Punt avui05122012

48
Sabadell Bustos renuncia temporalment a l’alcaldia P11 Desocupació L’atur registra el pitjor novembre des del 2008 P16 1,20€ Dimecres, 5 de desembre del 2012. ANY XXXVII. NÚM. 12670 118468-105001V FERMA · Rigau planta el ministre i avisa que el model educatiu no es toca CIMERA · Mas convoca tots els partits contra la involució lingüística P4-8 CARTES AL MINISTRE WERT Els lectors que vulguin rebatre el pla contra el català poden fer-ho al web d’El Punt Avui, que farà arribar les cartes al ministre. P9 El ministre Wert i la consellera Rigau (en primer terme), ahir, durant la conferència sectorial d’Educació J.J. GUILLÉN / EFE www.catalunyavolviureenllibertat.cat 829430-1048404J

description

Aqui podràs veure totes les seccions d'un diari i podràs contestar les preguntes que et proposa el llibre Lectogrup Vermell.

Transcript of Punt avui05122012

Page 1: Punt avui05122012

SabadellBustos renunciatemporalmenta l’alcaldia ■ P11

DesocupacióL’atur registra elpitjor novembredes del 2008 ■ P16

1,20€Dimecres, 5 de desembre del 2012. ANY XXXVII. NÚM. 12670

1184

68-1

0500

1V

FERMA · Rigau planta elministre i avisa que elmodel educatiu no es toca

CIMERA · Mas convocatots els partits contra lainvolució lingüística ■ P4-8

CARTES AL MINISTRE WERTEls lectors que vulguin rebatre elpla contra el català poden fer-ho alweb d’El Punt Avui, que faràarribar les cartes al ministre. ■ P9

El ministre Wert i la consellera Rigau (en primer terme), ahir, durant la conferència sectorial d’Educació ■ J.J. GUILLÉN / EFE

www.catalunyavolviureenllibertat.cat

8294

30-1

0484

04J

Page 2: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 20122 |

Ensha arribat

Botín aCatalunya

Pressions aOtegi

Sembla que el Ban-co Santander conti-nua interessat a ad-quirir CatalunyaCaixa i guanyar pesal conjunt de l’Estat.

El Ministeri de l’Inte-rior està inquiet per-què veu que ETA, abanda d’algun co-municat, no fa pas-sos decidits cap a la

Aquesta operació esfaria a través de Ba-nesto. Ara hi ha mo-viments discretsque es podrien con-cretar al gener.

desaparició. Per aixòalguns assessorsaconsellen al minis-tre que traslladi Ote-gi a alguna presó alsud d’Espanya.

Vuits i nous

Amb avarícia

Vaig dir, perquè m’ho haviaassegurat el meu informantinfal·lible, no perquè m’ho in-ventés ni m’ho imaginés, queel govern de Rajoy preparavauna revenja postelectoralcontra Mas i el seu govern, i,en definitiva, contra els cata-lans, i em van respondre queera al contrari: que Rajoy ha-via donat ordres als seus sub-alterns de suavitzar relacionsamb Catalunya i fer-se esti-mar. Dilluns, una setmanadesprés de les eleccions, sa-bíem que el ministre de Cul-tura i Ensenyament, IgnacioWert, tenia enllestida la lleimés lesiva contra l’ensenya-ment en català i del catalàque mai s’hagi articulat endemocràcia. O el ministreno hi sent o no era a la re-

unió on Rajoy va impartirordres o el meu informantés de debò infal·lible i el delsaltres no val res. I això quejo no em bellugo per Madrid,que és on millor s’haurien

de captar les inten-cions governa-

mentals.Observin

que el mi-

nistre presentala llei després de leseleccions, i no abans. Sem-blaria que si l’hagués fetapública abans, en plena

campanya, hauria hagutd’afavorir el PP de l’AlíciaSánchez Camacho, que és elpartit també de Wert. Passaque el PP es refia tan pocdels catalans que no es refiani dels catalans que voten elPP. Per por que alguns vo-tants del PP es posessin lesmans al cap davant una lleitan maligna, la treuen quan

posar-se les mansal cap ja no ser-veix de res.

Quins pa-pape-

rots, Alí-

cia, quins paperots. L’Alíciava anar pels casals d’avis ad-vertint que amb una Catalu-

nya independent no hi hau-ria pensions. L’endemà desaber-se els resultats, l’Es-panya independent va abai-xar les pensions.

La llei del ministre Wertha fet dir a alguns esperan-çats que tindrà la virtut deprecipitar la independència.Com que la data d’aquest fetno està enlloc fixada, jo noentenc què vol dir que l’hagi

de precipitar i avançar. Jonomés entenc queens volen fer patir ique mentrestant pati-

rem. Són dolents ambavarícia.

I esperin-se, perquè elpresident Mas, que algu-

na cosa s’ensumava, ja quetambé té informants infal-

libles, va dir divendrespassat amb una veu pe-tita que “confiava” que

el govern de Rajoy noseria hostil ambel territori mésproductiu i ex-

portador de l’Estat.Què vol dir això? Voldir que ho serà. Ara la

llengua, aviat les transfe-rències que no ens vindran.Amb avarícia.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ManuelCuyàs

ANTHONY GARNER

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les cares de la notícia

És cert que la culpa que aug-menti l’atur no és tota d’ella, si-nó d’una crisi de consum, decrèdit, de confiança i, fins i tot,de decència; però Fátima Bá-ñez es va precipitar, com altresdirigents populars, en afirmarque l’Estat ja començava a sor-tir-se’n. Que calli i que parli no-més quan sigui veritat.

-+=MINISTRE D’EDUCACIÓ

José IgnacioWert

FátimaBáñezEstadísticanefasta

-+=

Ja és prou complicat fer una lleiper solucionar un problemaque no existeix; però si a mésaquesta llei serveix per provo-car un conflicte, el que la pro-mou és un incendiari irrespon-sable. Si Wert es molestés a ve-nir a conèixer el territori per alqual vol fer la llei, demanaria ex-cuses i marxaria. Avergonyit.

Retiradaa temps

ManuelBustos

ALCALDE DE SABADELL

-+=MINISTRA D’OCUPACIÓ

Manuel Bustos, com qualsevolaltre polític sobre el qual hi hasospites d’algun fet delictiu, tédret a la presumpció d’innocèn-cia. És un principi que sovints’oblida. Tenim tendència a fer-ne escarni. Després, si quedaconfirmada la seva innocència,pocs demanen excuses i el malja està fet.

El paísse la juga

ArturMas

PRESIDENT EN FUNCIONS

-+=

El català és un dels nuclis delnostre país. Sense el catalàtambé existiria Catalunya, en-cara que segurament no seriatan igual a Espanya com es vol aMadrid. Però ara s’està con-griant una agressió intolerable.El país ha de fer pinya en defen-sa de la llengua i de l’escola.Mas ja ha fet el primer pas.

Incendiariirresponsable

He acabat de llegir la novel·la d’Albert Sán-chez Piñol i m’ha agradat. D’entre les gaire-bé sis-centes pàgines, però, em quedo ambdues frases que per mi no només són me-morables sinó que són la clau. El deslloriga-dor per entendre no tan sols la novel·la sinótambé la Història en general, que sempre ésmés fàcil d’arribar-hi a través de les histò-ries en minúscules. L’una és: “L’amor ésuna merda.” I l’altra: “No sabràs fins que etdonis, no et donaràs fins que sàpigues.” Laprimera és categòrica i contundent i és en labase de la segona que sembla que es mos-segui la cua perquè és causa i efecte.L’amor és una merda perquè quan te n’ado-nes, que t’ha posseït, quan saps que estàsenamorat reconeixes que ho donaràs tot,

fins i tot la vida, sigui per la causa que sigui.Qui arriba a aquesta conclusió és el mateixpenques d’en Martí Zuviria. Un paio quesemblaria esquerp a totes les qüestions sen-timentals i de cor però que hi cau de quatregrapes. M’ha quedat ben clar que entreaquell seny tan nostrat, que se suposa queens dóna la tranquil·litat, la parsimònia, lacalma abans de prendre qualsevol decisió–encara que després tampoc sigui garantiaque l’encertem– i l’orgull tan castellà, a migcamí de l’heroisme absolut i la més sublim deles ximpleries, em quedo amb la paraula quetot ho mou en aquest món: l’amor. Els quevan donar la vida en aquell fatídic 11 de se-tembre de 1714 i no van desertar, ni fugir, niescapar-se, ho van fer per amor. Les cosesno es fan ni per lleialtat, ni per sacrifici, ni perinterès, ni per ideals, ni per diners… o sí quees fan per tots aquests motius i pels que enspuguem inventar i en la novel·la hi ha una co-lla de personatges que compleixen aquestsrequisits. Ara, tot allò que es fa per amor es fade manera plaent, no pesa, no és cap càrre-ga, sense cap remordiment de consciència.L’amor et dóna la llibertat de fer el que vul-guis. No sé vostès, però ja hi firmaria que elsnostres polítics s’inspiressin o s’emmiralles-sin en aquesta actitud que molts catalansvan tenir en aquell episodi clau i demostres-sin el mateix amor a l’hora de treballar pelpaís. Si sant Agustí diu que l’amor tot hovenç, amor omnia vincit, doncs siguem ven-çuts per l’amor, victus ab amore.

‘Victus abamore’

Són favescomptades

MartíGironell

L’amor et dóna la llibertatde fer el que vulguis

Page 3: Punt avui05122012

A la tres— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Xevi Xirgo

“Quina autoritatmoral et pensesque tens, ministre,per alliçonar-nossobre com hemde fer les coses?”

Què t’has cregut, Wert?uè t’has cregut, José Ignacio,que ens véns a donar lliçonsd’aquesta manera? Quina au-toritat moral et penses que

tens, ministre, per venir-nos a explicarcom hem de fer les coses, com hemd’ensenyar als nostres alumnes i enquin idioma? No et fa vergonya, atacarimpunement el nostre sistema educa-tiu, posar en perill la nostra cohesió so-cial i convertir les teves fòbies perso-nals en qüestions d’estat? Sento vergo-nya aliena, de veritat, que un ministre,justament d’Educació, sigui tan mal-educat. Ets un fatxenda, sincerament.Perquè vas i dius en veu alta que als ca-talans els has d’espanyolitzar, i ho diusen un to que em fa ballar el cap de si noet dius realment José Antonio i no pasJosé Ignacio. Ets un indocumentat,francament. Jo ja ho entenc, que delprograma electoral del PP no heu com-

Q plert res; que heu apujat els impostos,heu abaratit l’acomiadament, heuaprovat una amnistia fiscal, apujatl’IRPF, congelat el sou dels funciona-ris, i que teniu una llista tan llarga depromeses electorals incomplertes queara resulta que l’única que podreucomplir és la de la recentralització del’Estat, que a més a més us va bé per-què cada cop que aneu contra els cata-lans us dóna rèdit a la resta de l’Estat.Però jo ho trobo indigne. Insisteixo,no sé quina autoritat moral té Wertperquè ens l’hàgim d’escoltar, perquèla consellera Rigau hagi d’anar a Ma-drid a donar explicacions, o perquèara tots els partits catalans hagin decelebrar una cimera la setmana vi-nent per parlar d’educació. De cime-ra, senyors meus, només n’hem de feruna. I és per decidir quin dia ensn’anem.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

[email protected]

| 3EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

La frasedel dia

“El model català és intocable”

Irene Rigau, CONSELLERA D’EDUCACIÓ

res són els fronts quemiren de debilitar lallengua catalana en el

sistema educatiu dels territorisque la tenen com a pròpia. Perdavant, hi ha l’acció dels tribunalsde justícia contra la immersiólingüística a Catalunya. El TribunalConstitucional, el Suprem i elTribunal Superior de Justícia deCatalunya han anat encadenantles sentències, com cireresnegres, per imposar que el

T castellà sigui també idiomavehicular en l’ensenyament. Perdarrere, hi ha l’acció paral·lela icomplementària dels nousgoverns del Partit Popular de lesBalears i de la GeneralitatValenciana per liquidar els centresque consideraven també el catalàcom a única llengua vehicular. Latrampa del 30-30-30 (30 per centde castellà, 30 de català i 30d’anglès) no se la creu ningú. Aratambé i de costat, ha paregut el

ministre Wert i la seva llei orgànicade millora de la qualitat educativa,que pretén aconseguir “laproporció equilibrada entrel’espanyol i les llengüescooficials”. Triple foc enemic.Tothom a terra, que tiren ambbala trífida.

Desclot

VicentSanchis

Davant, darrere i de costat

D’ençà del 25-N, el PP nodeixa de marcar el camí.Des d’aquí, Sánchez-Ca-macho nega el vot dels ca-talans, que ha dit: Mas pre-sident, diàleg amb les altresforces i autodeterminació.Des d’allà, Rajoy continuaofegant la Generalitat,aquest cop torpedinant unade les poques vies d’ingres-sos que encara podia obrirel govern per pal·liar el dèfi-cit, l’impost d’entitats ban-càries. I ara, oh sorpresa!,Espanya torna a legislarcontra el català, amb l’ob-sessió de treure-se’l del da-vant, com fa setanta anys icom en fa 300. La plantadade la consellera Rigau al mi-nistre Wert és d’agrair, peròcaldran més gestos, mésactituds fermes, més uni-tat, més bel·ligerància con-tra els atacs i sobretot iden-tificar clarament amb qui jano cal entendre’s.

ToniBrosa

El timbal

Bel·ligerància

El sistema educatiu de Cata-lunya és un model de convi-

vència lingüística. Els escolars sur-ten dels centres educatius amb unconeixement igual de les dues llen-gües cooficials. Només des d’unaòptica interessada a destruiraquesta convivència com a pas ne-cessari per fracturar socialment elnostre país es poden entendre lescampanyes i accions malignes quees desenvolupen des de fa unatrentena d’anys amb la complaen-ça d’alguns mitjans de comunica-ció fets i pensats des de Madrid.Aquestes campanyes fonamenta-des en el deliri quan no la mentidahan acabat fent forat. Hi ha políticsdel Partit Popular, com José Igna-cio Wert, que se les han cregut. Isense diàleg ni el consens que hade presidir qualsevol relació políti-ca en democràcia ha decidit lami-nar l’escola catalana i l’idioma cata-là, transformant-lo en poc més queen una llengua estrangera al seupropi país.

Davant d’aquests fets, la con-sellera d’Ensenyament en fun-cions, Irene Rigau, va deixar ahirplantat el ministre. La consellera vafer aquest gest no com a política deCiU, sinó en representació i defen-sa de la dignitat del nostre país. Ri-gau sap que no està sola: els resul-tats de les eleccions, amb una ma-joria sobiranista, ho proven. Cata-lunya ha fet pedagogia i s’ha expli-cat a Espanya. Però Espanya sem-pre ha respost amb el menyspreu ila mala fe. Només hi ha una manerade solucionar aquest problema queel Partit Popular ha creat en solitari.I és que la proposta legal sigui reti-rada, que el ministre Wert dimiteixii que el seu lloc l’ocupi una personaque, com a mínim, tingui ganes dedialogar i establir aquests ponts aCatalunya, tal com, diuen, és el de-sig de Rajoy.

En defensade la dignitatde Catalunya

EDITORIAL

Page 4: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 20124 |

PolíticaEstudia dinamitar elsacords que mantéamb els populars ala Diputació deBarcelona i la CCMA

L’alcalde renunciatemporalmentdesprés de lafiltració d’algunesconverses seves

Bustos deixal’alcaldia finsque s’aclareixiel cas

CiU sospesatrencar algunspactes ambel PP

L’esborrany de llei orgàni-ca de millora de la qualitateducativa (LOCME) im-pulsat pel ministre José Ig-nacio Wert, i que amenaçaamb convertir la llenguacatalana en una assigna-tura optativa, ha obert unnou front de conseqüèn-cies imprevisibles entre elgovern català i l’espanyol.L’executiu en funcions dela Generalitat es va mos-trar ahir disposat a portarla llei al Tribunal Constitu-cional per invasió de com-petències en cas que final-ment s’aprovi. I tant laconsellera d’Ensenya-ment, Irene Rigau, com elportaveu, Francesc Homs,van expressar la seva fer-ma intenció de “fer preva-ler” el contingut de la lleid’educació de Catalunya(LEC) aprovada pel Parla-ment, la qual cosa seria ungest d’insubmissió, mal-grat que tots dos van evi-tar utilitzar aquest terme.L’objectiu és defensar unmodel, el de la immersió

lingüística, que l’executiuconsidera “intocable”, talcom va comunicar Rigaual mateix ministre en la re-unió de la ConferènciaSectorial d’Educació cele-brada a la tarda a Madrid, ique la consellera va aban-

donar sense ni tan sols en-trar a discutir una propos-ta que considera “inad-missible”, per molt queWert la suavitzés a últimahora convertint el catalàen matèria avaluable.Amb la flegma que el ca-

racteritza, al final de latrobada el ministre d’Edu-cació es va mostrar sor-près pel rebombori causatper una proposta que, se-gons va afirmar, plantejael mateix que defensen elConstitucional i el Su-

prem i que vol convertir elcastellà en llengua vehicu-lar a les escoles. Avui, el go-vern de la Generalitat do-narà continuïtat a la sevaplantada i no enviarà el se-cretari general d’Universi-tats, Antoni Castellà, a la

Conferència General dePolítica Universitària con-vocada des del ministeri.

Front comú i cimeraMalgrat estar en funcions,el govern no està sol en laresposta contra aquestaofensiva. Artur Mas vaconvocar una cimera quees farà la setmana vinentper visualitzar l’ampli su-port dels partits a l’actualmodel educatiu. ERC, elPSC, ICV-EUiA i la CUP javan expressar la seva totaldisposició a integrar-se enaquest front comú, en elqual no hi seran ni el PP nide Ciutadans, les úniquesveus favorables a la pro-posta del ministre Wertque es van sentir ahir desde Catalunya.

La comunitat educativaes va afegir a un rebuig for-ça evident a les xarxes so-cials i que aviat podria ma-terialitzar-se al carrer enforma d’accions reivindi-catives contra un projecteque certifica que el distan-ciament entre Catalunya il’Estat espanyol no para decréixer. ■

CONTUNDENT Rebuig unànime als plans de Wert per convertir el català en matèria optativa UNITAT Rigau planta elministre i el govern no descarta la insubmissió per defensar l’actual model amb el suport d’ERC, el PSC, ICV-EUiA i la CUP

No, ministreRicard PalouBARCELONA

José Ignacio Wert, en l’inici de la reunió sectorial d’ahir a Madrid. Al fons, Irene Rigau ■ EFE / JJ. GUILLÉN

201009-12El Suprem Estima el re-curs de la fa-mília, ambl’argumentde la sentèn-cia del Cons-titucional,dictada al’estiu, queretalla com-petències al’Estatut.

201226-6El Supremreitera enuna segona iúltima reso-lució que elcastellà hade ser tambéllengua vehi-cular, i quali-fica de dis-criminatorifer-ho indivi-dualment.

201208-3El ple Els 21jutges delTSJC dicta-minen quel’educaciódels nens deldemandantha de ser encastellà peròque no s’hade canviar elsistema edu-catiu català.

Cronologia

201109-3Decret ElTSJC dónadeu diesperquè s’a-pliqui el quediu el Su-prem. Edu-cació responque ja ha dital centreque atenguiels nens encastellà.

200805-12Doblenegació Lasala del Tri-bunal Supe-rior de Justí-cia de Cata-lunya (TSJC)desestima elrecurs de lafamília con-tra la resolu-ció de la Ge-neralitat.

200602-05Denegació La conselleriad’Educació desestima la sol·li-citud d’un pare que, en nomdels seus fills –un estudiantde segon d’ESO i una de ter-cer de primària–, demana queel castellà sigui llengua vehi-cular en tots els cursos d’e-ducació obligatòria. Li estimala petició que les circulars se licomuniquin en castellà.Aquest cas va cuejar als tribu-nals fins l’estiu passat.

201105-5Hi insisteix El pare reclamaal TSJC que obligui la Genera-litat a aplicar la sentència delSuprem. Hi ha diversos recur-sos d’Educació i de la família.Al juliol, el TSJC dóna dos me-sos al govern perquè apliquiel que diu el Constitucional. Aldesembre, la sala resol que,en vista de la “transcendèn-cia” del cas, ho ha de resoldreel ple de la sala contenciosaadministrativa del TSJC.

Page 5: Punt avui05122012

| Política | 5EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

8329

93-1

0654

11w

Els mestres es freguen els ulls. Noes poden creure que, de cop i volta,desaparegui el model d’escola delsúltims trenta anys i es torni a finalsdels anys setanta, quan el català erauna assignatura més i hi havia bar-ris sencers de Catalunya en què lallengua pròpia del país era un fetexòtic.

“Al meu barri gairebé ningú par-lava en català, ni al carrer ni a l’es-cola”, rememora José Heredia, que

1962va ser l’any quees va fundar l’escolaTon i Guida, una deles pioneres de laimmersió lingüísticaen català.

PASSAT · Els mestres rebutgen tornar als temps en què la llengua pròpia era només unaassignatura POR · Una escola pionera en la immersió tem pel model integrador de Catalunya

Avui toca catalàRaül Garcia i AranzuequeBARCELONA

en els anys setanta vivia al barri deRoquetes de Barcelona. A l’escolaon anava, el San Antonio María Cla-ret, el català era només “una assig-natura més” i els mestres haviend’empescar-se tota mena de tècni-ques per mirar de familiaritzar elsalumnes amb una llengua que elsera estranya. “Recordo que a classe,a banda del crucifix i la foto del ge-neralísimo, hi havia uns dibuixosenganxats amb veta adherent ambel nom d’objectes quotidians en ca-talà, com ara una poma, perquè sa-béssim com es deia”, explica Here-

dia, que no va tenir un contacte mésintens amb la llengua catalana finsque, ja adolescent, es va apuntar aun agrupament escolta.

A pocs minuts de casa seva, però,hi havia una escola que trencavamotllos. Els nens aprenien amb elsmètodes pedagògics més avançatsde l’època, feien sortides culturals iexcursions a la muntanya i, fins itot, estudiaven en català: a l’escolaTon i Guida, fundada el 1962 perMaria Antònia Canals.

“Al principi, l’escola era bilingüe is’estudiava català a través de pro-

grames d’Òmnium Cultural”, expli-ca Sebastià Gordi, exmestre de l’es-cola. Aviat, però, es va veure que elmodel bilingüe no funcionava. “O esfeia tot en català o allò era un desas-tre: els nens, que no coneixien el ca-talà, barrejaven el vocabulari i lesestructures dels dos idiomes”, re-corda Francesc Freixanet, exmes-tre de l’escola i actualment directorde l’escola Antaviana, hereva deTon i Guida.

Els mestres van haver d’espavi-lar. Parlaven català, però no el sa-bien escriure bé i es van haver deformar a corre-cuita. Per sort, vancomptar amb la complicitat dels pa-res. “Els pares, tot i que nom parla-ven català, veien com un avantatgeque els seus fills n’aprenguessinperquè, d’aquesta manera, tindrienmés possibilitats de trobar feina”,comenta Gordi.

Aquella raresa de la immersió,que aleshores feien poques escoles aCatalunya i, encara menys, a barrispràcticament 100% castellanopar-lants, va donar fruits. “Molts ex-alumnes ens agraeixen que els ha-guéssim donat l’oportunitatd’aprendre el català –diu satisfetFreixanet–, per això no podem per-metre que ara vulguin anul·lar tren-ta anys d’història d’un país”.

A l’escola Antaviana conviuensense problemes el català, el caste-llà i una vintena de llengües de nensvinguts d’arreu del món. “No hemtingut mai cap conflicte lingüístic,ni cap pare ha vingut mai a queixar-se perquè fem l’ensenyament en ca-talà”, constata el director. “Al con-trari, el català és la llengua que acullnens que a casa seva parlen urdu oxinès.” “Si no féssim immersió,aquests nens perdrien el dretd’aprendre català perquè a la sevavida privada no el parlen”, afegeix.

I què faran els mestres, ara? “Ensnegarem a acatar la norma i que ensexpedientin a tots, si cal. Ara bé, nodepèn de nosaltres que es consideritroncal el català i serveixi per apro-var l’ESO. Això ho haurà de resoldreel govern”, conclou Freixanet. ■

La Norma, en un acte a favor de la normalització lingüística, els anys vuitanta, a Barcelona ■ ARXIU

Page 6: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 20126 | Política |

“El model català és intoca-ble.” La consellera IreneRigau va aixecar-se de lataula en plena discussióentre l’Estat i els territorisper consensuar l’enèsimareforma educativa encomprovar que el ministreJuan Ignacio Wert no técap intenció de recular enel seu intent de dinamitarl’escola en català i fomen-tar la segregació. Desprésd’exigir al membre del go-vern del PP que retirés elpolèmic esborrany que im-plica una esmena a la tota-litat al sistema educatiu id’obtenir com a respostaun altre redactat que noimplica fer-se enrere en lesseves pretensions de rele-gar el català a un paper ab-solutament secundari, Ri-gau va decidir abandonarla trobada per evitar queamb la seva presència s’in-terpretés que tenia inten-ció de discutir sobre un as-sumpte que “no admet capnegociació”, insistia. “Noés només una qüestió degovern; és una qüestió depaís”, sentenciava.

La consellera es va tras-lladar a Madrid per assistira una reunió per a la qual elministeri havia canviat lesregles vint-i-quatre horesabans de l’arribada dels re-presentants dels territo-ris. De fet, en vista de lesqueixes d’alguns conse-llers i les amenaces d’im-pugnació, s’ha fet una al-tra convocatòria, pel 19 dedesembre. Concretament,en el model d’escola s’ha-via introduït una disposi-ció addicional que relega elcatalà a ser la quarta llen-gua i, a més, obliga la Ge-neralitat a pagar centresprivats als pares que desit-gin una educació íntegra-ment en castellà quan elgovern no els ho garantei-xi ni a l’escola pública ni ala concertada. Malgrat lesmodificacions d’últimahora, tot això es manté fil

per randa. El segon esbor-rany només admet que elcatalà sigui avaluable al fi-nal de cada cicle. Fins ahirni tan sols calia demostrarel seu coneixement enacabar la formació.

Wert, atònitA les portes del ministeri,Rigau ja havia avisat que, obé s’estripava l’esborrany,o no estava disposada aparlar de res més. I així ho

va plantejar a un Wert queen la primera part de lareunió es declarava atònit–com també ho va ferquan en precampanya pel25-N va plantejar l’espa-nyolització dels nens cata-lans– per l’enrenou polítici mediàtic que havien ge-nerat les referències lin-güístiques introduïdes acorre-cuita, mentre insis-tia que l’objectiu de l’e-xecutiu espanyol en cap

cas és “qüestionar” ni“atacar” l’escola catalana.

“És radicalment fals”que es pretengui posar fi almodel d’immersió, esqueixava en acabar la reu-nió, que va seguir fins a lesvuit del vespre malgratl’absència de la catalana.Ell mateix es va contradir,però, en assegurar que elque persegueix la reformaés limitar els “tracta-ments privilegiats” de les

llengües cooficials respec-te al castellà. I, en tot cas,en cap moment no va ama-gar que la disposició estàdedicada exclusivamental model català, amb elbenentès que recordavaque el País Basc, Galícia,les Balears i el País Valen-cià tenen un sistema “debilingüisme integrador”.Aquest model, on el caste-llà és llengua vehicular, ésel que vol Wert per a Cata-

lunya, tot remetent-se asentències del Constitu-cional i del Suprem.

Però les explicacionsque prèviament havia do-nat dins la reunió no ha-vien convençut la conse-llera, que a la sortida quali-ficava d’“inadmissible”l’actitud desafiant i fugis-sera del ministre i atribuïala decisió a raons exclusi-vament polítiques, i en capcas acadèmiques. A partird’aquí, Rigau va deixarclar que la intenció de laGeneralitat és mantenirl’actual sistema i que, entot cas, si Wert persisteixen l’“atac” i el “menysteni-ment”, “ens veurem alstribunals”. Com a pas pre-vi, la conselleria redactaràun informe per argumen-tar el perquè de l’oposiciófrontal del govern a la “in-volució” que es pretén con-sagrar a través de la futura

llei educativa que es pre-tén enviar al Congrés elsprimers mesos del 2013.

El pas de la consellerapel ministeri va ser real-ment caòtic. L’estretor dela zona per fer declaraci-ons i la nodrida presènciade mitjans de comunica-ció feien impossible unaexplicació ordenada i rao-nada. L’actitud d’abando-nar la reunió havia gene-rat força expectació, i ambels crits i el malestar de lapremsa Rigau va haver derepetir les explicacions siso set vegades.

Mentrestant, el PSC hademanat al PSOE una de-fensa “activa” del modelcatalà, amb el benentèsque la direcció espanyolamai no l’ha qüestionat.També l’antiga aspirant adirigir el partit estatal,Carme Chacón, insistia adestacar “l’èxit incontes-table” del sistema. ■

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rigau planta el ministre iavisa que el model no es tocaa La consellera abandona una reunió dels territoris amb l’Estat per estudiar la nova llei d’educacióen constatar que el PP no es fa enrere a Wert nega que el seu govern vulgui atacar l’escola catalana

Montse OlivaMADRID

Irene Rigau i José Ignacio Wert, ahir a la tarda a Madrid ■ EFE/ J.J. GUILLEN

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les frases

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“És rotundament iradicalment fals queaquesta llei impliquiun atac a l’escolacatalana”José Ignacio WertMINISTRE D’EDUCACIÓ

“Possibilitar centresseparats trenca lacohesió, i el govern noho pot admetre”Irene RigauCONSELLERA D’ENSENYAMENT

Page 7: Punt avui05122012

| Política | 7EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

El govern de CiU presenta-rà batalla contra la lleiWert i, com a primer pas,convoca una cimera de su-port dels partits políticscatalans que defensen laimmersió, és a dir, d’ERC,el PSC, ICV-EUiA i la CUP.Artur Mas intentarà con-vertir la batalla en el camplegal –que s’albira compli-cada de guanyar– en unabatalla política de legitimi-tats. L’objectiu és trans-metre a Rajoy una ideaunitària i de consens: “ACatalunya aplicarem no-

més la llei d’educació deCatalunya”, va dir ambcontundència el portaveuFrancesc Homs. L’execu-tiu català no pot plantejar-ho en públic, però si el PPno canvia d’opinió, es po-sarà sobre la taula la in-submissió. Si l’avantpro-jecte s’aprova, CiU ja plan-teja un recurs al TribunalConstitucional per “inva-sió de competències”.

Mas va parlar ahir pertelèfon amb els lídersd’ERC, el PSC i ICV-EUiA–no amb la CUP–, amb elsquals va acordar celebraruna cimera dimecres queve al Palau de la Generali-

tat juntament amb repre-sentants del Consell Esco-lar de Catalunya. La troba-da, simbòlica, es vol queserveixi per donar unitat i,alhora, contundència a laresposta dels partits querepresenten la majoria alParlament. No hi seran decap de les maneres ni el PPni Ciutadans. Sí que hi volser, tot i no haver estatconvidada inicialment, laCUP. Fonts d’aquesta for-mació van confirmar quefaran gestions per poderassistir a la cimera.

Dirigents de CiU, ERC,el PSC i ICV-EUiA van dei-xar clara ahir la seva volun-

tat de plantar-se contraqualsevol agressió a la im-mersió lingüística. Tanma-teix encara cal consensuarla seva resposta concretadavant del nou esborranyde llei presentat ahir pelmateix Wert a la consellerad’Educació, Irene Rigau.Tots estan, a hores d’ara, encontra d’aplicar la futurallei a Catalunya si s’aprova,però el mecanisme per des-obeir-la pot ser diferent encada cas. Cimeres “unità-ries” anteriors no han aca-bat bé. El govern català enfuncions va afirmar ahirque no estalviarà “energia”ni “força política” per en-

frontar-se a l’envit. “Cal do-nar una resposta de magni-tud a aquesta nova amena-ça del PP”, va reblar el por-taveu Homs.

Nova plantadaLa protesta, formal i sim-bòlica, del govern es con-creta avui amb una altraplantada al ministre Wert.El secretari d’Universi-tats, Antoni Castellà, vaanunciar que no assistiriaa la conferència general depolítica universitàriad’avui a Madrid pel “des-acord amb el contingut”de l’avantprojecte de llei.És el primer cop que la Ge-

neralitat boicoteja amb laseva absència una troba-da d’aquest rang amb elministre d’Educació.

El conflicte polític entrela Generalitat i l’Estat haarribat a nivells elevats.Els partits d’esquerres,tots a l’oposició, van do-nar suport en aquest punta la contraofensiva del go-vern català per salvar laimmersió. Tots, menysERC, estan d’acord que sila llei tira endavant talqual, es podria portar alTC. El president d’ERC,Oriol Junqueras, va mos-trar-se ja partidari d’apli-car la llei catalana i no aca-tar la reforma sense mésnegociacions ni recursosjudicials. El PSC, en pa-raules de Pere Navarro, vaacusar el PP d’una estratè-gia a llarg termini “per re-centralitzar l’educació i lallengua”. El líder ecosocia-lista, Joan Herrera, vaanar més enllà i va exigir aRajoy que destitueixi im-mediatament Wert perl’intent d’espanyolitzar elsalumnes catalans. ■

Sergi PicazoBARCELONA

a El govern català, amb el suport d’ERC, el PSC i ICV-EUiA, planteja desobeir la norma espanyola si esmanté en la línia de l’esborrany a L’executiu planta avui el ministre i no va a la reunió d’universitats

Mas convoca una cimera departits per respondre a Wert

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les frases

El portaveu del PP català, En-ric Millo, va titllar ahir al matíla consellera Rigau d“incen-diària” per voler “confondre”l’opinió pública amb “menti-des”. Millo, que va recordarque queda un tràmit llarg enquè el text es pot esmenar, vanegar que es pugui aprovar elcurs sense saber català, i quepassi a ser llengua optativa, jaque només figuren com a as-signatures troncals les queho són a tot l’Estat. Segonsell, cada comunitat pot pro-posar, si bé no decidir, la “fór-mula” per repartir les horesvehiculars, en aquest cas en-tre català i castellà. A més, vaadmetre que la idea que laGeneralitat pagui col·legisprivats en castellà és “econò-micament molt difícil que si-gui viable”. C’s va criticartambé Rigau, i va defensar l’educació trilingüe. ■ Ò.P.

Els consellers d’Educació Irene Rigau, Ernest Maragall, Jesús del Pozo, Joan Bargalló i Carme Laura Gil, reunits pel diari El Punt Avui el 2011 ■ JUANMA RAMOS

“Cal fer el referèndumcom més aviat millor[...]. I alguns encaravolen refer ponts ambel PP...”Oriol JunquerasPRESIDENT D’ERC

“Hi ha qui no li agradaque es parli, escrigui opensi en català. Són elsque no els agrada que esparli, escrigui o pensi”David FernàndezDIPUTAT ELECTE DE LA CUP

“Si Rajoy ha entèsalguna cosa de lasituació a Catalunyano ha de trigar a fercessar Wert”Joan HerreraSECRETARI GENERAL D’ICV

“El moment políticactual queda en segonlloc; ara és hora de ferpinya davant del’ofensiva del PP”Francesc HomsPORTAVEU DEL GOVERN

“No hi ha interès arelegar el català: ha deser vehicular junt ambel castellà però en unaproporció raonable”Enric MilloPORTAVEU DEL PP CATALÀ

“Davant la intenciód’espanyolitzar, hemde fer un front catalàper defensar unmodel d’èxit”Pere NavarroPRIMER SECRETARI DEL PSC

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

El PP titlla Rigaud’“incendiària”

Page 8: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 20128 | Política |

L’educació és un sector jatocat els últims mesos perles retallades, i l’anunci dela llei Wert no ha fet resmés que crispar encaramés els nervis. Els princi-pals sindicats i la comuni-tat educativa en pes van re-accionar ahir amb contun-dència posant tot tipus dequalificatius a la iniciativadel govern espanyol. L’As-sociació de Mestres RosaSensat va llançar un adver-timent: des dels centres es-colars es continuarà llui-tant pel català. “Ja podenanar dient coses, perquèels mestres, les famílies i lasocietat catalana no com-partirà els seus criteris icontinuarem fent el quefem des de fa molts anys”,va declarar la presidenta,Irene Balaguer, fent aixíuna crida a la insubmissióals protocols dictats des deMadrid i assegurant quel’alumnat domina tant elcatalà com el castellà. LaFederació d’Associacionsde Mares i Pares d’Alum-nes de Catalunya (FA-PAC), que representa mésde 2.000 AMPA, també vareaccionar en termes sem-blants. Indignació i rebuigsón els adjectius utilitzatsper qualificar l’esborranydel ministre, un esborranyque, al seu entendre, no

respon a cap criteri peda-gògic sinó “ideològic i de fa-natisme” que pretén crearconfrontació i divisió.

