest model i donar

  suport a l’enfortiment i consolidació dels ja existents.

  Objectius del projecte

  • Conèixer la realitat de l’economia cooperativa de Vilafranca del Penedès.

  • Conèixer la percepció que tenen, d’aquest model d’empreses, les organitzacions

  associatives, els agents econòmics i socials i els professionals d’assessorament i

  suport a l’emprenedoria del territori.

  • Conèixer les potencialitats de creixement i de consolidació de l’economia

  cooperativa del territori.

  • Elaborar el pla de dinamització de l’economia cooperativa de Vilafranca del

  Penedès.

  Aquest document correspon a l’estudi, l’anàlisi, les conclusions i la diagnosi territorial i,

  específicament, sobre l’economia cooperativa a Vilafranca del Penedès.

  Degut al poc temps que hem disposat per el desenvolupament del projecte i a les

  dificultats que s’han presentat a l’hora de definir la mostra i de contactar amb les

  empreses i organitzacions, ens hem vist obligats a centrar l’estudi a Vilafranca del

  Penedès. Malgrat tot creiem que els resultats obtinguts són molt significatius ja que

  Vilafranca del Penedès representa gairebé el 42,5 % del total de cooperatives (20

 • 2 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  cooperatives) que existien a l’Alt Penedès l’any 2009 (47 cooperatives) i que no variarien

  sensiblement d’haver pogut contactar amb la totalitat de l’univers objecte de l’estudi.

  2. METODOLOGIA I FONTS CONSULTADES Per tal de poder analitzar la situació de l’economia cooperativa i de les seves

  potencialitats s’ha realitzat un estudi dirigit a conèixer els punts forts i els punts febles

  interns, les oportunitats i les amenaces externes així com les propostes de millora per a la

  dinamització d’aquest model d’economia al territori objecte d’aquest estudi. A partir

  d’aquesta anàlisi s’ha realitzat una diagnosi basada en la descripció dels problemes

  identificats i les seves possibles causes.

  Per últim s’han presentat una sèrie de possibles solucions, als problemes detectats, que

  consisteix en definir els eixos estratègics bàsics del Pla de Dinamització de l’Economia

  Cooperativa i els objectius primaris d’aquests eixos.

  Per la realització d’aquest estudi s’han utilitzant tècniques i eines d’investigació, tant

  quantitatives com qualitatives:

  • Qüestionaris dirigits a empreses cooperatives, gestories/assessories d’empreses i

  associacions.

  • “Focus groups” en els que han participat: tècnics de suport a l’emprenedoria, la

  formació i el desenvolupament econòmic: assessors i gestors, associacions,

  empreses cooperatives, tècnics professionals de suport a l’emprenedoria i

  l’ocupació i els agents econòmics i socials del territori.

  I també s’han tingut en compte les dades estadístiques i els estudis previs sobre el

  territori.

  Les eines i tècniques utilitzades ens han permès:

  En primer lloc: situar-nos en el context territorial; població, economia, mercat de

  treball, competitivitat i emprenedoria.

  En segon lloc: conèixer l’evolució i la situació actual de l’economia cooperativa al

  territori.

 • 3 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  En tercer lloc: copsar l’opinió i la percepció que tenen, d’aquest model d’economia i

  d’empreses, diferents persones vinculades l’àmbit l’assessorament, la gestió i el

  suport a l’emprenedoria que operen al territori.

  En quart lloc: recollir les propostes de millora i de dinamització de l’economia

  cooperativa dels participants en l’estudi.

  En cinquè lloc: la definició dels eixos estratègics bàsics del Pla de dinamització de

  l’economia cooperativa al territori i la creació de la taula de concertació.

  El Pla de treball

  El pla de treball s’ha realitzat en quatre fases coordinades i estretament interconnectades

  per tal de poder assolir els resultats i els objectius esperats d’aquest projecte:

  1. Estudi: l’estudi s’ha realitzat mitjançant un treball de camp a dos nivells.

  • A nivell documental: cerca i anàlisi de la informació estadística i dels

  estudis disponibles del context territorial i de l’economia cooperativa.

  • A nivell participatiu: amb la participació d’empreses i organitzacions

  del territori.

  2. Diagnosi: anàlisi de la informació, identificació de problemes i de les possibles causes.

  3. Solucions: Definició dels eixos estratègics i dels objectius bàsics del Pla de

  Dinamització.

  4. Taula de Concertació: composició i convocatòria de la primera la taula de concertació

  de l’economia cooperativa a Vilafranca del Penedès.

  2.1. Estudi: metodologia i fonts consultades La investigació s’ha realitzat mitjançant un treball de camp desenvolupat a dos nivells:

  • El primer nivell ha estat un treball de camp de recerca, validació de dades i

  elaboració de les eines de recollida d’informació.

  • El segon nivell s’ha desenvolupat utilitzant metodologies participatives que han

  permès obtenir uns resultats molt més acurats, qualitativament parlant, respecte

 • 4 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  les opinions i les percepcions vers l’economia cooperativa i les seves potencialitats

  al territori.

  A continuació especifiquem les accions, les activitats i les fonts consultades en el treball

  de camp.

  Treball de camp a nivell Documental

  A nivell documental, s’han dut a terme les accions i activitats següents

  A. La cerca i anàlisi de les dades estadístiques i estudis existents sobre l’economia

  cooperativa, la conjuntura econòmica actual, el mercat del treball, etc., tant

  específiques de la comarca de l’Alt Penedès, com d’àmbit territorial més ampli

  (Catalunya, Espanya,...).

  Per a la seva realització s’han consultat les fonts següents:

  IDESCAT

  Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses de la

  Generalitat de Catalunya.

  Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

  Associació d’empresaris del Garraf Alt i Baix Penedès (ADEG)

  Centre Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC)

  La Seguridad Social: dades estadístiques

  Estudis de la Caixa de Catalunya.

  Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona.

  La Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado de España.

  Observatorio español de la Economia Social.

  I concretament, entre altres, els estudis i els informes següents:

  • Informe Territorial de la Província de Barcelona. Cambra de comerç de

  Barcelona i Diputació de Barcelona ( juny 2010)

  http://www.cambrabcn.org/c/document_library/get_file?folderId=14208&nam

  e=DLFE-88002.pdf

 • 5 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  • Informe mensual de l’atur registrat a la província i municipis de Barcelona.

  Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona (Març

  2010).

  http://www.diba.cat/promoeco/descarregues/2010/otede/informe_atur_registr

  at_maig_2010.pdf

  • Indicadors de conjuntura econòmica. Generalitat de Catalunya. Economia i

  Finances (octubre 2010).

  http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_24202228_1.pdf

  • Índex ADEG 2009 de Competitivitat territorial.

  http://www.adeg.cat/cat/indicadors_pdf/index09.pdf

  B. Cerca de dades de contacte de la mostra d’entitats i organitzacions participants

  en l’estudi: les empreses cooperatives actives, les associacions, les gestories i

  assessories, les organitzacions de suport a l’emprenedoria, tècnics de

  desenvolupament econòmics i ocupacionals i els agents econòmics i socials.

  Aquesta ha estat una de les tasques més complicades ja que, en les dades registrals,

  només disposàvem de la primera adreça postal de les empreses i de les associacions

  que en molts casos ja no es corresponien.

  Fonts d’informació i recerca per la validació de les dades censals

  Per la validació de dades del cens i la cerca de dades de contacte per la localització

  d’empreses i entitats s’han comptat amb la col·laboració de les organitzacions

  següents:

  • Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

  • Mancomunitat del Penedès - Garraf.

  • Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

  • Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

  • Federació de Societats Laborals de Catalunya.

  • Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya.

 • 6 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  • Confederació de Cooperatives de Catalunya.

  • Ara_Coop, sccl.

  • Diputació de Barcelona

  I, també s’han utilitzat els recursos següents, per la cerca de dades de contacte i

  d’informació:

  • Directori d’empreses de l’ADEG.

  • Unió d’Empresaris del Penedès (UEP)

  • Pàgines grogues i pàgines blanques de telefònica.

  • Internet: Cerques de Google i d’altres cercadors d’empreses disponibles a la

  xarxa.

  C. Definició de les tècniques i elaboració de les eines de recollida i anàlisi de la

  informació:

  S’han elaborat 3 qüestionaris diferents1 en funció del perfil a qui anaven dirigits, dels

  objectius i dels resultats esperats.

  S’han elaborat els guions pel desenvolupament de les sessions dels 5 “focus

  groups”2:

  Conclusions prèvies

  Un dels obstacles més importants, amb el que ens hem trobat a l’hora de fer l’estudi i el

  treball de camp, és la manca d’un registre “Cens” d’empreses cooperatives actualitzat.

  Aquest fet, junt amb el temps reduït que s’ha disposat per a realitzar aquest treball,

  malgrat l’ampliació de terminis, han provocat que ens hagi estat impossible localitzar la

  totalitat de les empreses cooperatives censades i qualificades com actives al registre que

  disposàvem. Fet que ha incidit en una definició més acurada de l’univers i la mostra de

  l’estudi.

  1 Adjuntem a mode d’annex els models dels qüestionaris utilitzats en el treball de camp.

  2 Adjuntem a mode d’annex el document amb els objectius i els continguts dels guions de cadascun dels focus groups.

 • 7 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  La primera conclusió, doncs, d’aquest estudi és la necessitat de disposar d’una base de

  dades pública, única, centralitzada, actualitzada i fiable de les empreses i les

  organitzacions (entitats, associacions) de la comarca. Que faciliti la comunicació àgil i

  directe entre l’administració pública, les empreses i les organitzacions del territori.

  Treball de camp a nivell participatiu:

  El treball de camp, d’aquest nivell, s’ha dut a terme utilitzant les metodologies, les

  tècniques i les eines que especifiquem a continuació:

  Focus groups:

  Es una tècnica de recerca qualitativa que consisteix en reunir un grup de persones

  representatives per a que discuteixin de manera focalitzada i centrada sobre un

  determinat tema o punt d’interès.

  El nombre de participants recomanable és entre cinc i set persones i la durada entre una

  hora a una hora i mitja. El desenvolupament de la reunió ha estat dinamitzat per una

  professional que ha conduït i moderat la sessió d’acord amb els objectius, la durada i el

  guió fixats prèviament.

  El grup de participants s’ha seleccionat perquè pertanyen i són representatius de

  col·lectius i/o sectors determinats dels quals volem copsar la seva percepció i/o opinió,

  seguint els criteris següents:

  • Professionals especialitzats en gestió i assessorament a empreses i emprenedors:

  orientadors professionals i ocupacionals, tècnics de suport a l’emprenedoria,

  gestors i assessors.

  • Sectors objecte de l’estudi: empreses d’economia cooperativa, associacions i

  entitats associatives i sense ànim de lucre.

  • Agents econòmics i socials: agrupacions i associacions empresarials, sindicats,...

  Per a l’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’economia cooperativa i les seves

  potencialitats, a Vilafranca del Penedès, s’han realitzat cinc grups de discussió o “focus

  groups” amb els perfils de participants següents:

  1. Empreses: Cooperatives, laborals i altres empreses

 • 8 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  2. Tècnics de suport a l’emprenedoria (xarxa Inicia) i tècnics de

  desenvolupament econòmic.

  3. Gestories, assessories

  4. Associacions

  5. Entitats i Agents socials i econòmics

  La informació obtinguda amb aquesta tècnica ens ha permès comptar amb dades

  aprofundides i contextualitzades sobre el coneixement, la percepció i el punt de vista de

  les persones i organitzacions participants respecte l’economia cooperativa, la seva

  problemàtica, les necessitats i la seva visió sobre el potencial cooperatiu al territori.

  Els temes tractats han estat sobre aspectes concrets a l’entorn de l’economia cooperativa

  i les mesures que caldria prendre per promoure-la i potenciar-la.

  Qüestionaris

  S’han adreçat els qüestionaris a les organitzacions següents:

  • Empreses cooperatives del territori (Cooperatives, Societats Anònimes Laborals

  i Societats Limitades laborals)

  • Associacions i entitats associatives.

  • Gestories i assessories d’empreses de Vilafranca del Penedès.

  Els qüestionaris s’han realitzat tant per correu electrònic com per correu postal i a través

  d’entrevistes telefòniques.

  Un cop obtinguda la informació, de totes les fonts consultades i de les persones i entitats

  participants en l’estudi, s’ha procedit el processament i l’anàlisi de la informació. S’ha

  elaborat un quadre amb l’anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats)

  amb la finalitat d’identificar els principals problemes de l’economia cooperativa al territori i

  les seves possibles causes.

 • 9 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  2.2. La diagnosi. Mètode i tècniques utilitzades La diagnosi de situació de l’economia cooperativa a Vilafranca del Penedès s’ha realitzat

  de la manera següent:

  • En primer lloc s’ha fet l’anàlisi DAFO de les debilitats, les amenaces , les fortaleses

  i les oportunitats

  • En segon lloc s’han identificat els principals problemes amb que es troba aquest

  model d’economia al territori.

  • En tercer lloc s’han identificat els factors clau que causen/provoquen els problemes.

  • En quart lloc s’han definit les possibles solucions, seguint els criteris “min-max”;

  minimitzar les debilitats i les amenaces i maximitzar les fortaleses i les

  oportunitats:

  • Maximitzar les fortaleses i minimitzar les debilitats internes de l’economia

  cooperativa i de les empreses.

  • Maximitzar les oportunitats externes i minimitzar les amenaces externes.

  Aquesta tècnica ens ha facilitat la tasca d’analitzar els resultats obtinguts i ens ha permès

  definir els eixos estratègics bàsics a abordar a l’hora de elaborar el pla de dinamització

  de l’economia cooperativa de Vilafranca del Penedès.

 • 10 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  3. ELS RESULTATS DE L’ESTUDI

  3.1. El context econòmic i social del territori La comarca de l’Alt Penedès té una superfície de 592,8 qm2 representa un 1,84 % de la

  superfície total de Catalunya. A finals de 2009 comptava amb una població de 104.353

  habitants (1,39 % de la població catalana) sent la comarca que ha experimentat un

  increment de població més elevat en relació a la província de Barcelona (un 2,6%). Del

  total de població, 38.425 habitants corresponien al municipi de Vilafranca del Penedès

  (36,8 % del total de la comarca) i 12.2237 habitants al municipi de Sant Sadurní d’Anoia

  (11,7 %). Dels 27 municipis que la composen només el 14.8 % superen els 5.000

  habitants, mentre el 22% són municipis de menys de 1.000 habitants. La densitat de

  població és de 176 hab./qm2, molt per sota de la província de Barcelona amb 710

  hab./qm2 (2009) i per sota de la mitjana de Catalunya que està en 232,8 hab./qm2.

  Els residents estrangers a la comarca representen un 12,9 % de la població, ocupant la

  quarta posició pel que fa al volum d’estrangers respecte a les 11 comarques de Barcelona

  el 2009.

  Actualment està ben comunicada tant per tren com per la xarxa de carreteres i autopistes.

  La proximitat de l’Alt Penedès amb l’àrea metropolitana, les costes del Garraf i amb la

  Costa Daurada ha obert moltes possibilitats per al desenvolupament industrial, turístic i

  residencial de la comarca. Aquest creixement, però, s’ha de gestionar eficaçment perquè

  l’Alt Penedès pugui créixer sota criteris de sostenibilitat.

  L’economia comarcal.

  L’economia de la comarca es caracteritza per ser un mercat basat en el sector serveis

  (50,8% del VAB del 2006) seguit pel sector industrial (38,3%). Com en la resta de

  comarques barcelonines, el començament de la crisi en l’economia real l’any 2008 va

  suposar una caiguda en el dinamisme del PIB a preus constants a l’Alt Penedès. De tota

  manera, la davallada de la taxa de creixement comarcal va ser clarament menys

  pronunciada que la registrada per la província de Barcelona i Catalunya, disminuint un

  punt i mig davant dels 3 punts, aproximadament, del conjunt provincial barceloní i català.

 • 11 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  L’any 2008, mentre al conjunt de Catalunya encara mantenia un creixement el PIB del 0,8

  %, la comarca de l’Alt Penedès mostrava un creixement del 1,5%, la segona taxa més

  elevada a la província de Barcelona per darrera del Barcelonès (1,7%).

  Observant l’evolució per sectors, el major responsable de la caiguda del dinamisme del

  PIB comarcal va ser el sector de la construcció, amb una reducció de la seva producció

  real del 4,5% l’any 2008, que contrasta amb l’increment del 2,6% de l’any precedent.

  Tot i que el sector industrial va disminuir el seu ritme de creixement respecte del 2007, va

  presentar una taxa positiva del 0,4%, fet diferencial de l’Alt Penedès amb la resta de

  comarques barcelonines. Pel que fa al sector serveis, la seva taxa de creixement va ser

  del 3’8%, només sis dècimes inferior al 2007 i clarament per sobre de les taxes

  registrades a Catalunya (2,5%) i a la província de Barcelona (2,7%). Aquest manteniment

  del creixement del sector, ha permès que la desacceleració del PIB comarcal fos menor

  que a la resta de comarques barcelonines. El sector primari, amb un pes mínim en

  l’estructura productiva comarcal, va incrementar el seu PIB real en un 0’6%.