Sindicats bel·ligerantsLes reaccions de la FAPACi dels mestres de RosaSensat van tenir la seva rè-plica gairebé mimètica enels sindicats d’educació.Per USTEC-STES, el con-flicte que genera el governde Mariano Rajoy és d’unagreu irresponsabilitat per-què, en un moment que la

tasca als centres ja és proudifícil, l’executiu espanyolafegeix mesures total-ment irracionals. El sindi-cat acusa directamentWert de voler desmante-llar el sistema educatiu ca-talà i la immersió lingüísti-ca. Recorda que aquest ésun model d’èxit des de famés de 30 anys i fa una cri-da a tota la comunitat edu-cativa a participar en totesles mobilitzacions que esconvoquin per aturar lallei. En aquest sentit, tot i

que encara no hi ha capconvocatòria oficial, ahirdes de les xarxes socials secitava tothom qui no la

comparteixi a una con-centració a la plaça SantJaume de Barcelona, de-mà a les dotze del migdia.

Ahir a Tarragona ja es va feruna concentració que vaaplegar unes 300 personesdavant de la seu del PP.

Els arguments d’US-TEC-STES són molt simi-lars als que van utilitzar laresta de sindicats, com araUSOC i CCOO, que afegeixa la seva llista de greuges laconcepció mercantilista iselectiva que manté l’Estatentorn de l’ensenyament.Per CCOO, l’esborrany estàple d’incongruències, comel fet que en un estat laic esreforci l’estatus de l’ense-nyament religiós sobrepas-sant valors universals.

La intersindical STEIdefineix la proposta deWert com un atac ferotge alsistema educatiu públic, ales llengües pròpies i a lescompetències educatives ales comunitats autònomes,mentre que per la UGT su-posa un torpede en la líniade flotació del català. “Serànecessària una resposta so-cial que es corresponguiamb les mesures que in-clou, que podrien posar fi ala immersió lingüística,deixar el català residual al’ensenyament i posar enjoc la cohesió social alnostre país”, conclou el sin-dicat.

No només des del móneducatiu es va rebutjar lanova ingerència estatal.També ho van fer entitatscatalanistes com ara Òm-nium Cultural. La pre-sidenta, Muriel Casals, queera a Brussel·les per expli-car el procés català a Eu-ropa, va declarar queaquesta és una agressiótambé a la legitimitat de-mocràtica catalana, i vaafegir: “No podem tolerar-la de cap manera.” O el juga-dor del Barça Carles Puyol,que va piular amb lesetiquetes #wertgonya i#somescola. ■

David BruguéBARCELONA

a Consideren que la proposta no respon a criteris pedagògics sinó a ideològics i reiteren la validesade la immersió lingüística a Anuncien la convocatòria de mobilitzacions contra l’esborrany de llei

La comunitat educativa i elssindicats, en peu de guerra

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

MÉS REACCIONS

Les assignatures per categoriesTRONCALS

(5 en cada curs)ESPECÍFIQUES

(mínim 3-màxim 4 en cada curs)D’ESPECIALITAT (En cada curs: máx. 1 i, a més,

llengua cooficial si n’hi hagués)

ESPECÍFIQUES(mínim 3-màxim 4 en cada curs)

D’ESPECIALITAT (en cada curs: máx. 1 i, a més, llengua cooficial si n’hi hagués)

• Llengua castellana i literatura

• Matemàtiques

• Ciències de la natura

• Ciències socials

• Primera llengua estrangera

Sempre:• Educació física • Religió / Valors culturals i socials

Sempre:• Educació física • Religió / Valors èticsEntre 1 i 3:• Tecnologia• Música• Educació plàstica i visual• Segona llengua estrangera• Iniciació a l’activitat emprenedora

i empresarial• Cultura clàssica

Sempre:• Llengua cooficial i literatura

Màxim 1:• A determinar• Una matèria del bloc 2 no cursada

(continguts del bloc 2)

Sempre:• Llengua cooficial i literatura (si n’hi hagués)

Entre 1 i 2:• Educació artística• Segona llengua estrangera

Màxim 1:• A determinar• Una matèria del bloc 2 no cursada

(continguts del bloc 2)

Mínim 50% de l’horari (6 cursos):3.150 hores (525 hores/curs) Màxim 50% de l’horari

Màxim 50 % de l’horari

TRONCALS(nombre de matèries: 5+1)

TRONCALS GENERALS (5)

• Llengua castellana i literatura

• Primera llengua estrangera

• Geografia i història

• Biologia i geologia

• Física i química

• Matemàtiques

TRONCALS D’OPCIÓ (Se’n cursa 1)

• Matemàtiques A

• Matemàtiques B

Mínim 50% de l’horari (3 cursos):1.575 hores (525 hores/curs)

PR

IMÀ

RIA

ESO

“Aquest és un nouatac a la legitimitatdemocràtica catalanaque no podem tolerarde cap manera”Muriel CasalsPRESIDENTA D’ÒMNIUM CULTURAL

“Ja poden anar dientcoses, perquècontinuarem fent elque fem des de famolts anys”Irene BalaguerASSOCIACIÓ MESTRES ROSA SENSAT

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les frases

Crida a penjarpancartes icartells als centres

Des de Somescola.cat es fauna crida perquè els centreseducatius es pengin cartells ipancartes amb el lema Per unpaís de tots, l’escola en català.Consideren que l’acció és unaprimera resposta a l’atac delcatalà, i des del web es potdescarregar el cartell.

Més de 40.000firmes recollidesper internet

La proposta ha generat totamena de reaccions, com ara larecollida de firmes iniciada perun veí de Barcelona, que en undia ja n’ha recollit més de40.000 a través de la platafor-ma change.org demanant alministre que reconsideri laproposta que ha presentat.

Poc habituat a parlar d’as-sumptes que no afectin direc-tament l’Església, ahir el bisbede Girona, Francesc Pardo,també va opinar sobre una lleique és incomprensible. “Seriamés que un pas enrere: seriano tenir en compte el valor i eltresor que significa el català.”

El bisbe de Gironatambé carregacontra el ministre

Tiana enceta lesmocions alsajuntaments

L’Ajuntament de Tiana, al Ma-resme, va presentar ahir al plemunicipal una moció per lavia d’urgència en la qual esmanifesta en contra de la re-forma educativa. La propostava sorgir de l’equip de govern,que està format pel PSC iERC.

L’Assemblea Nacional Catala-na (ANC) tampoc va quedarimpassible i qualifica l’esborra-ny com l’atac més greu que hapatit la llengua catalana d’ençàque es va acabar el règim fran-quista. Un atac covard, ques’ha fet públic passades leseleccions al Parlament i que,

L’agressió més greu des delfranquisme, segons l’ANC

segons el seu parer, respon al’estratègia sistemàtica delsaparells polítics i judicials del’Estat de menyspreu i residua-lització del català. Al seu en-tendre, també s’atempta con-tra la cohesió del poble i divi-deix entre catalanoparlants icastellanoparlants.

Page 9: Punt avui05122012

CART

ES A

L MIN

ISTR

E W

ERT

| Política | 9EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

190319-1046922Cw

Farem pinya per aturar-hoSom Escola –aquest col·lectiu amb més de 30 enti-tats que treballen per millorar el nostre sistema edu-catiu– torna a adreçar-se a vostè per manifestar-li unrebuig absolut als seus intents obsessius de posar fi al’escola catalana. La carta que vam lliurar-li en mà noha merescut resposta.Tanmateix, ara fem pública i lifem avinent la nostra decisió de fer pinya amb el Par-lament i el nostre govern per aturar el seu projecte dellei vuitcentista, recentralitzadora i profundament in-justa, que pretén trencar la cohesió social que hemaconseguit amb els esforços de tanta gent.

SOMESCOLA.CAT

Seria un greu errorDes de l’Escola Cristiana defensem una escola catala-na en llengua i continguts, i defensem la immersió lin-güística, que és el model que ha permès evitar la se-gregació escolar a Catalunya. El model d’immersió lin-güística ha estat un factor de cohesió social i no hagenerat cap perjudici en l’aprenentatge de l’alumnat,que aprèn tant el català com el castellà. Seria un greuerror prescindir d’aquest model reeixit pedagògica-ment i social, per això ens unim a les iniciatives quedes del govern i des de la societat s’emprenguin perdefensar-lo.

CARLES ARMENGOL. President Fundació Escola Cristiana

És un pla maquiavèl·licAmb la llei que està preparant, s’ha demostrat queaquest govern no té cap sensibilitat per la diversitatlingüística i els trets diferencials d’un país com Catalu-nya. La immersió lingüística és l’element que ha acon-seguit el consens més ampli en la societat civil catala-na i els partits polítics perquè fomenta la igualtatd’oportunitats de tots els alumnes i fa que Catalunyasigui una única societat. A més, a les aules no hi hahagut mai cap conflicte per la llengua. Ara, amb el seupla maquiavèl·lic, el govern espanyol pretén que hi ha-gi dues comunitats enfrontades.

PERE FARRIOL. President de la Fapaes (pares secundària)

BÚSTIA · El Punt Avui obre un espai als lectors perquè expressin el seu parersobre l’ofensiva lingüística TRAMESA · Els escrits seran enviats al ministre

Què li diríeu a Wert?

L’última gran ofensiva de l’Estat es-panyol contra la llengua catalana,planificada en l’esborrany de la lleiorgànica de millora de la qualitat del’ensenyament (LOCME), està ge-nerant una gran indignació entre lasocietat civil i la comunitat educati-

RedaccióBARCELONA

va del país. Des d’ahir a la tarda, ElPunt Avui posa a disposició delsseus lectors un espai perquè puguintrametre al ministre d’Educació, Jo-sé Ignacio Wert, les seves argumen-tacions i raonaments contra aquestprojecte d’atemptat lingüístic.

Els lectors que ho desitgin no-més cal que es registrin en la sec-ció Cartes a Wert del web del diari

(www.elpuntavui.cat) i hi podranescriure el seu parer. El Punt Avuifarà una selecció dels mi-llors comentaris per publi-car-la en l’edició de pa-per, i totes les cartesseran enviades al mi-nistre d’Educació uncop tancada la recollida decomunicacions. ■

Problema irrealL’esborrany de la LOMCE demostra el nul interès delgovern espanyol pels problemes reals de l’educació,que n’hi ha molts i molt greus. La immersió lingüísticaen català és imprescindible per garantir l’aprenentat-ge de la llengua, especialment entre els alumnes d’al-guns barris de Catalunya on el català té molt pocapresència. És, a més, un model que no ha comportatcap conflicte. La prova és que només una dotzena defamílies han demanat aquest curs que els seus fills si-guin escolaritzats en castellà. El ministre Wert, però,només pensa a espanyolitzar els estudiants catalans.

GEMMA BASSOLS Professora de secundària

DimiteixiAquest avantprojecte ja ha rebut la nostra oposiciópel fet que és una proposta que vol uniformitzar l’Es-tat, perquè promou els itineraris prematurament, per-què és regressiva en la necessària participació delspares i mares, perquè limita la decisió dels docents alsseus propis centres, perquè promou la privatitzacióde l’educació pública... i ara perquè intenta trencar elclima de convivència a Catalunya, amb un clar atac ala llengua pròpia. Només podem demanar la retiradade l’avantprojecte, la dimissió del ministre Wert i la in-submissió a una proposta manifestament injusta.

JAUME AGUILAR. Pres. Fed. Mov. Renovació Pedagògica

Deixi l’educació en pauSr. Wert, per què pretén desmantellar el sistema edu-catiu català i la immersió lingüística, que durant mésde 30 anys ha obtingut un èxit total, tant pel que fa al’aprenentatge de la llengua (catalana i castellana),com pel fet de ser una eina imprescindible per a laigualtat d’oportunitats i la inclusió social? Vostè nosap que desmantellar aquest model implica, no sola-ment un atac sense precedents a la llengua catalana,sinó també un atac a la igualtat d’oportunitats per atot l’alumnat de Catalunya? Sr. Wert, per què no deixal’educació en pau i es dedica a una altra cosa?

ROSA CAÑADELL. Portaveu d’USTEC·STEs

Page 10: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201210 | Política |

L’atac a la immersió lin-güística del govern espa-nyol és la gota que ha fetvessar el got. En plena ne-gociació, ja exclusiva ambERC, per poder governaren la nova legislatura, CiUes planteja trencar elsacords que manté amb elPP a la Diputació de Barce-lona, la Corporació Catala-na de Mitjans Audiovi-suals i ajuntaments comels de Reus i Castelldefels.Si Unió feia una crida dis-sabte a “refer els ponts”institucionals amb els po-pulars i irritava conver-gents de renom, CDC vaarribar ahir a la determi-nació contrària en unaexecutiva vespertina.

L’asfíxia financera que,segons va denunciar OriolPujol, pateix la Generali-tat en mans de l’Estat, aixícom l’escanyament lin-

güístic i identitari, compli-quen el manteniment del’entesa amb el PP. “No espot negociar amb qui et voldestruir”, va sentenciar.

ERC és ja oficialmentl’únic soci amb què CiUprova de tancar un acord.Les negociacions van co-mençar formalment ahir isón els republicans, preci-sament, els que havien re-clamat a la federació quetrenqués els lligams ambel PP. Unió rebutjava limi-tar les converses a ERC,però el no del PSC a facili-tar la investidura d’ArturMas ha aplanat el camí aCDC, que des del primermoment va defensar quela d’Oriol Junqueras eral’opció prioritària de pacteper poder aplicar el seu fullde ruta sobiranista.

La mala salut de ferrode la federació es va tornara posar de manifest ahirmateix. Mas i Josep Anto-ni Duran i Lleida van fer pi-

nya per intentar rebaixarl’escalada de tensió queviu la federació passat el25-N per les discrepànciesque han mantingut els dospartits per la tria de nousoci o l’anàlisi de les causesde la davallada electoral.

Es van trobar i es van dei-xar veure al Palau de la Ge-neralitat poc abans del’inici de la reunió setma-nal de l’executiu. Era lamanera d’escenificar que,finalment, tots dos hanconvingut que ERC sigui

l’aliat prioritari. El progra-ma electoral de CiU als co-micis, pactat entre Mas iDuran, es manté com elprincipal nexe de les duesformacions. Tot plegat,després que el presidentd’Unió fes dissabte una

crida als seus quadres per-què la formació no es deixiendur per la deriva sobira-nista de CDC. Abans de latrobada, Mas i Duran ha-vien tingut contactes tele-fònics. Va ser així com Du-ran va ser informat de lesbones sensacions que, se-gons fonts de CiU, Mass’havia endut en la troba-da de dimecres passatamb Junqueras.

L’atribució a Duran depart del fracàs electoralper les declaracions pocsobiranistes que va fer

abans de la campanya esva tornar a posar sobre lataula en l’executiva con-vergent. De portes enfora,Pujol va assenyalar que ésel “menor” dels elementsque els van perjudicar.També va obrir les portesde CDC als militants d’ElMatí que han marxatd’Unió amb l’alcalde de Vicperquè no hi veuen recor-regut per al projecte inde-pendentista. ■

Odei A.-EtxearteBARCELONA

CiU sospesa trencar amb elPP a la CCMA i a la Diputacióa Convergència estudia dinamitar els pactes amb els populars després de l’atac al català i encarrilala negociació només amb ERC a Mas i Duran es reuneixen i intenten rebaixar la tensió interna

Artur Mas i Josep Antoni Duran i Lleida, ahir, al Palau de la Generalitat ■ ACN

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“L’anàlisi d’aquestacampanya està farcidad’esdeveniments quel’han alterat. [Duran]és el menor de tots”

Oriol PujolSECRETARI GENERAL DE CDC

om a país i com a societatCatalunya viu un temps degran transcendència. I de

gran gravetat. L’ofensiva contrala viabilitat de Catalunya com apaís amb una economia dinàmi-ca, com una societat equilibrada iintegradora i com a identitat dellengua, cultura i consciènciacol·lectiva està engegada. A fons.

Des d’aquests editorials hemadvertit des de fa temps ques’acostava aquest moment deci-

C

siu. Ara hi som. I l’atac es pro-dueix amb tota l’amplitud delfront.

L’asfíxia financera. I el conse-güent deteriorament de l’estatdel benestar en un grau que difi-culta la qualitat de la vida, la con-vivència, la integració i la cohesió.

La constant aplicació a la bai-xa de les competències autonò-miques. L’atac a fons contra lallengua, especialment en ense-nyament, on el govern espanyolvol rebaixar la categoria del cata-là –«llengua pròpia i cooficial deCatalunya»– a la categoria dellengua no essencial. Amb claravoluntat de dificultar la integracióde la immigració.

Tot això utilitzant tota mena demitjans. Amb una radicalitat total.

Amb clara voluntat de destrucció.El resultat de les eleccions de

fa deu dies, per una banda, sónuna resposta ferma contraaquesta política. Ho són pel gruixde vots hostils a aquesta política.Pel gruix més nombrós que mai, ipel grau de determini amb quès’expressen. Però, per altra ban-da, permet un intent d’introduirconfusió i inestabilitat en la políti-ca catalana.

S’imposa una reflexió molt se-riosa. Cal entendre bé quin ésl’objectiu de l’ofensiva estatal. Ievitar donar-li cap mena de facili-tat, ni que sigui per irreflexió oimmediatisme tàctic. I s’imposauna reacció política. Que és pos-sible vista la relació de forces quees desprèn de les eleccions del

25-N. Una reacció patriòtica. Imés enllà de la política s’imposaque cadascú ocupi bé el seu lloc ifaci bé la feina de cada dia.

En el món de l’empresa. En elcamp de la cultura i de la ciència.En el del compromís social. En elde tot el que faciliti la convivènciai la cohesió. En el que depenguide cadascú en el bon funciona-ment de l’Administració. Arreuara cal que bufi un vent de sentitde responsabilitat, de passió perla feina ben feta, de voluntat deser, de consciència del bé comú...

És a dir, cal que a Catalunya hihagi una consigna de mobilitza-ció moral. Tornem a necessitaraquella mentalitat del «no seremmoguts», de l’esperit de resistèn-cia contra l’abús i contra la volun-

tat d’anar-nos residualitzant. Calun esperit barreja de fortalesa id’esperança. Com en els mo-ments més difícils.

Tornem als temps de la resis-tència perquè contra nosaltress’ha tornat a desvetllar l’esperithostil que vol la nostra residualit-zació, el nostre gradual però ac-celerat i implacable esborra-ment. Tornem, per tant, a l’èpocaen què les nostres armes han deseguir essent polítiques i econò-miques, però també –i amb es-pecial importància– culturals imorals.

A l’època en què ja no serveixser ni més llest ni murri, sinó sò-lid, pacient i compromès.

Cadascú en el seu lloc i fent-ho bé.

L’ofensiva ja està engegada

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les reflexions de Jordi Pujol

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

JordiPujol

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Aquest article és el mateixque es publica en el butlletíelectrònic del Centred’Estudis Jordi Pujol

Page 11: Punt avui05122012

| Política | 11EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

Manuel Bustos va deixarahir de ser l’alcalde de Sa-badell, encara que tempo-ralment. Com ja va fer unasetmana abans, just des-prés de saber-se la seva im-putació en la presumptatrama de corrupció urba-nística al municipi, Bustosva convocar una roda depremsa a la sala de plensper anunciar que s’haviadecidit “desplaçar unscentímetres” i firmar undecret per nomenar alcal-de accidental –“per unessetmanes com a màxim” –el tinent d’alcalde de Pre-

sidència i regidor de Cultu-ra, Joan Carles Sánchez.

Ho anunciava dos diesdesprés de declarar du-rant sis hores davant deljutge i del fiscal anticor-rupció, i poques horesabans del ple en què l’opo-sició –que suma un votmés que el govern minori-tari del PSC– demanariala seva renúncia temporal.En una compareixençaexclusivament feta en cas-tellà –per no haver-la derepetir per als mitjans es-tatals–, Bustos va volerdeixar clar que “no és unadimissió”, sinó la fórmulaque ja ha fet servir a l’estiuo quan ha estat uns dies fo-

ra de la ciutat. “No renun-ciaré mai a treballar perSabadell”, va reblar, mal-grat admetre que es retira-va un temps “pel bé de laciutat”, “atendre la famí-lia” i “contribuir a assere-nar els ànims polítics”.

El moviment de Bustosva coincidir amb la publica-ció d’algunes converses queproven, per exemple, quesospitava de les escoltes oen què el seu oncle li dema-nava que negociés la instal-lació d’una marca automo-bilística per poder aspirar aconstruir “una nau”. L’al-calde va defensar que estan“tretes de context” i que noproven cap delicte, abans

de lamentar que li hagues-sin aixafat la inauguracióde l’Ikea perquè hi havia de-dicat “molts esforços per-sonals”.

Bustos va reafirmar quees tracta d’una persecuciópolítica i que “cap càrrecelecte, de confiança ni l’al-calde han participat en captrama de corrupció ni hancobrat cap comissió”. Amés va assegurar que enl’interrogatori en capmoment li van preguntarper aquesta qüestió i vallançar un dard al fiscal an-ticorrupció, Fernando Ber-

mejo, perquè en algunaocasió havia hagut d’expli-car “per desconeixement”qüestions de funcio-nament de l’administració,com és el cas de la Fede-ració de Municipis i el siste-ma per nomenar càrrecs deconfiança.

Ple anormalSánchez ja va presidir lasessió ordinària del ple,sense Bustos però amb elsaltres edils imputats –elseu germà Paco Bustos; eltinent d’alcalde d’Urbanis-me, Joan Manau, i el regi-dor de Sostenibilitat, Ri-card Estrada–. El PSC vaaguantar estoicament lacrítica de l’oposició, que in-sistint en la presumpciód’innocència no va des-aprofitar l’ocasió per cen-surar la maniobra de Bus-tos per treure’s del mig delsretrets. CiU va aconseguirque la comissió informati-va sobre el cas s’aprovésamb unanimitat. ■

J. Alemany / E. AgullóSABADELL

a L’alcalde de Sabadell renuncia temporalment després de la filtració de converses enregistrades a Hadelegat en Joan Carles Sánchez, com a mínim fins al 6 de gener a L’oposició insta a fer més cessaments

Bustos s’aparta de l’alcaldiafins que s’aclareixi el cas

L’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, anunciant ahir la seva delegació en Joan Carles Sánchez –esquerra– com a alcalde accidental ■ ALBERT SALAMÉ

El decret de Bustos facultaSánchez com a alcalde acci-dental des d’ahir i fins al 6 degener, una data en què l’al-calde compta que ja hi podriahaver una interlocutòria judi-cial que aclareixi els proces-sats en el sumari. CiU, el PP,l’Entesa, ICV i EUiA van unirforces, en una votació “ex-cepcional” per instar el noualcalde a fer cessar també deles seves responsabilitats elstres edils i els càrrecs de con-fiança i funcionaris imputats.Sánchez va insistir en la pre-sumpció d’innocència i en el

fet que Bustos no ha dimititperquè estigués imputat, si-nó per la imatge de la ciutat. Iva recordar que només l’al-calde pot signar destitucions.

Els altres grups, sobretotl’Entesa, van recordar el codiètic i el programa socialista,que prometen apartar els im-putats en casos de corrupció.ICV i el PP van insinuar quel’oposició suma 14 vots i po-dria forçar un canvi polític.EUiA també va recordar So-riano i els seus suports alPSC davant l’“amnèsia” que“pateixen” aquests dies.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Alcalde accidental fins al 6 de gener

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

06.01.13expira la delegació decretadaahir al matí per Bustos enJoan Carles Sánchez com a al-calde accidental de Sabadell.

l socialista Joan Carles Sánchez va as-sumir ahir a la tarda el timó d’un con-sistori que sura a la deriva entre les

declaracions públiques de Bustos, d’inno-cència davant la premsa, i les tempestuo-ses converses enregistrades per ordre deljutge, que segons les filtracions del sumarievidencien que sospitava fins al puntd’amenaçar CiU que seria “un mort molt in-còmode”. Tampoc s’aventuraven conforta-

E bles els embats d’una oposició unida perprimer cop sobre el denominador comúd’instar-lo a fer un pas al costat.

Millor que passar el tràngol d’un ple far-cit de càmeres –atapeïdes entremig d’unpúblic de claques i funcionaris municipalson no es va reservar ni un sol lloc als perio-distes–, Bustos va fer el pas. Pretén tornar,potser com a regal de Reis, si entre neules itorrons el jutge enllesteix una interlocutòria

que no l’acusi de delictes. L’expectació delple amb un alcalde accidental va davallar ungraó. Els crits de la protesta de la CGT, laCUP i altres formacions al carrer ressona-ven atenuats, i Sánchez va resistir el xàfecsense paraigua. El PSC es va sumar a launanimitat de crear la comissió informativaMercuri –proposada per CiU per analitzarels contractes més importants adjudicatsels darrers cinc anys– i va parar el cop de la

moció aprovada per destituir els regidors ifuncionaris imputats. Com a alcalde acci-dental, dubta que això sigui possible, peròels juristes municipals ho aclariran aviat. Elfins ara tercer tinent d’alcalde és la caramés dialogant del govern Bustos, segonsl’oposició. Tots han admès que hi podrienarribar a pactar si fos l’alcalde. Llevat del’Entesa, que malgrat tot també ha coinciditque s’hi pot arribar a acords.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

LA CRÒNICA

Un alcalde accidental que aguanti el xàfecEmili Agulló

Page 12: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201212 |

Europa - MónLa cancellera, reelegidacap del seu partit amb un98% dels vots, defensa elseu govern com la millorgarantia contra la crisi

Merkel, líderabsoluta de laCDU

Si el règim de Baixar al-As-sad fes servir armes quí-miques, l’OTAN no segui-ria amb els braços plegats ies replantejaria la seva de-cisió de no intervenir a Sí-ria. El secretari general del’Aliança, Anders FoghRasmussen, va amenaçarahir enèrgicament Da-masc amb “una reaccióimmediata” de la comuni-tat internacional si creuaaquesta línia vermella“completament inaccep-table” de massacrar l’opo-sició amb el seu arsenalquímic, com s’estariaplantejant segons les in-formacions dels serveis se-crets dels Estats Units.Precisament, els minis-tres d’Exteriors de l’Alian-ça Atlàntica es van reunirahir a Brussel·les per apro-var el desplegament de ba-teries antimíssils Patriotper protegir Turquia.

Rasmussen va reiterar,gairebé paraula per parau-la, la mateixa advertènciaque el principal soci del’Aliança, el presidentnord-americà, BarackObama, havia llançat ho-res abans des de Washing-ton: “Vull dir molt clara-ment a Al-Assad i als queobeeixen les seves ordresque el món sencer els ob-serva i que recórrer a lesarmes químiques seria to-talment inacceptable pera la comunitat internacio-nal”, va alertar el manda-tari nord-americà.

El règim de Damasc, se-gons les informacions dequè disposa la Casa Blan-ca, estaria barrejant elscomponents necessarisper militaritzar el gas sa-rín, un neurotòxic letal,que provoca una paràlisicompleta i acaba matant.El ministeri d’Afers Exte-

riors sirià no nega que dis-posi d’aquest arsenal de-vastador o que l’estiguipreparant: “No farem ser-vir aquest tipus d’armes, siles tenim, contra el nostrepoble.”

La secretària d’Estatnord-americana, HillaryClinton, es va encarregarahir de recordar als seus

27 socis de l’OTAN que Al-Assad estarà “creuant unalínia vermella” i obligantWashington a “actuar” sipretén repetir el genocidikurd de Saddam Husseinde finals dels anys vuitan-ta. Alemanya i Holanda,que són els altres dos aliatsque disposen de Patriot,també ho tenen clar i en

les properes setmanesdesplegaran les seves ba-teries antimíssils a Tur-quia. Fonts de l’Aliançavan avançar ahir que cal-dran unes sis bateries i en-tre 300 i 400 soldats perprotegir una part dels 900quilòmetres de la fronteraque separa Turquia de Sí-ria. Aquest sistema Pa-triot podria estar operatiudurant el primer trimes-tre de l’any que ve.

Desactivar el rebuig rusL’OTAN no dubta a fer ser-vir aquesta amenaça querepresenta l’arsenal quí-mic sirià per mirar de des-activar el rebuig de Rússiaa aquest paraigua antimís-sils. Els ministres aliats es

van reunir ahir amb el capde la diplomàcia russa,Serguei Lavrov, que té lasospita que l’Aliança aca-barà fent servir les bate-ries Patriot per imposar

una zona d’exclusió aèriaa Al-Assad, com a Líbia.“Sabem que Síria té mís-sils i que tenen armamentquímic, per això és urgentassegurar una defensa iprotecció efectiva del nos-tre aliat turc”, va al·legarRasmussen. El mandatari

danès no es va cansar derepetir que aquestes bate-ries antimíssils “en capcas no tindran funcionsofensives” i només es fa-ran servir per “protegir lapoblació turca i el territoriturc d’atacs amb míssils”.Es tracta de míssils Scud,que el règim sirià podriacarregar ara amb arma-ment químic, tot i que elsistema Patriot és proupotent per poder fer caureavions. Amb tot, el presi-dent rus, Vladímir Putin,s’entesta a ser l’últim aliatque li queda a Al-Assad, iinsisteix que “desplegarmíssils a la frontera no no-més no serveix per millo-rar la situació sinó quemés aviat l’empitjora”. ■

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

AVÍS Obama i l’Aliança preveuen una acció immediata de la comunitat internacional contra Damasc si creua aquesta líniavermella “inacceptable” REACCIÓ Els aliats aproven el desplegament de bateries antimíssils Patriot per protegir Turquia

L’OTAN intervindrà a Síria siAl-Assad usa armes químiques

AlbertSegura

Almenys 29 estudiants i unprofessor van morir ahir perl’explosió d’un projectild’obús llançat contra una es-cola situada als afores de Da-masc, la capital siriana, se-gons van informar fonts delgovern i dels rebels, que esvan acusar mútuament del’autoria de l’atac. Segonsl’agència oficial de notíciesSana, el projectil va caure enuna escola situada dins delcamp de refugiats d’Al-Wafi-din, que està habitat per uns25.000 desplaçats siriansdels alts del Golan, ocupatsper Israel l’any 1967; i que sesitua uns 20 quilòmetres alnord-est de la capital.

Aquest nou atac coinci-deix amb una recruada delscombats a la capital sirianadurant els últims dies. Lestropes lleials al president,Baixar al-Assad, intenten ferrecular les forces rebels, con-centrades majoritàriament ales àrees de l’est de Damasc.

Clinton, secretària d’Estat dels EUA, encaixa amb el secretari general de l’OTAN, Fogh Rasmussen, ahir a Brussel·les ■ REUTERS

Brussel·les

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les xifres

41.000persones han mort a Síria envint mesos, segons dades del’Observatori Sirià dels DretsHumans.

6bateries antimíssils Patriot i 400 soldats desplegaràl’OTAN a Turquia per prote-gir-la de Síria.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Moren 29 nens iun mestre en unatac a Damasc

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Clinton alerta queel país àrab tiba lacorda i empenyels EUA a actuar

Page 13: Punt avui05122012

| Europa - Món | 13EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

La policia francesa dete-nia ahir dos sospitososd’haver estat còmplices del’islamista Mohamed Me-rah, autor de set assassi-nats a Tolosa de Llengua-doc i els seus voltants elmes de març passat. Elsdetinguts eren un home

que va ser arrestat a Albi ila seva exparella, una do-na que els agents france-sos capturaven a Tolosa.L’emissora France Info ex-plicava ahir que tots dospodrien haver col·laboratamb Merah en el robatoride la moto que l’assassí is-lamista va fer servir permatar tres nens i un pro-fessor d’una escola jueva

de Tolosa, i tres militars enaquesta ciutat i a Montal-ban.

L’advocat de les vícti-mes de l’escola jueva, Pa-trick Klugman, considera-va que amb l’operació poli-cial d’ahir “la instrucció secentra en els punts essen-cials”, que són la recercadels còmplices que vanajudar l’assassí a obtenir

els mitjans per poder per-petrar les matances i, totseguit, poder amagar-se.L’advocat també va recor-dar que els còmplices “sónels únics a qui es pot jut-jar”, ja que Merah va morira trets el 22 de març al pison s’amagava, desprésd’un setge policial que esva allargar més de trentahores. ■

La policia arresta dos possiblescòmplices de l’islamista MerahRedaccióPARÍS

Efectius policials encarregats de la detenció, ahir, en unacomissaria de Tolosa de Llenguadoc ■ AFP

Desenes de milers de ma-nifestants van rodejarahir a la tarda el palau pre-sidencial d’Egipte en unnou acte de protesta con-tra el cap d’estat, Moham-med Mursi. Els manifes-tants reclamaven la dero-gació tant del decret fir-mat per Mursi atribuint-semés poders com del refe-rèndum de l’esborranyconstitucional i exigienobrir un període de diàlegnacional. Mursi abando-nava el palau presidencial

poc després d’iniciar-se laprotesta provocant unallau de rumors, però elministre d’Interior, Ga-maal El-Din, miravad’aclarir que ho havia feten l’horari previst desprésd’atendre unes reunions.Els crits de “marxa, mar-xa” que es van popularit-zar contra el dictador Mu-bàrak eren cada cop méspresents, ara contra elpresident membre delsGermans Musulmans. ElFront d’Unitat Nacional,encapçalat pel diplomàticMohammed el Baradei iformat arran d’aquestadarrera crisi, va fer crides

a última hora per acampardavant del palau fins acon-seguir els objectius plante-jats.

Petits enfrontamentses van produir entre poli-cia i manifestants quan lesforces de seguretat van

llançar bombes de gas la-crimògens per repel·lirl’intent d’un petit grup decreuar la barrera de filatque impedia l’accés al pa-lau presidencial. L’acció vaprovocar disset ferits. Ar-reu del país es van repro-

duir manifestacions sem-blants en contra de les dar-reres controvertides deci-sions del president. En al-gunes poblacions s’enre-gistraven nous enfronta-ments violents entre par-tidaris i detractors de

Mursi. Una setmana i mit-ja després d’haver-seanunciat el polèmic de-cret presidencial que con-centra poders en la figurade Mursi, la tensió políticai la ruptura social conti-nuen sent palpables. Ambuna absència destacadade les negociacions, lesforces seculars van estu-diant la possibilitat de boi-cotejar el referèndumconstitucional previst pel15 de desembre que ve si elpresident Mursi no fa mar-xa enrere en les seves últi-mes i polèmiques deci-sions. La gran majoria deforces islamistes donensuport al president en unescenari polític claramentpolaritzat.

La judicatura, per la se-va banda, continua plan-tant cara. Després de feruna consulta interna, elClub de Jutges, l’organit-zació judicial més repre-sentativa del país, vaanunciar ahir la seva deci-sió, per majoria aclapara-dora dels seus membres,de boicotejar la supervisiódel referèndum constitu-cional. Els Germans Mu-sulmans, però, diuen queestan tranquils i comptaramb les 10.000 personesque necessiten per super-visar la votació. El ConsellGeneral del Poder Judicials’hauria mostrat disposata supervisar el procés, se-gons va afirmar ahir un re-presentant de la german-dat.

A la confrontació delsjutges s’hi afegien els pe-riodistes, que ahir van ini-ciar una vaga contra l’es-borrany constitucional.Dotze diaris privats de lapremsa escrita van decidirno sortir al carrer per de-nunciar el que considerenun atac als drets i les lliber-tats de premsa. Avui s’es-pera que diverses cadenesde televisió secundin la va-ga amb una apagada de lesseves emissions. ■

Milers d’opositors assetgenel palau presidencial egipci

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

a Mursi abandona l’edifici oficial quan la policia comença a dispersar manifestants amb gasoslacrimògens a La judicatura anuncia el seu boicot a la supervisió del referèndum constitucional

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

90per cent dels jutges donensuport al boicot a la supervi-sió en el referèndum constitu-cional del 15 de desembre.

“Els GermansMusulmans van pactaramb l’antic règim elrepartiment d’esconsal Parlament”Sameh AshourPRESIDENT DEL COL·LEGI D’ADVOCATSD’EGIPTE

Alexandria

MarcAlmodóvar

“Aquest és unmissatge clar aldictador: la revolucióté capacitat de fer-lofora, senyor Mursi”Alaa El-AswanyESCRIPTOR, AUTOR DE ‘L’EDIFICIIACOUBIAN’

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les frases

Opositors egipcis, manifestant-se ahir davant del palau presidencial, al Caire, contra el cap d’estat, Mohammed Mursi ■ KHALED ELFIQI/EFE

Page 14: Punt avui05122012

Un resultat propi de l’Ale-manya comunista on vacréixer: Angela Merkel vaser reelegida ahir cap de laUnió Cristianodemòcrata(CDU) amb un 97,9 % delsvots, en el congrés del par-tit a Hannover. Un per-centatge que la va cata-pultar a uns nivells de sub-missió que recorden l’èpo-ca de Helmut Kohl. Va serel 1990, quan el patriarcacristianodemòcrata vaser ratificat com a líderabsolut de la CDU per un98,54 %. Val a dir que aixòpassava l’any de la reunifi-cació alemanya i que laCDU bullia d’orgull peruna fita històrica en unpaís durant dècades divi-dit pel mur.

Merkel gairebé igualaaquell rècord sense cap fetcomparable en el seu his-torial, més enllà d’haver-se convertit el 2005 en laprimera dona al capda-vant de la cancelleria i derepresentar ara el que elladiu “l’àncora de solidesaen temps turbulents”. Eltítol és autoproclamat i laseva popularitat a casacontrasta amb la malaimatge que la cancelleraté a l’exterior. Per moltque s’insisteixi que cadacop està més aïllada entreels socis europeus, alsseus coreligionaris aixòno els molesta. Al contra-ri, sembla que aquesta fer-mesa exterior els fascina.

“La nostra coalició és lamillor que pot tenir el paísen aquests moments”, vadir la cancellera, davantd’un congrés marcat peruna devoció gairebé in-condicional. Amb això,donava un cop de mà alssocis liberals, que segonsels sondejos podrien que-dar convertits en extra-parlamentaris en les ge-nerals de l’any vinent.

No hi va haver margeper a la dissidència, si mésno en les votacions. Les

poques dissonàncies esvan deixar per al torn delsdebats, on es van sentirunes quantes veus que re-clamaven “protecció” peral contribuent alemanydavant la crisi de Grècia iuns paquets d’ajut quesemblen, com deia un de-legat, un calaix sensefons. També es va recla-mar un gir més clar cap alsvalors conservadors d’unpartit que porta la ce de“cristiana” al seu nom.

Eren veus testimo-nials, que de cap manerapodien contrarestar el pa-norama general dels de-vots, sinó que fins i totsemblaven col·locats es-tratègicament per no cau-re en un espectacle mono-lític. Merkel va aconseguirel seu 97,9 % i va llançaraixí el seu repte a qui ha-via estat el seu ministre deFinances, Peer Stein-brück, en l’anterior legis-latura en format de grancoalició. Steinbrück se

sotmetrà aquest diumen-ge a la seva ratificació coma candidat del Partit So-cialdemòcrata (SPD) enles eleccions de setembredel 2013. Serà a Hanno-ver, com Merkel, i difícil-ment tindrà un suport tansòlid com la cancellera.

Amb totes dues vota-cions s’haurà obert unacursa cap a la cancelleriade gairebé un any de dura-da. Merkel haurà de com-binar la fermesa que tantagrada als seus amb unmínim de flexibilització,si no vol anquilosar-secom la dolenta de la pel·lí-cula a la UE. ■

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

a La cancellera alemanya és reelegida líder del partitconservador amb un 97,9 % dels vots a Presumeix alcongrés de ser un oasi de solidesa “en temps turbulents”

Merkel dominala CDU fins al’absolutisme

GemmaC. Serra

Berlín

Merkel saluda els delegats del congrés de la CDU, ahir, després del seu discurs ■ J. EISELE/AFP

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“El nostre és el millorgovern des de lareunificació i la millorresposta a la crisi”

Angela MerkelCANCELLERA ALEMANYA

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201214 | Europa - Món |

8011

75-1

0652

46w

Page 15: Punt avui05122012

| Europa - Món | 15EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

de dilluns a dijous de 8 a 2 i de 4 a 6i divendres de 8 a 2

www.clubdelsubscriptor.cat / [email protected]

902 22 10 10DEL SUBSCRIPTOR D’ELPUNTAVUIEL CLUB

OFERTA LIMITADACal trucar per tenir possibilitat d’accedir a les dues entrades gratuïtes

DANSA FAMILIAR

La bella dorment Música de Txaikovski

LLOC: Teatre Metropol, TarragonaDIES I HORES: Dissabte 15 de desembre, a les 6 de la tarda, idiumenge 16 de desembre, a les 12 del migdia

i també: [email protected]ó al client 902 45 60 00

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

OFERTA 2x1 LIMITADA Preu de l’entrada: 19 euros

TEATRE

Les tres germanes (Deconstructing Txèkhov)

de José Sanchis SinisterraLLOC: Sala Atrium, BarcelonaDIES I HORES: Dissabte 8 de desembre, a les 9 del vespre, idiumenge 9 de desembre, a les 7 de la tarda

OFERTA ESPECIAL PER A SUBSCRIPTORS Preu: 12 euros (PVP 18 euros) Te l’enviem a casa per 3 euros més

CD POESIA

J.V. FoixOnze Nadals i un cap d’any

Música: Joan Carles Martínez

801175-1063898®

902 22 10 10

Cal trucar per fer la reserva Directament amb la targetade subscriptor

OFERTA 2x1 LIMITADAPreu de l’entrada: 20,04 euros

CICLE DE TEATRE VALENCIÀ

Eufòria Cia. L’Horta de Teatre

LLOC: Teatre Tantarantana de BarcelonaDIES I HORES: Divendres 7 i dissabte 8 de desembre, a les 9 del vespre, idiumenge 9 de desembre, a les 7 de la tarda

OFERTA 2x1 LIMITADA Preu de l’entrada: 16 euros

MÚSICA

El Canijo de Jerez

LLOC: Stroika (av. dels Dolors, 17 de Manresa)DIA I HORA: Dissabte 8 de desembre, a les 11 de la nit

OFERTA 50% DE DESCOMPTE. Preu de l’entrada: 2 eurosMés informació: 977 702 954 - museuterresebre.cat

MUSEUS

Consorci del Museude les Terres de l’Ebre

DIES I HORES: De dimarts a dissabte: d’11 a 2 i de 2/4 de 6 a 8.Diumenges i festius: de 2/4 de 12 del matí a 2 de la tarda. Tancat: els dilluns, l’1 de gener,Divendres Sant, l’1 de maig, el 15 d’agost, l’11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre

OFERTA 2x1 LIMITADAPreu de l’entrada: 17 euros (Zona B)

MÚSICA

BandautorsCrator: Males llengües

Concert núm. 3LLOC: Petit Palau del Palau de la Música de BarcelonaDIA I HORA: Dimarts 18 de desembre, a les 9 del vespre

POLÈMICA · El PCX destitueix un diputat acusat de violaruna periodista embarassada RENOVACIÓ · Xi Jinpingdemana que es lluiti contra abusos de poder en el partit

Pequín, sensemoral

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Xina Escàndols sexuals

El Partit ComunistaXinès (PCX) vaanunciar dilluns pas-sat la destitució d’undels diputats delCongrés del Poble,Sun Dejiang, desprésde ser acusat a tra-vés de les xarxes so-cials de violar una pe-

riodista embarassada de set mesos.La presumpta víctima va explicar elsfets el 23 de novembre passat a tra-vés de Weibo, un lloc web semblant aTwitter, i les autoritats investiguenels fets.

El cas de Sun és el més recent d’unseguit d’escàndols sexuals que han es-quitxat el PCX les últimes setmanes. El20 de novembre passat, un periodistaxinès, Zhu Ruifeng, va penjar a inter-net un vídeo d’un oficial de la ciutat deXongqing, Lei Zhengfu, on manté rela-cions sexuals amb una jove de divuitanys. Segons el reporter, una empresaconstructora contractava noies persubornar els membres del govern i pos-teriorment fer-los xantatge gràcies ales imatges, gravades amb càmeraoculta. En una entrevista a la BBC, Zhuassegurava que té quatre cintes simi-lars on apareixen altres mandataris dela megalòpoli.

“És un problema inherent al sistemapolític, que no té un poder judicial inde-

pendent, ni un control real sobre elsgovernants”, explica Steve Tsang, di-rector de l’Institut de Política Xinesa,de la Universitat de Nottingham. PerTsang, la Xina no garanteix els dretsbàsics dels individus, una situació quefacilita que “les dones siguin usadescom a suborns, o com a mostra d’esta-tus dels oficials”.

L’exsecretari general del Partit Co-munista a la ciutat de Xongqing, Bo Xi-lai, està esperant que sigui jutjat perhaver encobert un assassinat comèsper la seva esposa, tot i que també se liimputen càrrecs per haver mantingutrelacions sexuals amb diverses dones.De la mateixa manera, l’exministre deFerrocarrils, Liu Zhijun, va ser expul-sat del partit el febrer passat, entre al-tres raons perquè mantenia econòmi-cament divuit amants.

Promeses de renovacióDes de la seva arribada al poder, el nounúmero u del PCX i futur president xi-nès, Xi Jinping, ha advertit dels riscosque suposa la corrupció per al governcomunista. Xi va avisar fa dues setma-nes que calia lluitar contra l’abús depoder per mantenir la confiança delpoble. Per Tsang, les promeses del lí-der del PCX formen part “d’un xou pú-blic”, que no solucionarà les corrupte-les. “Malgrat tot, pot ser que s’intentipal·liar la situació”, hi afegeix. ■

Un oficial fa baixar la bandera xinesa a la plaça Tiananmen de Pequín ■ J. LEE/REUTERS

EduardFernández

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Pequín

Page 16: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201216 |

LONDRES5.869,04-0,04%

PARÍS3.580,48+0,39%

FRANKFURT7.435,12-0,00%

TÒQUIO9.432,46-0,27%

NOVA YORK12.951,78-0,11%

ZURIC6.855,42+0,24%

BARCELONA

0,38% k0,17% kIBEX-35 MADRID

0,22% k

EconomiaL’Audiencia Nacionalatura l’intent del’expresident de laCEOE d’emportar-sediners a l’estranger

La concessionàriacatalana incorporanou autopistes iesdevé líder mundialen el seu sector

El jutgebloqueja50 milions aDíaz Ferrán

Abertis faefectiva lacomprad’OHL Brasil

Governara la contra

BALANÇ El termòmetre de les retalladesva tornar a confirmar ahir elsefectes devastadors de la políticad’extrema austeritat. El canvi apli-cat pel govern espanyol a la llei dedependència, sumat a la caiguda de

l’activitat derivada de la resta demesures d’ajustament, ha suposatun fort increment de l’atur. Els ana-listes preveuen que la tendèncias’agreujarà l’any que ve fins a arri-bar a nivells mai vistos i que es

mantindrà el 2014. En vista de lasagnia, els agents econòmics i so-cials exigeixen a Rajoy un canvi derumb per encetar d’una vegada me-sures de reactivació. El president,però, prefereix governar a la contra.

JoanArmengol

Les xifres de l’atur s’entes-ten, mes a mes, a confir-mar els pitjors pronòsticsdels organismes interna-cionals i demostrar la im-perícia dels responsableseconòmics per aturar lasagnia. A Catalunya, elnombre de desocupats vaaugmentar al novembreen 5.785 persones i ja sónquatre mesos consecutiusd’increments. Les dadesd’atur registrat fetes públi-ques ahir pel Ministerid’Ocupació i Seguretat So-cial revelen, a més, que elnombre de persones ins-crites al Servei d’Ocupacióde Catalunya (SOC) arribaa les 652.091, cosa que su-posa registrar per segonmes consecutiu un noumàxim històric de perso-nes sense feina i la pitjor xi-fra en un mes de novembredes del 2008.

Comparant les dadesamb les del novembre pas-

sat, l’atur ha augmentat en36.422 persones, un 5,9%més, en percentatged’avenç més baix de totl’Estat, tret de les Balears,on l’atur ha caigut un 1%.

Pel que fa al conjunt del’Estat espanyol, 74.296persones s’han afegit altrist exèrcit de desocu-pats, que té 4.907.817 per-sones, a frec del nivell psi-

cològic dels 5 milions. Lacontundència de les esta-dístiques va deixar els res-ponsables econòmics es-panyols sense paraules. Elministre d’Economia, Luis

de Guindos, va admetreque les dades “no es podenmatisar, són dolentes”. Peracabar-ho d’adobar, DeGuindos va vaticinar que elquart trimestre del 2012

serà “el més difícil des quel’Estat va tornar a la reces-sió l’any passat: “Crec —vaassumir— que serà el tri-mestre més difícil des de larecaiguda econòmica, i es-pero que a partir del pri-mer trimestre del 2013 co-menci a haver-hi xifresmés positives.”

Ni enguany ni el vinentA Catalunya no hi van fal-tar rèpliques a les políti-ques laborals del governespanyol. A més de reivin-dicar, un cop més, la trans-ferència dels 191 milionsper a polítiques d’ocupacióaprovats per aquest any, lasecretària d’Ocupació enfuncions de la Generalitat,Esther Sànchez, també vacriticar que l’executiu pre-sidit per Mariano Rajoyencara no hagi comunicatla distribució dels fons pera l’any vinent.

Una falta de planifica-ció que “no es pot perme-tre un país amb un aturcom el que tenim”. ■

M.M. / L.B.BARCELONA

RÈCORD L’atur va créixer en 5.785 persones, la pitjor dada d’aquest mes des del 2008 RESIGNACIÓ De Guindos augurael pitjor trimestre de la segona recessió INCOMPLIMENTS El govern reclama els diners de les polítiques d’ocupació

El novembre més foscL’atur a Catalunya

Desocupats sense cap prestació(octubre del 2012)

220.838Variaciómensual -2.581

Despesa enprestacions(octubre del 2012)

437,21Variaciómensual

+12,78milions

milions

Contractes signats

166.760 (variació interanual)

( -5,3%)

Temporals146.901

Indefinits19.859(-16%)(-7,6%)

31.949+469

Lleida60.587+1.327

Girona

74.220+1.300

Tarragona

Per demarcacionsDesocupats i variació al novembre

485.335+2.689

Barcelona

L’atur a l’Estat Novembre 2012:

Variació mensual:

4.907.817

+74.296

Per sectorsVariació de desocupats el novembre

Construcció

Sense feina prèvia

Serveis +6.871

-160

-770

+791

-947

Indústria

Agricultura

Co

S

Nombre de desocupats641.948Febrer 2012

615.558Octubre 2011

615.669Novembre 2011

614.244Desembre 2011 633.210

Gener 2012638.247

Març 2012

635.721Abril 2012

630.932Maig 2012

614.792Juliol 2012 622.882

Agost 2012 632.457Setembre 2012 646.306

Octubre 2012

Novembre 2012652.091

Dif. octubre / novembre 2012

+5.785

615.576Juny 2012

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

MÉSREACCIONS

CEOE alertava que cal comp-tar les persones que noconsten com a desocupades,com els que fan cursos deformació. Amb elles, s’arriba-ria als 5.469.814 a l’Estat.

Unes dadespitjors queles oficials

Foment del Treball demana al’administració que avanci capa la recuperació, fomentant,entre altres aspectes, la con-fiança, la cohesió i l’estabilitatde les inversions.

La Cecot reclama mesuresde reactivació econòmicaLa Cecot considera impossi-ble canviar la tendència d’in-crement de l’atur quan nos’està impulsant cap mesurade reactivació econòmicaque pugui tenir incidència,

Foment reclamaaccions pergenerar confiança

Els sindicats exigeixenmantenir les prestacionsPels sindicats, les dades ava-len la conveniència de la vagageneral del 14 de novembre,ja que es constata que les po-lítiques de retallades conti-nuen enfonsant la contracta-

per exemple, en un augmentde la contractació, en un in-crement de creació de novesempreses o en una disminu-ció de la pressió fiscal a lespetites i mitjanes empreses.

ció i la reactivació econòmi-ca. CCOO i la UGT exigeixenque els nous pressupostosprioritzin les polítiquesd’ocupació i mantinguin lesprestacions d’atur.

Declivi laboral

Page 17: Punt avui05122012

| Economia | 17EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

ls estudiosos, quesempre tenen mésperspectiva històrica ies deixen emportarmenys per la viscerali-

tat del moment, fa temps queper calmar els ànims ens recor-den que aquesta no és l’únicacrisi forta que ha viscut l’Estatespanyol. Però la durada i lacruesa de l’actual recessió co-mencen a trencar els esquemesfins i tot de professionals de lamemòria i l’estadística, com arael catedràtic d’economia aplica-da la UAB Josep Oliver, que ahiradmetia: “Fins ara deia que hempassat altres crisis, però ja tincclar que estem davant de la cai-guda d’ocupació més severa de lahistòria.” Ho constaten els nú-meros de les seves últimes refle-xions econòmiques, incloses al’Índex Laboral Manpower, fetpúblic ahir. Des del 2007, fa ba-lanç l’informe, la caiguda acu-mulada de l’ocupació s’ha enfilatfins al 15,7 per cent, una xifraque supera la que va marcar Es-panya en l’anterior pitjor mo-ment històric, del 1974 al 1985,quan la davallada va ser del 14,5per cent.

A més, el retrocés actual és eldoble del registrat durant la criside començaments dels noranta(6,7 per cent). Només en aques-

E

Comprovat: la pitjor crisiCOMPARATIVA · L’Estat espanyol destrueix en cinc anys els mateixos llocs de treball, el 15% deltotal, que en els 11 anys de l’anterior pitjor recessió, als setanta RECUPERACIÓ · Fins al 2022 nos’arribarà als nivells previs a la sotragada RELLEU · Serveis, el que ara pateix més acomiadaments

Laia BrugueraBARCELONA

tes tres funestes etapes s’ha ul-trapassat una taxa d’atur del 20per cent, però, un altre cop, elsegle XXI –amb el seu 25 percent– bat rècords. És més, l’Es-tat espanyol ha destruït en cincanys els mateixos llocs de tre-ball, el 15 per cent del total, queen la recessió de la dècada dels70-80, que va durar onze anys.

Això no vol dir, va deixar clarOliver, que ens quedin sis anysmés d’agonia tant sí com no, si-nó que el ràpid i voraç impactede la recessió en el mercat labo-ral demostra que és ara més fle-xible i els processos d’ajusta-ment són més fàcils i ràpids.

De fet, l’autor de l’estudi ésoptimista. Assegura que conti-nuem en la doble recessió inicia-da el juliol del 2011, la temudaW, per culpa de la desconfiançaque va generar el debat sobre siEspanya hauria de sortir de l’eu-ro. Ara que ja s’han dissipat elsdubtes gràcies a les mesures im-pulsades i els gestos decisius delBanc Central Europeu, aventuraOliver, el més lògic és que s’entriper fi en una nova etapa.

A l’estiu, doncs, s’haurien decomençar a crear llocs de treballvinculats, sobretot, al turisme.“Si continua el procés d’estabili-tat, i remarco molt el condicio-nal –sostenia ahir el catedràticde la UAB–, als trimestres cen-trals de l’any que ve hauríemd’estar creant 250.000 o300.000 llocs de treball.”

Fins al 2022Això sí, l’impuls no serà, de mo-ment, suficient per compensarla destrucció d’ocupació, quecontinuarà. “Si em diuen que al2022 haurem aconseguit recu-perar els nivells d’ocupació del2007, jo respondria: on s’ha defirmar?”, diu gràficament.

La recuperació per sectors se-rà desigual perquè també ho haestat la patacada. L’estudi deManpower constata que la grandiferència d’aquesta crisi ambles precedents és l’enorme res-ponsabilitat del sector de laconstrucció. Les feines relacio-nades amb el totxo han caigutdes del 2007 a un insòlit ritmedel 59%, cosa que demostra queestem purgant els pecats de laluxúria i l’excés de temps pas-sats. Però hi ha un punt menysconegut perquè fa poc tempsque es dóna: aquest ensurt eco-nòmic, financer i social tambéestà afectant més els serveis queen crisis anteriors. Així, el sectorterciari ja acumula un descens

de gairebé el 5 per cent, lluny dela pitjor reculada que s’havia vis-cut, de l’1,2 per cent als anys 90,per les retallades en la funció pú-blica. Això també canvia el perfilde desocupat i estén el fantasmadels ERO i els acomiadamentsindividuals a més dones, gentgran i personal qualificat

La fallida de Lehman Bro-thers i la primera onada de lacrisi, materialitzada aquí en l’es-clat de la bombolla immobiliària,va afectar sobretot immigrants ijoves que havien deixat els estu-dis per treballar en la construc-ció. Molta gent de fora ha tornatal seu país perquè aquí no veufutur i l’atur continua castigantmolt el col·lectiu dels joves, peròla tendència és a diversificar elsdamnificats.

Pel que fa als efectes que totplegat té en l’estabilitat familiar,l’estudi constata que des de se-tembre del 2007, el nombre dellars amb tots els membres al’atur ha passat de 380.000 a 1,7milions, és a dir, del 3,1 al 13,4per cent del total. Manpowerparla, però, d’una “polarització”entre aquelles llars més vulnera-bles i les que tenen més capaci-tat d’aguantar: A finals de se-tembre, les llars amb dues perso-nes ocupades representaven el40 per cent del total, per sobredel 26 per cent dels finals de lacrisi del 85 o el 33 per cent regis-trat al 1994. ■

-37,7%

-16,5%

-59,0%

8,8%

-1,2%-4,9%

CONSTRUCCIÓ SERVEIS1974-1985 1991-1994 2007-2012

1974-1985 1991-1994 2007-2012

Comparativa de les tres crisisLlars amb totsels membres a l’atur

Caiguda acumulada de l’ocupació a l’Estat

3 aturats o més

2 aturats

1 aturat

1.108.000

300.000

2012

2007

Diferència 269%

508.000

68.000

2012

2007

Diferència 648%

122.000

11.000

2012

2007

Diferència 974%

-14,5%

-6,7%-16,3%

-15,7% -26,1%-22,2%

TOTAL INDÚSTRIA1974-1985 1991-1994 2007-2012 1974-1985 1991-1994 2007-2012

FONT: ÍNDEX LABORAL MANPOWER

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les llars amb tots elsmembres a l’atur hanpassat del 3 a més del 13per cent en cinc anys

La multinacional catalanaGrífols té previst tornar arepartir dividend el 2014amb càrrec als resultatsde l’any vinent. Així ho vaanunciar ahir el presidentde la companyia, VíctorGrífols, durant la junta ge-neral extraordinària con-vocada per aprovar unaampliació de capital pervalor d’1,6 milions d’eurosque configuraran 16,3 mi-lions d’accions de classe B(sense dret a vot) i eleva-ran el capital social fins a119,5 milions.

Aquestes accions allibe-rades s’utilitzaran com aremuneració als accionis-tes a raó d’una acció novade classe B per cada 20d’antigues, siguin de clas-se A o B. Aquesta políticas’ha dut a terme per tal dedestinar el màxim del re-sultat a eixugar el deutedel grup, que es va engros-sir considerablement des-prés de l’operació de com-pra de Talecris.

Durant la junta tambées va aprovar donar potes-tat al consell d’administra-ció per desdoblar el nom-bre d’accions per donar li-quiditat al valor i augmen-tar el capital social fins aun 50% en els pròxims 5anys. ■

M.M.SANT CUGAT DEL VALLÈS

El grup Grífolsaprova tornara donardividend

El ministre d’Hisenda,Cristóbal Montoro, es vamostrar ahir “profunda-ment disgustat” per la pos-sibilitat que Catalunya in-compleixi l’objectiu de dè-ficit fixat a l’1,5% del PIBper aquest any. En aquestsentit, va recordar als “go-vernants en funcions” i a“qui assumeixi les respon-sabilitats al govern se-güent” que han de “com-plir amb els objectius dedèficit públic”. Montoro vainformar ahir que el dèfi-cit de les comunitats finsal setembre arriba al’1,14%, mentre que a Ca-talunya és de l’1,56%. ■

RedaccióMADRID

Montoro,“disgustat”pel dèficit deCatalunya

Declivi laboral

Page 18: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201218 | Economia |

801175/1066087®

Gerardo Díaz Ferrán, ex-president de la CEOE i ex-propietari del grup Mar-sans juntament amb elseu soci difunt, GonzaloPascual, es troba cada ve-gada més entortolligat enla xarxa de l’operació Cre-uer. L’Audiencia Nacio-nal, on ha de declararavui, va decidir bloquejarahir uns 50 milions enmetàl·lic i en xecs al por-tador que l’entramatd’Ángel de Cabo –actualpropietari de Marsans–intentava treure de l’Estatespanyol i que proveniende societats del grup Mar-sans i d’altres vinculades a

Díaz Ferrán i Pascual.Segons fonts de la in-

vestigació, la major partd’aquests diners tenenl’origen en el negoci detransport aeri –Air Co-met– o en el transport ter-restre –Trapsa–, tot i quetambé se situa en altressocietats patrimonialspropietat de l’empresari.

Díaz Ferrán i Pascualvan vendre el grup turística Ángel de Cabo el 2010,amb el pacte que el valen-cià els ajudés a amagarbéns i evadir capitals cap aparadisos fiscals. L’objec-tiu era evitar els creditorsde Marsans. La societatEsser Internacional 21, dela qual depenen bona partdels béns de De Cabo i que

té com a administradorTeodoro Garrido –un delsnou detinguts en l’opera-ció Creuer i cunyat de DeCabo–, va tenir un papermolt important en l’opera-tiva. El jutge de l’Audien-cia Nacional Eloy Velasco iel fiscal Daniel Campos,que tenien sota vigilànciaDíaz Ferrán i De Cabo, vandecidir no retardar mésles detencions en vista deles estranyes maniobresd’aquests.

Un insolvent molt ricEl magistrat i el fiscal con-tinuen investigant el para-dor d’altres béns de DíazFerrán i Pascual a l’estran-ger. En aquest sentit,s’han enviat comissions

rogatòries a Suïssa, Irlan-da, Liechtenstein, Colòm-bia, Xipre i Panamà. Tam-bé s’investiga la possiblecessió fictícia de béns mo-bles a Posibilitum, la socie-tat de De Cabo que va com-prar Marsans; la propietatde dos apartaments de lu-xe a Nova York, pels qualsDíaz Ferrán va pagar 7,8 i

2,7 milions de dòlars; unxalet a Calvià –que l’expre-sident de la CEOE va ven-dre per 4 milions d’euros auns inversors russos–, i elLeuqar (el nom de la sevaesposa, Raquel, al revés),un iot de 27 metres d’eslo-ra. Díaz Ferrán havia estatdeclarat insolvent el no-vembre del 2010. ■

RedaccióMADRID

a L’ordre del magistrat atura els intents d’emportar-se elsdiners de l’Estat a L’expresident de la CEOE declara avui

El jutge bloqueja 50milions en metàl·licde Díaz Ferrán

Una agent de la policia, ajudada per un gos, sortint de lacasa de Díaz Ferrán, ahir a Madrid ■ SERGIO BARRENECHEA / EFE

Abertis i el fons d’inversióBrookfield van tancar ahirla compra del 60% d’OHLBrasil, societat concessio-nària de nou autopistesdel país, i llançaran aquestmes una oferta públicad’adquisició d’accions(OPA) per l’altre 40%.Amb l’operació, Abertisassumeix els 504 milionsd’euros de deute i un paga-ment en efectiu d’11 mi-lions, alhora que esdevé elprimer grup d’autopistesdel món. Al mateix temps,OHL es converteix en socide referència d’Abertis,amb un 15% del seu capi-tal, després de rebre un10% del grup a canvi del60% d’OHL Brasil.

Abertis, en paral·lel al’OPA del Brasil per uns900 milions i abans queacabi l’any, tancarà tambéla compra de tres autopis-tes d’OHL a Xile per un to-tal de 204,1 milions. ■

RedaccióMADRID

Abertis, lídermundial ambl’adquisiciód’OHL Brasil

Page 19: Punt avui05122012

| Economia | 19EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

Borsa Cotitzacióde l’euro

1 euro

Lliures esterlines

0,8129 k1,3083 kDòlars EUA Francs suïssos

1,2130 k

Condicionatspel deute

COMENTARI La borsa espanyola va regis-trar ahir petits moviments,davant la volatilitat de WallStreet i l’evolució del mercatdel deute. Després quel’Ecofin no aconseguís capavenç respecte a la supervi-

Bankiava liderar les pujadesde l’Íbex en unambient d’altavolatilitat pels dubtesper la reestructuració

sió bancària, la prima de riscespanyola va pujar dospunts bàsics, fins als 386,i l’Íbex va pujar tan sols un0,17%, cosa que amb proufeines va ser suficient persuperar la cota dels 7.900

punts. Com és habitual, nova influir en el mercat el sig-nificatiu augment de l’atur alnovembre. Entre els gransvalors, Inditex va protago-nitzar la segona caigudamés gran.

BCN Global-100 621,54 +0,38BCN Indexcat 11.659,95 +0,26BCN Mid-50 10.848,40 -0,12BCN Profit-30 10.019,65 +0,36Ibex-35 7.902,40 +0,17Latibex 2.517,80 +0,16Madrid 796,11 +0,22València 868,54 +0,22Bilbao 1.283,85 +0,08Euro Stoxx 50 2.590,83 +0,33Londres [F.Times] 5.869,04 -0,04Frankfurt [Dax-Xetra] 7.435,12 -0,00París [Cac 40] 3.580,48 +0,39

0,60 Adolfo Dom. 3,65 3,83 3,83 2,13 -25,63 4.2431,00 Alba Corp. Finan. 32,58 33,26 32,96 -0,15 9,03 5.8200,12 Almirall 7,15 7,25 7,17 -0,42 35,03 102.6891,00 Amper 1,68 1,74 1,68 -1,18 1,20 30.4620,75 Antena 3 TV 3,53 3,74 3,72 4,79 -20,00 473.3021,00 Aperam 10,85 11,15 10,99 -1,39 3,10 6690,60 Azkoyen 1,36 1,47 1,44 4,35 27,43 2.0200,25 B. Valencia 0,11 0,12 0,11 7,62 -81,63 6.520.5241,00 Banca Cívica - - - - - -2,03 Banesto 2,77 2,83 2,80 0,00 -24,83 141.6630,60 Barón de Ley 43,50 44,50 43,63 0,00 0,30 2902,56 Bayer 69,20 70,30 71,85 0,00 47,54 2003,01 Befesa - - - - - -0,75 Bodeg. Riojanas 4,35 4,51 4,47 2,52 -9,51 5653,01 CAF 343,70 350,00 344,50 -0,66 -10,52 3.4642,00 CAM - - 1,34 0,00 0,00 -1,00 Campofrío 4,45 4,75 4,49 -1,97 -30,17 22.1390,30 Catalana Occ. 11,80 12,00 12,00 1,52 -2,20 38.4741,50 Cem. Portland 2,55 2,90 2,65 -4,68 -61,09 107.9740,25 Cie Automotive 5,20 5,20 5,20 0,00 -7,14 19.9241,00 Cleop - - 1,15 0,00 -45,24 -0,10 Clínica Baviera 3,72 3,85 3,70 0,00 -43,08 3250,20 Codere 3,45 3,54 3,54 1,43 -41,97 25.8700,10 Corp. Dermo. 0,28 0,29 0,28 -3,45 -52,94 1.1430,24 CVNE - - 14,50 0,00 -3,65 -3,01 Dinamia 4,95 5,08 5,08 0,00 28,61 9.7860,60 Dogi - - 0,64 0,00 0,00 -3,00 Duro Felguera 4,84 4,93 4,90 -0,20 -3,16 126.8491,00 EADS 26,38 27,40 26,62 0,68 10,87 11.0710,60 Ebro Foods 14,15 14,29 14,25 1,57 -0,73 247.8330,10 Elecnor 8,90 9,30 8,95 -0,22 -10,32 9.2290,90 Ence 1,90 1,94 1,94 1,84 10,89 207.2280,20 Enel Green Power 1,29 1,32 1,29 0,94 -18,33 10.9170,16 Ercros 0,42 0,43 0,42 -0,95 -38,68 46.3341,00 Esp. Zinc - - - - - -2,00 Europac 1,81 1,84 1,83 0,00 -26,65 11.8741,00 Ezentis 0,15 0,16 0,15 -1,91 -40,77 380.9390,10 FAES 1,41 1,47 1,45 0,00 15,14 78.6901,00 Fergo Aisa - - 0,02 0,00 -82,11 -1,00 Fersa 0,34 0,35 0,34 -1,47 -52,82 44.6681,00 Fluidra 1,96 2,04 2,01 2,55 5,24 68.4710,30 Funespaña 6,07 6,39 6,22 -2,51 -10,25 4.4601,00 GAM 0,36 0,38 0,37 -2,63 -2,63 81.0330,85 Gral. Invers. 1,50 1,52 1,52 -1,30 -7,88 1.4070,03 Grupo San Jose 1,17 1,22 1,17 -6,40 -43,48 33.4150,50 Iberdrola Renov. - - - - - -0,60 Iberpapel gestión 12,96 13,18 13,07 -0,61 -0,08 2.8301,20 Inbesòs - - 0,17 0,00 0,00 -1,00 Indo - - 0,60 0,00 0,00 -0,12 Inm. Colonial 1,30 1,35 1,34 1,68 19,20 20.5862,00 Inmob. del Sur 4,09 4,09 4,10 0,00 -29,19 1301,00 Inypsa 0,64 0,77 0,77 11,59 -16,30 5.3120,80 Jazztel 5,19 5,28 5,20 -0,34 39,20 324.8321,00 La Seda Barcelona - - - - - -0,06 Laboratorios Rovi 5,09 5,14 5,09 -1,17 0,00 1.2891,00 Lingotes espec. 2,45 2,45 2,41 0,00 -16,90 1580,03 Martinsa-Fadesa - - 7,30 0,00 0,00 -1,50 Metrovacesa 0,68 0,69 0,69 2,99 -33,65 113.9602,75 Miquel y Costas 20,40 20,75 20,69 0,63 11,90 2.4821,00 Montebalito 0,50 0,51 0,51 0,00 -55,70 1.5251,20 Natra 0,80 0,83 0,82 0,61 -8,89 31.0470,10 Natraceutical 0,12 0,13 0,12 -0,81 -21,15 38.9652,10 NH Hoteles 2,78 2,82 2,81 -0,88 28,67 55.4051,00 Nicolás Correa 0,67 0,70 0,70 -2,10 -32,37 2.3036,00 Pescanova 13,66 13,78 13,76 0,73 -46,63 71.1140,25 Prim 4,69 4,75 4,74 0,00 18,50 1.9050,10 Prisa 0,28 0,32 0,30 9,09 -65,52 4.076.532

0,25 Abengoa 1,98 2,10 1,98 -4,21 -87,92 524.5613,00 Abertis 11,21 11,45 11,26 0,63 -8,75 1.124.8571,00 Acciona 50,16 51,61 50,92 1,35 -23,69 70.5730,25 Acerinox 8,00 8,12 8,08 0,71 -18,47 937.5760,50 ACS 15,96 16,26 16,04 0,00 -29,96 358.2400,00 Amadeus 17,93 18,10 18,10 1,00 44,36 1.218.9100,01 ArcelorMittal 11,80 11,98 11,96 1,40 -15,06 527.7380,10 B. Popular 0,61 0,63 0,62 -1,12 -82,44 24.479.4260,12 B. Sabadell 2,09 2,14 2,10 -1,18 -28,53 4.125.5042,00 Bankia 0,67 0,73 0,71 6,43 -80,19 14.539.9390,30 Bankinter 3,00 3,06 3,04 -0,10 -36,00 781.7500,49 BBVA 6,47 6,56 6,55 0,80 -1,92 16.033.6633,23 BME Holding 16,81 16,96 16,95 0,30 -18,51 285.8201,00 Caixa Bank 2,85 2,88 2,85 0,00 -24,80 1.038.2780,10 Dia 4,67 4,82 4,74 -0,36 35,71 1.974.8351,50 Enagás 15,27 15,65 15,52 1,01 8,61 916.4111,20 Endesa 15,93 16,17 16,15 0,62 1,86 171.8301,00 FCC 9,01 9,12 9,03 -0,57 -54,94 114.9400,20 Ferrovial 11,25 11,55 11,55 1,67 23,86 2.294.0910,17 Gamesa 1,62 1,70 1,67 2,64 -47,88 1.593.1531,00 Gas Natural 12,03 12,19 12,19 1,16 -8,10 1.121.6230,50 Grífols 24,40 24,79 24,70 1,02 90,00 386.1480,50 IAG 2,09 2,13 2,13 1,09 22,24 1.067.1970,75 Iberdrola 3,78 3,85 3,83 1,16 -20,85 13.427.5330,15 Inditex 98,98 104,40 100,75 -2,84 59,21 851.1880,20 Indra 9,04 9,44 9,34 3,90 -5,02 765.5590,50 Mapfre 2,13 2,18 2,15 0,19 -12,30 1.514.3050,60 Obrascón Huarte L. 19,52 20,31 20,10 3,05 3,69 362.9512,00 Red Eléctrica Esp. 35,58 35,86 35,75 0,06 8,12 132.6431,00 Repsol YPF 16,17 16,45 16,33 0,25 -31,20 3.455.6851,00 Sacyr 1,38 1,41 1,40 1,82 -64,84 1.091.0400,50 Santander 5,88 5,98 5,93 0,49 0,97 26.134.5450,10 Técnicas Reunidas 34,80 35,58 34,99 -1,02 26,00 244.8820,50 Telecinco 4,71 4,86 4,79 -0,85 8,59 1.251.6631,00 Telefónica 10,01 10,10 10,10 0,50 -24,5410.446.920

Elèctriques 627,71 634,86 6,31Bancs comercials 970,04 978,11 5,27Químiques 692,57 695,15 2,40Ciments, constr. i imm. 823,41 832,06 10,45Siderúrgiques i miner. 189,45 191,68 2,45Aliment., agrícoles i forestals 769,55 771,67 0,59Tèxtil i papereres 947,25 922,09 -26,50Comerç i finances 290,13 290,20 -0,24Serveis i diversos 1.518,85 1.526,65 7,68BCN Global-100 (base anual) 95,27 95,77 0,36BCN Global-100 (base 1-1-86) 618,30 621,54 2,33BCN Global-100 (base 1-1-63) 1.589,14 1.597,46 5,99BCN Mid-50 10.854,40 10.848,40 -12,80BCN Profit-30 9.965,00 10.019,60 36,20BCN Roe-30 13.855,00 13.898,80 35,10BCN Per-30 14.752,80 14.822,60 46,30

Cistelles de valorsBCN Top-5 856,78 858,43 -0,42BCN-5 Alimentació 1.041,25 1.046,35 3,23BCN-5 Bancs 898,49 905,27 4,24BCN-5 Comerç 1.358,93 1.365,48 8,08BCN-5 Construcció 865,21 872,76 10,19BCN-5 Energia 782,64 790,85 5,75BCN-5 Inmobiliàries 535,63 535,54 2,37BCN-5 Metàl·lica 843,50 850,56 7,31BCN-5 Serveis 829,41 834,49 3,67BCN-5 Tecnologia 1.111,42 1.127,84 19,47

Abril 12 3,540 3,691 5,625 3,905 1,368 1,368Maig 12 3,294 3,607 5,625 3,802 1,266 1,266Juny 12 3,350 3,605 5,750 4,021 1,219 1,219Juliol 12 3,472 3,504 5,750 4,389 1,061 1,061Agost 12 3,236 3,724 5,625 4,705 0,877 0,877Setembre 12 3,199 3,573 5,250 4,896 0,740 0,740Octubre 12 2,888 3,498 5,375 4,849 0,650 0,650Novembre 12 - - - 4,725 0,588 0,588

REPO 1 D 0,04REPO 1 S 0,30Dg 5,20 12-09 -Dg 4,75 12-11 99,10Dg 4,125 13-04 99,51Dg 5,375% 13-04 98,93Dg 4,35 14-07 91,00Dg 5,75 15-06 104,26Dg 4,95 20-02 -Gat Ftgencat 2005 D 68,48

Or

Londres (euros/unça) 1.305,354

Madrid (euros/g) [brut] 44,490

Madrid (euros/g) [manufac.] 47,000

Plata

Londres (euros/unça) 25,4587

Madrid (euros/quilo) 1.105,00

Platí

Madrid (euros/g) 47,17

Mercat Continu Sectors BarcelonaFont: Infobolsa Font: Infobolsa

Mín. Màx. Var. Var.Nom. Títols d’ahir d’ahir Últim dia % any % Negociats

Mín. Màx. Var. Var.Nom. Títols d’ahir d’ahir Últim dia % any % Negociats

Actual Variació%

ÍBEX 35Mín. Màx. Var. Var.