  La intensificació de la crisi econòmica que ha tingut lloc durant el 2009 es reflecteix en el

  recent decreixement del nombre d’empreses i ocupats. El nombre d’empreses a l’Alt

  Penedès es va reduir un - 5%, valor inferior al del conjunt de la província de Barcelona (-

  5,5%) i Catalunya (-5,3%) i menys que la mateixa comarca l’any precedent (-6%). Tot i

  això, a finals del 2009 hi havia 200 empreses menys que quatre anys abans a la comarca.

  D’altra banda, la dimensió de les empreses comarcals va augmentar l’any 2009 respecte

  l’any precedent, encara que els 9,1 treballadors per empresa que registra continua sent

  lleugerament inferior a la de la província de Barcelona i Catalunya (10,3 i 9,6 treballadors

  per empresa, respectivament).

  El mercat de treball.

  A finals del 2009 a la comarca hi havia 39.146 persones ocupades. D’aquests 22.742

  (58,1 %) ho estaven en el sector de serveis, 3.214 (8,2 %) en el sector de la construcció,

  12.285 (31,4 %) en el sector industrial i 905 (2,31 %) en el sector primari.

  D’altra banda, durant aquest mateix any el 55,2% de la població de l’Alt Penedès es

  concentrava en tres municipis: la capital, Vilafranca del Penedès (36,8%, una dècima més

  que l’any anterior), Sant Sadurní d’Anoia i Santa Margarida i els Monjos (11,7% i 6,7%,

  respectivament, igual que l’any anterior). Tal com passa en la major part de comarques de

 • 12 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  la província de Barcelona, la concentració municipal de l’ocupació és superior. Així, l’any

  2009, entre els tres municipis ja esmentats es donava feina al 61% del total d’ocupats,

  dues dècimes per sobre de la dada de l’any precedent. D’entre tots els sectors productius,

  els serveis concentren el màxim d’ocupació en municipis grans (entre Vilafranca del

  Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i Olèrdola s’ocupa al 71,5% dels treballadors sectorials de

  la comarca).

  Tornant a les dades comarcals, la destrucció d’ocupació ha estat molt significativa en el

  sector de la construcció amb un -15, 5 %, similar a la resta de la província i Catalunya,

  seguit per la indústria amb un -8,2 %. El sector primari només ha registrat un descens del

  1,6% en nombre de treballadors.

  Pel que fa a l’atur, l’efecte de la crisi econòmica ha estat evident en els últims tres anys, si

  bé a finals del 2007 hi havia 3.244 persones aturades, a finals del 2008 ja eren 5.603 les

  persones aturades. Un any després, al 2009, el nombre d’aturats continuava pujant fins a

  7.646 persones. Al mes de novembre de 2010, ultima dada a la que podem accedir, a la

  comarca hi havien 7.589 persones aturades. Si bé l’atur durant el 2010 s’ha mantingut en

  valors similars respecte a 2009, encara es tracta d’un nivell de manca d’ocupació molt alt.

  La tendència marcada per la crisi econòmica ha estat d’un decreixement de l’ocupació i la

  creació d’empresa, tot i que ha estat menor que al conjunt de la província i a la resta de

  Catalunya (-3,5 % decreixement de l’ocupació a la comarca i un -5,2 % a la província i

  Catalunya)

  Del total de persones aturades al 2010, el 15,52 % eren homes i el 16,49 % dones. Pel

  que fa a la distribució per edat de la població aturada, un 9,28 % correspon a menors de

  25 anys, un 58,72 % a persones entre 25-45 anys i un 32 % a majors de 45 anys, similar a

  les distribucions de la província de Barcelona i de Catalunya.

  Pel que fa als grans sectors productius, comptem amb dades de l’any 2009, en aquest

  sentit, la pitjor conjuntura la va registrar el sector de la construcció, amb un descens del

  nombre d’ocupats a la comarca del 15,5%, molt similar als experimentats per la província

  de Barcelona i Catalunya; seguit de la indústria, amb una reducció del 8,2% (- 11,2% a la

  província de Barcelona i - 10,5%, a Catalunya). Per contra, al sector de serveis es va

  mantenir bastant estable el nombre de treballadors, contràriament a les altres comarques i

  a Catalunya. Finalment, el sector primari de l’Alt Penedès, amb una participació relativa

 • 13 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  sobre el total de només el 2,3%, registrà una reducció del nombre de treballadors de

  l’1,6%.

  Per tal de donar una magnitud adequada a les dades anteriors, val a dir que durant el

  2009 a l’Alt Penedès el 58,1% dels ocupats es dedicaven als serveis, el 31,4% a la

  indústria, el 8,2% a la construcció i la resta a activitats de tipus agrari. En relació amb

  l’estructura productiva de la província de Barcelona i Catalunya, s’ha de destacar que el

  pes relatiu industrial és gairebé el doble, mentre que el pes dels serveis és inferior en

  gairebé 20 punts percentuals.

  La competitivitat.

  En el rànquing de competitivitat comarcal corresponent a l’exercici 2009, que elabora l’

  ADEG, situa la comarca en el 13è lloc en el conjunt de les comarques catalanes (41) molt

  a prop de les altres comarques que configuren la segona corona metropolitana: el Garraf

  ocupa el 14è lloc i el Maresme el 10è.

  Quant a les variacions experimentades respecte a l’any anterior i tenint en compte els

  possibles efectes de la nova mètrica, l’Alt Penedès s’endarrereix tres posicions, mentre

  que el Garraf i el Baix Penedès en pugen dues.

  L’informe ADEG 2009 també elabora una classificació de 6 grups comarcals, en relació a

  la competitivitat territorial. En aquestes agrupacions, hi tenen un paper important aspectes

  com la influència de Barcelona o el paper que juguen la resta de capitals de província. En

  aquesta classificació l’Alt Penedès es situa en el grup comarcal que ocupa la quarta

  posició (les altres comarques del grup són, l’Anoia, el Bages, la Selva, la Garrotxa, l’Alt

  Empordà, el Baix Penedès i l’Urgell,). Es tracta d’un conglomerat ubicat a l’eix mediterrani

  català, conformant una tercera corona de comarques al voltant dels pols econòmics del

  país.

  La comarca manté la pèrdua progressiva de competitivitat respecte a la qualificació dels

  recursos humans, fet que contrasta amb la demanda productiva que requereix una

  proporció comparativament més important de treballadors qualificats. Per bé que manté

  una posició molt competitiva, també pateix una rebaixa pel que fa als aspectes lligats a la

 • 14 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  innovació i el desenvolupament tecnològic. En aquest àmbit, perd posicions pel que fa a la

  diversificació productiva i també en els serveis relacionats amb la recerca i el

  desenvolupament (R+D). Finalment, arran de la introducció de l’indicador sobre l’oferta de

  sostre per a la ubicació d’activitats econòmiques (locals), perd posicions a favor d’altres

  comarques metropolitanes on l’oferta de sòl era menor.

  Amb els nous indicadors generats al 2009 es pot veure com aquesta situació no només

  afecta als efectius laborals en actiu població en edat de treballar amb nivells d’estudis

  baixos, sinó també als joves que estan dins el sistema educatiu. En aquest sentit, la taxa

  específica d’escolarització als 17 anys (estudis post-obligatoris) és de les més baixes de

  Catalunya. Aquest fet contrasta amb la demanda de qualificacions del sistema productiu.

  És a dir, la demanda dels col·lectius més qualificats (científics, professionals i tècnics) és

  de les més altes del context comarcal català.

  Així, en el factor relacionat amb la innovació i el desenvolupament tecnològic, la pèrdua

  de posicions s’explica per una pèrdua relativa en la diversificació econòmica i en el grau

  de desenvolupament dels serveis relacionats amb l’R+D. Mentre en l’edició anterior l’Alt

  Penedès se situava com la segona comarca amb un índex de diversificació productiva

  més elevat, al 2009 passa a la cinquena posició (per darrera del Vallès Oriental, Vallès

  Occidental, Anoia i Barcelonès).

  No obstant això, la comarca segueix mantenint una posició de lideratge. Ho confirma el fet

  que els altres indicadors que s’han afegit al model li atorguen una avantatge competitiva

  important respecte al conjunt de comarques catalanes. La inclusió de l’indicador que

  aproxima als serveis de més valor afegit, situa la comarca en la setena posició. La

  mateixa que ocupa en relació a les activitats industrials amb un ús intensiu de les

  tecnologies.

  En les conclusions de l’estudi es ressalten com fortaleses competitives:

  � Elevada disponibilitat de serveis financers i la presència de serveis relacionats amb

  les tecnologies de la informació.