Nom. Títols d’ahir d’ahir Últim dia % any % Negociats

0,60 Prosegur - - - - - -0,24 Puleva Biotech 0,38 0,40 0,39 2,63 -3,70 30.2670,20 Quabit 0,04 0,04 0,04 2,63 -51,85 1.066.6560,24 Realia 0,49 0,52 0,51 0,00 -53,21 44.7843,23 Reno Medici 0,14 0,14 0,14 -3,52 1,48 5.4180,40 Renta 4 4,59 4,61 4,61 0,00 -8,17 2.3581,00 Renta Corporación 0,62 0,66 0,63 -3,10 -38,12 19.8351,19 Reyal Urbis 0,09 0,09 0,09 -1,14 -81,88 80.7020,60 Service Point 0,12 0,13 0,12 -3,94 -46,49 93.2910,60 Sniace 0,64 0,68 0,67 -1,76 -30,13 42.5400,20 Sol Meliá 5,81 5,96 5,82 -2,18 49,42 37.5450,01 Solaria 0,78 0,81 0,79 -2,48 -18,65 74.1781,50 Sos 0,30 0,31 0,31 -1,61 -29,07 524.7570,60 Sotogrande - - 2,60 0,00 -10,65 -0,92 Tavex Algod. 0,20 0,23 0,21 -5,73 -30,97 83.5720,50 Tecnocom 1,09 1,11 1,09 -1,36 -22,14 3.4626,00 Testa 5,13 5,16 5,16 3,20 -16,77 2.7750,45 Tubacex 1,87 1,91 1,87 -1,84 0,27 109.8720,40 Tubos Reunidos 1,69 1,72 1,70 -2,31 10,42 24.9801,50 Unipapel 11,10 11,25 11,10 0,91 -7,11 2.0660,16 Uralita 1,14 1,23 1,17 -2,50 -25,24 15.1181,56 Urbas 0,01 0,01 0,01 0,00 -43,48 515.6690,50 Vértice 360º 0,09 0,09 0,09 3,33 -38,00 129.9931,02 Vidrala 19,76 20,00 19,80 0,61 6,45 5150,30 Viscofán 37,50 38,19 37,80 0,53 31,89 64.6520,20 Vocento 0,86 0,87 0,87 1,16 -44,05 1.8910,01 Vueling 7,12 7,48 7,29 1,82 88,37 84.7610,10 Zardoya Otis 10,14 10,29 10,24 0,00 -3,40 102.0960,05 Zeltia 1,22 1,25 1,22 -1,21 -29,07 184.054

Índexs generals Font: Infobolsa

Deute de laGeneralitat Font: InfobolsaMetalls Font: SEMPSA

Joyería y Platería

Anterior Actual Variació %

TAE Tipus RendibilitatVivenda lliure de referència Interna del Mibor Euribor

Bancs Caixes de caixes deute públic a 1 any a 1 any

Préstecs hipotecaris Font: Banc d’Espanya

902 30 10 15telèfon d’atenció a l’accionista

Page 20: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201220 |

ncara que en les negociacionsentre CiU i ERC ja hagi emergitla possibilitat, expressada perla secretària general d’ERC,

Marta Rovira, de celebrar una consultasobre la independència de Catalunya el2013, la veritat és que el procés cap al’emancipació nacional es percep llarg,costerut i dolorós. Decididament, la pri-vació d’instruments de poder que ha ca-racteritzat la vida pública catalanad’ençà de fa més de tres-cents anys enscontinua confinant a la poca traça, al’autoengany entusiasta i a la ingenu-ïtat política. Podem excel·lir com acreadors o com a comerciants, peròquan es tracta de calibrar les forces persuperar una situació de dominació ensdeixem seduir per les abstraccions, perapel·lacions a una idea de justícia queno amaguen a l’adversari els nostrespunts febles, i per la fantasia de conce-bre artefactes de govern tan sofisticatsque no provoquen cap efecte i que ensfan retornar a la casella de sortida, fins itot davant d’un estat en fallida, desarti-culat i sense cap mena de prestigi inter-nacional com és Espanya.

A LA MAJORIA SOBIRANISTA contundentque es va revelar el 25-N, tant en votscom en escons, cal restar-li de bell antu-vi la feblesa de la força guanyadora delscomicis, CiU, i del lideratge del presi-dent Mas que havien de dirigir el repte. Ien part aquesta fractura, aquest errorde càlcul, té molt a veure amb el fetd’haver deixat a l’altra part massatemps per pensar després de la descon-certant manifestació de la Diada. Encomptes de propiciar un gest transfor-mador immediat, Mas va buscar unafont que reforcés la seva legitimitat i,amb tot, ho va fer sense convenciment,sense acabar d’abandonar les fórmulesambigües que tant han caracteritzat elsavatars de la Federació i que, a més deno seduir la part del seu electorat pocprocliu a aventures, tampoc no li vanpermetre, gràcies a l’ajut de Duran iLleida, sumar bona part dels conven-çuts. I, és clar, l’aparell espanyol va re-accionar, com continuarà amb les sevesmaniobres arteres a mesura que s’allar-gui el procés. Gaudeixen encara d’ins-truments de coacció molt persistents,des d’una bona colla de poders empresa-rials, financers i mediàtics, fins a unaadministració i un aparell judicial i poli-cial, passant per les vacil·lacions in-quietants del citat Duran i Lleida i de lacúpula d’Unió que en qualsevol mo-

E

ment poden di-namitar la majo-

ria de 50 diputatsde CiU al Parla-

ment.

EN AQUESTA TESSITURA, confiarque amb el suport parlamentari

d’ERC i un parell de gires pels EUA i peralgunes cancelleries europees la consul-ta de sobirania caurà com fruita madu-ra en un termini breu és, novament, notocar de peus a terra. Es tracta de plan-tejar una independència de manera tansingular, tan innovadora, tan presump-tament moderna i diferent de coms’han fet les independències en el mónque ens acabaran devorant les matei-xes indefinicions, les mateixes frustra-cions i la mateixa residualitat que vo-líem deixar enrere amb al procés.

A PART D’UNA MAJORIA SOCIAL evanes-cent no hi ha cap element sòlid ni capcanvi de fons que permeti contradir lasegüent cadena de vaticinis: el Parla-ment de Catalunya aprovarà una novallei de consultes amb la intenció de pre-guntar a la ciutadania sobre “l’estatpropi” el 2013 o 2014, el govern espa-nyol impugnarà la consulta i el TribunalConstitucional espanyol la suspendrà i

la declararà inconstitucional. Fide la història. Després ens torna-rem a manifestar amb tota la in-

dignació i serem allà on érem ambla diferència que el deute de la Gene-

ralitat s’haurà multiplicat i que la inter-venció estatal sobre les finances catala-nes serà més asfixiant. De fet, la se-qüència d’actes no s’allunyarà gaire dela consulta que va plantejar el lehenda-kari Ibarretxe el 2008 i que fou sepulta-da per la jurisdicció constitucionalamb el corresponent sacrifici políticdel líder. Com sempre l’analogia no ésdel tot exacta perquè a Euskadi gaudei-

xen d’un concert econòmic que els per-met administrar eficientment l’auto-govern malgrat les convulsions men-tre que a Catalunya el col·lapse finan-cer i el drama social que se’n deriva esva accentuant cada setmana.

EL VIATGE NOMÉS ES PODRIA alterar si larèplica al bloqueig constitucional espa-nyol per part d’aquests suposats 87 di-putats catalans partidaris de la llibertatnacional consistís en un acte de ruptu-ra, una declaració unilateral d’indepen-dència, per exemple, però a CiU no hi hala voluntat ni la tradició per propiciarun terrabastall d’aquesta magnitud itampoc és que l’ERC de les darreres dè-cades (a diferència d’allò que succeí du-rant la República) estigui en disposicióde provocar una gran sacsejada. Si esmantenen a l’oposició més aviat hi ha elperill que continuïn obstinats en l’ob-jectiu d’erosionar CiU per tenir final-ment l’oportunitat de ser hegemònicsen el proper envit electoral.

EL PARADIGMA DE LA POLÍTICA autono-mista, doncs, sembla que continuï sen-se canviar. Així es manifesta, per ex-emple, en les propostes d’ordre econò-mic que Junqueras planteja per estin-tolar la majoria de CiU al Parlament: lataxa sobre dipòsits bancaris, la taxasobre transferències i la taxa sobretransports són tan susceptibles de sersuspeses i declarades inconstitucio-nals pel Tribunal Constitucional comla mateixa consulta independentista.Aquestes marrades encara ens allu-nyen més del cim i hem de ser benconscients, almenys ho han de seraquells que tenen la responsabilitat decomandar l’expedició, que tenim unaportentosa majoria però que ni tansols aquesta majoria pot estar mobilit-zada sempre sense algun resultat clarcap a la direcció correcta.

Un cim molt llunyà

EL PARADIGMA DE LA POLÍTICAAUTONOMISTA, DONCS, SEMBLA QUECONTINUÏ SENSE CANVIAR

Professor de dret de la UPFHèctor LópezBofill

Tenim una portentosamajoria, però ni tan solsaquesta majoria potestar mobilitzadasempre sense algunresultat clar cap a ladirecció correcta

HYE

YO

UN

G YU

GRUP HERMESPresident: Joaquim Vidal i Perpinyà.Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer iFont i Joan Vall i Clara.Consell Editorial: Xavier Albertí (president), Joan Villarroya(vicepresident), Joan Ballester, Maria Favà, Lluís Foix, Rosa Font,Jordi Maluquer, Jaume Oliveras, Vicent Sanchis, Llorenç Soldevila,Antoni Vila Casas i Pep Collelldemont (defensor del lector).

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara(conseller delegat), Xevi Xirgo (InformacióGeneral), Emili Gispert (InformacióEsportiva), Toni Muñoz (Serveis), JosepMadrenas (Webs i Sistemes), Albert París(Comunicació), Anna Maria Ribas (GerènciaComercial), Miquel Fuentes (Administració iRH), Lluís Cama (Producció), ConcepcióCasals (Distribució) i Ricard Forcat.

Punt de Vista El Punt Avui expressa laseva opinió únicament enels editorials. Els articlesfirmats exposen lesopinions dels seus autors.

Page 21: Punt avui05122012

| Punt de Vista | 21EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

LAPUNXAD’ENJAP

JoanAntoniPoch

Lluny de l’oasi català, on Mossos d’Es-quadra poden torturar impunementperquè saben que seran amnistiats, lesmanifestacions del món de la sanitat aMadrid comencen a ser un clàssicd’aquesta tardor que crema, malgrat elfred. Tant per raons generals com ara,a més, familiars em colpegen les raonsdels afectats per l’erràtica política encontra d’una sanitat pública sostenibleaixí com el cinisme del successor d’unatètrica ‘doña Esperanza Aguirre y Gilde Biedma’, quan ens vol fer creureque fan les coses ben fetes. Poc ús potfer ara de Telemadrid, projecte televi-siu que, després del nou ERO, ja co-mença a ser una peça del Museu delsErrors i un exemple de com llençar a labrossa diner públic a cabassos.

D’entre totes les manifestacions,però, m’ha impressionat la de les per-sones amb discapacitats físiques, psí-quiques i sensorials... deixades de lamà d’un Déu hipotètic, amb les retalla-des, a més, de les polítiques de depen-dència. I això per part d’autoritats queens renyen, tothora, en nom de laConstitució. Que potser no recordenquè diu l’article 49... que parla de dis-minuïts i no de discapacitats? Fa així:“Els poders públics duran a terme unapolítica de previsió, tractament, reha-bilitació i integració dels disminuïts fí-sics, sensorials i psíquics, als quals esprestarà l’atenció especialitzada querequereixen, i els empararan especial-ment en la consecució dels drets queaquest Títol atorga a tots els ciuta-dans.” Frases que les autoritats usenen la inauguració dels Jocs Paralím-pics, això sí, que hi ha molta tele!, peròque després obliden perquè han d’em-parar, prioritàriament, els evasors fis-cals, la tauromàquia, els que tenen di-ners a la banca suïssa, amb comptesque ja són públics però que resulta demal gust exhibir. No té dret el contri-buent a queixar-se quan els seus di-ners van a parar a despeses obscures,per exemple: la compra d’armament orescats de bancs enfonsats per malsgestors i el vistiplau de les autoritats,abans de ser coherents amb l’article 49de la Constitució, tan enaltida aquestasetmana d’un desembre congelat?

Personesambdiscapacitats

LA COLUMNA

IgnasiRiera— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Escriptor

i és veritat que el nostre país ha co-mençat un procés de transició na-cional que el portarà a la seva pleni-tud com a nació, no hi ha dubte que

aquesta etapa exigirà un alt nivell de com-promís i de responsabilitat, no solamentals dirigents polítics, sinó a tots els ciuta-dans. És bo recordar aquella frase d’ErnstBloch, filòsof marxista heterodox, que citafreqüentment l’antropòleg i monjo deMontserrat Lluís Duch: “Tota realitat veprecedida per un somni.”

EL SOMNI D’UN ESTAT PROPI està en l’ho-ritzó de molts ciutadans; és un nou relatque dibuixa un horitzó difícil i un itinerarillarg i ple de meandres i d’esvorancs. Al-guns consideren que no té sentit somiar,perquè els somnis no es fan realitat, cau-sen decepció i crisi d’autoestima col·lecti-va. Parteixen de la idea que els somnis sónmoviments puerils de l’ànima que no cor-responen a un poble madur. Hi ha, però,somnis i somnis. El nou horitzó demanaràtota mena de sacrificis. No els podem niimaginar a hores d’ara. El qui té un sentit,diu Viktor Frankl, és capaç de superarqualsevol obstacle, el qui té un per a què, éscapaç de vèncer qualsevol barrera. Laqüestió és si el sentit que es proposa val lapena, mereix tants esforços i patiments.

EN AQUEST PANORAMA TÈRBOL però, a lavegada, estimulant, cal tenir en comptetres valors bàsics. Són els pilars fonamen-tals que poden sostenir-nos en un procés

S d’aquestes característiques. Ens cal, d’en-trada, una bona dosi d’audàcia, és a dir, decoratge, valor per sortir de la moral de der-rota i del victimisme autodestructiu quedurant segles ens ha convertit en un poblemesell i abatut. L’audàcia és el valor queens predisposa a afrontar grans reptes, amesurar-nos amb objectius difícils, aafrontar situacions imprevistes.En l’audàcia hi ha un punt de risc, d’incer-tesa, fins i tot de temeritat, però és el mo-tor de la innovació, del progrés social i delsgrans canvis històrics. El seny frena l’em-branzida de l’audàcia, la prudència censu-ra els somnis de grandesa, per això neces-sitem l’un i l’altre, però harmònicamentconjugats. Necessitem persones amb au-dàcia, però també amb seny, perquè no-més així és possible una síntesi que verta-derament ens ajudi a trobar la millor viaper a l’emancipació nacional.

UN ALTRE PILAR BÀSIC EN AQUEST procésque ara iniciem és la tenacitat. Una flor nofa estiu. És fàcil sortir al carrer i manifes-tar-se una tarda de setembre, però persis-tir en l’anhel, romandre fidel a les convic-

cions quan van maldades, quan el ramates debilita o bé les provocacions, les humi-liacions i les provocacions es multipliquenexponencialment, no és gens fàcil. És moltsenzill, aleshores, amagar el cap sota l’ala iavortar el somni.

LA TENACITAT ÉS ABSOLUTAMENT indis-pensable en aquest procés i com a virtutque és inclou la constància, el sacrifici, laperseverança. S’ha afirmat que vivim enuna societat desvinculada, líquida i indivi-dualista; també s’ha escrit que som hedo-nistes i pragmàtics; especialment preocu-pats pel jo, però aliens al bé comú. Aquestprocés que estem vivint serà una ocasió deprimer ordre per fer la prova del cotó fluix iverificar si realment l’anhel d’emancipa-ció és sòlid i persistent, o bé és un estirabotemotiu propiciat per una crisi econòmicasense precedents.

FINALMENT, EN AQUEST LLARG CAMÍ, calidentificar un tercer pilar: la unitat. Launitat no significa l’homogeneïtat de crite-ris, menys encara la uniformitat, però su-posa la capacitat de veure allò que uneix ide fer pinya junts en el que és fonamental.La fragmentació i dispersió ens fa febles iatia les forces dels contrincants.

LA UNITAT REQUEREIX MAGNANIMITATper superar els egos personals, les quotesd’audiència, l’afany de protagonisme queportem inscrit en la pell. Sense unitat, nohi ha futur. Aquesta unitat mai no s’ha depresentar com una forma d’oposició alsqui pensen d’una altra manera. Els vinclesemocionals han de mantenir-se en bon es-tat. Els lligams afectius amb els ciutadansque no participen d’aquest somni mai nopoden trencar-se. El que ens uneix és mésgran que el que ens separa.

Audàcia i unitat

Director de la CàtedraEthos de la UniversitatRamon Llull

EL NOU HORITZÓDEMANARÀ TOTA MENADE SACRIFICIS

FrancescTorralba

Juntament amb latenacitat són tres valorsbàsics per sostenir elsomni d’un estat propi

Edita: Hermes Comunicacions SA i Corporació Catalana de Comunicació SLUhttp://www.elpuntavui.catCentraleta Girona: 972 18 64 00Centraleta Barcelona: 93 227 66 00Atenció al client: 972 18 64 80Redacció Girona: Santa Eugènia, 42. 17005Redacció Barcelona: Tàpies, 2. 08001

Director: Xevi Xirgo i Teixidor.Vicedirector: Carles Ribera.Directors adjunts: Xevi Sala (Girona), Pepa Masó (Informació General), Joan Ventura (Informació Cultural), Lluís Martínez(Tancament), Jordi Grau (Formats Especials), Ramon Roca (L’Econòmic), Miquel Riera (Presència) i Joan Rueda (Informació Local).Caps de secció: Toni Brosa (Opinió), Joan Armengol (Economia), Pilar Esteban (Europa-Món), Anna Serrano (Política), CarlesSabaté (Societat), Jaume Vidal (Cultura), David Castillo (Suplement Cultura), Andreu Puig (Fotografia), Quim Puigvert (Llengua),Jordi Molins (Disseny), Montse Martínez (Apunts), Carme Torns (Documentació), Antoni Dalmau (Tancament), Susanna Oliveira(Barçakids), Jaume Batchellí (Producció), Montse Oliva (delegada a Madrid), Pere Gorgoll (Necrològiques), Gemma Busquets(Comunicació), Narcís Genís, Tura Soler, Xavier Castillón i Anna Puig (Comarques Gironines).

Conseller delegat: Joan Vall i Clara.Gerència Comercial: Anna Maria Ribas.Direcció Comercial: Eva Negre (El Punt Avui), Eduard Villacé (Agències),Maria Àngels Taulats (Setmanaris), Josep Sánchez (El 9) i Carles Gri (Serveis alLector).Webs i Sistemes: Josep Madrenas (director), Marc Massot (Programari),Joan Sarola (Sistemes) i Ramon Buch (Disseny).Recursos Humans: Miquel Fuentes. Administració: Carme Bosch.Producció i Logística: Lluís Cama. Distribució: Concepció Casals.

Page 22: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201222 | Punt de Vista |

Reconec que seria partidarid’un govern fort i que, ambsentit de país i vistos els re-sultats electorals, el quetindria més sentit seria elque sortiria de sumar elsdiputats de la federacióguanyadora de les elec-cions, CiU, i el segon par-tit en nombre d’escons,ERC. Fins i tot, pel mo-

ment de crisi econòmica ipolítica que vivim, podriapensar que un govern deconcentració molt mésampli podria tenir sentitper al país, i als dos par-tits que ja he anomenat,se n’hi podrien afegir d’al-tres, des de ICV fins almateix PSC, que ja s’hafet seva la idea del dret adecidir, però que ara ma-teix té massa problemesinterns per plantejar-s’ho.No dic res de nou perquèja fa molt temps vaig es-

criure que la idea d’unitaten allò essencial que ema-nava dels principis del’Assemblea de Catalunyaem semblava idònia perassolir objectius clau pelpaís. Com també quedaclar que després d’aconse-guit allò essencial, caliaque els partits fessin camíi es posessin a governarun país que necessitaràdretes, esquerres i centre.

Però tot això és massautòpic pel moment ac-tual. Per tant, veig molt

proper un govern de Con-vergència i Unió que tin-gui el suport extern per ala investidura i l’aprova-ció dels pressupostosd’Esquerra Republicana.Sembla que a Oriol Jun-queras és la fórmula quemés li plau, o la que més liconvé pels moviments in-ters dels seu partit. I pertant, tot i que fins al dar-rer moment hi hauràpressions externes per-què accepti entrar al go-vern, ara mateix tothom

dóna per fet un govern deCiU amb els seus 50 dipu-tats. Ara, hi ha fórmulesde consens amb Esquerraperquè encara que no en-tri al govern, pugui sentir-se còmoda a l’hora de do-nar-li suport. Per tant, dela mateixa manera quesembla clar que el nou go-vern ha de tenir conse-llers amb un fort contin-gut polític, podria incor-porar també cares novesprocedents de la coalicióguanyadora que li facin

tenir una cara més social.I uns independents que espodrien consensuar ambEsquerra encara que aixòno ho reconeixeran maipúblicament ni la gent delcarrer Còrsega ni la de Ca-làbria. Hi ha veus quealerten del paper d’UDC,però ara mateix Unió iConvergència han d’en-tendre’s en el curt termi-ni i en el paper a jugar aBarcelona i a Madrid. Es-perem, doncs, els movi-ments d’Artur Mas. ■

Tot esperant el nou governJordi Grau— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Periodista

a confirmació d’un lide-ratge excepcional ha es-tat un dels temes cen-trals de les darreres elec-

cions catalanes. De fet, van serconvocades –així ho vaig enten-dre– per poder disposar d’un go-vern fort i d’un lideratge potentque ens ajudés a navegar pel tem-pestuós mar que ens separa d’Íta-ca. L’argument és nítid: en mo-ments excepcionals, necessitemgovernants excepcionals. No estracta d’un plantejament origi-nal sinó que, ben al contrari, eltrobem de manera recurrent enla història del pensament políticoccidental. Fent memòria, tresnoms ens vénen al cap quan pen-sem en aquells que han defensatla necessitat de lideratges fortsper a situacions excepcionals:Marc Tul·li Ciceró (106 aC -43 aC), Nicolau Maquiavel(1469 - 1527) i Carl Schmitt(1888 - 1985).

A CICERÓ SE’L CONEIX com el dar-rer defensor de la república ro-mana en un període molt inesta-ble i perillós; quan l’equilibri en-tre el poble, l’aristocràcia i la mo-narquia estava amenaçat per lesànsies de poder de cabdills perso-nalistes. Des del realisme, Ciceróva entendre que no podia aturarel sentit del temps, però va inten-tar temperar-ho a través de la fi-gura del príncep. Aquest no eranomés el més fort sinó, sobretot,aquell que estava dotat d’auctori-tas, una mena de legitimitat mo-ral que justifica l’acumulació depoder en les seves mans. El Prín-cep, en definitiva, era un gover-nant excepcional que violava

L

l’equilibri de poders de la repúbli-ca però que ho feia per salvar-la.L’any 43 aC Ciceró va ser brutal-ment executat per ordre d’un d’a-quells prínceps. La seva mort,tanmateix, li va impedir veurecom el llegat dels prínceps ambauctoritas era recollit per perso-natges amb tan poc tremp moralcom Neró i Calígula.

UNS SEGLES MÉS TARD, Maquia-vel escrivia Els discursos i Elpríncep. En el primer llibre de-fensava un model polític que

equilibrés el poder dels gover-nants amb el poder dels gover-nats. Optava, així, per un governelectiu guiat per la saviesa i la lli-bertat dels ciutadans. En canvi,en la seva obra més coneguda –Elpríncep–, Maquiavel se situa enla turbulenta Europa de finals delsegle XV i considera que, atesal’excepcionalitat del moment, se-rà necessària la intervenció d’unpríncep que, dotat d’una forçatambé excepcional, ordenarà elcaos. L’autor florentí és, doncs,partidari d’un govern equilibrat,però justifica la necessitat d’ungovernant fort tant pels enormesperills polítics del seu temps comper la corrupció de la pròpia so-cietat. En aquest marc apareix elMaquiavel amoral, que consideraque el fi (excepcional) justifica elsmitjans (també excepcionals).

FINALMENT, JA EN EL SEGLE XX,Carl Schmitt va convertir-se en elteòric dels governs excepcionals.La seva obra va ser inspiradoradels moviments totalitaris d’ini-cis del segle, com també dels pos-tulats, més recents, dels neoconsnord-americans. La Patriot Actde l’administració Bush, per ex-emple, suposava una limitació ales llibertats individuals que es vajustificar per la necessitat de do-tar el govern d’una força excep-cional per fer front a l’excepcio-nal guerra del bé contra el malque, aparentment, estaven lliu-rant. Mentre els prínceps de Ci-ceró i Maquiavel es van mostrarincapaços de salvar els ideals re-publicans i van derivar cap a for-mes polítiques autoritàries, elrescat democràtic de països com

l’Afganistan també despertadubtes. La història, en definitiva,ens mostra com els lideratges ex-cepcionals no acostumen a gene-rar solucions excepcionals sinó,més aviat, problemes descomu-nals. La contradicció que suposadefensar la república, la llibertato la democràcia des de la concen-tració del poder pot entendre’sconjunturalment, però acaba co-brant-se un peatge que històrica-ment ha estat molt dolorós.

A CATALUNYA AVUI ESTEM discu-tint com constituir un govern iun lideratge prou fort per respon-dre a l’excepcionalitat que, efec-tivament, ens ha tocat viure. Pe-rò no hauríem d’oblidar les lli-çons del passat. Els fins mai justi-fiquen els mitjans i, a més, des delmeu punt de vista, davant l’ex-cepcionalitat del moment no ne-cessitem la força d’un sinó la demolts. Necessitem més pluralis-me que concentració. Davantl’excepcionalitat no hauríem detraslladar la responsabilitat auna mena d’heroi solitari, sinóque caldria que ens ajuntéssim ique abordéssim els problemesentre tots. Sóc conscient que in-vocar aquella dita tan passada demoda que diu “la unió fa la força”pot semblar anacrònic. Peròm’estimo més això que substi-tuir-la per una crida –només justi-ficada des de la por col·lectiva– a laconcentració del poder. Els salva-dors només existeixen en elssomnis dels covards. I allò que aranecessitem és una societat valen-ta, que actuï des del compromísde tots, reconeixent que nomésentre tots ens en sortirem.

De prínceps excepcionals

ELS SALVADORS NOMÉS EXISTEIXENEN ELS SOMNIS DELS COVARDS

JOAN OLLER

Catedràtic de ciència política a la UniversitatAutònoma de BarcelonaQuim Brugué

Necessitem unasocietat valenta,que actuï des delcompromís de tots,reconeixent quenomés entre totsens en sortirem

Page 23: Punt avui05122012

| Punt de Vista | 23EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

ENSÍSIF

JordiSoler

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Serem lliures

b Gandhi va dir que seriacapaç d’esperar segles i se-gles per recuperar la inde-pendència del seu país, perevitar un vessament desang. Catalunya ja fa quasitres segles que espera i nohi haurà sang. Esforç isuors, sí. Només cal pensarque “els pobles, com lespersones, no són lliures perallò que tenen de peculiar,sinó sobretot pel fet d’ésseruna entitat pròpia. Una na-ció, és. Per damunt de comsigui”, diu Carles Muñoz Es-pinalt, en el Preludi de la in-dependència, 1989. El poblecatalà ho ha decidit el 25-11-2012. Resultat: 87 dipu-tats-diputades pel sí al refe-rèndum per la independèn-cia; 48 no. Decisió democrà-tica important, fruit del des-pertar de la consciència na-cional catalana. No hemd’oblidar la feina tan ben fe-ta per l’Assemblea NacionalCatalana. No claudicarem!L’Estat espanyol té por i di-fama amb arguments indo-cumentats, tant com pot. Siels catalans ens centrem iconcentrem a recuperar lanostra independència a l’es-til Gandhi, “treballant ambvoluntat persistent, senseperdre de vista l’objectiu”, iamb estratègia intel·ligent,amb esforç col·lectiu, totsen la mateixa direcció, serà..Ningú ens aturarà. CarlesMuñoz Espinalt ens diu:“Cuidi el seu ànim psíquic,és el seu millor tresor.” Fem-li cas. És un excel·lent con-sell per tenir i mantenir la in-dependència. Que els difa-madors espanyols i els cata-lans espanyolitzats facinmemòria, cada dia, del quediu la dita catalana: La veri-tat, l’amor i el fum sempresurten a la llum.MARGARIDA BISART RIASOLBarcelona

Banc delsAlimentsb Només a Barcelona, elBanc dels Aliments ha reco-

llit en pocs dies mil quatre-centes tones. Xifres similarsen altres ciutats. He col·la-borat amb prou feines ambalguns quilos, però la sumade tots ha estat important.M’impressiona que sigui elprojecte privat de més de10.000 voluntaris el queproporcionarà quantitat desomriures, una mica d’ale-gria als més necessitats, pe-rò sobretot una oportunitatper a molts de donar el quemés ens costa: temps i di-ners. La iniciativa de perso-nes jubilades per la societat,però vives per dins, està fentpossible que sortim de la ru-tina, de l’ensopiment de vidai deixem de queixar-nos, perposar-nos a la feina. És unaacció desinteressada, nobusquen protagonisme,molts no sabrem qui són, noels donaran medalles peròho fan perquè són genero-sos, perquè saben que la sa-

tisfacció de donar és mésgran que la de rebre.PILAR CRESPO ÁLVAREZTarragona

Alícia al país deles meravellesb En el seu dia la senyoraAlícia Sánchez-Camacho vaportar a terme una intensacampanya anant per les re-sidències geriàtriques incul-cant la por, explicant que sianem a parar fora de l’Estatespanyol les pensions peri-llaran, afirmant que estar aEspanya és estar al “país deles meravelles”. Ja s’han fetles eleccions del 25-N, s’hanfet les consideracions sobreels resultats i ara entrem deple en el període que ens to-ca reflexionar a tots. Cadapartit polític, cada grup so-cial ha de treure’n la lliçóque li pertoca en funció delsinteressos propis combinats

amb els interessos generalsdel nostre país. I ves per on,ara resulta que des de lamateixa Espanya dirigida pelPP es “congelen” les pen-sions que perden 430 €anuals de mitjana. La senyo-ra Alícia, com a persona icom a política, hauriad’anar-se’n al “racó de pen-sar”, que és al lloc a on vanels que han perpetrat algunamalifeta. Senyora Alícia, si liqueda un bri de moralitat, lirecomano que vagi per totesles residències que va visitardurant la campanya i dema-ni perdó als avis i àvies queva esporuguir.JORDI LLEAL I GIRALTBadalona (Barcelonès)

Ja n’hi ha prou,de tòpicsb Si jo fos català dels quetenen família i amics en al-tres terres espanyoles, elsexplicaria a aquesta gent laveritat de com es viu a Cata-lunya i els demanaria que nofessin cas dels tòpics ques’expliquen en tants i tantsmitjans de comunicació deMadrid i rodalia. Aquí, desde fa molts anys, paguempeatges per moure’ns encotxe per gairebé tot el terri-tori, tenim una xarxa ferro-viària tercermundista, ambun TAV que no hi ha maneraque arribi a França, l’aero-port del Prat postergat a se-gona divisió, els ports deBarcelona i Tarragona, quepodrien ser dels més impor-tants d’Europa, sempremantinguts a ratlla pels dife-rents governs centrals... Lavida a Catalunya és cara enexcés i tot el que he exposatseria bo que fos conegut ianalitzat per tots els espa-nyols d’esquerres i dretes, ique pensessin que la cons-trucció del corredor del Me-diterrani beneficiaria més demig Estat espanyol i no no-més Catalunya.

En fi, crec que la mentida,filla de l’enveja, ens fa mal atots.RAFAEL BLANCH VIABarcelona

b Suposo que els mitjans de comunicació ja es deuenhaver fet ressò de l’èxit que ha tingut el Gran Recapte delpassat 30 de novembre i 1 de desembre. Com a coordi-nadora d’un dels supermercats m’agradaria ressaltar elspetits detalls i les petites anècdotes que he tingut l’orgullde viure. Des de la senyora gran que ens ha donat un car-retó sencer de menjar fins a aquella noia joveneta que havingut a comprar una pizza i, en adonar-se de la nostrapresència, ha reculat i ha comprat el que ha pogut ambels pocs diners que li quedaven i amb molta vergonyaens ha dit que sentia molt no poder donar més. El senyorque ens ha donat 5 ampolles d’oli d’oliva de la marcamés cara que hi havia. La il·lusió dels nens en poder par-ticipar en aquest esdeveniment tan especial. I, per des-comptat, no em podré oblidar mai de l’ajuda de tot elpersonal del supermercat Spar del carrer Muntaner 84de Barcelona, que ha estat clau perquè aquest esdeveni-ment fos un èxit. M’han facilitat tant la feina, han estattan amables i tan treballadores!!!! Quan acabava el seutorn, tot i estar esgotades i mortes de fred, tenien la gen-tilesa de tornar dins el supermercat i comprar tot el quefes falta. M’han ajudat tant i han estat tan sorpresesquan els he agraït la seva feina...“Si no hem fet res”, emdeien... A tots els voluntaris que heu estat tan puntuals,tan acollidors, tan bones persones, tan treballadors. Sougent increïble i feu que un se senti orgullós de ser català.

El Gran Recapte del Bancdels Aliments

NATÀLIA ELIES. Barcelona

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número detelèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin les quinze línies o els vuit-centscaràcters d’extensió. ELPUNTAVUI es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades ambpseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a [email protected]

EL LECTOR ESCRIU

És aquí el substantiu coll extret dela locució “posar-hi el coll”, en el sen-tit d’implicar-se, de comprometre’s.I el substantiu clams ho és de l’ex-pressió “fer clams”, en el sentit d’ex-clamar-se, de protestar. I el que enresulta d’ajuntar-les ve a ser la parà-frasi en paraules de l’acudit gràficde Jordi Duró a l’Ara del 25 de no-vembre: dues circumferències, mar-cada en la primera una “intenció departicipació” que poc va més enllàdel 60%, marcada en la segona una“intenció de queixa” que voreja el98%.

Desajustament, doncs. Entre lapràctica efectiva de qui, mal sigui ta-pant-se el nas, hi posa el coll –en unavotació, com en qualsevol altra plata-forma operativa–, i de qui, per con-tra, s’esbelega sense fer bo i res mésque renou.

Però il·lustrem-ho millor tot plegatamb un exemple concret: les recentseleccions a rectorat de la UB; de l’àm-plia massa d’alumnat cridada a lesurnes, sols n’exerceix el dret a vot unescàs 10%; on és el 90% restant?;d’entre la turba que va convertir elsespais físics d’aquest mateix rectoraten una soll de porcs, aviat farà quatreanys, ¿quants integrants hi havia delcol·lectiu que ara ha votat i quantsdel que ara n’ha passat olímpica-ment?

Els estudiants universitaris proutenen motius de sobres (apujamentde taxes, reducció de serveis do-cents) per estar emprenyats. ¿És no-més abstenint-se o esgargamellant-se en manis que pensen capgirar lasituació?

Perquè, a veure, parlem aquí no degent rebentada per l’atur, ni de joveslumpen (com l’entrevistada per Mò-nica Terribas a l’Ara del 22 de no-vembre, que admetia no saber qui ésel president de la Generalitat). Par-lem de gent (també n’hi ha) d’un ni-vell educatiu, si més no, superior. Elsprofessionals del futur. ¿Com podenpermetre’s la inanitat del pessimis-me, que, com bé recordava MurielCasals en aquest diari diumenge pas-sat, s’evapora tot treballant?

DE SET EN SET

Coll i clams

JosepMurgades— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Filòleg

Page 24: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201224 |

SocietatEls primers clients de labotiga s’enduen vals percomprar-hi per valor defins a 500 euros, desprésde fer tres dies de cua

Mobles gratisper celebrarl’Ikeade Sabadell

Després d’anys de discus-sions enrevessades i de re-dactar projectes sovintcontraposats, l’Ajunta-ment de Barcelona ja tétancada una proposta, apriori definitiva, sobrecom regular l’accés al parcGüell per atenuar la sobre-saturació de visitants quehi ha. Com ja s’havia anun-ciat, la pedra angular d’a-quest pla serà la introduc-ció, l’octubre del 2013,d’una taxa d’entrada a lainstal·lació, d’entre 5 i 10euros, que anirà adreçadaúnicament i exclusiva alsturistes, per limitar el seuaccés a la zona monumen-tal on es concentren la ma-joria d’elements patrimo-nials que són obra d’Anto-ni Gaudí. Els diners queobtindrà el consistori ambaquesta mesura és una in-cògnita, però el repte ésque n’hi hagi prou per cos-tejar, encara que sigui en

part, el mantenimentanual de la instal·lació.

Actualment, el parc repnou milions de visites l’any–un 97,6% són de fora deBarcelona–, gairebé el tri-ple de les que acudeixen,per exemple, a la SagradaFamília. Aquesta allauprovoca que, en determi-nades èpoques, s’arribin aconcentrar fins a tres milpersones cada hora a lainstal·lació, especialmenta l’àrea que passarà a estarrestringida. L’objectiu ésreduir les xifres de mane-ra dràstica; per això, s’es-tablirà que podran accediral recinte un màxim de

800 turistes cada hora.Hauran de tenir una en-trada, que podran adqui-rir prèviament per inter-net o a través d’operadorsturístics –aquestes serande les més barates–, o atres taquilles que s’habili-taran a les entrades delparc o bé als caixers auto-màtics que també s’ins-tal·laran a les parades demetro situades més aprop.

Per implantar aquestamesura, caldrà tancar iacotar l’àrea que quedaràafectada per la restricció,que representa un 8% de lasuperfície total del recin-te. Formacions com araICV-EUiA i, especialment,el PSC ja han criticat quela protecció es limiti no-més a aquest punt, fet queaugura que el pla del go-vern no genera, almenysd’entrada, complicitatspolítiques. A la zona afec-tada no s’hi instal·larà capnou tancat, una qüestióque topava amb l’oposició

veïnal, sinó que s’aprofita-ran les barreres naturalsdel parc mateix comple-mentades amb cintes comles que s’utilitzen als cine-mes. A cadascun dels cincaccessos projectats hihaurà el personal que re-gularà el pas dels visitants–la implantació del projec-te crearia una cinquante-na de llocs de treball, se-gons l’Ajuntament–, en unhorari que anirà de 8 delmatí a 6 o 9 del vespre enfunció de l’època de l’any.

Carnet de sociEls veïns dels barris limí-trofs al recinte no estaransubjectes a la regulació.Perquè això sigui així, re-bran un carnet que els do-narà accés lliure a qualse-vol hora i per qualsevol in-dret. El mateix passaràamb els alumnes, els paresi el professorat de l’escolaBaldiri Reixach, que ésdins el perímetre que que-darà tancat. La qüestiómés espinosa, però, ha es-

tat trobar la fórmula legalper garantir el compromísadquirit que els barcelo-nins, i per extensió la restade catalans, tampoc haginde pagar, ja que la norma-tiva comunitària impe-deix fer aquest tipus dediscriminacions en funcióde nacionalitat. La soluciótriada ha estat crear uncarnet per formar partd’un club d’amics del parcque s’haurà de demanaramb temps, ja que l’Ajun-tament trigarà set dies atramitar-lo. Llavors el be-neficiari haurà de sol·lici-tar una entrada per al dia,o els dies, que vulgui visi-tar la instal·lació.

Aprofitant l’avinente-sa, també es reordenarà elpàrquing d’autocars turís-tics de la carretera del Car-mel, on no es podrà acce-dir sense reserva. Tambées traslladarà la parada detaxis del carrer d’Olot iuna de les línies del bus tu-rístic que fan parada a latravessera de Dalt. ■

Parc Güell restringit

Francesc EspigaBARCELONA

TURISME

PEATGE L’Ajuntament de Barcelona implantarà l’octubre del 2013 una taxa d’entre 5 i 10 euros per limitar l’accés de turistesal recinte a 800 cada hora EXEMPCIÓ Els catalans que vulguin entrar-hi gratuïtament hauran de treure’s un carnet abans

Zona on es regularà l'accés

MERCEDES

SAN

T JO

SEP

COTT

OLE

NG

O

RBLA. DE MERCEDES

PG. D’OLOT

SANT EUDALD

7,9% de lasuperfíciedel parc

LARRARD

BAIXADA DE LA GLÒRIA

VER

DI

SOST

RES

REPA

RTID

OR

TORRENT DEL REMEI

M. DE DÉU

DEL

COL

L

PARC GÜELL

ÀREA REGULADA

A partir d’avui mateix, la visi-ta al temple de la SagradaFamília serà gratuïta cada di-mecres a la tarda per als des-ocupats. Aquesta exempciónomés s’aplicarà aquest diade la setmana i únicament apartir de les tres de la tarda.Els desocupats que vulguinacollir-se a la iniciativa, queestarà vigent durant tot l’any2013, hauran d’acreditar laseva condició a les taquillesdel carrer Sardenya. Actual-ment, el preu de l’entrada es-tàndard individual per acce-dir al temple és de 13 euros,als quals cal afegir-n’hi qua-tre més si la visita és guiadao amb audioguia. Els menorsde 18 anys, jubilats i estudi-ants tenen un descompte–11 euros l’accés– i hi ha unpreu especial per als grupsescolars.

25.000visitants diaris rep actual-ment el parc Güell, un 86,2%dels quals són turistes de forade l’Estat espanyol

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Un grup de visitants a l’escalinata del drac, un dels indrets més concorreguts i massificats del parc Güell. A la dreta, la superfície de l’àrea del recinte que serà restringida ■ ROBERT RAMOS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La SagradaFamília, gratisper als aturats

Page 25: Punt avui05122012

| Publicitat | 25EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

8649

07-1

0662

00w

Page 26: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201226 | Societat |

Les destinacions habi-tuals del Pirineu on és mésprobable que els conduc-tors es perdin són els hos-pitals de Puigcerdà iCampdevànol, i les esta-cions d’esquí de Boí-Taüll iVall de Núria. Primer, per-què no se senyalitzen suc-cessivament en cruïlles otrams viaris llargs. Des-prés, perquè els senyalssón de difícil comprensió.En el cas de l’hospital dePuigcerdà, s’hi afegeix unproblema de falta de visibi-litat. A més, el manteni-ment que se’n fa és defici-

tari. Així ho indica l’audi-toria que ha fet el Reial Au-tomòbil Club de Catalunya(RACC) a 23 destinacionspirinenques a què s’ha ac-cedit des de 81 itinerarisdiferents. En general, lasenyalització a les carrete-res pirinenques aprova en

visibilitat i comprensió,però suspèn en continu-ïtat i manteniment. De fet,la falta d’antelació en la in-dicació d’hospitals i esta-cions d’esquí és una defi-ciència que va més enllàdels quatre casos esmen-tats. L’estudi troba a faltar

senyals a mig camí entrel’origen i la destinació d’iti-neraris habituals, perexemple, cap als hospitalsmés propers, a l’hivern perals practicants d’esquí, i al’estiu per als aficionats alsesports d’aventura quehan tingut alguna lesió.

L’informe critica la fal-ta d’uniformitat de la se-nyalització, tenint encompte que hi ha senyalsdel Ministeri de Foment–els que estan en més malestat–, la Generalitat, lesdiputacions i els ajunta-ments. Els senyals que di-rigeixen cap a les capitalsde comarca i Andorra sónels més ben puntuats. ■

Hospitals i estacionsd’esquí estan senyalitzatsdeficientment al Pirineua Una auditoria del RACC recomana fer-ho amb més antelació i de maneracontinuada també als parcs naturals a Les capitals i Andorra, ben indicades

Xavier MiróBARCELONA

INFRAESTRUCTURES

“És l’auditoria quepitjors resultats haobtingut. [Abans n’hafet a la Costa Dauradai Barcelona]”Lluís PuertoRESPONSABLE TÈCNIC DE LAFUNDACIÓ RACC

42punts de 100 obté la senyalit-zació que porta als hospitalsde Puigcerdà, Vielha, Camp-devànol i la Seu. Suspèn.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

Puigcerdà des de la carretera N-142. Les capitals de comarca pirinenques estan ben senyalitzades, segons el RACC ■ JORDI CASAS

SUCCESSOS

L’hospital universitari SantJoan de Reus ha posat enmarxa el segon accelerador li-neal, únic en la seva configu-ració, que permet perfeccio-nar la localització de tumors,segons la mida, així com aïllari protegir els òrgans sans.Amb els dos acceleradors del’hospital nou i un de l’anticcentre es podran tractar mésde 160 pacients diàriament,en torns de matí i tarda, delCamp de Tarragona. ■ ACN

Barcelona farà unple dedicat nomésa l’atur juvenilEl grup del PSC a l’Ajunta-ment de Barcelona forçarà laconvocatòria d’un ple extraor-dinari per debatre l’aprovaciód’un pla de xoc per buscar so-lucions a l’atur juvenil a la ciu-tat. Entre altres propostes, elssocialistes aposten perquè elconsistori convoqui 500 pla-ces de pràctiques remunera-des, i que la institució obri unlínia de crèdits de 1.500 eurosper a projectes d’emprenedo-ria o formació. ■ F.E.

SALUT

En marxa el segonaccelerador linealper trobar tumors

Els Mossos d’Esquadra vandetenir, el 25 de novembre,un home acusat de matar unadona i esquarterar-la. Els fetses van produir el mes d’agostpassat quan, suposadament,la dona es va negar a iniciaruna relació amb l’agressor. Elpresumpte autor ja ha ingres-sat a presó, però tot i això elsMossos no donen per tan-cat el cas, ja que encara nos’han localitzat les restesde la víctima. ■ ACN

Detingut per havermort i esquarteratuna dona

INSTITUCIONS

El jutjat d’instrucció número 1d’Amposta va decretar presósense fiança per homicidi aun home implicat en la mortd’una dona que, l’1 de desem-bre, va caure de l’últim pisd’un edifici situat a l’avingudaConstitució de la localitatd’Alcanar. Com que les duespersones no eren parella, lesdiligències seguiran el seu trà-mit habitual, ja que no estracta d’un cas de violènciamasclista. ■ EFE

Presó per a l’autordel crim d’unadona d’Alcanar

SUCCESSOS

El judici als tres fills d’exaltscàrrecs de l’exèrcit argentíva començar ahir a l’Audièn-cia de Barcelona. Els acusatsvan explicar que desconei-xien el fet que en l’avió detransport mèdic, procedentde Buenos Aires, s’hi trans-portés gairebé una tona decocaïna, amagada als sofàs ials armaris. Els homes s’en-fronten a 13 anys de presó i140 milions d’eurosd’indemnització. ■ EFE

Jutgen els tresfills d’exmilitarsargentins

SUCCESSOS

L’accelerador lineal aïllaels òrgans sans ■ ACN

Un canvi en la llei del me-dicament, que va passarinadvertit en coincidiramb l’aprovació del decretque modifica les pensions,podria obrir la porta a es-tendre el copagament far-macèutic als medica-ments que es dispensen demanera ambulatòria a lesfarmàcies dels hospitals.

El diputat del PSOE alCongrés José Martínez Ol-mos va alertar ahir que lamodificació legal que hafet el govern espanyol am-plia el concepte de presta-ció farmacèutica ambula-tòria –que està subjecta acopagament i que fins araes restringia als medica-ments que es dispensenamb recepta a les oficines

de farmàcia– i hi inclou elsfàrmacs que es prescriuenamb ordre de dispensacióhospitalària.

Pels socialistes, l’equi-paració obre la porta aaplicar el copagament alsmedicaments que malaltsno ingressats recullen ales farmàcies dels hospi-tals per seguir tracta-ments de malalties greus,com ara el càncer, la infec-ció per VIH o l’hepatitis C.Uns medicaments que so-len ser força cars. El Minis-teri de Sanitat va negarque pretengui aplicar elcopagament a aquests me-dicaments. No obstant ai-xò, va recordar que els fàr-macs per a malalties greussubjectes a copagamenttenen una aportacióreduïda del 10% amb unmàxim de 4,13 euros. ■

a Un canvi legal permetria aplicar-lotambé a les farmàcies d’hospital

El copagamentpodria afectarmés fàrmacs

SALUT

RedaccióMADRID

Els serveis de farmàcia hospitalaris també dispensen fàrmacsa pacients en tractament que no estan ingressats ■ ARXIU

Page 27: Punt avui05122012

| Societat | 27EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

8503

86/1

0661

23®

Ajuntament de Vallirana

EDICTEAPROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA ESPECIAL REGULADORA DELS USOS DE BAR, RESTAURANT,COMERCIAL I SIMILARS EN LES ZONES DESCRITES, QUALIFICADES DE RESIDENCIAL, SUBZONA A-3

ANTECEDENTSL’Ordenació vigent del municipi de Vallirana és el Pla general d’ordenació, revisió i adaptació, aprovat definitivament per la Comissió d’Ur-banisme de Barcelona en sessió de 9 de juliol de 1986 i publicat l’acord en el DOGC el 17 de juliol de 1987.El capítol cinquè, article 145, regula les condicions d’ús a les zones residencials, subzones A-1, A-2, A-3 i A-4.Queda oberta la regulació dels usos de bar, restaurant, comercial i similars al fet que l’Ajuntament mitjançant una ordenança especialautoritzi i reguli aquests usos en funció de les diferents àrees de les urbanitzacions.OBJECTIUS D’AQUESTA ORDENANÇA ESPECIALEl seu objecte és establir i organitzar els usos no prohibits pel Pla general d’ordenació del municipi de Vallirana, i amb falta de regulació,dins de les zones residencials (A-3) en el sector est del nucli urbà de Vallirana i dins del marc del que disposa la legislació vigent.DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTADonada la creixent implantació comercial o industrial (compatible amb l’habitatge) que presenta el sector est del nucli urbà de Vallirana iconcretament la instal·lació d’un centre de rentat d’automòbils confrontant amb aquest terreny, qualificat de residencial (A-3), es veu con-venient autoritzar i regular els usos de restauració o comercial en aquest sector per tal de promoure i afavorir la implantació d’aquest ti-pus de serveis a la ciutadania.ÀMBIT D’APLICACIÓL’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és la zona classificada de sòl urbà i qualificada de “Residencial, sub-zona A-3” ubicada a:

C/ Major, 12 CN-340 PK 1247.20Coordenades UTM X= 411.861,50 Y= 4.582.697,40

FONAMENTS DE DRETL’article 4.1.a) de la LBRL atorga als ens locals territorials, en l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix la legisla-ció de règim local, la potestat reglamentària i d’autoorganització.Atès que l’art. 145 del Pla general d’ordenació del municipi de Vallirana diu expressament que l’Ajuntament, mitjançant l’aprovació d’unaordenança especial, podrà autoritzar i regular els usos de bar, restaurant, comercial i similars en la resta d’àrees de les urbanitzacions.L’aprovació de les ordenances i reglaments municipals, així com la seva modificació, és una competència atribuïda al Ple de la corpora-ció amb caràcter indelegable, d’acord amb els articles 22.2.d), 23.2.b), 47 i 49 de la LBRL, i s’aproven per majoria simple, llevat de lesque formen part de plans i dels instruments d’ordenació urbanística i el reglament orgànic de la corporació.Atès el contingut de la proposta de regulació d’ordenança que es transcriu a continuació, signada pels serveis tècnics el 5 d’octubre de2012.Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 22 de novembre de 2012.El Ple acorda per unanimitat:Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança especial reguladora dels usos de bar, restaurant, comercial i similars en les zones descrites,qualificades de residencial, subzona A-3.Segon. Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclama-cions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-lunya (DOGC), en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. El termini d’informació pública co-mençarà a comptar des de la darrera publicació.Si no s’hi presenten reclamacions ni al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit posterior.Tercer. Establir que, un cop aprovat definitivament el text de la modificació de l’Ordenança especial reguladora dels usos de bar, restau-rant, comercial i similars, s’anunciarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al DOGC la referència del BOP on s’hagi publicat el text ínte-gre.Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i a les àrees implicades de l’Ajuntament.Cinquè. Un cop el text esdevingui definitiu, notificar la seva aprovació i el text íntegre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Ca-talunya.Vallirana, 3 de desembre de 2012.L’alcaldessa, Eva-Maria Martínez Morales

EDICTEL’alcalde president, mitjançant Decret de data 26 de novembre de 2012, ha aprovat definitivament el “Projecte executiu de la mi-llora de la urbanització del carrer Provença, exemplar separat per fases: Fase 1, Fase 2 i Fase 3”, amb un pressupost d’e-xecució material d’un milió cinc-cents cinquanta-set mil quatre-cents trenta-tres euros amb quinze cèntims (1.557.433,15 €), unpressupost de contractació amb IVA exclòs d’un milió vuit-cents cinquanta-tres mil tres-cents quaranta-cinc euros amb quaran-ta-cinc cèntims (1.853.345,45 €), un pressupost de contractació amb IVA inclòs de dos milions cent vuitanta-sis mil nou-centsquaranta-set euros amb seixanta-tres cèntims (2.186.947,63 €) i un pressupost per a coneixement de l’administració de dosmilions tres-cents cinquanta mil euros (2.350.000,00 €).

El pressupost per fases està desglossat de la manera següent:

• FASE 1: treballs al carrer Provença des del carrer Ample fins a la rambla Francesc Macià, amb un pressupost d’execució ma-terial de sis-cents seixanta-set mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims (667.848,58 €), un pressupost decontractació de set-cents noranta-quatre mil set-cents trenta-nou euros amb vuitanta-un cèntims (794.739,81 €) (IVA exclòs) ide nou-cents trenta-set mil set-cents noranta-dos euros amb noranta-vuit cèntims (937.792,98 €) (IVA inclòs) i un pressupost deconeixement de l’administració de nou-cents vuitanta-cinc mil tres-cents dos euros amb seixanta-vuit cèntims (985.302,68 €).• FASE 2: treballs al carrer Provença des de la rambla Francesc Macià fins a l’avinguda Béjar amb un pressupost d’execuciómaterial de sis-cents cinc mil quatre-cents noranta-tres euros amb tres cèntims (605.493,03 €), un pressupost de contractacióde set-cents vint mil cinc-cents trenta-sis euros amb setanta-un cèntims (720.536,71 €) (IVA exclòs) i de vuit-cents cinquanta mildos-cents trenta-tres euros amb trenta-un cèntims (850.233,31 €) (IVA inclòs) i un pressupost de coneixement de l’adminis-tració de nou-cents vint-i-quatre mil set-cents vuitanta euros amb tretze cèntims (924.780,13 €).• FASE 3: treballs al carrer Provença des del carrer Poetessa Caparà fins al carrer Ample, amb un pressupost d’execució mate-rial de dos-cents vuitanta-quatre mil noranta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims (284.091,54 €), un pressupost de contrac-tació de tres-cents trenta-vuit mil seixanta-vuit euros amb noranta-tres cèntims (338.068,93 €) (IVA exclòs), de tres-cents noran-ta-vuit mil nou-cents vint-i-un euros amb trenta-quatre cèntims (398.921,34 €) (IVA inclòs) i un pressupost de coneixement del’administració de quatre-cents trenta-nou mil nou-cents disset euros amb dinou cèntims (439.917,19 €).

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’A-juntament, en el termini d’un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius,en el termini de sis mesos. Ambdós terminis començaran a comptar el dia següent al de la publicació d’aquest edicte. No obstantaixò, pot interposar-se qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.

Terrassa, 29 de novembre de 2012Pere Navarro i MoreraAlcalde president 86

1922

-106

6113

w

871712-1066101w

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

ANUNCIEl Ple Corporatiu de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, en sessió del dia 29 de novembre de 2012, acordà aprovar ini-cialment l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i sotmetre l’expe-dient a informació pública durant un període de 30 dies mitjançant publicació al BOP, al DOGC, en un diari dels de més circulacióde la Província, al Tauler d’anuncis municipal i al web municipal, a fi que es puguin presentar al·legacions o suggeriments.En cas de no presentar-se cap al·legació o suggeriment, aquest acord s’entendrà elevat a definitiu sense cap més tràmit.Santa Perpètua de Mogoda, 30 de novembre de 2012L’alcaldessa, Isabel Garcia Ripoll

eia en Xavi Rodrí-guez que “per pri-mera i última vega-da” s’havia estatplantat gairebé tres

dies a les portes de la botigad’Ikea a Sabadell (la més granque els suecs tenen a l’Estat es-panyol: ahir es va inaugurar i s’hipoden trobar totes les referèn-cies). El premi era suculent, 500euros per gastar-se en productesde la casa, però aquest noi deNou Barris que encara viu a casadel pare ahir no sabia en què s’hogastaria. Estava extenuat. Noméspensava en un sofà o en un llit.Tant se val que fos d’Ikea. Estavacansat i portava el fred al cos,com la resta de clients que s’a-plegaven a la cua des de feia dies(alguns) o hores (uns altres) i quedes de les set del matí ballavenamb la música en directe queIkea els havia posat per fer pas-sar millor l’estona. “La músicaens ha anat bé –explicava unanoia de Sabadell– perquè a lessis ja hem hagut de desmuntar elcampament, que havíem fet amb

D palets i amb lones que ens haviendeixat d’un esplai de la ciutat.”Però, sobretot, el que els haviadonat forces era la companyia dela Remedios Yúrice, batejadacom “la iaia del campament”. Ve-ïna de Badia del Vallès de 69anys, havia aguantat el fred, lahumitat i –a última hora– el ventque anit bufava al parc empresa-rial Via Sabadell amb un optimis-me contagiós. I no se n’haviaanat a dormir a casa, malgrat queel jovent li prometia que li guar-dava la tanda, el número 22 que ligarantia un xec de 50 euros. Noera una gran quantitat per un diade vetlla però suficient per a unadona modesta. “Em penso com-prar un parell de bones paelles”,assegurava, riallera.

Ningú no es va queixar, al con-trari, de les maneres de la multi-nacional, que els havia mantinguta còpia de cafès calents i galetesles últimes hores, els havia donatmantes i els havia garantit la se-guretat i vigilància. “Ens ho hempassat molt bé, hem fet moltsamics”, deia la Venus Sánchez,

de Lliçà de Vall, que venia acom-panyada del seu germà Francis-co. Ells eren el número 9 i 10 de lacua, però és que Ikea, des de diu-menge al migdia, havia repartitmés de 1.300 números. Bé, defet, els primers d’arribar es van

organitzar com a bons veïns, ex-plica el Xavi Rodríguez, que es vapassar sol quatre hores fins que,a les cinc de la tarda de diumen-ge, va arribar el segon de la fila, aqui li corresponia un xec de 100euros. “Jo no pensava quedar-

m’hi”, explica Ángel Pasamar, sa-badellenc de 40 anys, que va arri-bar dilluns a les 10 del matí a veu-re l’ambient i s’hi va acabar que-dant. Tenia el número 18, així quetambé li corresponia un xec decent euros (500 euros per al pri-mer, 100 per als 20 següents i 50per als altres 200), però segonsexplicava només l’experiència pa-gava la pena. “L’ambient ha estatsupermaco i ens hem acabat fentamics”, deia.

Ahir a les deu en punt, quanIkea obria les portes als ansiososclients i els rebia amb bandere-tes, confeti i molts aplaudiments,l’emoció es barrejava amb el can-sament de les hores i, malgratl’alegria de saber-se guanyadors,també se sabien alleugerits d’unaexperiència d’hores. Dalt de lesescales mecàniques que els re-bien, l’encert de situar-hi la sec-ció de mobiliari va provocar el fetmés lògic: munions d’esforçatsclients que descansaven, ara sí,els cossos cansats sobre sofàsmodels Lugnvik, Manstad i Sols-ta. El descans suec. ■

Fred, hores d’espera i cafès, i els sofàs d’Ikea

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

LA CRÒNICA

Xavi Rodríguez, Ángel Pasamar i les amigues de Sabadell ■ A. SALAMÉ

Eva Garcia Pagán

Page 28: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201228 | Societat |

868608/1066098®

Ajuntament de l’Ametlla del Vallès

ANUNCILa Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de juny de 2012, va aprovar inicialment el “Pla especial urbanís-tic variant línia aèria de mitja tensió a 5,25 kV preparada per 25 kV entre el PT 413 ‘Ciurans’ i l’ET ‘Viaplana’ l’Ametlla del Vallès”.L’expedient s’exposa al públic pel termini d’un mes, a l’efecte que durant aquest termini es puguin formular les al·legacions i/o re-clamacions que s’estimin pertinents.L’expedient es podrà consultar a l’Àrea de Serveis Territorials, situats al c/ Torregassa, 35-37, Edifici Can Muntanyola, 1a planta, de9 a 13 hores de dilluns a divendres.L’Ametlla del Vallès, 26 de novembre de 2012L’alcalde, Andreu González i Gil

8333

46/1

0661

20®

Ajuntament dePradell de la Teixeta

EDICTED’acord amb l’article 23.1 apartat b)del Decret 305/2006, del Reglamentde la Llei d’urbanisme, es publica enel diari de major difusió per a informa-ció pública l’acord següent:Atès que el ple ordinari de l’Ajunta-ment de Pradell de la Teixeta, en lasessió del dia 29/11/2012, va acordarl’aprovació inicial del Pla especial ur-banístic en sòl no urbanitzable per aldesenvolupament d’una zona d’equi-paments comunitaris a les parcel·les19849-19, 19849-25 i 136 del polígon14 del terme municipal de Pradell dela Teixeta, d’acord amb l’article 85.1del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’a-gost, pel qual s’aprova el Text refós dela Llei d’urbanisme, modificat pel De-cret 3/2012, de 22 de febrer (TRLUC),així com disposar, en l’àmbit territorialafectat, la suspensió de l’atorgamentde tot tipus de llicències.En compliment del que disposen elsarticles 67.1 i 85.4 del TRLUC, l’acordesmentat, juntament amb l’expedientde què porta causa, se sotmet a infor-mació pública per termini d’un mes,per tal que, durant aquest termini, espugui examinar i es puguin presentarles al·legacions que es considerinconvenients.

Pradell de la Teixeta, 29 de novembre de 2012.L’alcalde, Miquel Cabré Just

1350

35-1

0661

03®

w

Ajuntament deSant Cebrià de Vallalta

EDICTEEs fa públic que la Junta de GovernLocal (per delegació expressa del Plede l’Ajuntament de Sant Cebrià de Va-llalta), en sessió ordinària de data 26de novembre de 2012, va acordar:Aprovar inicialment el projecte de deli-mitació poligonal dels sòls inclosos ala Urbanització Can Palau de SantCebrià de Vallalta, així com la fixaciódel sistema d’actuació del sector: re-parcel·lació, modalitat de Cooperació,i resta obert període d’informació pú-blica, pel termini d’un mes comptatdes de l’endemà de l’última publicaciód’aquest edicte al Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona (BOPB), altauler d’edictes, a la pàgina web d’a-quest ajuntament i al diari El PuntAvui, als efectes d’examen de la docu-mentació constitutiva de l’expedientaprovat, així com de la presentaciód’al·legacions i suggeriments, si pro-cedeixen.Es fa públic d’acord amb el que esta-bleix l’article 119 del TRLU (Decret le-gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificatper la Llei 3/2012, de 22 de febrer).

Sant Cebrià de Vallalta, 28 de novembre de 2012L’alcalde, Pere Vega Sánchez

8318

13-1

0661

00®

Ajuntament de la Garriga

ANUNCI D’APROVACIÓ PROVISIONAL

El Ple de l’Ajuntament de la Garriga,en sessió ordinària tinguda el dia 28de novembre de 2012, acordà l’apro-vació provisional de la modificació del’Ordenança municipal general núm.P00, reguladora dels preus públics.

En compliment del que estableixen elsarticles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de2 d’abril, reguladora de les bases delrègim local, i l’article 56 del Reial de-cret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,pel qual s’aprova el Text refós de lesdisposicions legals vigents en matèriade règim local, es sotmet l’expedient ainformació pública pel termini de tren-ta dies comptat des del dia següent alde la inserció d’aquest anunci en elButlletí Oficial de la Província de Bar-celona i en el diari El Punt Avui, per-què les persones interessades puguinexaminar l’expedient i presentar-hi lesreclamacions que estimin oportunes.

Si transcorregut l’esmentat termini nos’haguessin presentat reclamacions,es considerarà aprovat definitivamentl’esmentat acord.

Barcelona, 29 de novembre de 2012L’alcaldessa presidenta,Meritxell Budó Pla

8597

42-1

0661

08w

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en la sessióque tingué lloc el proppassat dia 26de novembre de 2012, va aprovarprendre en consideració de la memò-ria justificativa de la conveniència i l’o-portunitat de la iniciativa pública per al’exercici de l’activitat econòmica con-sistent en la prestació de serveis auxi-liars a l’empresa i comerços locals enel seu procés productiu i comercial(com ara la distribució de publicitat,l’empaquetatge, la instal·lació de sis-temes d’alarma de productes a la ven-da, la selecció de residus de paper icartró en el tractament de les merca-deries...), elaborada per la comissiód’estudi en data 15 de novembre de2012.Així mateix va acordar obrir un perío-de d’informació pública de trentadies hàbils, comptats a partir de l’en-demà de la darrera publicació oficiald’aquest tràmit al Diari Oficial de laGeneralitat de Catalunya, al ButlletíOficial de la Província, en un dels mit-jans de comunicació escrita i al taulerd’anuncis de la corporació, durant elqual s’hi poden presentar al·legacionsi reclamacions.

Sant Boi de Llobregat, 29 de novembre de 2012El regidor de Presidència, José Manuel González Labrador

La Junta Directiva de la Unió Esportiva Santboiana convoca els socis del Club a lacelebració de l’Assemblea Ordinària que tindrà lloc el proper dia 21 de desembre de2012, a les 18 hores en primera convocatòria i a les 18.30 hores en segona convo-catòria, al domicili social (carrer Cerdanya, 88-92 de Sant Boi de Llobregat), concre-tament a l’espai denominat “Club House”. L’ordre del dia de l’Assemblea que es con-voca serà el següent:

ORDRE DEL DIA1. Informe o memòria de les activitats de l’exercici 2011-2012 i, si escau, la sevaaprovació.2. Presentació de la liquidació de l’exercici econòmic 2011-2012, amb el tancamentdel balanç i del compte de resultats de l’exercici 2011-2012 i, si escau, la seva apro-vació.3. Pressupost i programació per a l’exercici econòmic 2012-2013, amb aprovació, siescau, del citat pressupost.4. Aprovació, si escau, de l’acord de la Junta Directiva establint les quotes de socisa aplicar a l’exercici 2012-2013 i, en conseqüència, aprovació de les citades quotesde soci.5. Ratificació dels cessaments i nomenaments de membres de la Junta Directiva.Quedarà a disposició dels socis, al domicili del Club, la informació sobre les matè-ries objecte de l’Assemblea durant els deu dies naturals anteriors a la seva celebra-ció.A Sant Boi de Llobregat, 29 de novembre de 2012D. Antoni Gabarró BernalPresident

1608

44-1

0661

39V

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 14 de novembre de 2012,ha acordat aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística PMU11 “Casalot Centre”. La qual cosa s’exposa al públic durant el termini d’un mes, de conformitat amballò que preveu l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refósde la Llei d’urbanisme, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i formular les al·legacionsque considerin convenients. La documentació es pot consultar a l’Oficina municipal de Miami Platja,c. de Sòria, 14, en horari de 9.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres. (exp. 01/2012 PG-RE)21 de novembre de 2012. Ferran Pellicer Roca, alcalde

EDICTE

1610

17-1

0661

24®

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 14 de novembre de2012, ha acordat aprovar inicialment el Pla de millora urbana PMU-11 “Casalot centre”. La qualcosa s’exposa al públic durant el termini d’un mes, de conformitat amb allò que preveu l’article85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanis-me, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i formular les al·legacions que consi-derin convenients. La documentació es pot consultar a l’Oficina Municipal de Miami Platja, c. deSòria, 14, en horari de 9.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres. (exp. 65/2009 PG-PMU)21 de novembre de 2012. Ferran Pellicer Roca, alcalde

EDICTE

1610

17-1

0661

25w

Els treballadors del metrovan acceptar ahir en as-semblea el preacord labo-ral assolit hores abans pelcomitè d’empresa amb re-presentants de Trans-ports Metropolitans deBarcelona (TMB), fet quesuposa la desconvocatòriaautomàtica de les vaguesprevistes pels dies 16 i 24d’aquest mes i entre el 25 i28 de febrer, coincidintamb el Congrés Mundialde Mòbils. L’entesa, quetindrà vigència fins al2014, implica la modifica-ció de diversos punts del

conveni col·lectiu percompensar la plantilla perla pèrdua d’una retribucióextra decretada pel go-vern estatal, l’element de-tonant d’aquest conflictelaboral. D’aquesta mane-ra, els empleats del serveitindran un nou període de

vacances entre el 15 de de-sembre i el 15 de gener i,alhora, podran percebreun emolument econòmicper esmorteir l’efecte de lasupressió de la paga de Na-dal. A banda, també s’hannegociat un conjunt de mi-llores de caràcter organit-zatiu que afecten qüesti-ons com ara les suplènciesd’estius.