 • 15 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  � Notable diversificació econòmica i la presència d’una estructura productiva amb un

  elevat desenvolupament de les indústries de mitjana-alta tecnologia i dels serveis

  intensius en coneixement.

  � Infraestructures de transport i comunicacions en termes de distància als principals

  eixos viaris i al mercat final català.

  � Destaca pel volum del seu mercat i activitats i per l’augment poblacional.

  � El percentatge de persones ocupades assalariades amb contracte fix

  Com a febleses competitives:

  � És especialment baixa la presència de persones treballadores autònomes en

  relació a la població

  � Aspectes mediambientals de la gestió industrial com el consum d’aigua o la

  generació de residus

  En general la comarca registra una bona posició de competitivitat, encara que la posició

  és millorable en la qualificació dels recursos humans; sent un dels elements a assenyalar

  la taxa específica d’escolarització als 17 anys, que és de les més baixes de Catalunya i en

  la capacitat emprenedora de la població.

  Segons l’Informe territorial de la província de Barcelona de la Cambra de Comerç i la

  Diputació de Barcelona, fent referència als nivells de competitivitat diu que el sector

  industrial de la comarca ha crescut en el nombre d’empreses de tecnologia alta, pasant

  de 122 empreses l’any 2008 a 147 empreses l’any 2009, la qual cosa significa un

  increment percentual del 20%, sent la variació percentual de la província del -8,5% .

  S’incorpora un quadre resum de la situació en relació a la competitivitat i les comarques

  de l’alt Penedès, Baix Penedès i Garraf.

 • 16 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  L’emprenedoria al territori

  Segons l’estudi “FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRENEDORA_2009” del CTESC

  • El nombre de persones que han capitalitzat l’atur a Catalunya baixa el 3,4% en

  relació amb l’any anterior, malgrat que el nombre potencial de persones que podien

  fer-ho puja el 47%.

  • L’ICO ha subvencionat 420 operacions d’ajuts als autònoms, el 38,2% més que

  l’any anterior, amb més de 13 milions d’euros, el 13,7% més que el 2008.

  • Les principals mesures d’àmbit estatal són la capitalització de la prestació d’atur i

  els préstecs per a emprenedors que facilita l’ICO.

 • 17 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  • En l’àmbit autonòmic cal destacar el Pla Inicia: per a la creació d’empreses, així

  com les subvencions destinades a diferents activitats: a les iniciatives I+O, a les

  actuacions dels ens locals de foment de l’emprenedoria i les adreçades a canalitzar

  les iniciatives emprenedores a través de l’economia cooperativa.

  Malgrat les mesures aplicades des de diferents administracions, segons els indicadors

  publicats a l’anuari del 2009 de l’ADEG, la comarca de l’Alt Penedès ocupa el lloc 26é

  quant a l’esperit emprenedor i el dinamisme empresarial. Una posició baixa que es

  relaciona amb el baix nombre de persones autònomes per mil habitants i que pot ser

  millorada si es tenen presents els recursos de formació existents a la comarca, l’accés als

  mercats i a la informació i les infraestructures de comunicació i transport existents

  3.2. L’economia cooperativa al territori

  Aquest apartat pretén fer una fotografia del que ha representat i representa l’economia

  cooperativa a Vilafranca del Penedès: el nombre d’empreses cooperatives creades i la

  seva evolució històrica, les empreses actives a l’actualitat, els sectors d’activitat, la

  tipologia i les classes, etc.

  Nombre de Cooperatives i Societats Laborals creades a Vilafranca del

  Penedès:

  Segons les dades facilitades per la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació

  d’Empreses de la Generalitat de Catalunya, en el moment d’iniciar aquest projecte, a

  Vilafranca del Penedès hi havien constituïdes un total de 106 empreses d’economia

  cooperativa. de les quals:

  • 3 eren Societats Anònimes Laborals (SAL), el 2,8% del total

  • 36 eren Societats Limitades Laborals (SLL), el 34 % del total

  • 67 eren Societats Cooperatives (SCCL), el 63,2 % del total

 • 18 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Segons les dades d’aquest mateix cens, les 106 empreses creades estaven en la situació

  següent:

  • 10 estaven en situació de baixa provisional.

  • 23 han estat cancel·lades.

  • 30 han estat dissoltes.

  • 43 estan en actiu, que representa el 40,6 % del total.

 • 19 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Empreses actives en l’actualitat, segons el cens: les 43 empreses cooperatives actives del

  cens, es distribueixen per forma jurídica de la manera següent:

  • 3 Societats Anònimes Laborals (SAL)

  • 20 Societats Cooperatives (SCCL)

  • 20 Societats Limitades Laborals (SLL)

  És a dir que: el 7% de les empreses cooperatives actives són SAL i el 93 % restant el

  formen les SCCL i les SLL a parts iguals, tot i que aquesta última és una fórmula jurídica

  molt més recent.

  Segons les dades estadístiques de la DGECCE, a la comarca de l’Alt Penedès l’any 2009

  hi havia 47 cooperatives, així, doncs, el 42,5% de les cooperatives existents a la comarca

  estan censades a Vilafranca del Penedès. Veure quadre inferior.

 • 20 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  2. Cooperatives existents a Catalunya fins l'any 2009 segons tipus de cooperativa i comarca

  1 - 2 2 - 2

  Comarca 2n grau Crèdit Agràries Consum. Enseny. Habitatges Serveis Treb. assoc. Asseg. Mixtes Sanitàries Marítimes Total

  Alt Camp 0 0 18 2 0 1 0 17 0 0 0 0 38

  Alt Empordà 0 0 11 2 1 0 3 22 0 0 0 1 40

  Alt Penedès 2 0 5 2 1 1 0 36 0 0 0 0 47

  Alt Urgell 0 0 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0 9

  Alta Ribagorça 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

  Anoia 4 0 2 2 1 2 0 47 0 1 0 0 59

  Bages 0 0 18 4 2 2 4 125 0 1 0 0 156

  Baix Camp 5 0 21 6 2 0 0 55 0 1 0 0 90

  Baix Ebre 0 0 10 2 1 0 1 79 0 1 0 0 94

  Baix Empordà 2 0 5 2 0 0 2 24 0 0 0 0 35

  Baix Llobregat 0 0 13 6 13 10 20 250 0 1 0 0 313

  Baix Penedès 1 0 10 0 0 1 0 16 0 1 0 0 29

  Barcelonès 18 0 3 32 31 42 69 874 0 15 1 0 1.085

  Berguedà 0 0 5 2 1 0 3 28 0 0 0 0 39

  Cerdanya 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9

  Conca de Barberà 0 0 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14

  Garraf 0 0 0 4 0 1 2 82 0 0 0 0 89

  Garrigues 0 1 38 5 0 0 0 15 0 0 0 0 59

  Garrotxa 0 0 1 0 1 0 0 21 0 1 0 0 24

  Gironès 1 0 6 2 0 1 4 53 0 0 0 0 67

  Maresme 4 0 18 11 5 2 5 143 0 2 0 2 192

  Montsià 2 0 14 0 0 0 4 89 0 0 0 0 109

  Noguera 1 0 27 1 0 2 2 47 0 0 0 0 80

  Osona 0 0 11 5 1 1 2 64 0 0 0 0 84

  Pallars Jussà 0 0 6 0 0 0 1 6 0 0 0 0 13

  Pallars Sobirà 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

  Pla d'Urgell 3 0 14 1 0 0 0 31 0 0 0 0 49

  Pla de l'Estany 1 0 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 9

  Priorat 1 0 21 1 0 0 0 12 0 0 0 0 35

  Ribera d'Ebre 0 0 16 0 0 0 0 19 0 0 0 0 35

  Ripollès 0 0 2 2 0 0 1 4 0 0 0 0 9

  Segarra 0 0 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0 8

  Segrià 6 0 88 6 9 2 5 108 0 0 0 0 224

  Selva 0 0 6 0 0 0 4 23 0 0 0 0 33

  Solsonès 0 0 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 17

  Tarragonès 0 0 18 5 1 2 1 51 0 0 0 0 78

  Terra Alta 0 0 10 2 0 0 0 35 0 2 0 0 49

  Urgell 1 0 13 0 0 0 0 23 0 0 0 0 37

  Val d'Aran 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3

  Vallès Occidental 2 0 6 9 14 11 11 388 0 3 0 0 444

  Vallès Oriental 0 0 7 6 3 4 9 116 0 0 0 0 145

  Catalunya 54 1 467 124 88 85 153 2.946 0 30 1 3 3.952

  Font: Observatori del Treball, dels Serveis d’Estudis i Estadístiques del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Data d’actualització: 29/10/2010

 • 21 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Evolució històrica de la creació d’empreses cooperatives

  Com podrem observar, al gràfic inferior, el període de 12 anys (de l’any 1992 al 2004) és

  especialment actiu pel que fa a la creació d’empreses cooperatives.