Aquest escenari, però,no altera l’anunci de vagafet pels conductors d’auto-bús per als dies 17 i 21 dedesembre, i del 25 al 28 defebrer. En aquest cas, qua-tre sindicats no han accep-tat la proposta feta fins araper TMB. ■

Un acord salarial fadesconvocar lesaturades al metroa La plantilla accepta la proposta de TMB per compensar lapèrdua d’una paga a El bus manté, per ara, la vaga anunciada

RedaccióBARCELONA

TRANSPORTS

El comitè de l’empresa detransports de viatgers percarretera Hispano Igualadinaha desconvocat la vaga pre-vista per avui, però manté ladel 10 i el 14 de desembre. Ahores d’ara l’empresa ha ac-

1.061empleats de TMB, un 69%dels assistents, van votar afir-mativament a l’acord en l’as-semblea d’ahir al matí

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

L’andana d’una estació de metro, durant l’última jornadade vaga del mes de novembre passat ■ M. PÉREZ

ceptat revisar el calendari la-boral i la igualtat salarial perals treballadors, però quedenpendents demandes com elmanteniment dels vehicles iel pagament de les nòminesque es deuen als empleats.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Hispano Igualadina no fa vaga avui

Els membres del comitèd’empresa de l’hospital deSant Pau de Barcelonacompleixen avui els setprimers dies del tanca-ment indefinit que van ini-ciar la setmana passada alvestíbul del centre. Els re-presentants dels treballa-dors protesten així contral’anunci del govern de no-ves retallades en el pròximpressupost pels efectesque tindrà en la sanitat pú-blica.

Representants sindi-cals del centre han man-tingut contactes amb lesplantilles dels hospitalsVall d’Hebron i Clínic per-què s’afegeixin al tanca-ment indefinit. Els treba-lladors de Sant Pau de-nuncien la supressió de lapaga extra de Nadal, la re-ducció d’un 5% dels sousi l’aprovació d’un ERO. ■

RedaccióBARCELONA

Treballadorsde Sant Pau,tancats fa unasetmana

SALUT

Page 29: Punt avui05122012

| 29EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

Cultura i Espectacles

Que Tarragona pugui es-trenar un teatre nou és, enparaules de l’alcalde, Jo-sep Fèlix Ballesteros, “unmiracle”. Primer, perquèja fa molts anys que la ciu-tat el reclamava per suplirla manca de localitats tea-trals –fins ara només hihavia les aproximada-ment 500 butaques delMetropol, i les 1.700 delCamp de Mart, que és al’aire lliure i només potfuncionar a l’estiu. Segon,perquè la primera pedradel nou Teatre Tarragonaes va posar l’any 2002, i noha estat fins ara que hapres forma, desprésd’anys de retard a causa deles prospeccions arqueolò-giques, de problemes es-tructurals i, posterior-ment, per la fallida –l’anypassat– de l’empresa adju-dicatària. I tercer, perquèen un context de crisi eco-nòmica els equipamentsculturals n’acostumen asortir malparats. I més enaquest, que ha acabat cos-tant més de vuit milionsd’euros, el doble del ques’havia previst inicial-ment.

Però Ballesteros asse-gura sentir-se “optimista”:“És un miracle tenir unteatre nou en aquest mo-ment i estic segur quel’omplirem”, va dir ahirdurant una visita a les no-ves instal·lacions, ques’inauguraran oficialmentdimarts que ve, dia 11.

El Teatre Tarragona ésun edifici de nova planta,obra de l’arquitecte tarra-goní Xavier Climent, ques’ha situat al número 11de la Rambla Nova, en elmateix solar de l’antic ci-nema Teatre Tarragona,tancat des de fa més devint anys. És un teatre a laitaliana, amb una platea iun amfiteatre, i amb un

aforament de 698 locali-tats. En destaca el gran es-cenari, de 220 metres qua-drats. També hi ha came-rinos per a 30 intèrprets iun fossat per a 30 músics.Al vestíbul, on hi haurà unbar, s’hi preveuen organit-zar exposicions, concerts

de petit format i altres ac-tivitats culturals. I sobre elvestíbul hi ha una salaamb un gran mirador so-bre el Balcó del Mediterra-ni, on també s’hi podranmuntar actes. A més, elteatre disposa de tota latecnologia per poder-hi ferprojeccions de cinema.

Amb segell tarragoníL’espectacle inaugural dedimarts que ve, dirigit peljove Sergi Guasch, serà unespectacle “fet des de Tar-ragona i per a Tarragona”.El consistori ha volgut im-plicar els artistes i les enti-tats locals en el primer diaque s’aixequi el teló. L’es-pectacle arrencarà des delMetropol i, des d’allà, els

participants desfilaranamb torxes de foc fins alnou teatre: “Batejarem elTeatre Tarragona amb elfoc del Metropol, per il·lu-minar aquest nou camí deles arts escèniques a la ciu-tat”, segons Guasch, queva indicar que el muntatgede dansa, teatre i músicaque ha bastit s’enllaçarà

“amb una simbologia aga-fada del món clàssic”.

L’apartat dedicat a ladansa anirà a càrrec delballarí Orión Picó, de l’es-cola de dansa Artemis i dela companyia Plan B. Lapart teatral constaràd’una lectura dramatitza-da de textos sobre l’art tea-tral a càrrec de les actriusMuntsa Alcañiz, MercèAnglès i Mercè Rovira idels actors Fermí Fernàn-dez, Oriol Grau i Joan Pas-cual. I, com a cloenda, hihaurà un recital del barí-ton Àngel Òdena –que fados mesos va debutar alMetropolitan de NovaYork–, amb l’acompanya-ment musical de l’orques-tra Camerata XXI.

La segona cita al nouequipament serà el 14 dedesembre, amb la celebra-ció de la Nit de Santa Llú-cia. I no serà fins al febrerque arrancarà la tempora-da estable de teatre. La re-gidora de Cultura, CarmeCrespo, va explicar ahirque la programació 2013-2014 es desplegarà entreels dos teatres ( Tarragonai Metropol: “no hi hauràuna especialització”, vapuntualitzar. El consistoriassumeix la gestió del nouedifici, amb la complicitatdel sector privat: “Busca-rem fórmules públiques iprivades que permetin feruna aposta pels dos tea-tres alhora”, va indicarCrespo. ■

Un miracle teatralTarragona estrenarà, el dia 11 de desembre, el nou Teatre Tarragona, reclamatdes de fa anys i que ha de suplir la manca de localitats públiques a la ciutat

Carina FilellaTARRAGONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“Amb el nou teatre,Tarragona ocuparà ellloc que li pertoca enl’àmbit de la culturacatalana”CARME CRESPOREGIDORA DE CULTURA DETARRAGONA

El nou Teatre Tarragona és un teatre a la italiana, amb una platea i un amfiteatre, i amb un aforament de 698 localitats ■ NÚRIA TORRES / ACN

Sergi Guaschdirigirà, el dia 11,l’espectacleinaugural delTeatreTarragona

Page 30: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201230 | Cultura i Espectacles |

S’han batejat com la plata-forma Actuem pel Liceu ineixen bàsicament de lasocietat civil i d’una sèried’associacions vinculadesal Gran Teatre del Liceu:els Amics del Liceu, el Con-servatori del Liceu, el Cer-cle del Liceu, l’Associacióde Liceistes del 4t i 5è pis ila Societat del Gran Teatredel Liceu.

La plataforma, que té elsuport de la Fundació delGTL, engega una campa-nya que durarà sis mesosamb la finalitat de recap-tar 1’5 milions d’euros,uns diners que han de ser-vir per “ajudar a superar lacrisi econòmica que pa-teix el teatre”, segons vaexplicar ahir el portaveuJaume Graell Massana.Per això han emès unesbutlletes per fer dona-cions de 50, 100, 300 eu-ros o una quantitat lliureque es podran lliurar a lestaquilles del teatre o bé en-viar per fax. També hanposat a disposició un nú-mero de telèfon per fer el

tràmit (93 2994849) i unaweb (www.actuem.liceu-barcelona.cat.).

“Hem arribat a un con-sens per estar per sobre deles discussions de poder ila gestió que s’ha fet delteatre”, advertia Graell,un dels signants del mani-fest que el febrer demana-va la destitució de l’actual

director general, JoanFrancesc Marco. Com aprincipal condició a la ins-titució, l’exigència que elLiceu “continuï sent uncentre de cultura i d’òperaamb perspectives a nivellinternacional, no noméslocal”.

El Liceu ha tingut unaretallada de 4 milions

d’euros del Ministeri deCultura, la qual afecta elseu pressupost del 2013, abanda de la baixada d’in-gressos del mecenatge il’increment de l’IVA al21%. “Evidentment queens agradaria poder aple-gar 3 milions d’euros, peròvolem ser realistes”, afir-mava ahir Graells. Per es-

tablir la xifra d’1’5 milionsd’euros s’ha fixat que lesdiverses associacionsagrupen unes 30 o 40 milpersones al voltant del Li-ceu: “Només que facin unaaportació de 50 o 100 eu-ros ja arriben a aquesta xi-fra”. Amb tot, Graell va in-sistir que la seva idea és“arribar a persones no es-

pecialment vinculades alLiceu”, i va recordar la“funció social” del teatre,que ha intentat arribar aun màxim de públic ambprojectes com ara les re-transmissions en directed’òperes al cinema o lesprojeccions a la universi-tat, sense oblidar el pro-grama pedagògic i l’activi-tat que s’hi fa com a centrede creació. “Volem que elLiceu sigui de tothom i en-tre tots el salvem.”

El portaveu va asse-nyalar que confien que el“nou model de gestió” delLiceu que s’ha de posar enmarxa properament ser-virà per “adaptar” el tea-tre a la crisi: “Nosaltresnomés fem una aportaciópuntual, perquè el teatreja està prenent les sevesmesures.” ■

Mobilitzats pel LiceuValèria GaillardBARCELONA

La societat civil i associacions vinculades al teatre agrupades sota la plataformaActuem pel Liceu llancen una campanya per recaptar 1’5 milions en sis mesos

Alguns dels representants de les associacions amb el portaveu Jaume Graell, al centre, ahir al Liceu ■ M. AMENGUAL / ACN

“Fem unaaportaciópuntual, perquèel teatre ja estàprenentmesures”

Durant onze anys conse-cutius, entre el 1948 i el1958, J.V. Foix va enviarals seus amics unes nada-les amb poemes seus il·lus-trats per diferents artis-tes. A partir del 1959 i du-rant tretze anys, Foix vacontinuar felicitant les se-ves amistats amb un plan-tejament semblant, peròper Cap d’Any. Ara, el gui-tarrista Joan Carles Martí-nez ha recuperat aquestsonze poemes de Nadal i eldel Cap d’Any del 1959 i haconvidat dotze poetes i es-

criptors catalans perquèels recitin, acompanyatsnomés per la seva guitar-ra, en el disc Onze nadals iun cap d’any, publicat pelsegell La Mà de Guido, quees presentarà aquest ves-pre a la Fundació Valvi deGirona (20 h). El disc, queté una portada il·lustradaamb una obra de l’artistaFrederic Amat, ja es potadquirir al Club del Sub-scriptor d’El Punt Avui, alweb de la discogràfica LaMà de Guido i a la presen-tació d’aquest vespre.

Els dotze poetes i es-criptors que reciten elspoemes de J.V. Foix són Vi-cenç Altaió, Enric Casas-ses, Teresa d’Arenys, Nar-cís Comadira, Feliu For-mosa, Cinta Massip, Do-lors Miquel, Laia Noguera,

Josep Pedrals, Perejaume,Albert Roig i Carles Tor-ner. La presentació d’avuianirà a càrrec de NarcísComadira i Joan CarlesMartínez, que ha vestitmusicalment aquests poe-mes amb una sèrie decomposicions pròpies ins-pirades en alguns casos encançons tradicionals i enun parell de temes, tambéen composicions de Frede-ric Mompou, que com Foixva néixer el 1893 i va mo-rir també el 1987, ara fa,per tant, 25 anys.

Acte al Santa Mònica“Amb aquest projecte vullremarcar que l’obra deFoix continua generantidees i estímuls a altrescreadors”, afirma JoanCarles Martínez, que com-

pletarà el seu tribut a Foixamb un altre acte titulatEspai Foix-Univers So-nor, que tindrà lloc el di-mecres 12 de desembre al’Arts Santa Mònica deBarcelona (19 h) i un do-cumental, en fase de rea-lització, que quedarà coma testimoni de totes aques-tes iniciatives al voltantdel 25è aniversari de Foix.

A l’acte de l’Arts SantaMònica també hi intervin-dran Vicenç Altaió, Teresad’Arenys, Enric Casasses iCinta Massip, a més de laballarina Margherita Ber-gamo, que presentarà unacoreografia inspirada en elpoema Tots hi serem alport amb la desconeguda,i un conjunt instrumentalde l’Escola Municipal deMúsica Can Ponsic. ■

Xavier CastillónGIRONA

El guitarrista J. CarlesMartínez i 12 poetes iescriptors graven lesnadales de J.V. Foix

Els nadals musicats de J.V. Foix

L’obra de Frederic Amat que il·lustra la portada del CD‘Onze nadales i un cap d’any’ basat en l’obra de Foix ■ F.A.

Page 31: Punt avui05122012

| Cultura i Espectacles | 31EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

El geògraf Enric Lluch iMartín (Barcelona, 1928),membre de la secció de fi-losofia i ciències socials del’Institut d’Estudis Cata-lans, va morir ahir a Bar-celona als 84 anys. Llicen-ciat en filosofia i lletres, esva dedicar aviat a l’estudide la geografia, especial-ment del vocabulari i lametodologia. Segons OriolNel·lo, geògraf i membrede l’IEC, Lluch “va tenir unpaper clau en la renovacióde la geografia: va fer depont entre l’escola geogrà-fica d’abans de la GuerraCivil i les generacions quevan començar a estudiargeografia als seixanta”.

Enric Lluch, germàd’Ernest Lluch, va ser l’in-troductor al país dels cor-rents de la geografia mo-derna que havia conegut ala Universitat de Liver-pool. Vinculat amb el mo-

viment de renovació peda-gògica de Rosa Sensat, vacrear el departament degeografia de la UniversitatAutònoma de Barcelona.Es va especialitzar en la di-visió territorial de Catalu-nya, va dirigir equips de re-cerca i va organitzar col·lo-quis i xerrades interdisci-plinaris. Entre les sevespublicacions destaca Lagènesi de la divisió territo-rial de Catalunya (1983) iEl debat de la divisió terri-torial de Catalunya(1984).

Professor emèrit del de-partament de geografia dela Universitat Autònoma,va participar en la comis-sió d’experts que l’any2000 van redactar el plaRoca, en què es va esbos-sar un nou model d’orga-nització territorial de Ca-talunya. El mateix any fouguardonat amb la distin-ció Jaume Vicens Vives enreconeixement de la sevatasca docent i investigado-ra.

La cerimònia de comiattindrà lloc avui al tanatoride les Corts de Barcelona,a les tres de la tarda. ■

Mor elgeògrafEnric LluchL’estudiós va tenirun paper clau en larenovació de lageografia al país

RedaccióBARCELONA

El geògraf Enric Lluch i Martín, en una imatge d’arxiu presael febrer del 2001 ■ ORIOL RIBET

Després d’un llarg peripleque arrenca els anys vui-tanta per diferents mu-seus del territori (el de laVal d’Aran, el Diocesà deSolsona, el Víctor Bala-guer de Vilanova i la Gel-trú, l’Episcopal de Vic i,des del 2007 fins aquestatardor, el d’Art de Girona),Josep Maria Trullén (Bar-celona, 1954) ha fet el salta un dels centres barcelo-nins amb una personalitatmés singular i diferencia-da, el Frederic Marès, peral qual té pensat desplegarun projecte en dues direc-cions: ultralocal i interna-cional. Trullén substitueixPilar Vélez, que ha dirigitel museu durant 17 anys ique ara s’ha incorporat alcomplex Dhub.

Escollit en un concursintern dirigit als funciona-ris de totes les administra-cions públiques, Trullénrep d’herència de Vélez unmuseu nou de trinca des-prés d’anys i panys de re-formes arquitectòniques imuseogràfiques. Amb elcontinent i els continguts

en perfectes condicions,ara el nou director vol diri-gir la mirada cap a la pro-jecció; primer, en l’entornmés proper, és a dir, el pú-blic local. “Hi ha personesque no visiten museus pe-rò que aquí, al Marès, po-drien trobar moltes con-nexions i afinitats pel ti-pus de col·leccions que s’hi

exposen. Hem d’apropar-nos a aquestes persones”,va explicar Trullén ahir enel seu primer acte públic almuseu, la presentació dela nova exposició tempo-ral La Barcelona irreve-rent.

Si fins aquí es pot consi-derar una declaració d’in-tencions més aviat òbvia,

Trullén treballa en paral-lel un projecte de moltamés volada: la internacio-nalització del museu. Par-teix d’una certesa, i és queel Marès és un dels museusd’escultura més impor-tants d’Europa, a Espanyatan sols igualat pel de Va-lladolid, i que té una parti-cularitat que el fa únic: lapassió del col·leccionistaque el va erigir.

“Catalunya és terra decol·leccionistes que, ambles obres que van reunir,van crear, sols, grans mu-seus: Santiago Rusiñol aSitges, Víctor Balaguer aVilanova, Francisco Godiaa Barcelona... Podem si-tuar al món la condició deBarcelona com a capital del’art i del col·leccionisme”,assegura Trullén. El seuprojecte preveu agrupartots els museus catalansd’aquestes característi-ques i, sota el lideratge delMarès, crear una xarxaeuropea de museus delcol·leccionisme.

Ambiciós, sens dubte,però cal veure quina cor-respondència econòmicatroba el seu ideari, en unsmoments d’asfíxia pressu-

postària. A curt termini elrepte és continuar farcintd’activitats el Marès ambexposicions temporalsque, d’una banda, s’apro-piaran de mirades con-temporànies còmplices del’esperit del museu (la tar-dor de l’any que ve es pre-sentarà un projecte lúdic isensible de Xavier Vilató,el fill del nebot de Picasso,Javier Vilató) i, de l’altra,rastrejaran les idees delsmateixos fons del museu.

I aquesta és justamentla consigna que s’ha seguitper nodrir l’actual exposi-ció temporal, que es vaobrir al públic ahir i que espodrà visitar fins al 26 demaig. La mostra irradia laforça popular i l’explosióde creativitat de la Barce-lona vuitcentista més crí-tica amb l’ordre establertdes de la paròdia i la ironia.La Barcelona irreverentexplora les formes de di-versió a partir del llegatdocumental i d’objectes dedues entitats recreativesde l’època, la Societat delBorn i el Niu Guerrer. Larecerca du la rauxa de Jor-di Pablo, l’impulsor de l’Ar-xiu Festiu Catalunya. ■

El nou director del Museu Marès, Josep Maria Trullén,vol erigir una xarxa europea del col·leccionisme

Amb lideratge

Maria PalauBARCELONA

Josep Maria Trullén té un currículum llarguíssim vinculat a diversos museus de tot el territori català ■ QUIM PUIG

Trullén s’estrenaamb unaexposició sobrela Barcelonavuitcentistamés sarcàstica

Page 32: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201232 | Cultura i Espectacles |

8597

44-1

0661

75®

Ajuntament de Sant Esteve SesroviresServeis InternsSecretaria - Intervenció

EDICTELa Corporació Municipal en Ple, en sessió ordinària de data 21 de novembre de 2012, adoptà, per la majoria que requereix la Llei,sobre l’aprovació inicial de la supressió del “Registre Municipal d’Unions Civils” i la derogació de la normativa reguladora d’aquest,entre altres, el següent acord:“Primer.-Aprovar inicialment la supressió del “Registre Municipal d’Unions Civils”, el qual només romandrà, únicament, actiu pertramitar sol·licituds de certificats de l’històric obrant en el registre i per tramitar la baixa de les unions civils inscrites a instància dequalsevol dels membres de la parella.Segon.-Aprovar inicialment la derogació del “Reglament Regulador del Funcionament del Registre Municipal d’Unions Civils”.Tercer.-Sotmetre aquests acords al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·le-gacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Bar-celona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari «El Punt Avui» i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades.Així com també donar publicitat del present acord a la pàgina web municipal www.sesrovires.cat.Tercer.-Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, s’entendràaprovada definitivament la derogació del “Reglament Regulador del Funcionament del Registre Municipal d’Unions Civils” i la su-pressió del propi “Registre Municipal d’Unions Civils” sense necessitat de nou acord exprés.Un cop aprovada definitivament la derogació del “Reglament” i la supressió del propi “Registre Municipal d’Unions Civils”, es publi-carà de la forma següent:a)Al tauler d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB): el text dels acords plenaris adoptats amb el “Regla-ment” íntegre derogat.b)Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriormentesmentada.Quart.-De conformitat amb l’article 66 apartat 1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activi-tats i serveis dels ens locals, la present derogació del “Reglament regulador del Funcionament del Registre Municipal d’Unions Ci-vils” i la supressió del propi “Registre Municipal d’Unions Civils” entraran en vigència quant a la seva derogació des del momenten què es publiqui el text íntegre del dit “Reglament” derogat, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i hagi trans-corregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Lo-cal, modificada parcialment per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del Govern Local.2

Sant Esteve Sesrovires, 22 de novembre de 2012

El secretari, Vist i plau L’alcalde,

Ricard Rosich i Palet Enric Carbonell i Jorba

859744-1066174®

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

EDICTELa Corporació Municipal en Ple, en sessió ordinària de data 21 de novembre de 2012, adoptà, per la majoria que requereix la Llei, sobre l’aprovacióinicial del conveni de formalització de la prestació del servei de gestió de residus al nucli de La Beguda Alta, en el terme municipal de Sant EsteveSesrovires, per part de l’ajuntament de Masquefa, mitjançant el concessionari que presta el servei a tot el municipi de Masquefa, entre altres, el se-güent acord:“Primer.- Aprovar inicialment el conveni de formalització de la prestació del servei de gestió de residus al nucli de La Beguda Alta, en el terme muni-cipal de Sant Esteve Sesrovires, per part de l’ajuntament de Masquefa, mitjançant el concessionari que presta el servei a tot el municipi de Masquefa.Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial, per un termini d’1 mes, mitjançant la publicació del corresponent edicte al Butlletí Ofi-cial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Diari “EL PUNT AVUI” i al tauler d’a-nuncis de l’Ajuntament, als efectes de poder presentar -dins d’aquest termini- les al·legacions o reclamacions que es creguin oportunesper part de qualsevol persona interessada, així com per poder consultar presencialment l’expedient en qüestió.Lloc: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Carrer Major, 8-10. Departament de Secretaria General.Horari: De 8:30 a 14:30 horesTercer.- Donar publicitat del present acord i del contingut íntegre del conveni a la pàgina web municipal http://xarxases.cat, als efectes deconsulta telemàtica.Quart.- S’estableix que en el supòsit que no es presentin al·legacions, l’acord inicial esdevindrà automàticament definitiu sense necessitatd’ulterior acord exprés.Cinquè.- Facultar l’alcalde president per a la signatura del present conveni, així com de tota aquella documentació que sigui necessària.Sisè.- Notificar el present acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat deCatalunya, per al seu coneixement i efectes oportuns.”El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació als diaris esmentats.Sant Esteve Sesrovires, 22 de novembre de 2012El secretari, Vist i plauRicard Rosich i Palet L’alcalde, Enric Carbonell i Jorba El premi Carlemany, con-

vocat pel govern d’Andor-ra i el Grup 62, a través deles editorials Columna iProa (que s’alternen la pu-blicació) i també de la Fun-dació Enciclopèdia Catala-na, va canviar de formatl’any passat i queda cir-cumscrit al gènere juvenil.

La guanyadora de la se-gona convocatòria ha es-tat Núria Pradas (Barcelo-na, 1954), una autora de-dicada, sobretot, al gènereinfantil i juvenil que, desdel seu debut, el 1995,amb Sol d’hivern, ha pu-blicat a la majoria d’edito-rials catalanes un total de37 obres, comptant-hi laguanyadora, Sota el ma-teix cel, que Columna pu-blicarà el març vinent.

L’obra està ambientadael 1941, en un petit poblede la Baixa Normandia, itracta de l’enamoramententre la jove Claire i enGeert, un soldat de l’exèr-cit nazi. Un amor social-ment conflictiu.

“S’enamoren en el mo-ment i el lloc menys opor-

tuns”, explica Pradas, i hiafegeix els motius de fonsque l’han impulsat a es-criure aquesta història:“Les darreres obres en quèhe treballat, com aquesta,van dirigides a un públicno definit, no crec que si-gui només juvenil; no sócuna historiadora experta,però m’interessava moltmostrar les represàliesque patien les dones fran-ceses que cometien l’errord’enamorar-se d’un soldatalemany; no sempre eracol·laboracionisme, en elcas de la meva protagonis-ta és sentiment pur.”

Núria Pradas, filòlogade formació que també haescrit teatre, llibres deviatges i assaig, va sermestre fins fa uns setanys. “Les dues feines sónmolt exigents i vaig deci-dir dedicar-me en exclusi-va a escriure.”

Alguns canvisMontserrat Planelles, delMinisteri de Cultura delgovern d’Andorra, va co-mentar que, tot i tenir unnom diferent, “el premimanté vigents la resta deconceptes”. La dotaciós’ha reduït a 10.000 euros,això sí, i ara un jurat d’ex-perts tria tres finalistesd’entre els quals surt elguanyador, elegits per unsegon jurat format pernou joves de 14 a 16 anys.

Ester Pujol, directoraeditorial del Grup 62, es vaalegrar que els originalspresentats siguin nou,cinc més que en la primeraconvocatòria, i tot fa pen-sar que la xifra anirà aug-mentant. Per Berta Bru-na, editora de Columna,“el fet que el jurat final si-gui format per joves, ator-ga més valor al premi”. ■

Lluís LlortBARCELONA

Núria Pradas guanya el segon premiCarlemany per al foment de la lectura

Amor, guerrai represàlies

La barcelonina Núria Pradas té una llarga trajectòria com a autora de literatura infantil ijuvenil, fins i tot fa 7 anys, que va deixar la docència per dedicar-se només a escriure ■ QUIM PUIG

La tria finaldel guanyadorla fa un juratformat per noujoves d’entre14 i 16 anys

Vuit galeries d’art catala-nes han decidit no acudir ala pròxima edició de la firad’art contemporani Arcode Madrid, que se celebra-rà del 13 al 17 de febrer. Elmotiu? Senzill: han estatnegociant amb Ifema, l’or-ganitzadora de l’esdeveni-ment, unes millores eco-nòmiques que, finalment,no els han acceptat. La pu-

jada de l’IVA del 15% al21%, els preus desorbitatsdels estands i un munt dedespeses més pel fet de noviure a Madrid... el cost to-tal se’ls disparava. I aixòels ha fet prendre la dràsti-ca decisió, sense prece-dents, que ahir van anun-ciar en un comunicat.

Les vuit galeries que noseran presents a Arco sónÀngels Barcelona,Estrany de la Mota, Polí-grafa, Joan Prats, Projec-teSD, Raíña Lupa, Senda iCarles Taché. Totes deBarcelona, i també totesde molt pes en el sector. Lamajoria, a més, incondi-

cionals de la fira des de feiaanys. La presència catala-na en la pròxima fira, l’edi-ció 32, serà minsa; noméshi haurà tres galeries,ADN, Nogueras Blan-chard i Oriol.

En el comunicat, expli-quen que han intentat ar-ribar a un acord amb Ifemaper aconseguir “ajustoseconòmics que facilitessinla participació de les gale-ries en uns temps tan difí-cils com els actuals”. Perevitar malentesos, les vuitgaleries asseguren que nobuscaven acords indivi-duals sinó un benefici “pera la resta d’expositors”. ■

Demanaven millorscondicionseconòmiques, peròno hi ha hagut acord

Les galeries catalanesplanten la fira Arco

RedaccióBARCELONA

Page 33: Punt avui05122012

| 33EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

EsportsL’equip de XaviPascual es va imposara la pista del’Anaitasuna dePamplona (29-33)

El Barça,endavant enla copad’handbol

1661

67-1

0627

50w

El Barça tanca aquesta nital Camp Nou la fase degrups de la lliga de cam-pions amb els deures fets.La victòria fa dues setma-nes a Moscou contral’Spartak va donar la pri-mera plaça de grup als deTito Vilanova, que avui po-drà donar descans a moltsdels seus titulars (Iniesta,Xavi, Cesc, Jordi Alba, Ma-scherano i Pedro no hanestat convocats) pensanten el partit contra el Betis ifer servir l’enfrontamentcontra el Benfica per do-nar minuts a futbolistesque els necessiten per aga-far ritme de competiciódesprés de sortir de le-sions, com Adriano,Puyol, Thiago i Villa.

Descansaran molts ti-tulars, però no ho farà Lio-nel Messi, que serà una ve-gada més la gran atracciódel partit. L’argentí vol ju-gar sempre, i més quan elpartit és europeu. Va ac-ceptar descansar en la co-pa contra l’Alavés, però hademanat jugar contra elBenfica. Després de mar-car dos gols contra l’Athle-tic ha quedat a només und’igualar els 85 que va ferGerd Müller el 1972 i quedes de llavors han quedatcom el millor registre enun any natural. Messi bus-carà aquesta nit superar eldavanter alemany. Fer-hoen un partit de Cham-pions sempre té més re-percussió. I per aconse-guir-ho comptarà amb el

suport dels seus compa-nys, com va explicar ahirAdriano.

A més del rècord que volaconseguir Messi i dels mi-nuts que han de tenir juga-dors importants en aquestequip, el partit d’aquestanit servirà també per veu-re en acció algunes de lesque han de ser les estrellesd’un futur no gaire llunyà.Sergi Roberto, Deulofeu,

Rafinha, Planas i SergiGómez són els jugadorsdel filial que han estat con-vocats per Vilanova, i al-guns tindran minuts comja els van tenir la setmanapassada contra l’Alavés,sent especialment espera-da la participació de Deu-lofeu, Rafinha i Sergi Ro-berto, els jugadors ambmés projecció de l’actualfilial blaugrana.

El partit té molts atrac-tius per al Barça, tot i queels punts no serveixin perres. Sí la victòria, que do-naria al club 1,3 milionsd’euros.

Molt més important ésper al Benfica, que esgotal’última possibilitat declassificació per als vui-tens de final de la Cham-pions. Els portuguesos ne-cessiten fer el mateix re-

sultat que el Celtic, que ju-ga a Glasgow contral’Spartak. El més possibleés que els de Jorge Jesúshagin de guanyar al CampNou, cosa que no aconse-gueix cap equip en la lligade campions des de l’octu-bre del 2009, quan ho vafer el Rubin Kazan. A lesdificultats que els posaràel Barça, s’afegeix que vanarribar ahir a Barcelona

amb unes quantes baixesimportants. Els argentinsSalvio –exjugador de l’At-lético de Madrid–, Aimar iEnzo Pérez no podran ju-gar, com tampoc ho faràCarlos Martins. Qui podriatenir minuts és el davan-ter andalús Nolito, que vadestacar al Barça B fa unparell de temporades i queva tenir participació ambel primer equip. ■

Les ganes de Leo Messi de deixar enrere el rècord de gols de l’alemany Gerd Müller. L’argentí buscarà el gol i els seus companys ja han dit que l’ajudaran.

El Benfica ha de sortir a guanyar el partit perquè només així s’asseguraria la classificació per als vuitens de final. Podria deixar espais en defensa que el Barça podria aprofitar.

BARÇA BENFICA2n classificat

(7 punts)1r classificat(12 punts)

ÚLTIMS RESULTATS

▲ Barça - Athletic 5-1

▲ Barça - Alavés 3-1

▲ Llevant - Barça 0-4

▲ Spartak - Barça 0-3

▲ Barça - Saragossa 3-1

▲ Benfica - Olhanense 2-0

▲ Benfica - Celtic 2-1

▲ Moreierense - Benfica 1-2

▲ Rio Ave - Benfica 0-1

▲ Benfica - Spartak 2-0

ÚLTIMS RESULTATSSERÀ CLAU

PINTO

SERGI ROBERTO

SONGTHIAGO

MONTOYA PUYOL PIQUÉ ADRIANO

TELLO MESSIVILLA

MATICANDRE GOMES

RODRIGOBRUNO CESAR

NOLITO

CARDOZO

MELGAREJO GARAY LUISAO

ARTUR

MAXI PEREIRA

L’avantmatx

HORA

20.45 h(Canal+ liga de campions)

CAMPCamp Nou98.000 espectadors

ÀRBITRESvein Oddvar Moen(noruec)

BENFICA2n classificat

(7 punts)

ÚLTIMS RESULTATS

IANOIANO

LA

UNO CESARR

AMAXI PEREIRRA

RBITREvein Oddvar

Moennoruec)

BARÇA1r classificat(12 punts)

ÚLTIMS RESULTATS SERÀ CLAU

SERGI ROBERTSERGI ROBERT

MONTOYAMONTOYA PUYPUYPUY

TELLO

ANDRE GANDRE G

NOLITO

MELGAREJOMELGAREJOM G

L’avantmatx

HORA

20.45 h(Canal+ liga de campions)

DAVANTERMESSI

• 24-06-1987

• 9a temporada

• 21 gols (lliga 2012/13)

Tot i que el Barça ja està classificat per als vuitens de final com a primer de grup, Messi ha demanat jugar. Amb un gol igualarà el rècord de Müller de 85 gols en un any natural.

DAVANTERCARDOZO

• 20-05-1983

• 6a temporada

• 7 gols (lliga 2012/13)

L’atacant paraguaià és el màxim golejador del Benfica aquesta temporada. Es mou molt bé a l’àrea. Bon rematador, pot crear perill en el joc aeri

RESTA DE CONVOCATS: Valdés (p.), Sergi Gómez, Planas, Jonathan dos Santos, Sergio Busquets, Rafinha i Deulofeu BAIXES: Alves, Bartra, Muniesa, Abidal i Alexis Sánchez TÈCNIC: Tito Vilanova

RESTA DE CONVOCATS: Paulo Lopes (p.), Miguel Vitor, Jardel, Luisinho, André Almeida, Olá John, Gaitán i Lima

BAIXES: Aimar, Enzo Pérez, Salvio i Carlos MartinsTÈCNIC: Jorge Jesús

VOCATS: Paulo Lopes (p ) Miguel Vitor JardelRESTA DE CONVRESTA DE CONV

2GOLS

en la Champions

z,

5GOLS

en la Champions

Ferran CorreasBARCELONA

A UN GOL · Leo Messi serà titular contra el Benfica i buscarà el gol que li falta per igualar l’alemany com a millor golejador enun any natural BENFICA · Els de Lisboa han de fer el mateix que el Celtic per passar als vuitens de final

Müller ja tremola

Page 34: Punt avui05122012

El Madrid no s’hi jugavares ahir, però José Mourin-ho va presentar un onzeamb força titulars per evi-tar que un mal resultat lillancés el públic al da-munt. El portuguès no vaevitar una llarga xiuladaquan l’speaker va pronun-ciar el seu nom i no va po-der evitar tampoc tenir unaltre gest lleig cap al plan-ter, alimentant la malaimatge a la capital estatal.Les facilitats defensivesque va oferir un Ajax mas-sa innocent en el 4-1 novan comportar una dosi decalma en la tensió ambien-tal del Santiago Bernabéu.

L’últim partit de la fasede grups no va tenir histò-ria. Cristiano Ronaldo vaestrenar el marcador aviati l’estrella del partit va serModric, protagonista ambgrans passades en el goldel portuguès i en el dobletde Callejón. L’altra dianava ser un excel·lent xut al’escaire de Kaká, ahir ca-pità. El conflicte va arribaramb la substitució del bra-siler, que va passar el bra-çalet a Carvalho. El cen-

tral el va donar a Adán, pe-rò Mourinho va començara esbroncar-lo i a exigir-lique el cedís a Pepe, accióque el porter del planter vaacabar fent minuts méstard amb una cara que hodeia tot. La victòria no evi-ta al Madrid ser segon i te-nir el factor camp en con-tra. El Dortmund ja teniaels deures fets, però mal-grat apostar pels suplentsva superar un City que nitan sols tindrà el dubtósconsol d’anar a l’EuropaLeague, amb la qual cosacertifica un altre fracàs deRoberto Mancini, queafrontarà el derbi de Man-chester sota pressió el capde setmana vinent.