  Ens adonem que al 2007 i al 2008 va fer una petita remuntada numèrica, respecte el 2005

  i el 2006, coincidint amb l’inici de l’actual conjuntura de crisi econòmica, però res a veure

  amb el nombre d’empreses cooperatives constituïdes en el període esmentat

  anteriorment.

  En el moment actual (2009-2010), encara en plena crisi i amb l’índex més alt de la història

  de persones en situació d’atur laboral (veure quadre inferior), no s’ha constituït a

  Vilafranca del Penedès cap empresa d’economia cooperativa.

 • 22 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Aquest fet qüestiona el trinomi formulat, fins aquest moment, de relació entre crisi

  econòmica - destrucció de llocs de treball – creació d’autocupació en fórmula

  cooperativa.

  Amb l’estudi realitzat, a partir dels focus groups i els qüestionaris, intentarem veure

  algunes de les possibles causes, visions, opinions i explicacions, donades pels

  participants en l’estudi, sobre aquest fenomen.

  Creació d’empreses cooperatives per forma jurídica:

  Quan parlem de forma jurídica cooperativa ens estem referint a les Societats

  Cooperatives, les Societats Anònimes Laborals i les Societats Limitades Laborals, que

  són les fórmules jurídiques contemplades en aquest projecte. En aquest apartat

  analitzarem el paper que han tingut els diferents escenaris jurídics en la creació

  d’empreses.

  La Llei de Societats Laborals:

  L’any 1987, entra en vigor de la Llei de Societats Anònimes Laborals del 1986, fins

  aquest moment només existia una fórmula jurídica d’empreses de les anomenades

  “d’economia social”; les societats cooperatives.

 • 23 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Aquesta fórmula jurídica va donar resposta , en un context econòmic de crisi molt marcat

  per la destrucció de llocs de treball pel tancament d’empreses amb actius materials

  importants, a que algunes d’aquestes empreses poguessin continuar la seva activitat en

  mans dels propis treballadors.

  Quant a nombre d’empreses constituïdes, a Vilafranca del Penedès, aquesta fórmula

  jurídica, té poca rellevància només s’han creat 3 de les 106 empreses cooperatives el

  2,8%. I la majoria es van crear en el període que va del 1987 al 1989. Del que es pot

  deduir (a manca de dades més concretes) que aquestes van respondre a la necessitat

  esmentada .

  Aquest va ser, doncs, un dels paper importants de les Societats Anònimes Laborals en un

  context concret de crisi i, a partir d’aquest moment, el seu creixement es va estancar a

  tota Catalunya.

  És per aquest motiu que l’any 1997 es modifica la llei de Societats Anònimes Laborals i

  un dels canvis més significatius va ser la inclusió de la Societat Limitada Laboral, una

  figura més adient, que la societat anònima, pel perfil i la dimensió d’empreses de recent

  constitució (petites i micro empreses del sector serveis). Aquesta ha estat una figura que

  ha anat agafant força en els darrers anys com es pot apreciar al gràfic següent:

  Malgrat tot del 2005 al 2008 només s’ha constituït 1 de les 6 empreses d’economia

  cooperativa creades a Vilafranca del Penedès en aquest període.

  La Llei de Cooperatives de Catalunya:

 • 24 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  La Llei de cooperatives de Catalunya

  Les successives modificacions de la Llei de Cooperatives de Catalunya realitzades en els

  anys 1991 i 1993, introdueixen modificacions significatives a la llei anterior, sobre tot pel

  que fa al nombre necessari de socis fundadors a l’hora de constituir una cooperativa de

  treball i una de segons grau. Passant de 5 a 3 socis en el cas de les cooperatives de

  treball i introduint la figura del “soci adherit”, que amplia tímidament les possibilitats de

  inversions externes per l’autofinançament de les cooperatives.

  L’any 2002 a més de les modificacions anteriors, es redueix a 2 el nombre mínim de socis

  per crear una cooperativa de segon grau i s’introdueix la figura de “soci col·laborador” en

  lloc del “soci adherit” a fi de millorar les possibilitats de les cooperatives a l’hora

  d’aconseguir captar capital extern per l’autofinançament.

  Però malgrat tots els canvis legislatius per afavorir la creació d’empreses cooperatives i

  malgrat el context actual de crisi econòmica i de destrucció de llocs de treball, en que s’ha

  arribat al nivell més alt de persones en situació d’atur de la història, enguany no s’ha

  arribat ni molt menys al nombre d’empreses cooperatives creades durant els anys del

  1992 al 2004.

  Quines poden ser les causes?. Un dels objectius que perseguirem a l’hora de realitzar el

  treball de camp (els qüestionaris i els “focus groups”), és esbrinar quines han pogut ser les

  causes d’aquest decreixement del nombre d’empreses cooperatives creades en els

  darrers anys, tot i la crisi i la situació d’atur.

 • 25 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Sectors d’activitat de les empreses d’economia cooperativa actives

  En el còmput global el sector serveis representa el 54,5 % de les empreses d’economia

  cooperativa actives, segons les dades del cens.

  Comparant amb la resta d’empreses:

  • Segons les dades de sectors econòmics de la comarca, del VAB del 2006, el

  sectors serveis és qui ocupa el primer lloc amb un 50,8 %.

  • Segons l’informe anual “ESTADISTICAS-PYME-COP2010”, fet públic per la

  PIMEC, a Barcelona el pes de les empreses de serveis era del 57,7 % a l’any

  2009.

  Així, doncs, pel que fa a les empreses d’economia cooperativa segueix la mateixa

  tendència general ocupant el primer lloc amb el 54,5 %, encara que amb un percentatge

  inferior al de Barcelona (el 57,7%) i superior al de la comarca del 2006 (el 50,8 %).

  Cal destacar, però, en el cas de Vilafranca del Penedès la presència de l’economia

  cooperativa en el sector primari (el 9,1 %), sobre tot a l’agricultura. Aquest fet i la recent

  creació de cooperatives de consum de productes de proximitat i ecològics, (Cooperativa

  Integral Catalana i Eco-Xarxa Penedès) marquen una tendència de mercat que es pot

  interpretar en clau d’oportunitat per l’economia cooperativa i per l’economia de la

  comarca.

 • 26 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Vida activa de les empreses cooperatives:

  Tenint en compte la data de creació i de cancel·lació de les empreses enregistrades.

  Com podem observar, al gràfic inferior, un nombre important d’empreses cooperatives

  són cancel·lades entre els cinc anys posteriors a la seva creació.

  Si aquesta dada la contrastem amb les xifres de mortaldat de les empreses en general:

  En España, para García Ordóñez, de la Universidad de Cadiz, “el 80% de las empresas

  quiebran en los primeros cinco años”. Estas cifras son confirmadas por “Emprendedor

  XXI”, de La Caixa, que advierte que “las estadísticas nos hablan de una elevada

  mortalidad en las empresas de nueva creación: según datos de 2003, más del 70% de los

  negocios no llegan a los cuatro años de vida”.

  Podríem dir, doncs, que les empreses cooperatives segueixen el mateix comportament

  que la majoria d’empreses.

  Però, en aquest cas, en el cas de Vilafranca del Penedès observem que del sisè al desè

  any hi ha una remuntada important d’empreses cooperatives cancel·lades. Aquesta és

 • 27 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  una dada a tenir en compte en el treball de camp. A fi d’esbrinar quines han pogut ser les

  causes d’aquest fet:

  • Si s’ha tancat l’empresa per causes de viabilitat.

  • Si segueix activa però han canviat de forma jurídica.

  Pel que hem pogut comprovar en altres territoris de Catalunya, hi ha un percentatge

  important d’empreses cooperatives que no cessen es la seva activitat sinó que canvien de

  forma jurídica i, pel que ens han manifestat, passen a ser Societats Limitades.

  Aquesta és una dada important per a la reflexió al voltant del model d’economia

  cooperativa i l’ús d’aquesta fórmula jurídica per motius instrumentals (capitalització de

  l’atur, avantatges fiscals, subvencions....). Sobre tot de les Societats Limitades Laborals

  que tenen encara menys complexitat a l’hora de canviar la fórmula jurídica.

  Per tant, malgrat que en aparença l’índex de mortaldat de les cooperatives creades és

  molt similar al general, aquest fet no es pot interpretar únicament en clau de projectes

  empresarialment inviables, sinó que hi ha un nombre, gens menys preable, d’empreses

  cooperatives que han canviat de forma jurídica per motius diferents:

  - Perquè han adoptat aquesta fórmula jurídica al moment de la creació per motius

  instrumentals, a fi de poder accedir a les ajudes a la capitalització i els avantatges

  econòmics a la constitució i al cap de 3 anys han canviat de forma jurídica.

  - Perquè han sorgit conflictes entre els socis i han pensat que la millor manera de

  resoldre’ls era el canvi de forma jurídica, ja sigui per necessitat (no acomplir amb el

  nombre mínim de socis requerit per la llei corresponent), ja sigui per opció “no és la

  fórmula que millor s’adapta a les nostres necessitats...”.

  - Perquè no han aconseguit el relleu d’alguns dels socis que han deixat la societat i

  estan fora dels mínims que marca la llei.

  - Perquè han estat comprades per altres empreses.

  Aquest també ha estat un dels temes que s’ha tractat en el nostre estudi i, especialment,

  en els “focus groups” de gestories i de tècnics de suport a l’emprenedoria.

 • 28 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Cooperatives i Societats Laborals creades els darrers anys.

  En els darrers anys (del 2007 al 2009) s’han creat un total de 6 empreses d’economia

  cooperativa a l’Alt Penedès (4 Societats Cooperatives i 2 Societat Limitada Laboral.

  Durant aquests anys no s’ha creat cap Societat Anònima Laboral i durant l’any 2009

  tampoc s’han creat cap empresa cooperativa a Vilafranca del Penedès, si bé se’n han

  creat 2 a la resta de la comarca.

  DATA_CONSTITUCIO VILAFRANCA DEL

  PENEDÈS RESTA DE LA

  COMARCA TOTAL

  GENERAL SCCL SLL SCCL SLL

  2007 1 1 ND ND 2 2008 2 2 2009 1 1 2

  TOTAL 3 1 1 1 6

  En el període 2008 i 2009 a la comarca de l’Alt Penedès s’han constituït 4 cooperatives i 2

  societats laborals :

  • De les 4 cooperatives creades 3 corresponen a Vilafranca de Penedès, el 75 % i 1

  a altra població de la comarca.

  • De les 2 societats laborals creades el 50% (1 empresa) va ser constituïda a

  Vilafranca del Penedès.

  Vilafranca del Penedès lidera la creació d’empreses cooperatives de la comarca de l’Alt

  Penedès. En els darrers anys quatre de les 6 empreses cooperatives creades, el 66,66 %,

  estan enregistrades a Vilafranca del Penedès.

  Per sectors d’activitat i tipologia:

  • El 100 % de les empreses creades en els darrers anys són del sector serveis.

  • El 100 % de les Societats cooperatives constituïdes els darrers anys són de treball

  associat.

  • El 100 % de les Societats Laborals constituïdes els darrers anys són de tipus

  Laboral.

 • 29 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Les empreses cooperatives constituïdes els darrers anys responen a tres característiques

  molt específiques:

  1. L’autocupació: són empreses que creades per a la creació del propi lloc de

  treball.

  2. La micro dimensió: són empreses de molt petita dimensió (micro empreses).

  3. El sector serveis: són empreses que desenvolupen la seva activitat bàsicament

  en el sector dels serveis.

  Es tracta, doncs, d’un teixit empresarial feble que caldrà enfortir i una de les fórmules

  possibles és la intercooperació.

  3.3. TREBALL DE CAMP: ELS QÜESTIONARIS I ELS “FOCUS GROUPS”

  Introducció

  Per la realització del treball de camp (qüestionaris i “focus grups”) ens hem centrar a

  Vilafranca del Penedès, degut a que és d’aquesta població de la que es van poder

  aconseguir les dades censals del registre de cooperatives.

  Cal també esmentar que si bé en primera instància ens vàrem plantejar visitar la totalitat

  de cooperatives i societats laborals censades com actives (amb l’objectiu de realitzar el

  qüestionari “in situ” a partir d’una entrevista), la tasca es va complicar molt quan vàrem

  intentar trobar tots els telèfons de contacte per a poder concertar les visites, malgrat

  destinar 3 persones gairebé exclusivament a aquesta tasca durant més de dues

  setmanes, la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la utilització dels recursos de

  cerca disponibles a la xarxa (pàgines blanques, pàgines grogues, directoris d’empreses

  cooperatives i d’empreses en general, cercadors a la xarxa “google”, observatori de la

  Confederació de Cooperatives de Catalunya, ... etc.) ens va ser impossible aconseguir

  totes les dades i els telèfons de contacte vàlids i actualitzats. En alguns casos no es va

  poder aconseguir el telèfon i en altres, quan l’aconseguíem, ja no corresponia a l’empresa,

  o no contestaven a cap hora del dia.

  Així, doncs, varem desistir de fer les entrevistes “in situ”, i vàrem decidir adreçar-nos:

 • 30 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  • A aquelles empreses i associacions que aconseguíem contactar telefònicament

  se’ls demanava el correu electrònic i, en cas que en tinguessin, se’ls va enviar

  el qüestionari i la carta d’explicació del projecte, via correu electrònic a fi de

  poder avançar en l’enviament i la complimentació.

  • A les que no vàrem poder corroborar que el telèfon aconseguit era el correcte o

  bé no es disposava de cap telèfon de contacte, se’ls va enviar per correu postal

  certificat.

  El seguiment dels resultats de l’enviament i la resposta dels qüestionaris, també ens ha

  permès depurar l’univers d’estudi, ja que s’han eliminat del llistat inicial totes aquelles

  empreses i organitzacions que no estan actives i les que no ens ha estat possible

  localitzar.

  La mostra i la participació

  En el treball de camp d’aquest projecte han participat un total de 35 empreses i entitats i

  37 persones representatives de: empreses cooperatives, agents econòmics i socials,

  gestories i assessories, professionals i tècnics de suport a l’emprenedoria i l’ocupació i

  associacions i entitats associatives de Vilafranca del Penedès i de la comarca de l’Alt

  Penedès.

  Les empreses cooperatives:

  Per la realització d’aquest estudi, en primer lloc, cal fer referència a l’evolució del cens ja

  que de les 43 empreses actives, segons registre, ens adonem que:

  - 1 havia canviat de forma jurídica.

  - 7 estaven inactives i/o en procés de disolució.

  - 24 no ens ha estat possible localitzar-les malgrat tots els esforços esmerçats. Com

  es podrà veure a l’apartat metodològic de la fase I del treball de camp.

  ESTAT 2010 Total ACTIVA 11 CANVI F JURÍDICA 1 INACTIVA 7 NO LOCALITZADA 24 Total general 43

 • 31 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  - 11 segueixen en actiu.

  Així, doncs, percentualment la situació actual de les empreses cooperatives actives en

  l’actualitat és la que es pot observar al garfic següent:

  En aquests moment ens consta l’existència del 25,58 % de les empreses cooperatives en

  actiu de les que hi ha enregistrades.

  Si bé es va fer un enviament extensiu dels qüestionari a la totalitat de les empreses

  cooperatives censades com actives, tant per correu certificat com per correu electrònic,

  per participar al “focus group” es va fer una selecció de 7 empreses representatives que

  incloïa cooperatives i laborals, així com de les diverses tipologies i classes: agràries,

  treball associat, segon grau.

  Aquesta dada té una especial importància a l’hora de interpretar el nivell de

  participació en l’estudi, així com els resultats i les conclusions del treball de camp,

  els qüestionaris i els focus grups.

  En aquest projecte han participat un total de 7 empreses cooperatives i al “focus group”

  van assistir 6 persones

 • 32 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Les associacions:

  Per a la realització de l’estudi es va fer un selecció de les associacions existents, segons

  el registre de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, partint del criteri dels àmbit

  d’actuació següent:

  • Salut i serveis socials: 10 entitats

  • Veïns/es: 8 entitats

  • Activitats econòmiques: 8

  • Associacions de mares i pares de centres escolars: 9

  • Altres: gent gran, cultura , atenció a la diversitat: 5

  Si bé es va fer un enviament extensiu de qüestionaris, tant per correu ordinari com per

  correu electrònic, a un total de 40 associacions de tots els àmbits esmentats, per a la

  participació al “focus group” es va enviar una invitació a una segona selecció de 15

  entitats representativa de tots els àmbits descrits. Finalment van participar 10 persones

  representant a 10 entitats.

  Les gestories i assessories d’empreses:

  Per aquest estudi es va fer arribar el qüestionari a un total de 20 gestories i assessories,

  de la població de Vilafranca del Penedès, i es va convidar a la totalitat d’elles a participar

  en el “focus group” tenint en compte que, en cas que totes elles estesin disposades a

  participar, es farien dos grups a fi de fer possible una sessió amb garanties d’èxit.