El dubte ahir era com esrepartia el primer lloc degrup. Al PSG del qüestio-nat Ancelotti el va ajudarl’enèsima cantada del por-ter Helton per imposar-seal Porto per 2-1, mentreque un altre tècnic perse-guit per les crítiques, Arsè-ne Wenger, va fer experi-ments amb un onze ple dejugadors marginals i vaveure com l’Olympiacòs liremuntava el partit. Aixòva donar la primera posi-ció al Schalke 04. ■

Lliga de campions. El portuguès aposta pels titulars per assegurar lavictòria (4-1). El City confirma el fracàs i PSG i Schalke passen com a primers

J.C.B.BARCELONA

Mourinho, xiulat, té un altredetall lleig amb el planter

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201234 | Esports |

Xavi, Iniesta, Cesc, Pedro,Jordi Alba i Mascheranohan quedat fora de la con-vocatòria per al tràmitd’aquest vespre contra elBenfica. Leo Messi no.L’argentí, insaciable, aspi-ra a batre avui el rècord deGerd Müller, i ahir Tito Vi-lanova ja va confirmar laseva presència en l’onzeinicial: “En Leo ja va des-cansar la setmana passa-da en la copa. Ell semprevol jugar. Li fa il·lusió cadapartit. El seu hàbitat natu-ral és competir, i per a nos-altres sempre és millorque estigui al camp per laforça que ens dóna i perpoder-lo disfrutar.” “Jo elveig com sempre. Segura-ment pensa a superar elrècord de Müller, però ellestà acostumat a jugar

amb tot això. No l’afectares del que es parla. Since-rament, no el veig diferenta fa un mes”, va afegir.

Més planterVilanova donarà minutsals menys habituals i con-voca cinc homes del filial,però assegura que es veu-rà un Barça competitiu:“Hi ha jugadors que aca-ben de sortir d’una lesió ique els anirà bé el partitper agafar ritme. Els del fi-lial tindran una altra opor-tunitat i volem veure comresponen a l’estadi en unpartit de Champions. Notinc cap dubte que tothomsortirà a totes, perquè sónprofessionals, i el que tot-hom ha de tenir clar és queanirem a guanyar el partit.Per respecte als rivals iperquè per cada victòria aEuropa el club percep unsdiners.” ■

“La setmanapassada Leo java descansar”

Tito Vilanova. El tècnic blaugrana vaconfirmar ahir la presència de l’argentí contrael Benfica, en un equip ple de suplents i joves

Oriol TortajadaBARCELONA

Adriano Correia va assegu-rar ahir que l’equip, tot ique ja està classificat perals vuitens de final de la lli-ga de campions, noméspensa a sumar els trespunts aquest vespre con-tra el conjunt portuguès, iva admetre que al vestidorsí que es parla del rècordde gols en un mateix any

Tito Vilanova en la roda de premsa prèvia al partit deChampions d’aquest vespre ■ REUTERS

natural que pot batre avuiMessi si fa un doblet:“L’objectiu és guanyar elpartit i ajudar Leo. És un fe-nomen i demostra cadatemporada que es vol su-perar a si mateix i nosal-tres l’intentarem ajudar.Però el millor és no obses-sionar-se i jugar amb totanaturalitat.”

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Guanyar el partit i ajudar Messi

Grup A Jornada 6

D. Zagreb - Dinamo Kíev ..................... 1 - 1Paris SG - Porto........................................2 - 1

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Paris SG 15 6 5 0 1 14 3

Porto 13 6 4 1 1 10 4

Dinamo Kíev 5 6 1 2 3 6 10

D. Zagreb 1 6 0 1 5 1 14

Grup B Jornada 6

Montpeller - Schalke ............................. 1 - 1Olympiacòs - Arsenal............................2 - 1

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Schalke 04 12 6 3 3 0 10 6

Arsenal 10 6 3 1 2 10 8

Olympiacòs 9 6 3 0 3 9 9

Montpeller 2 6 0 2 4 6 12

Grup C Jornada 6

Màlaga - Anderlecht............................. 2 - 2Milan - Zenit ............................................. 0 - 1

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Màlaga 12 6 3 3 0 12 5

Milan 8 6 2 2 2 7 6

Zenit 7 6 2 1 3 6 9

Anderlecht 5 6 1 2 3 4 9

Grup D Jornada 6

B. Dortmund - Manchester City ...... 1 - 0Madrid - Ajax............................................ 4 - 1

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

B. Dortmund 14 6 4 2 0 11 5

Madrid 11 6 3 2 1 15 9

Ajax 4 6 1 1 4 8 16

Man. City 3 6 0 3 3 7 11

Grup E Jornada 6

Xakhtar D. - Juventus20.45 h (C+LC6)Chelsea - Nordsjaelland.............. 20.45 h

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Xakhtar D. 10 5 3 1 1 12 7

Juventus 9 5 2 3 0 11 4

Chelsea 7 5 2 1 2 10 9

Nordsjaelland 1 5 0 1 4 3 16

Grup F Jornada 6

Lilla - València.............. 20.45 h (C+LC2)Bayern - BATE...............20.45 h (C+LC4)

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Bayern Munic 10 5 3 1 1 11 6

València 10 5 3 1 1 11 5

BATE 6 5 2 0 3 8 11

Lilla 3 5 1 0 4 4 12

Grup G Jornada 6

Barça - Benfica................20.45 h (C+LC)Celtic - Sp. Moscou..... 20.45 h (C+LC7)

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Barça 12 5 4 0 1 11 5

Benfica 7 5 2 1 2 5 5

Celtic Glasgow 7 5 2 1 2 7 7

Sp. Moscou 3 5 1 0 4 6 12

Grup H Jornada 6

Man. United - Cluj .......20.45 h (C+LC8)Braga - Galatasaray...20.45 h (C+LC9)

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Man. United 12 5 4 0 1 9 5

Galatasaray 7 5 2 1 2 5 5

Cluj 7 5 2 1 2 8 7

Braga 3 5 1 0 4 6 11

L’exvicepresident de l’Es-panyol Germán de la Cruz,va trencar ahir el seu silen-ci amb un dur comunicat.L’exmandatari va volerdefensar-se de les acusa-cions rebudes per la sevagestió a l’àrea esportivadel club en els últims anys,així com denunciar el queconsidera una campanyaorquestrada engegada perl’exconseller Antonio Mo-rales. “Els últims mesos heestat víctima d’un seguitde crítiques desmesura-des i afirmacions que nos’ajusten a la realitat”, ex-plicava tot dient que s’ha-

via autoestablert “un si-lenci prudencial” per nointerferir en la campanya.“Puc assegurar que Cristó-bal Casado i José Luis Gar-cía són dos professionalsíntegres. Tots dos i jo ma-teix hem estat objected’una campanya de difa-macions brutal, lideradaper l’exconseller AntonioMorales”, explicava.

L’exmandatari reconei-xia que es va equivocarconfiant en Antonio Mora-les. I quan va decidir“apartar-lo de les sevesfuncions, a ell i a bona partdel seu equip de confian-ça”, va començar un calva-ri personal per a De laCruz. “Un cop fora, el se-

nyor Morales ha dedicat elseu temps i ha enfocat elsseus anhels a despresti-giar-me amb filtracions in-teressades emparades enun alt desig de venjançapersonals

De la Cruz té clar que nodeixarà passar cap menti-da: “Respondré a les injú-ries de qualsevol persona o

entitat amb querelles cri-minals”, explicava. Finsara l’exvicepresident jan’ha interposat a l’expresi-dent Ferran Martorell, aRKB Ràdio, a Genís Vera i,la darrera, a l’encarregatdel portal Pericos Online,Francesc Via.

Per la seva banda, Anto-nio Morales es va defensardient que les acusacionsde Germán De la Cruzeren una “rebequeria” ique estava empipat per-què “els seus amics, dani iCondal l’havien fet fora delclub”. En aquest sentit, vadir que no havia rebut capmena de citació als tribu-nals i que “no tenia res aamagar.” ■

Román MartínezBARCELONA

De la Cruz acusa Morales

Espanyol. L’exvicepresident trenca el seu silenci amb un dur comunicat en què es defensa deles acusacions i denuncia la campanya “de difamacions brutals” orquestrada per l’exconseller

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El perquè

“S’ha dedicat adesprestigiar-meamb filtracionsinteressades pervenjança”

Page 35: Punt avui05122012

| Esports | 35EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

C/ Marina, 154, àtic 3a - 08013 BarcelonaTel.: 93 265 43 44 - Fax: 93 265 56 34 - Mòbil: 619 74 65 07/08

[email protected]

LLOGUERSTipus Ubicació Descripció Preu (€)

Apartaments BARCELONA - M. Clapés - G.S. Andreu àtic moblat, 1 hab., terrassa 500

Apartaments BARCELONA - Putxet - Mitre moblat, 1 hab. 500

Apartaments BARCELONA - C/ Santaló - Madrazo estudi reformat, àtic, terrassa 450

Apartaments BARCELONA - Pl. Lesseps moblat, reformat, 1 hab. 550

Apartaments BARCELONA - Nucli antic, c/ Ases - Pl. del Palau moblat i reformat, 50 m2, 1 hab. 775

Apartaments BARCELONA - C/ Gomis, estudi, àtic, terrassa 420

Apartaments BARCELONA - St. Andreu - Pl. Mossèn Clapés estudi moblat i equipat 420

Apartaments BARCELONA - Llorens i Barba - Padilla moblat, 1 hab. 480

Apartaments BARCELONA - Av. Vallcarca moblat i equipat, 1 hab. 560

Apartaments BARCELONA - Mossèn Clapés - Av. Meridiana moblat, 1 hab. 430

Apartaments BARCELONA - Rabassa - Pl. Rovira moblat, 1 hab. 480

Apartaments BARCELONA - Av. Meridiana moblat i equipat, 1 hab. 550

Apartaments BARCELONA - Aragó - Nàpols estudi moblat, petit 300

Apartaments BARCELONA - <M> Maragall llum i aigua inclosos, estudi moblat 480

Apartaments BARCELONA - <M> Fabra i Puig - Pl. Palmeres moblat, 1 hab. 475

Locals i negocis BADALONA - C/ Canigó 12 m2 125

Locals i negocis BARCELONA - <M> Paral·lel, c/ Lafont 40 m2 300

Locals i negocis BARCELONA - Alí Bei - Lepant 25 m2 300

Locals i negocis BARCELONA - Zona Clot, c/ Gabriel i Galán 120 m2 1.400

Oficines i despatxos BARCELONA - Av. Meridiana - Sagrera 70 m2 350

Oficines i despatxos BARCELONA - Berlín - pl. Centre 60 m2 300

Pisos ocasió BARCELONA - Gran de Sant Andreu moblat i equipat, 2 hab. 550

Pisos ocasió BARCELONA - Marina - Casp buit, 3 hab. 650

Pisos ocasió BADALONA - C/ Sant Joan de la Creu buit, 3 hab. 400

Pisos ocasió BARCELONA - Zona Franca, c/ Mare de Déu del Port buits, 3 i 4 hab. 500

Pisos ocasió BARCELONA - C/ Rocafort - Av. Roma moblat, 2 hab. 650

Pisos ocasió BARCELONA - Lepant - Ausiàs Marc buit, 4 hab., pàrquing inclòs 675

Pisos ocasió BARCELONA - Rocafort - Aragó buit, 2 hab. 620

Pisos ocasió BARCELONA - Gran Via - Pl. Cerdà moblat, 3 hab. 650

Pisos ocasió BARCELONA - Marina - Almogàvers buit, 4 hab. 600

Pisos ocasió BARCELONA - Nàpols - Gran Via buit, 3 hab., reformat 780

Pisos ocasió BARCELONA - Guinardó - Rbla. Muntanya buit, 3 hab. 500

Pisos ocasió BARCELONA - Balmes - Pàdua, C/ Ríos Rosas moblat, 2 hab. 550

Pisos ocasió BARCELONA - Sant Andreu - Av. Meridiana moblat i equipat, 2 hab 540

138998-1061172A

El FC Barcelona es va clas-sificar per als quarts de fi-nal de la copa després deguanyar a domicili l’Anai-tasuna de Pamplona en unpartit que va saber contro-lar des de l’inici. Aquestaeliminatòria es disputavaa un sol partit, i els blau-grana van sortir molt cen-trats per no deixar capmarge per a la sorpresa.Els navarresos també vanfer un bon partit i mai vandeixar que els blaugranas’escapessin en el marca-

dor –la màxima diferènciava ser de sis gols–, peròsempre van anar perdenttret dels empats inicials aun i dos gols. Juanín Gar-cía, amb 9 gols, 8 delsquals en la segona part iquatre de penal, va ser elmés destacat de Barça.

En la primera meitat,els blaugrana van anar ei-xamplant la diferència apoc a poc fins arribar a lamàxima de sis gols a tresminuts del descans (10-16), però els navarresossempre es van mantenirdins del partit i es va arri-bar a la mitja part amb 12-16 i tot per decidir.

En la segona meitat, elsblaugrana van veure comen una superioritat numè-rica l’Anaitasuna es vaacostar fins als dos gols(16-18). Juanín García,

però, ho va solucionaramb tres gols de maneraconsecutiva i el marge vatornar a ser de cinc.Aquesta diferència entretres i cinc gols es va man-tenir durant força minuts,fins que es va tornar a arri-bar als sis gols de màximadiferència a onze minutsdel final, 22-28.

Un altre cop els locals,amb el suport del nombróspúblic que hi havia al pave-lló, van reaccionar i pocdesprés van retallaraquest marge a la meitat(26-29).

A poc més de dos mi-nuts, l’Anaitasuna es va si-tuar a només dos gols delBarça, 29-31, després detres gols seguits de Reig. Eltècnic blaugrana va dema-nar temps mort i les sevesindicacions als jugadors

van donar resultat, ja queels blaugrana van fer dosgols i no en van encaixarcap més, per aconseguir lavictòria per 29-33.

Fàcil per a l’AtléticoL’Atlético de Madrid tam-bé es va classificar per alsquarts de final i ho va feramb més facilitat, gua-nyant per 24-36 a la pistade l’Academia Octavio.Després de 15 minutsd’igualtat (7-7), els madri-lenys van fer un parcial de0-8 que va deixar senten-ciat el partit. Es va arribaral descans amb un 10-18, ien la segona meitat l’Atlé-tico de Madrid va tornar aincrementar el seu avan-tatge amb un altre parcialclar, de 0-5, per arribar alfinal amb un 24-36 al seufavor. ■

Els quarts són un fet

Handbol. El Barça Intersport sap controlar un lluitador Anaitasuna en elpartit únic dels vuitens de final i segueix endavant en la copa

A.C.BARCELONA / PAMPLONA

El Fraikin Granollers es jugaaquesta nit (21.00 h) la sevacontinuïtat en la copa a lapista de l’Osca. Els valle-sans disputen els vuitensde final, però han d’afrontaraquesta eliminatòria a unúnic partit fora de casa. Peraixò no tenen marge d’er-ror, no hi ha partit de torna-da i han de guanyar per pas-sar als quarts de final. El

Dani Sarmiento intenta llançar a porteria marcat per un rival ■ DIARIO DE NAVARRA

HELVETIA ANAITASUNA: Alejan-dro Sánchez, Cristian Martínez (1), Reig(7), Etxeberria (3), Meoki (2), Borragan(3) i Goñi (3, 2p) –equip inicial–; Latorre(1), Kisselev, Montávez (2, 1p), Nadoveza(5, 1p), Schulz, Chocarro (1), Marcelo (1),Arizcuren i Gastón.

FC BARCELONA INTERSPORT:Sterbik, Juanín (9, 4p), Tomàs (2), En-terrríos (1), Sorhaindo (1), Gurbindo (5) iAguirrezabalaga (3) –equip inicial–; Nod-desbo (3), Sarmineto (4), Montoro, Jer-nemyr, Rutenka (1), Stranovski (2), Ro-cas (2, 1p), Morros i Saric.

PARCIALS: 2-2, 4-6, 6-8, 8-12, 9-14 i12-16 (descans), 15-18, 18-22, 21-25, 23-28, 26-29 i 29-33,

ÀRBITRES: Antonio Merino Mori iFrancisco Javier Moyano Prieto.

Granollers ja sap el que ésguanyar al pavelló de l’Oscaaquesta temporada, ja queva aconseguir la victòria enel partit de la sisena jornadade la lliga Asobal per unajustat 24-25, amb un dar-rer gol en els últims segons.Els homes de Toni Garciaconeixen prou bé el seu ri-val en la copa, ja que tambés’hi van enfrontar dos cops

durant la pretemporada. Elconjunt aragonès és el vuitèclassificat de la lliga ambels mateixos punts que elGranollers. Les seves prin-cipals armes són una de-fensa oberta i agressiva i unatac ràpid i efectiu. El tècnicde l’Osca, José Nolasco, nopodrà disposar de RaúlBartolomé ni d’Álvaro Ruiz,lesionats.

———————————————————————————————————————————————

ANAITASUNA 29

BARÇA 33 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

El Fraikin Granollers se la juga a Osca

BREUSFUTBOL SALA

El Barça i el Marfil ja tenenrivals per als vuitens de la copaBarcelona. El FC Barcelona Alusport ha quedat em-parellat amb el Melilla, i el Marfil Santa Coloma, ambl’Uruguay Peruanos de Tenerife en els vuitens de fi-nal de la copa. Els dos equips catalans que queden encompetició s’hauran de jugar el seu passi als quartsfora de casa, ja que l’eliminatòria es disputa a un solpartit a la pista de l’equip d’inferior categoria.■ EL 9

FUTBOL SALA. CAMPIONAT D’EUROPA

Eviten que Espanya i Gibraltares trobin en la fase de grupsBarcelona. El comitè executiu de la UEFA va decidirque Espanya i Gibraltar no podien quedar enqua-drats en el mateix grup de la fase principal de grupsen el sorteig del campionat d’Europa del 2014. Per ai-xò es va determinar que el guanyador del grup de lafase preliminar en què estava Gibraltar no podriaanar a parar al grup on estigués Espanya. ■ EL 9

RAL·LIS. CAMPIONAT DEL MÓN

Es retira Peter Solberg, l’últimcampió mundial abans de LoebBarcelona. “He dit que estic disposat a córrer sensecobrar, però no a pagar per competir.” El resum dePetter Solberg no deixa dubtes sobre la raó de la sevaretirada del mundial de ral·lis, en què ha guanyat untítol (2003), tres subcampionats (2002, 2004 i2005), i 13 ral·lis. El noruec és, de fet, l’últim campióde ral·lis abans que Sébastien Loeb encadenés la se-va ratxa de nou títols. ■ EL 9

Page 36: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201236 |

Apunts Dimecres5 de desembre del 20125 Sants

Dalmaci, bisbe i màrtir; Crispí i Grat,màrtirs.

El temps www.elpuntavui.cat/serveis/eltemps El joc

TAURE21/04-20/05Si vols aprofitar béel dia, no programismil activitats. Admi-nistra el temps ipensa quines sónles prioritats.

BESSONS21/05-21/06Parla i dialogaabans de prendreuna determinació,perquè un malentèspot provocar dis-cussions.

CRANC22/06-22/07Les teves respostespodrien ferir unapersona que esti-mes. Pensa doscops les teves pa-raules.

LLEÓ23/07-23/08

El millor que potsfer avui és descon-nectar el mòbil iaïllar-te del món, ai-xí podràs gaudird’un dia tranquil.

CAPRICORN22/12-20/01

Els teus amics etdonaran l’estabilitatque tant necessitesaquests dies. Not’aïllis d’ells.

SAGITARI23/11-21/12

Obtindràs ingressosextres que no espe-raves. Aprèn a es-talviar. No et preci-pitis a l’hora decomprar.

ESCORPIÓ24/10-22/11

Hauràs de prendredecisions impor-tants per al teu fu-tur sentimental.Deixa’t portar pelromanticisme.

BALANÇA24/09-23/10

No et prenguis lafeina com una obli-gació. Pensa tambéa estar amb la famí-lia i els amics.

És un bon dia per ala seducció. Podriestrobar-te una perso-na especial que feiatemps que no veies.

VERGE24/08-23/09

ÀRIES21/03-20/04

Avui estaràs a propde la família i hau-ràs d’ajudar unapersona que estàpassant un momentcrític.

PEIXOS19/02-20/03

Dia una mica boig.No permetis que lateva part més racio-nal s’imposi i deixa’tportar pels impul-sos.

AQUARI21/01-18/02

Vigila amb les cai-gudes: avui tindràsmolta predisposicióa les relliscades pe-rilloses.

■ ONCESorteig 4 de desembre

67.002número euros

67.002 .............................................. 35.00067.001 ........................................................... 50067.003 ........................................................... 500terminacions euros

7.002 ................................................................ 200 002 .................................................................... 20 02 ......................................................................... 6 2 .............................................................. 1,50 6 (desena de miler) ................ 1,50

■ LOTO 6/49Sorteig 1 de desembre

06 23 27 29 35 48

Plus Complementari Reintegrament

0 26 1Jòquer 749700

Guanyadors euros

6/6 Plus 0 2.579.335,476/6 0 1.289.667,745/6+C Plus 0 114.795,415/6+C 0 57.397,715/6 Plus 2 1.470,525/6 1 735,264/6 Plus 44 87,004/6 81 43,503/6+Plus 762 13,223/6 1.810 6,61

■ EUROMILLONESSorteig 4 de desembre

05 10 28 29 44

Estrelles 02 04

■ BONOLOTOSorteig 4 de desembre

02 03 06 12 16 49

Complementari Reintegrament

36 7 Guanyadors euros

6 0 Pot5+C 2 78.969,745 116 680,774 5.188 24,103 95.531 4,00

■ SUPER 10Sorteig 4 de desembre

02 03 05 06 07 10 16 21 23 37 38 40 48 50 51 54 55 57 59 61

Diana: 10

■ TRIOSorteig 4 de desembre

8 7 2

L’horòscop www.elpuntavui.cat/serveis/horoscop

l’Alguer

DemàEl temps d’avui

Isobàric d’avuial migdia

Sol Clarianes Ruixats Ennuvolat Vent fluix Moderat Fort BoirinaCalitja BoiraTempesta PedraPluja Neu Mar plana Arrissada Marejol Maror Forta marorNúvols alts Càlid Oclús Fred Anticicló

ADepressió

D

ESTACIÓ Màx. Mín. Ahir Abans-d'ahir

Temperatures Pluges (l/m2)

Amposta 15.2 7.7 0 0Banyoles 14.8 4.6 0 0Barcelona-Barcelona - 15.4 8 0 0Berga-Santuari de 8.6 0.3 0 0El Perelló 13.8 10.3 0 0El Vendrell 12 5.9 0 0Girona 15.3 0.3 0 0La Bisbal d'Empordà 15.9 2 0 0La Seu d'Urgell 10.3 -0.4 0 0Lleida-Raimat 12.4 4.3 0 0 12.0 4.0 0 0Olot 3.5 1.3 0 0 12.0 6.0 0 0Sabadell-Sabadell - Parc 15.1 6.7 0 0Tarragona-Tarragona - 16.8 11.2 0 0 7.0 3.0 0 0Ulldemolins 9.5 4.6 0 0Vallirana 10.6 9.1 0 0Vielha e Mijaran 3.1 -0.5 4.6 0Vila-rodona 12.7 8 0 0Vilassar de Mar 10.3 7.4 0 0 16 8 5 -1 19 7 15 8 12 7 17 7 3 -2 5 2 6 1 12 2 7 3 2 -1 14 6

v

AmpostaBanyolesBarcelonaBergaEl PerellóEl VendrellGironaLa Bisbal d'EmpordàLa Seu d'UrgellLleidaÒdenaOlotRosesSabadellTarragonaTàrregaUlldemolinsValliranaVielhaVila-rodonaVilassar de MarAlacantAndorraCastelló de la PlanaPalmaPerpinyàValènciaBerlínBrussel·lesLondresMadridParísPragaRoma

NOVA13 desembre

CREIXENT20 desembre

PLENA28 novembre

MINVANT6 desembre

SURT8.02 h

ES PON17.22 h

1005

10201025

10151010

1000

1015

A

A

A

ADD

D

Temperatures d’ahir i precipitacions d’abans-d’ahir i d’ahir fins a les 20.00 hores.

Temperatures i pluges

Durant la primera meitat del dia el cel estarà entre mig i molt ennuvolat, amb núvols alts i mitjanssobretot a la meitat nord de Catalunya, si bé a punts del prelitoral sud la nuvolositat serà més abundant icompacta. A partir del migdia la nuvolositat minvarà fins a quedar serè o poc ennuvolat a la tarda. AlPirineu s’esperen nevades, que al vessant nord seran més extenses i continuades i a la resta seran febles imés disperses. Les temperatures baixaran lleugerament, tant les mínimes com les màximes.

La mar: Entre maror i forta maror al nord del cap de Creus i marejol amb àrees de maror a la resta.

Demà: Cel serè o poc ennuvolat, amb núvols alts i mitjans. Al centre del dia es formaran intervals denúvols baixos al sud de la Costa Brava i nord del litoral central. A la Val d’Aran estarà cobert fins al migdia.

Nevades al Pirineu i núvols a la resta

3608

29-1

0601

59®

902 320 320 www.renfe.com

Ara el teu bitllet al mòbilTot el que de veritat necessites,

només en un clic

Precio máximo: 1,21 €/min Red fija, 1,57 €/min Red móv. IVA incluido. Mayores de 18 años. Der Magier SL.

Apdo. Correos 422. CP 17001 Girona. Cláusulas LOPD y LSSICE en www.textolegal.es

1167

37-1

0493

97V

w

Page 37: Punt avui05122012

Serveis i oci www.elpuntavui.cat/serveis/entreteniments

| Apunts | 37EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Efemèrides Jordi Soler

�1492. Colom, en el seu primer viatge, descobreix l’illaque els indígenes anomenen Quisqueia i que ell rebateja-rà com La Hispaniola.�1918. El nou govern espanyol del comte de Romanoneses mostra contrari a l’autonomia de Catalunya.�1933. El govern dels EUA aboleix l’anomenada llei seca,decretada el 1919 i que prohibia la venda de begudes al-cohòliques. La llei va comportar un important augmentde la delinqüència.�1946. L’ONU s’instal·la definitivament a Nova York.�1982. El presumpte cap dels GRAPO, Juan Martín Lu-na, mor en un enfrontament amb la policia a Barcelona.

�1956. El tràgic final de l’aixecament hongarès. Desprésde tretze dies d’intervenció militar, les forces soviètiques,amb 150.000 homes i 16.000 tancs, van aixafar l’aixeca-ment popular hongarès. El mes d’octubre, el pobled’Hongria va intentar alliberar-se de l’opressió soviètica iva sortir al carrer a Budapest en una gran manifestació.Es va permetre als estudiants universitaris fer costat al’aixecament obrer de Poznan, a Polònia, acció que va sersecundada per milers de persones i en què va ser abatutel monument a Stalin (a la foto). Durant la intervenció so-viètica hi va haver 3.000 morts, i 20.000 més en la re-pressió posterior. / Imatge: www.ugam1956.de

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Escacs Joan Segura (10.513)– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La tira Joan Tharrats [email protected]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sudoku Nekane Igande

Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al 9 sense que es repeteixin. Elnúmero no es pot repetir tampoc en la mateixa línea, ni horitzontal ni vertical.

NIVELL ALTNIVELL MITJÀNIVELL INICIAL

� � �������� �

� ������ � �

� � � � ��� ����� � �� � � �

Blanques juguen iguanyen. Sembla totdecidit, però cal jugar ambprecisió, ja que el bàndolnegre pot organitzar unadura resistència. PartidaJobava - Safarli. Olimpíadade Dubai, 2003. Comcontinuaríeu?

Encreuats (7.309)( )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L U B R I C S I G N A R AL I R I C A E N R I C LI A B S C I S S A I A I

M A M A A N C A D A L IA S S A U N A U R N E ST E S U S A B A D I N

S U E C T E L U N A RA O C A T E R A S A R AR A S O U S A N T D E IB I E L E S D A I N A MO R S A R N A F R O S OR E L A C A I A R D E SA G U I L A S E D A I R ER I F A P A I S A C A S

Sudoku

Escacs (10.512)1. DxT + - RxD;2. T8D + - R2R;3. T8R mat.

NIVELL MITJÀ

NIVELL INICIAL

NIVELL ALT

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Solucions d’ahir

Horitzontals:1. Fletxa a la diana. Ben fixats pelspèls. Un inici del tot èpic. 2. Derivadade l'oli. Ho vigila tot des d'un indretamagat. 3. De cap manera. Escurçarles ales a un ocell per evitar que voli.Capicua de molt poca estatura. 4.Reproduïda sense acció sexual.Revestit d'una aurèola. Ganxo decarnisser. 5. Faci el seu niuet d'amor.Clatell que tots tenim al darrere. Lloïles excel·lències del País Basc. 6. Unaque sembla o que conté talc.Començaments, no sempre senzills. 7.La més plural. Delicte contra saMajestat. Recoberts d'oli. 8. Viuen al'anomenada Tacita de Plata. Entomiuna bufetada. 9. Estimula el tatanetfins a sant Benet. Verda blanquinosa.Cua del tren. 10. Marxa amb cert valor.Però ara ja no som. Sembla lona peròamb menys pes. 11. Lavativa. Mineralque presenta quantitats variablesd'aigua. Pedra musical. 12. Donar peldarrere. Faríem prendre formaondada. Té. 13. La fi del món. Afectatd'una suspensió de la respiració. Dormivulgarment. 14. Instal·lat al lloc quepertoca. Acumuleu un munt de pasta.

Verticals:1. Cedeixen la seva sang sensedemanar res a canvi. Inferns. 2.Alteració del pensament, incapacitatde produir idees. Mig color del Barça.Europa. 3. Cap cosa més. Deixar algúsol com un mussol. Secret ben guardat.4. Comentem la nostra. Deixàvem pasal qui arribava per la dreta. Tres ambcatorze. 5. Coloració blavosa de la pell.Sotmet a consideració de la ment. 6.Fluix, sense cap tensió. Ús o costumestablert. El més polit de la família. 7.Cim nevat. La cuixa de la granota.Establiment de compra i venda degrans. 8. Ens era del tot necessari.Alguna a les tretze hores. Fardell grosde llana o de cotó. 9. Asexual. Illenc,de les Canàries. Boca de metro. 10.S'enrotlla al cap com si fos un casquet.Relativa al còlon o a una forta diarrea.11. No coneix cap metge. Combinarancoses dissemblants. Article plural pelspèls. 12. Mai ningú no li ha posat lamà al damunt. Tros de terra noconreada. 13. Grega en treva. Noi elegitper a funcions episcopals. És forçapopular. 14. Ensopís, desanimés. Sensecap mena d’activitat.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Encreuats Miquel Sesé (7.310) www.olissip.com

Page 38: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201238 | Apunts |

Barcelona■ ALEXANDRACésar debe morir 16.00-17.25-18.50

Cruz del sur 12.10-16.20-22.15

El chef, la receta de la... (V.O.S.E) 16.30-18.30

20.30-22.30

El festín de Babette 16.00-17.55-19.50

El profesor (Detachment) 10.00

En la casa 16.15-18.15-20.15

Juan y Eva 10.00-22.10

Reality 11.50

The Black Power Mixtape 1967-1975 10.00

Y recibí las peores noticias... 12.00

Rbla. Catalunya, 90. Metro L3-L4 Pg. de Gràcia. 93215 00 26. www.cinealexandra.com. Dimecres nofestius dia de l’espectador Venda anticipada:servicaixa.com

■ ARENAS CINEMA GAYÉrase una vez... 12.00-15.30-18.30

Monster’s Ball 10.30-13.45-17.00-20.20

c. Tarragona, 5-7. 93 4231169.

■ ARENAS DE BCN MULTICINESAmanecer. Parte 2 16.00-19.00-22.00-00.40

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.20

El capital 16.20-19.10-22.00-00.15

El chef, la receta de la... 16.15-18.10-20.05-22.00-00.10

El doble del diablo 16.30-19.15-22.00-00.15

El origen de los Guardianes (3D) 16.00-18.00

El origen de los Guardianes 16.30-18.30-20.25

Fin 22.15-00.10

Golpe de efecto 16.10-19.10-22.10-00.40

Invasor 16.00

La vida de Pi (3D) 16.05-19.05-22.05-00.40

La vida de Pi 18.00-20.30-23.00

Lo imposible 20.00-22.15-00.30

Sin tregua 16.10-18.10-20.10-22.15-00.40

Skyfall 19.00-22.00-00.45

Una pistola en cada mano 16.05-18.05-20.05-22.00-00.10

Plaça d’Espanya (Centro Comercial Arenas). 90242 42 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festiusdia de l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 iwww.servicaixa.com <http://www.servicaixa.com

■ ARIBAU CLUBArgo 16.45-19.15-22.00

La vida de Pi (3D) 16.45-19.15-22.00

Gran Via Corts Catalanes, 567. 902 42 42 43.www.grupbalana.com <http://www.grupbalana.com/>.Dimecres no festius dia de l’espectador. Vendaanticipada: 902 42 42 43 i www.servicaixa.com

■ ARIBAU MULTICINESEl chef, la receta de la... 16.00-18.00-20.00-22.00

El doble del diablo 16.20-19.10-22.00

El origen de los Guardianes 16.00-18.00

Golpe de efecto 20.00-22.15

Lo imposible 16.20-19.10-22.00

Sin tregua 16.00-18.05-20.10-22.15

Aribau, 5 i 8-10. Metro L1-L2 Universitat. 902 42 4243. www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia del’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 iwww.servicaixa.com

■ BOSQUE MULTICINESAmanecer. Parte 2 16.00-19.00-22.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 00.40

El capital 16.05-19.05-22.05-00.40

El chef, la receta de la... 16.10-18.10-20.10-22.10-00.40

El origen de los Guardianes 16.00-18.00-20.00

Golpe de efecto 22.20-00.40

Hotel Transilvania 16.15-18.15-20.15

La vida de Pi (3D) 16.10-19.10-22.10-00.45

La vida de Pi 22.00-00.40

Lo imposible 16.00-19.00

Skyfall 22.10-00.45

Un buen partido 16.00-18.00-20.00-22.00-00.40

Una pistola en cada mano 16.05-18.05-20.05-22.05-00.40

Rbla. del Prat, 16. Metro L3 Fontana. 902 42 42 43.www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia del’espectador.Venda anticipada: 902 42 42 43 iwww.servicaixa.com

■ CINEMES GIRONAEl artista y la modelo 17.00

Fènix 11 23 17.15-19.15-21.45

Jordi Dauder, la revolució... 19.30

The Black Power Mixtape 1967-1975 (V.O.S.E) 21.30

Una pistola en cada mano 17.00-19.00-21.30

c. Girona, 175. 93 11845 31. Metro Verdaguer (L4 iL5). Diagonal (L5).

■ CINESA DIAGONAL 3DA Roma con amor 16.00-22.45

Amanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Argo 20.15-22.35

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.15

El chef, la receta de la... 16.00-18.00-20.40-22.40-00.40

El ladrón de palabras 01.00

El origen de los Guardianes 16.00-18.20-20.00-01.00

Invasor 22.45-01.00

La vida de Pi 16.30-19.15

La vida de Pi (3D) 17.30-20.00-22.00-00.45

Lo imposible 18.15-20.30-22.45-01.00

Sin tregua 17.00-19.30-22.00-00.30

Skyfall 16.10-19.00-22.20-00.50

Un buen partido 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. Ferrocarril GeneralitatLes Tres Torres. 902 33 32 31. www.cinesa.es.Dimecres no festius dia de l’espectador Vendaanticipada: www.servicaixa.com

■ CINESA DIAGONAL MAR 3DA Roma con amor 17.00

Amanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.15

Campanilla: El secreto de... 16.20-18.20

El capital 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

El chef, la receta de la... 16.30-18.30-20.20-22.10-00.15

El doble del diablo 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

El hombre de los puños de... 20.00-22.05-00.15

El origen de los Guardianes 16.00-18.05-20.10

22.15-00.20

El origen de los Guardianes (3D) 19.05

En la mente de un asesino 01.00

Fènix 11 23 19.25-22.00-00.10

Fin 16.20-18.05-22.25-00.30

Golpe de efecto 20.05-22.00

Hotel Transilvania 16.00-18.00-20.00

Invasor 20.30-22.40-00.50

La vida de Pi 16.30-19.15-22.00-00.45

La vida de Pi (3D) 17.15-20.00-22.40-00.20

Lo imposible 17.00-19.30-22.00-00.30

L’origen dels Guardians 17.00

Operación E 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

Sin tregua 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

Sinister 22.00

Skyfall 16.00-19.00-22.00-00.25

Un buen partido 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Diagonal, 3. Metro L4 Selva Mar. 902 33 32 31.www.cinesa.es. Dimecres no festius dia del’espectador.