  Finalment van participar en l’estudi un total de 8 assessories i 10 persones en el focus

  group

  Tècnics de suport a l’emprenedoria i el desenvolupament econòmic:

  En l’estudi han participat 5 persones, en representació de 4 entitats públiques que

  treballen temes de desenvolupament econòmic i social i estan estretament vinculats a

  l’emprenedoria.

 • 33 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Els Agents econòmics i socials del territori:

  En aquest estudi han col·laborat 7 persones representant a 6 organitzacions d’Agents

  econòmics i socials tant de la comarca de l’Alt Penedès com del territori que conformen

  les comarques del Garraf, l’Alt i el Baix Penedès. Amb l’objectiu d’obtenir una visió i una

  implicació més àmplia, pel Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa, i la

  intercooperació entre diferents organitzacions.

  Les respostes als qüestionaris:

  Empreses d’economia cooperativa

  Pel que fa als qüestionaris, en total s’han obtingut 4 qüestionaris complimentats, de les

  11 localitzades que estan en actiu, totes elles són Cooperatives (SCCL), amb més de 5

  anys d’antiguitat i amb més de 4 persones sòcies.

  Tres de les quatre cooperatives són de primer grau i una de segon grau.

  Dues són de treball associat i sense ànim de lucre i les altres dues són cooperatives

  agràries.

  El perfil i les dades quantitatives de resposta als qüestionaris són els següents

  Destinació de les vendes es tracta d’una pregunta multiresposta en %, pel que el

  resultat no es sumatori, sinó promig de les respostes obtingudes

 • 34 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Les quatre empreses tenen el mercat “local” de Catalunya com a principal font de

  facturació: dues de les 4 empreses que han respost tenen el 100% del seu mercat a

  Catalunya i, concretament a la comarca de l’Alt Penedès. Pel que fa a les altres dues, una

  ven bàsicament a Catalunya (90%) i en el mercat de la Unió Europea (en un 10%) i l’altre

  opera tant en el mercat de Catalunya, com en el mercat espanyol, de la Unió Europea i a

  d’altres mercats internacionals.

  DESTINACIÓ Emp.1 Emp.2 Emp.3 Emp.4

  Destinació vendes empresa (Multiresposta en %) El resultat no

  es sumatori, sinó promig.

  Catalunya 100% 100% 90% 25% Espanya 15% UE 10% 50% Altres 10%

  .

 • 35 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Antiguitat, socis i persones contractades i equips directius

  De les cooperatives de treball associat que han respost, una té 25 persones sòcies i

  l’altra en té 7.

  El volum de persones contractades és de 182, de les quals 67 dones i 115 homes.

  Dones Homes Total

  Cooperatives de primer

  grau 27 48 75

  Cooperatives de segon

  grau 40 67 107

  Totals

  67

  115

  182

  Les quatre empreses que han respost tenen un equip directiu diferenciat del Consell

  Rector, la qual cosa és deguda a l’elevat volum de contractes existents en les

  cooperatives i a que en les cooperatives de segon grau aquesta figura de gestió és

  necessària degut al nivell de complexitat i professionalització que cal.

  Espais de participació

  Les cooperatives agràries tenen un Consell Rector “ampli”, format per 14 empreses en el

  cas de la cooperativa de segon grau i per 9 persones en l’altre. El nombre de reunions

  anuals del Consell Rector varia entre 10 i 15 i el nombre anual d’assemblees entre 2 i 5.

  L’assistència de socis a les assemblees es dispar en un cas s’indica un nombre aproximat

  de 14 assistents, en un altre aquest nombre puja a 120 persones.

  Les empreses cooperatives de treball associat han ajustat el nombre de socis membres

  del Consell Rector i tenen ambdues, 5 persones, realitzen de promig una reunió de

  Consell Rector mensual i de 2 a 4 Assemblees Generals anuals

  Quant a altres espais de participació a la cooperativa de segon grau és fan reunions

  mensuals del Consell d’Administració. A les altres cooperatives es realitzen reunions de

  comissions específiques i reunions informatives puntuals.

 • 36 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Malgrat les diferències de dimensió i de projectes totes quatre cooperatives han incorporat

  en els darrers dos anys, una o més persones sòcies.

  Eines de gestió empresarial, formació i mesures d’innovació

  Les eines de gestió més usades són les que s’indiquen:

  Eina Nombre

  Pla Estratègic 3

  Pla de Gestió anual 3

  Manual de valoració dels llocs de treball 3

  Pla de Formació 4

  Pla de Màrqueting 1

  Sistema de Gestió de la Qualitat (ISO, EFQM?) 4

  Pla de Prevenció de Riscos Laborals 4

  Pla de Responsabilitat Social 0

  Pla de comunicació interna 0

  Pla d’incorporació dels nous socis 1

  Pla d’igualtat 1

  Plans de formació, sistemes de gestió de la qualitat i plans de prevenció de riscos laborals

  són el més estesos, per contra cap de les cooperatives disposa de pla de responsabilitat

  social o de comunicació interna .

  La formació és realitza a les quatre cooperatives de manera continuada i dirigida tant a

  persones sòcies, com treballadores com responsables de gestió, en el marc de:

  � Formació tècnica

  � Formació comercial

  � Formació en gestió organitzacional

  � Gestió de persones

  � Gestió societària

 • 37 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Tres de les quatre, empreses cooperatives, ha fet inversions en innovació en el darrer

  any, aquestes inversions han estat en:

  • l’àrea de gestió de persones i de desenvolupament territorial.

  • Innovació tecnològica.

  I totes tres han rebut el suport de consultories especialitzades en innovació per a fer-ho.

  Relacions de col·laboració - intercooperació

  Les quatre cooperatives pertanyen com a mínim a una organització, associació o

  federació i tres d’elles pertanyen a més de tres.

  Una de les cooperatives manifesta no mantenir relacions estables de col·laboració, amb

  altres empreses u organitzacions i les altres tres es mostren actives en aquest àmbit

  cercant aliances permanents per a obtenir economies d’escala, compartir estratègies

  comercials, fer front a la competència, millora de coneixements i capacitats personals, tal

  com s’indica a la taula resum:

  Objectiu

  Aliances

  permanents

  Col·laboracions

  puntuals

  Recerca de nous productes 1 1

  Economies d’escala (millores de costos,

  eficiència...)

  2 1

  Compartir estratègia comercial 2 --

  Fer front a la competència 1 --

  Incorporació de serveis complementaris 1 1

  Millora de coneixements i capacitats

  personals

  2 --

 • 38 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Suport per a la creació de les empreses cooperatives, motivacions i principals

  dificultats

  Les dues cooperatives agràries, tant la de primer com la de segon grau, van rebre el

  suport per a la seva creació: en el cas de la de segon grau va rebre el suport de la

  Generalitat i de la Federació de Cooperatives Agràries, sent la seva motivació per a

  constituïr-se: “ La voluntat de les cooperatives de primer grau, de formar-ne una de més

  gran per comercialització conjunta del producte” o la “Creença en el model econòmic i

  social de gestió cooperatiu”. La principal dificultat va ser: ”Vèncer la reticència de la gent a

  associar-se” i “el Finançament”.

  Les dues empreses cooperatives de treball associat van rebre el suport del servei

  d’autoempresa local i la motivació va ser la creença en el model econòmic, social i de

  gestió i els beneficis econòmics i fiscals derivats del model cooperatiu, sent les principals

  dificultats:

  � “Manca de capital i de capacitat d’inversió inicial”.

  � “Manca de suport estratègic extern”.

  � “Manca d’activitats econòmiques sostenibles”.

  � “Fer compatibles les visions dels treballadors i dels socis”.

  Les fonts d’informació i els recursos de suport

  Les cooperatives agràries usen com a font d’informació la Federació del seu sector o el

  butlletí oficial, les dues cooperatives de treball associat usen diverses fonts com s’indica a

  la taula:

  Fonts d’informació

  Ajuntament/servei d’autoempresa 2

  Butlletí oficial 1

  Mitjans de comunicació / Internet 1

  Federacions 2

  Ara Coop 1

  Assessories /gestories 2

 • 39 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Totes quatre manifesten conèixer els ajuts i subvencions públiques per a les empreses

  d’economia cooperativa, han demanat algun ajut en el darrer any, i els ha estat atorgat.

  Com es pot promoure la creació d’empreses cooperatives?

  Les quatres cooperatives comparteixen diverses inquietuds com són:

  � “Cal publicitar més els avantatges de l’economia cooperativa, donant suport

  econòmic per tal d’introduir-se correctament en el mercat”.

  � “Promovent i difonent més consciència del sentit últim i del valor afegit del model

  cooperatiu com a sistema d’organització social”.

  � “Explicant més els avantatges i experiències d’èxit, per treure la imatge que hi ha

  de que les cooperatives no som competitives i que sempre tenim conflictes

  interns”.

  � “Millorant el coneixement del sistema cooperatiu al mateix temps que es millora

  aquest”

  Cal destacar que cap de les cooperatives que han respost als qüestionaris han donat

  dades específiques de facturació dels darrers dos anys.

  Els qüestionaris a les associacions i a les gestories

  En total s’han rebut 5 qüestionaris: 4 d’associacions i 1 de gestories/assessories.

  Tenint en compte que ambdós models de qüestionaris les preguntes eren molt obertes,

  cercant, d’aquesta manera, un tipus de resposta més quantitatiu que qualitatiu, valorem

  que el nivell de resposta ha estat molt baix, sobre tot pel que fa a gestories.

  La totalitat de les organitzacions que el van respondre van participar en els “focus groups”

  corresponents, és per això que hem pres la decisió d’incloure les respostes obtingudes en

  els qüestionaris en els resultats dels “focus groups”, enlloc de fer-ho en un altre apartat.

 • 40 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Els resultats obtinguts en els “focus groups”:

  Aquest apartat s’ha confeccionat a partir de les aportacions dels participants en els 5

  “focus groups” i de les respostes qualitatives obtingudes a partir dels qüestionaris

  adreçats a empreses, gestors i associacions del territori.

  Calendari dels “focus groups”

  Les sessions de “focus groups” es van realitzar en les dates següents:

  a) Empreses d’economia cooperativa: el 16 de novembre

  b) Professionals i tècnics de suport a l’ocupació i l’emprenedoria: 18 de novembre.

  c) Gestories i assessories: 23 de novembre.

  d) Associacions i entitats associatives: 25 de novembre.

  e) Agents econòmics i socials: 25 de novembre.

  A continuació fem un resum de les aportacions que es va fer les persones participants en

  els “focus groups”; en els qüestionaris dirigits a associacions i gestories.

  A) LES EMPRESES D’ECONOMIA COOPERATIVA:

  Quina visió tenen de l’economia cooperativa?

  • “ ... el model cooperatiu és una resposta col·lectiva a una necessitat personal, ....,

  les cooperatives neixen amb la idea de canviar la societat i fer una societat

  cooperativa... un model de relacionar-se....., sinó les cooperatives passen a ser

  una formula jurídica més...”.

  • “... l’empresa cooperativa només és la punta de l’iceberg..., el model cooperatiu és

  quelcom més....”.

  • “... la cooperativa Integral Catalana és la contraposició al model actual de societat

  que només funciona per uns quants...”.

  • “... durant molt temps s’ha insistit a les cooperatives amb que han de ser empreses

  , i així s’ha anat perdent l’essència del model.....”.

 • 41 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Quins recursos de suport utilitzen?

  La majoria dels assistents manifesten no conèixer recursos de suport especialitzats en

  economia cooperativa a Vilafranca del Penedès.

  Els recursos que coneixen i utilitzen són:

  Les federacions de cooperatives corresponents: Treball Associat i Agràries i altres xarxes i

  recursos de suport especialitzats per àmbits d’activitat i associacions empresarials i

  sectorials: Acció 10, COPCA, l’ADEG, .... .

  Però coneixen i valoren positivament els recursos de suport existents a la creació

  d’empreses: Centre Àgora, Xarxa Inicia, La Mancomunitat, el Viver d’empreses de

  Vilafranca del Penedès.

  Respecte els ajuts i les subvencions hi ha opinions diverses, des dels que ho han

  sol·licitat i ho han aconseguit fins qui ha sol·licitat en diverses ocasions i no ha aconseguit

  cap.... .

  El resum de les aportacions fetes per les empreses d’economia cooperativa és el següent:

  Quina valoració fan dels recursos de suport?:

  • “... el primer assessorament va ser molt interessant, però després manca suport i

  acompanyament .. estàs una mica sol....”.

  • “... hi ha molta oferta formativa empresarial a Vilafranca, però molt poca

  especialitzada en cooperatives...”

  • “..… els que hi ha estan molt bé....”.

  • “.... a les empreses petites no se les ajuda prou, tota l’ajuda va a parar a les

  grans...”

  Quins van ser els factors clau a l’hora de decidir la formula jurídica?

  • “.... per una qüestió ideològica i el model mixt, consum i serveis, per que és el que

  millor s’adapta.. al nostre projecte....”.

  • “... perquè la majoria dels socis són cooperatives i alguna SAT....”

  • “.... perquè neix a instàncies d’un projecte europeu i de l’Ajuntament de Vilafranca

  del Penedès... i per creença en el model...”..

  • “... per necessitat...., era l’única manera que els pagesos poguessin sobreviure...”.

 • 42 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  Quins són els factors clau per la consolidació?

  • “...sobre tot tenir clients... i qualitat en la teva oferta...”.

  • “....l’autoconfiança, l’autogestió i la cohesió social...”.

  • “... coneixement, especialització i assessorament....”.

  • “.. coneixement i formació dels associats...”.

  • “... implicació en el projecte empresarial dels associats i formació perquè puguin

  decidir com volen que sigui el seu projecte...”.

  • “... la cooperativa es fa per una necessitat i és bàsica la cohesió social i la

  mentalització dels associats per el futur, perquè la gent s’impliqui en els

  projectes...”.

  • “... els petits necessiten associar-se per ser més competitius....”.

  • “... les cooperatives són alguna cosa més que una empresa, la cohesió social és

  molt important per avançar, créixer i ser competents en el mercat...”.

  • “...... molta formació interna per donar resposta a qüestions que van més enllà del

  tema laboral....”

  Com es pot dinamitzar l’economia cooperativa?

  • “... en el sistema actual és necessari agrupar-se i implicar-se, el futur del treball és

  cooperatiu...”.

  • “.... cal fer un canvi de mentalitat i cal formació..., s’ha de canviar la societat i se l’ha

  de motivar, lo que fins ara valia ara ja no valdrà....”.

  • “... el fet cooperatiu, els principis i els valors, hauria de ser quelcom empapat a la

  societat...”.

  • ...ha d’haver un canvi de model educatiu amb els nostres fills per canviar la

  societat...”.

  • “... el model actual ha portat al fenomen ni-ni, s’ha de treballar i potenciar els valors

  de l’esforç, la responsabilitat i el treball col·lectiu...”.

  • “... s’ha de provocar un canvi de consciència, sinó no funcionarà...”.

  • “.. al Penedès, bàsicament, es coneix el model agrari, cal que es coneguin altres

  opcions i ser creatius....”.

  • “... posar en valor el model cooperatiu i fer-ne difusió dels valors col·lectius...., que

  es sentin orgullosos... i la gent s’apunta.....”.

 • 43 Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa a Vilafranca del Penedès – Estudi, Diagnosi i pla de dinamització

  • “... hi ha una visió generalitzada negativa de les empreses cooperatives, s’ha de

  recuperar el prestigi i posar-ho en valor....”.

  • “... s’ha de trencar amb la visió negativa que hi ha de les cooperatives....”.

  • “... assessorar els projectes perquè siguin viables, conscienciar i informar els socis

  per que es generi confiança i cohesió social...”.

  • “.... fer difusió dels models d’èxit.....”.

  • “... formació als tècnics i professionals de les gestories i les assessories...”.

  • “... educar en els valors, s’hauria de traslladar a la manera de funcionar

  quotidianament sinó és així estem promovent només una formula jurídica més....”.

  B) ELS PROFESSIONALS I TÈCNICS DE SUPORT A L’OCUPACIÓ I

  L’EMPRENEDORIA.

  El resum de les aportacions dels professionals i tècnics de suport a l’ocupació i

  l’emprenedoria és el següent:

  Quin és el perfil d’emprenedor que els arriba?

  - “Són emprenedors per necessitat la majoria en situació d’atur i decideixen fer-se

  autònoms per autocupació”.

  - “els que venen a orientació ... volen anar a treballar per altre perquè necessiten

  ingressos a final de mes no estan en situació de prendre riscos”.

  - “Tenen pocs estalvis. Busquen la capitalització per muntar la botiga, el bar,....”

  - “Moltes vegades no conèixn la professió i no és el mateix prendre una canya que

  tirar una canya”.

  - “... ens està venint gent amb un bon nivell professional que els han acomiadat i que

  volen continuar treballant per la mateixa empresa que estaven contractats, i altres,

  com autònoms”.

  - “Hi ha un canvi en el perfil de les persones aturades i d’emprenedors: universitaris i

  amb un bon nivell, es fan autònoms com una opció més immediata d’ocupació”.

  - “El tipus d’empresa que s’està creant són bars, perruqueries,...”. .

 • 44 Pla de Dinamització de l’Economia Cooper