■ CINESA HERON CITY 3DA Roma con amor 17.00

Amanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Argo 19.20

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.15

Campanilla: El secreto de... 17.00

El capital 16.30-19.00-21.30-00.01

El chef, la receta de la... 16.20-18.25-20.30-22.35-00.40

El doble del diablo 16.30-19.00-21.30-00.01

El hombre de los puños de... 20.10-22.15-00.30

El origen de los Guardianes 16.00-18.05-20.10-00.20

El origen de los Guardianes (3D) 22.15

Fènix 11 23 01.00

Fin 20.20-22.30-00.30

Hotel Transilvania 16.00-18.00

Invasor 22.00-00.30

La vida de Pi 16.30-19.15-22.00

La vida de Pi (3D) 20.00-22.40-00.45

Lo imposible 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

L’origen dels Guardians 17.00

Operación E 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Sin tregua 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Skyfall 19.00-22.00

Un buen partido 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Una pistola en cada mano 16.10-18.20-20.30-22.40-00.50

Pge. Andreu Nin, s/n. 902 33 32 31.www.cinesa.com. Dimecres no festius dia del’espectador Venda anticipada: www.servicaixa.com

■ CINESA LA MAQUINISTA 3DA Roma con amor 16.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.15

Campanilla: El secreto de... 16.15-18.00

El doble del diablo 16.00-18.15-20.30-22.45

El hombre de los puños de... 16.00-18.10-20.15-22.25

El origen de los Guardianes 16.00-18.05-20.10-22.15

El origen de los Guardianes (3D) 17.00

Fin 20.15-22.20-00.30

Golpe de efecto 22.30

Hotel Transilvania 16.00-18.10

Invasor 20.20-00.40

La vida de Pi 16.30-19.15-22.00

La vida de Pi (3D) 20.00-22.40-00.45

Lo imposible 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Operación E 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

Sin tregua 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Skyfall 16.00-19.00-22.00

Un buen partido 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Pg. Potosí, 2. Metro L1 Sant Andreu. 902 33 32 31.www.cinesa.es. Dimecres no festius dia del’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

■ CINESA MAREMAGNUM 3DA Roma con amor 22.40

Amanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.20-20.30

El hombre de los puños de... 23.00-01.00

El origen de los Guardianes 16.00-18.05-20.10

Fin 20.30-22.40-00.50

Invasor 22.15-00.30

La vida de Pi 16.30-19.15

La vida de Pi (3D) 22.00-00.45

Lo imposible 16.00-18.15

L’origen dels Guardians 16.20-00.50

Sin tregua 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Skyfall 20.00

Un buen partido 16.05-18.15-20.30-22.45-01.00

Moll d’Espanya, s/n. Metro L3 Drassanes. 902 33 3231. www.cinesa.com. Dimecres no festius dia del’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

■ CLUB COLISEUMEl capital 16.30-19.15-22.00

Rbla. Catalunya, 23. Metro L1-L3 Catalunya. 902 4242 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius diade l’espectador. Venda anticipada: 902 42 42 43 iwww.servicaixa.com

■ FILMOTECA DE CATALUNYACuentos de la luna pálida... (V.O.S.C) 19.00

El príncipe de Homburg (V.O.S.E) 20.00

La puerta del infierno (V.O.S.C) 22.00

Tabú 17.00

Plaça Salvador Seguí, 1-9. Metro: L3 Liceu / L2Paral·lel.. 93 567 10 70.

■ GRAN SARRIÀ MULTICINESEl capital 16.10-19.10-22.10

El chef, la receta de la... 16.00-18.10-20.15-22.15

El doble del diablo 16.15-19.15-22.15

El origen de los Guardianes 16.00-18.00

En la casa 20.00-22.15

Golpe de efecto 16.15-19.15-22.15

La vida de Pi (3D) 16.10-19.05-22.00

Un buen partido 16.00-18.10-20.15-22.15

Una pistola en cada mano 16.00-18.10-20.15-22.15

Rda. General Mitre, 38-34. Ferrocarril GeneralitatLes Tres Torres. 902 42 42 43. www.grupbalana.com.Dimecres no festius dia de l’espectador. Vendaanticipada: 902 42 42 43 i www.servicaixa.com

■ IMAX PORT VELLCastillo encantado (3D) 20.00

Egipto. Secreto de las momias (3D) 16.00

El cos humà (3D) 10.20

Gigantes del océano (3D) 17.30

Oceà salvatge (3D) 12.20

Océano salvaje (3D) 19.00

Profunditats marines (3D) 11.20

Moll d’Espanya, s/n. Port Vell. 93 225 11 11. 93 22511 11. Golfes divendres, dissabtes i vísperes defestius. Venda d’entrades al Telentrada de CaixaCatalunya 902 101 212 i www.telentrada.com

■ LAUREN GRÀCIAAmanecer. Parte 2 16.30-19.30

La vida de Pi 16.20-19.20-22.10

Lo imposible 22.10

L’origen dels Guardians 16.10-18.10-20.10

Skyfall 22.00

Un buen partido 16.00-18.10-20.20-22.30

Bailén, 205. Metro L4-L5 Verdaguer. 93 457 32 11.www.laurenfilm.es. Dimecres no festius dia del’espectador. Venda anticipada: www.servicaixa.com

■ LAUREN HORTAAmanecer. Parte 2 16.00-18.10-20.25-22.40

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.20-18.25-20.30

El hombre de los puños de... 22.40

El origen de los Guardianes 16.00-18.00-20.00

Fin 16.00-18.10-20.20-22.30

Invasor 16.00-18.10-20.20-22.30

La vida de Pi 16.45-19.20-22.15

Lo imposible 22.30

Sin tregua 16.00-18.10-20.20-22.30

Un buen partido 16.25-18.30-20.35-22.40

Pg. Maragall, 415-417. Metro L5 Horta. 93 429 42 72.www.laurenfilm.es. Dimecres no festius dia del’espectador. Venda anticipada: 902 888 300 iwww.servicaixa.com

■ LAUREN UNIVERSITATAmanecer. Parte 2 16.45-19.30-22.00

El origen de los Guardianes 16.15-18.15-20.15

Fin 16.30-18.30-20.30-22.30

Invasor 16.15-18.25-20.35-22.45

Lo imposible 22.15

Un buen partido 16.10-18.20-20.30-22.40

Pelai, 8. Metro L1-L2 Universitat. 93 412 50 60.www.laurenfilm.es. Dimecres no festius dia del’espectador. Venda anticipada: 902 888 300 iwww.servicaixa.com

■ MALDÀArgo (V.O.S.E) 20.40

Blancanieves 19.00

Lo imposible (V.O.S.E) 15.35

Looper (V.O.S.E) 22.35

Solo es el principio (V.O.S.E) 17.25

The Black Power Mixtape 1967-1975 (V.O.S.E) 14.00

del Pi, 5. Metro L3 Liceu. 93 317 85 29.

■ MÉLIÈS CINEMESA Roma con amor (V.O.S.E) 18.15

El festín de Babette (V.O.S.E) 16.15

El nombre (V.O.S.E) 20.20

El profesor (Detachment) (V.O.S.E) 20.15-20.20

Hasta la vista (V.O.S.E) 22.00

La pequeña Venecia (Shun... (V.O.S.E) 18.15

Operació Impala Dakar (V.O.S.E) 22.30

Reality (V.O.S.E) 16.10

Villarroel, 102. Metro L1 Urgell. 93 451 00 51. Dillunsno festius dia de l’espectador

■ PALAU BALAÑA MULTICINESAmanecer. Parte 2 16.00-19.00-22.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 22.00

El origen de los Guardianes 16.00-18.00-20.00

Fin 16.00

La vida de Pi (3D) 16.10-19.05-22.00

Lo imposible 17.50-20.05-22.15

Operación E 16.00-18.00-20.05-22.10

Sin tregua 16.00-18.05-20.10-22.15

Un buen partido 16.00-18.05-20.10-22.15

Sant Antoni, 43. Metro L3-L5 Sants-Estació. 902 4242 43. www.grupbalana.com. Dimecres no festius diade l’espectador.

■ RENOIR FLORIDABLANCAEl chef, la receta de la... (V.O.S.E) 16.20-18.30

20.15-22.10

El doble del diablo (V.O.S.E) 16.00-18.05-20.10-22.20

En la casa (V.O) 16.05-18.00-20.00

Holy Motors (V.O.S.E) 22.15

La parte de los ángeles (V.O.S.E) 16.05-18.15-20.25-22.35

La vida de Pi (V.O.S.E) 16.00-18.20-20.35-22.50

Operación E (V.O.S.E) 16.10-18.25-20.30-22.40

Una pistola en cada mano (V.O.S.E) 16.15-18.10

20.20-22.30

Floridablanca, 135. Metro L1-L2 Universitat. 93 42633 37. www.cinesrenoir.com. Dilluns no festius dia del’espectador. Venda anticipada: www.pillalas.com

■ URGELAstérix y Obélix: Al servicio... 16.30-19.15-22.00

Urgell, 29. Metro L1 Urgell. 902 42 42 43.www.grupbalana.com. Dimecres no festius dia del’espectador.

■ VERDI KIDSAmics per sempre 16.00-17.45

Torrijos, 49. 93 238 79 90. www.cinemes-verdi.com.

■ VERDI PARK HDDamsels in distress (Damiselas... (HD) (V.O.S.E) 16.00

18.00-20.00-22.00

La parte de los ángeles (HD) (V.O.S.E) 20.00-22.00

La vida de Pi (HD) (V.O.S.E) 16.30-19.30-22.00

Sin tregua (HD) (V.O.S.E) 15.50-18.00-20.15-22.20

Torrijos, 49. Metro L3 Fontana. 93 238 79 90.www.cinemes-verdi.com. Dilluns no festius dia del’espectador.

■ VERDI HDCésar debe morir (HD) (V.O.S.E) 15.50-17.30-19.10-20.45

El capital (HD) (V.O.S.E) 15.45-18.00-20.15-22.30

El chef, la receta de la... (HD) (V.O.S.E) 16.00-18.10

20.10-22.00

El nombre (HD) (V.O.S.E) 15.50-20.10

En la casa (HD) (V.O.S.E) 16.00-18.05-20.15-22.20

Holy Motors (HD) (V.O.S.E) 18.00-22.15

Skyfall (HD) (V.O.S.E) 22.15

Verdi, 32. Metro L3 Fontana. 93 238 79 90.www.cinemes-verdi.com. Dilluns no festius dia del’espectador.

■ YELMO CINEPLEX ICARIAAmanecer. Parte 2 (HD) (V.O.S.E) 15.30-17.50

20.10-22.30

Argo (HD) (V.O.S.E) 16.30-19.15-21.45

Astérix y Obélix: Al servicio... (HD) (V.O.S.E) 15.40-18.00

Blancanieves (HD) 00.30

El capital (HD) 15.50-18.10-20.25-22.40

El chef, la receta de la... (HD) (V.O.S.E) 15.45-17.40-19.30

21.30-00.00

El doble del diablo (HD) (V.O.S.E) 16.00-18.15-20.30

22.40-00.50

El ladrón de palabras (HD) (V.O.S.E) 00.50

El origen de los Guardianes (HD) (V.O.S.E) 16.00-18.00

En la casa (HD) (V.O.S.E) 16.00-18.15-20.30-22.40

Frankenweenie (HD) (V.O.S.E) 00.50

Golpe de efecto (HD) (V.O.S.E) 18.05-20.20

Hasta la vista (HD) (V.O.S.E) 00.15

Holy Motors (HD) (V.O.S.E) 15.50-22.40

Invasor (HD) 00.55

La parte de los ángeles (HD) (V.O.S.E) 20.15-22.30

La vida de Pi (3D) (V.O.S.E) 16.00-18.45-21.30-00.15

La vida de Pi (HD) (V.O.S.E) 16.45-19.30-22.15-00.45

Lo imposible (HD) (V.O.S.E) 20.00-22.15

Looper (HD) (V.O.S.E) 00.35

O apóstolo (HD) 00.55

Operación E (HD) (V.O.S.E) 16.00-18.10-20.15

22.30-00.40

Sin tregua (HD) (V.O.S.E) 15.50-18.10-20.25-22.40-00.55

Skyfall (HD) (V.O.S.E) 16.00-19.00-22.00

Una pistola en cada mano (HD) 15.40-17.50-20.00

21.45-00.00

Salvador Espriu, 61. Metro L4 Ciutadella-Vila. 90222 09 22. www.yelmocineplex.es. Dilluns no festius diade l’espectador.

Abrera■ ABRERAAmanecer. Parte 2 18.00-20.15-22.30

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.35

Campanilla: El secreto de... 17.40

El origen de los Guardianes 17.35-19.40

Fin 20.50

Invasor 22.45

La vida de Pi 17.30-20.05

La vida de Pi (3D) 22.35

Lo imposible 19.30-22.00

Operación E 18.35-20.40-22.45

Sin tregua 18.05-20.20-22.35

Skyfall 21.45

Un buen partido 18.10-20.25-22.30

Ctra. N-II. Sortida Can Amat. 93 770 70 12.www.multicinesabrera.com. Dimarts no festius dia del’espectador.

Altafulla■ MCB ALTAFULLAAmanecer. Parte 2 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.10-18.10-20.20

El origen de los Guardianes (3D) 16.10-18.10

El origen de los Guardianes 16.15-18.10-20.10

22.20-00.20

Fin 16.30-20.30

Invasor 18.30-22.30-00.30

La vida de Pi 17.45-20.10-22.30-00.45

La vida de Pi (3D) 20.00-22.20-00.40

Lo imposible 22.30-00.40

Un buen partido 16.10-18.10-20.20-22.30-00.30

Via Roviano, s/n, crta. N-340, Km. 1173. 977 651421.

Amposta■ AMPOSTAAmanecer. Parte 2 18.10-20.20-22.30-00.30

Argo 20.00-22.15-00.30

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.00

Campanilla: El secreto de... 18.00

El hombre de los puños de... 22.30-00.15

El origen de los Guardianes 18.30-20.30

En la casa 18.00-20.00-22.00-00.00

Fin 18.15-20.15-22.15-00.00

Invasor 18.10-20.10-22.10-00.10

La vida de Pi 18.10-20.20-22.30-00.40

Lo imposible 18.10-20.20-22.30-00.30

Sin tregua 18.15-20.15-22.15-00.15

Skyfall 19.30-22.00-00.30

Un buen partido 18.10-20.10-22.10-00.10

Berlin, s/n (Pol. Tosses). 977 70 38 11.www.amposta.info/cine. Dimecres no festius dia del’espectador

Arenys de Mar■ CINES ARENYS 3DAmanecer. Parte 2 20.30-22.45

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.00

Campanilla: El secreto de... 18.00

El capital 20.15-22.30

El chef, la receta de la... 18.00-20.15-22.30

El origen de los Guardianes 18.00-20.15

El origen de los Guardianes (3D) 18.10

La vida de Pi 18.00-20.20-22.40

La vida de Pi (3D) 20.00-22.30

Lo imposible 22.30

Sin tregua 18.00-20.20-22.40

Un buen partido 18.00-20.20-22.40

Centre Comercial Muvisa. 902 10 10 08. Dilluns nofestius ni vigílies de festius dia de l’espectador.

Lafilmoteca

Consulta els horaris, la programació i la ubicació delsprincipals cinemes dels Països Catalans a www.avui.cat

Avantguarda idocumental‘Tabu’. Projecció a les17.00

Cinemes <<

La Daiei: històriad’una productora‘Els contes de la llunapàl·lida...’, 19.00, i‘Jigokumon’, 22.00

Marco Bellocchio:cinema, amor i ràbia‘El príncipe deHamburgo’. Projeccióa les 20.00

<<<<

Plaça Salvador Seguí, 1-908001 BarcelonaTel. 93 567 10 70

Page 39: Punt avui05122012

| Apunts | 39EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

Cartellera elaborada per Infocable Editorial. S.L.http://www.gencat.cat/llengua/cinema

Lleida: Lauren. Manresa: BagesAcec. Reus: Lauren. Sabadell:Imperial Acec. Santa Coloma deGramenet: Cinema City. Terrassa:Cinesa Parc Vallès 3D. Valls: JCACinemes. Vic: Sucre.

Els contes de la lluna pàl·lidadesprés de la pluja. Barcelona:Filmoteca de Catalunya (V.O.S.C).Fènix 11 23. Barcelona: CinemesGirona, Cinesa Diagonal Mar 3D,Cinesa Heron City 3D.

Cinema encatalà

Amics per sempre. Barcelona:Verdi Kids. Sant Vicenç dels Horts:La Vailet.El cos humà. Barcelona: Imax PortVell.

Cinemes

Badalona■ MEGACINEAmanecer. Parte 2 16.15-18.30-19.25-20.45-22.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.10

Campanilla: El secreto de... 16.00-17.45

El doble del diablo 16.00-18.10-20.20-22.30

El origen de los Guardianes (3D) 16.00-18.00

El origen de los Guardianes 16.30-18.30-20.30-22.30

Fin 20.00-22.00

Golpe de efecto 20.10-22.10

Hotel Transilvania 16.10-18.10

Invasor 20.20-22.10

La vida de Pi 16.30-19.00-22.00

La vida de Pi (3D) 20.00-22.30

Lo imposible 16.00-18.10-20.20-22.30

L’origen dels Guardians 16.15-18.10

Operación E 16.00-18.10-20.20-22.30

Sin tregua 16.00-18.10-20.20-22.30

Un buen partido 16.00-18.10-20.20-22.30

Barberà del Vallès■ YELMO CINEPLEX BARICENTROAmanecer. Parte 2 (HD) 17.55-20.20-22.40

Argo (HD) 20.00-22.25

Astérix y Obélix: Al servicio... (HD) 17.45

Campanilla: El secreto de... (HD) 18.15

El origen de los Guardianes (3D) 17.35

El origen de los Guardianes (HD) 18.35-20.40

Fin (HD) 20.15-22.30

Hotel Transilvania (HD) 17.30

Invasor (HD) 22.45

La vida de Pi (HD) 18.45-21.30

La vida de Pi (3D) 19.40-22.20

Lo imposible (HD) 17.50-20.10-22.30

Operación E (HD) 18.05-20.15-22.30

Sin tregua (HD) 18.05-20.20-22.40

Skyfall (HD) 19.30-22.15

Un buen partido (HD) 18.15-20.30-22.40

Centre Comercial Baricentro. 93 729 22 08.www.yelmocineplex.es. Dilluns no festius dia del’espectador Venda anticipada: 902 22 09 22 i a laweb.

Blanes■ LAURENAmanecer. Parte 2 16.00-17.00-18.30-19.30-22.00-00.30

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.15-20.30

El hombre de los puños de... 20.45-22.45-00.45

El origen de los Guardianes 16.30-18.30-20.30

El origen de los Guardianes (3D) 17.00

Fin 22.30-00.30

Golpe de efecto 16.00-18.15-20.30-22.45-00.50

Invasor 16.15-18.20-20.25-22.30-00.35

La vida de Pi 16.20-19.00-21.45-00.30

La vida de Pi (3D) 19.30-22.30

Lo imposible 22.45-00.50

Sin tregua 16.00-18.15-20.30-22.45-00.50

Un buen partido 16.10-18.20-20.30-22.40-00.45

Ses Falques, 10. 902 170 4 15. www.laurenfilm.es.Dilluns no festius dia de l’espectador. Vendaanticipada: 902 888 300 i www.servicaixa.com

Calafell■ CALAFELLAmanecer. Parte 2 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.10-20.20-00.40

El hombre de los puños de... 20.30-22.30-00.40

El origen de los Guardianes (3D) 16.10-18.10

El origen de los Guardianes 16.15-18.10-20.10

22.20-00.40

En la mente de un asesino 16.10-18.10-20.20

Fin 16.30-18.30

Invasor 22.30-00.30

La vida de Pi 17.45-20.10-22.30-00.30

La vida de Pi (3D) 20.00-22.20-00.20

Un buen partido 16.10-18.10-20.20-22.30-00.30

Ctra. Comarcal, 246. 977 69 27 56. Dimecres nofestius dia de l’espectador.

Calella■ MOZARTLa vida de Pi 17.15-19.45-22.15

Església, 91. 93 769 04 91. Dilluns no festius dia del’espectador.

Cambrils■ RAMBLALo imposible 22.30

Cristòfor Colom, 30 (Ptge. Rbla. Jaume I). 977 7945 79.

Castelldefels■ FILMAX CASTELLDEFELS ACECAmanecer. Parte 2 18.00-20.15-22.30-00.45

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.45

Campanilla: El secreto de... 16.30

El chef, la receta de la... 16.15-18.00-20.00-22.00-00.00

El origen de los Guardianes 16.15-18.15

El origen de los Guardianes (3D) 17.00

Fin 00.45

Invasor 16.15-18.10-20.00-00.45

La vida de Pi 19.00-22.00-00.30

La vida de Pi (3D) 19.30-22.15

Lo imposible 20.15-22.30-00.40

Sin tregua 16.00-18.15-20.30-22.45-00.45

Skyfall 22.00

Un buen partido 16.00-18.15-20.30-22.45-00.45

Una pistola en cada mano 16.30-18.30-20.30-22.30-00.30

Av. Canal Olímpic nº24.

■ CINEMES METROPOLEl ladrón de palabras 21.30

El profesor (Detachment) 21.30

Rambla Marisol, 23.

Cerdanyola del Vallès■ EL PUNT ACECAmanecer. Parte 2 16.15-18.35-20.50-22.55-01.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.30-18.30-20.30

El capital 20.50-23.00-01.00

El doble del diablo 16.20-18.40-20.50-23.00-01.00

El origen de los Guardianes 17.00-19.00

El origen de los Guardianes (3D) 17.00-19.00-21.00

Fin 23.00-01.00

Hotel Transilvania 16.30-18.30

Invasor 20.30-22.55-01.00

La vida de Pi 17.00-19.30-22.15-00.45

La vida de Pi (3D) 17.30-20.00-22.30-00.45

Lo imposible 16.20-18.35-20.50-22.55-01.00

Sin tregua 16.35-18.45-20.55-23.00-01.00

Todo es silencio 22.30-00.30

Un buen partido 17.00-19.00-21.00-01.00

Sta. Teresa, 18. 93 692 11 25. www.elpunt.org.Dimarts no festius dia de l’espectador Vendaanticipada: servicaixa.com

Cornellà de Llobregat■ CINEMES FULL HDAmanecer. Parte 2 (HD) 16.10-18.25-20.40-23.00

Argo 16.10-19.10

Astérix y Obélix: Al servicio... (HD) 16.35-18.40

El capital 22.20

El chef, la receta de la... 17.00-19.00-21.00-23.00

El doble del diablo 16.15-18.30-20.40-22.55

El hombre de los puños de... 20.30-22.40

El origen de los Guardianes (3D) 16.10-18.20-20.40

El origen de los Guardianes 16.30-18.35-20.45

En la mente de un asesino 16.30-18.35-20.40-22.45

Fin (HD) 16.45-18.45-20.45-22.45

Hotel Transilvania 16.00-18.00

Invasor 21.00-23.00

La vida de Pi 16.10-19.10-22.15

La vida de Pi (3D) 16.30-19.30-22.30

Las aventuras de Tadeo Jones 16.20-18.25

Lo imposible (HD) 16.00-18.20-20.40-22.55

Looper 16.10-18.20-20.45-23.00

Operación E 16.15-18.30-20.45-22.45

Sin tregua 16.10-18.15-20.20-22.25

Skyfall (HD) 19.50-22.35

Un buen partido 16.25-18.35-20.35-22.40

Av. Baix Llobregat (Centre Comercial Splau).

El Vendrell■ OCINEAmanecer. Parte 2 18.15-20.30-22.45-01.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.20

El origen de los Guardianes 18.20-20.20

Fin 18.10-20.15-22.20-00.20

Hotel Transilvania 18.15

La vida de Pi 18.05-20.25-22.35-01.00

Lo imposible 20.25-22.40-00.50

Sin tregua 18.20-20.25-22.30-00.40

Skyfall 20.10-23.30

Un buen partido 18.30-20.35-22.45-00.50

Pol. Les Mates. 977 66 07 78. www.ocine.es iwww.publicinet.net. Dilluns no vigílies o festius dia del’espectador. Venda anticipada: 902 17 08 31.Programació subjecta a canvis.

Gavà■ CINESA BARNASUD 3DA Roma con amor 22.20

Amanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.00

Campanilla: El secreto de... 16.00-17.45

El hombre de los puños de... 22.00-00.35

El origen de los Guardianes 16.00-18.05-20.10-00.20

Fin 22.25-00.15

Hotel Transilvania 16.10

La vida de Pi 16.30-19.15

La vida de Pi (3D) 22.15-00.50

Lo imposible 20.05

Sin tregua 16.20-18.25-20.30-22.35-00.40

Skyfall 19.30

Un buen partido 16.00-18.10-20.20-22.30-00.45

Centre Comercial Barnasud. 902 33 32 31.www.cinesa.es. Dimecres no festius dia del’espectador.

Granollers■ OCINEAmanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.10

Campanilla: El secreto de... 16.20-18.20

El chef, la receta de la... 16.30-18.30-20.30-22.30-00.30

El doble del diablo 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

El hombre de los puños de... 00.45

El origen de los Guardianes 16.15-18.15-20.15

Fin 20.15

Golpe de efecto 22.30-00.45

Hotel Transilvania 16.10-18.10

Invasor 20.10-22.20

La vida de Pi 16.30-19.15-22.15-00.45

La vida de Pi (3D) 22.20-00.50

Lo imposible 15.50-18.00-20.15-22.30-00.45

Operación E 16.00-18.10-20.20-22.30-00.45

Skyfall 20.00-22.40

Un buen partido 16.00-18.10-20.20-22.30-00.50

Ctra. C-51, Girona. Pol. El Ramassà. 902 10 10 08.Dimarts no festius ni vigílies de festius dia del’espectador.

Igualada■ KURSAL ACECAmanecer. Parte 2 18.15-20.30-22.30

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00

Golpe de efecto 20.30-22.30

La vida de Pi 16.00-18.15

Un buen partido 16.15-18.15-20.30-22.30

L’ Hospitalet de Llobregat■ CINESA LA FARGA 3DA Roma con amor 16.00-20.30

Amanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-22.45

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.15

Campanilla: El secreto de... 16.20

El hombre de los puños de... 22.40

El origen de los Guardianes 16.00-18.10-20.15

El origen de los Guardianes (3D) 22.20

Fin 22.45

La vida de Pi 16.00-18.10-20.15

La vida de Pi (3D) 22.20

Lo imposible 18.15-20.30

Sin tregua 16.00-18.15-20.30-22.45

Un buen partido 16.00-18.15-20.30-22.45

Av. Josep Tarradellas, 145. Metro L1 Rbla. Just.902 33 32 31. www.cinesa.com. Dimecres no festiusdia de l’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

■ FILMAX GRAN VIA ACECAmanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-22.45

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.15

El capital 20.00-22.15

El chef, la receta de la... 16.00-18.00-20.00-22.00

El doble del diablo 17.00-19.15-22.00

El hombre de los puños de... 20.45-22.45

El origen de los Guardianes (3D) 16.00-18.00

El origen de los Guardianes 16.45-18.45

Fin 20.30-22.30

Hotel Transilvania 16.30-18.30

Invasor 20.15-22.15

La vida de Pi (3D) 16.00-19.00-22.00

La vida de Pi 16.45-19.30-22.15

Lo imposible 16.00-18.15-20.30-22.45

Operación E 16.30-18.30-20.30-22.30

Sin tregua 17.15-19.45-22.00

Un buen partido 17.15-19.30-22.00

Una pistola en cada mano 16.15-18.15-20.15-22.15

Gran Via, 75. 902 18 01 93. www.granvia.filmax.com.Dimecres no festius dia de l’espectador. Vendaanticipada: 902 42 42 43 i www.servicaixa.com

La Garriga■ ALHAMBRAEn la casa 22.30

Las aventuras de Tadeo Jones 18.30

Skyfall 20.00

c. Calàbria, 13. 93 871 61 11. Dilluns no festius dia del’espectador.

Lleida■ PRINCIPALGolpe de efecto (HD) 16.05-18.05-20.05-22.05

Pl. Paeria, 7. 973 242 925.

■ JCA CINEMES ALPICATAmanecer. Parte 2 16.00-17.15-18.05

19.20-20.10-21.25-22.15-23.30-00.20

Astérix y Obélix: Al servicio... (3D) 16.10

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.40-18.35-20.30

22.25-00.25

Campanilla: El secreto de... 16.35-18.20

El chef, la receta de la... 15.45-17.25-19.10

20.50-22.30-00.15

El doble del diablo 16.45-18.40-20.35-22.30-00.30

El origen de los Guardianes 15.35-19.10-22.45

El origen de los Guardianes (3D) 17.00

En la mente de un asesino 21.50-23.50

Fin 19.30-21.10-22.50-00.30

Golpe de efecto 15.40-17.35

Hotel Transilvania 16.10-17.50

Invasor 21.30-23.25

La vida de Pi 15.50-17.00-18.15-19.25-20.40-23.10

La vida de Pi (3D) 18.50-21.20-23.50

Lo imposible 16.00-18.10-20.15-22.20-00.30

L’origen dels Guardians 17.20-21.00-00.30

Operación E 16.20-18.15-20.10-22.05-00.00

Sin tregua 20.05-22.00-23.50

Skyfall 19.35-22.05-00.35

Un buen partido (HD) 18.20-20.20-22.20-00.20

Una pistola en cada mano 16.15-18.00-19.50

C. K. Pla Parcial 2 (Av. Alpicat). 973 70 63 50.

■ LAURENAmanecer. Parte 2 16.00-17.00-18.10

19.15-20.20-22.10-00.20

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.10-20.20

El hombre de los puños de... 22.30-00.30

El origen de los Guardianes 16.30-18.30-20.30

En la mente de un asesino 22.30-00.30

Fènix 11 23 22.30-00.30

Fin 16.40-18.30-20.20-22.15-00.15

Invasor 16.15-18.15-20.20-22.20-00.20

La vida de Pi 16.30-17.30-19.00-20.00-21.45-00.15

Lo imposible 22.20-00.30

Sin tregua 16.00-18.05-20.15-22.25-00.30

Un buen partido 16.15-18.15-20.30-22.30-00.30

Pere de Cabrera, 6-8. Pol. 4 Sector Cappont.. 90252 87 36 - 973 20 54 48. www.laurenfilm.es.

Manresa■ BAGES ACECAmanecer. Parte 2 18.15-20.30-22.45

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.15

Campanilla: El secreto de... 18.00

El capital 20.15-22.35

El chef, la receta de la... 18.30-20.30-22.40

El doble del diablo 20.00-22.30

El origen de los Guardianes 18.00

El origen de los Guardianes (3D) 18.10

Fènix 11 23 20.20

Invasor 22.35

La vida de Pi 19.30-22.00

La vida de Pi (3D) 20.00-22.30

Lo imposible 20.00-22.30

L’origen dels Guardians 18.20

Operación E 18.15-20.20-22.45

Sin tregua 18.20-20.25-22.45

Skyfall 19.35-22.10

Un buen partido 18.10-20.20-22.40

Pol. Industrial Els Trullols. 93 873 15 32.

Mataró■ CINESA MATARÓ PARC 3DA Roma con amor 16.30

Amanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-01.00

Argo 20.15-01.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.15

El capital 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

El chef, la receta de la... 16.00-18.00-20.00-00.01

El origen de los Guardianes 16.00-18.05-20.15

Fin 22.45

Golpe de efecto 20.30

Hotel Transilvania 16.00-18.00-22.40

Invasor 00.30

La vida de Pi 16.15-19.00-22.10-22.15-00.45

La vida de Pi (3D) 20.00-00.50

Lo imposible 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

L’origen dels Guardians 02.00

Operación E 16.00-18.10-20.20-00.40

Sin tregua 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Skyfall 19.00-22.00-00.50

Estrasburg, 5. 902 33 32 31. www.cinesa.es.Dimecres no festius dia de l’espectador.Vendaanticipada: 902 33 32 31 i www.servicaixa.com

Montcada i Reixac■ CINES MONTCADAAmanecer. Parte 2 18.30-20.30-22.30

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.30

El hombre de los puños de... 20.30-22.30

El origen de los Guardianes 18.30-20.30

Fin 22.30

Hotel Transilvania 18.30

Invasor 20.30-22.30

La vida de Pi 18.00-20.15-22.30

Lo imposible 18.30-20.30-22.30

Skyfall 22.30

Un buen partido 18.30-20.30

c. Verdi 2, 4. C.C. El Punt de Montcada. 93 575 3929. www.cinesmontcada.com.

‘Operación E’

Page 40: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201240 | Apunts |

Cartellera elaborada per Infocable Editorial. S.L.http://www.gencat.cat/llengua/cinema

Jigokumon. Barcelona: Filmotecade Catalunya (V.O.S.C).Jordi Dauder, la revoluciópendent. Barcelona: CinemesGirona.

Hotel Transsilvània. Sabadell:Imperial Acec. Terrassa: Cinesa ParcVallès 3D. Vilanova i la Geltrú: BoscCinema Municipal.

Cinema encatalàCinemes

Reus■ LAURENAmanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-22.45

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.10-20.25

El origen de los Guardianes 16.10-18.20-20.30-22.35

Fènix 11 23 16.30-18.30-20.25

Fin 22.35

Invasor 16.15-18.25-20.30-22.30

La vida de Pi 16.20-19.15-22.20

Lo imposible 16.00-18.10-20.25-22.40

Sin tregua 16.00-18.10-20.25-22.40

Skyfall 22.10

Un buen partido 16.10-18.20-20.35-22.40

Camí de Valls, 79. 977 75 44 84. www.laurenfilm.es.Dimecres no festius dia de l’espectador.

■ PALACE ACECAmanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-22.45

Argo 20.15-22.30

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.15-20.30-22.30

Campanilla: El secreto de... 16.00-18.15

El origen de los Guardianes 16.00-18.15-20.30

Hotel Transilvania 16.00-18.15

La vida de Pi 16.00-18.15-20.30-22.45

Lo imposible 20.30-22.45

Los amos del barrio 16.00-18.15-20.30-22.45

Skyfall 22.45

Batán, 28. 977 75 49 78. Dimecres no festius dia del’espectador.

Roquetes■ OCINEAmanecer. Parte 2 22.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 19.30

Campanilla: El secreto de... 19.30

El hombre de los puños de... 22.00

El origen de los Guardianes 19.30

El origen de los Guardianes (3D) 22.00

La vida de Pi 19.30-21.45

Lo imposible 20.00

Skyfall 21.30

Un buen partido 20.00-22.00

Sevaro, 4. 977 50 04 12. www.ocine.es iwww.publicinet.net.. Dilluns no festius dia del’espectador. Dimecres no festius dia de la parella.Programació subjecta a canvis.

Sabadell■ IMPERIAL ACECAmanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-22.40

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.10

Campanilla: El secreto de... 16.00-18.00

El chef, la receta de la... 16.00-18.15-20.30-22.40

Fènix 11 23 20.20-22.30

Fin 20.20-22.30

Hotel Transsilvània 16.15-18.15

Invasor 20.15-22.15

La vida de Pi 16.00-19.00-22.00

Lo imposible 22.30

L’origen dels Guardians 16.30-18.30-20.30

Operación E 16.00-18.15-20.30-22.40

Skyfall 16.00-19.00-22.00

Un buen partido 16.00-18.15-20.30-22.40

Una pistola en cada mano 16.00-18.10-20.20-22.30

Plaça de l’Imperial, 4 (Rambla). 93 726 32 33.www.cinesimperial.com. Dimarts no festius dia del’espectador.

■ EIX MACIÀ ACECAmanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-22.45

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.00

El doble del diablo 16.00-18.00-20.15-22.30

El origen de los Guardianes 16.00-18.00

Golpe de efecto 20.15-22.30

Invasor 20.15-22.30

La vida de Pi 16.00-19.30-22.30

La vida de Pi (3D) 16.30

Lo imposible 18.15-20.30-22.45

Operación E 16.00-18.00-20.15-22.30

Sin tregua 16.00-18.15-20.30-22.45

Un buen partido 16.00-18.15-20.30-22.45

Francesc Macià, 39. 902 10 10 08.www.publicinet.net o www.gna.es/cinema. Dimarts nofestius dia de l’espectador.

Sant Andreu de la Barca■ ATRIUM 3DAmanecer. Parte 2 17.25-19.45-22.15

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.15

El chef, la receta de la... 18.00-20.00-22.40

El origen de los Guardianes (3D) 17.50

El origen de los Guardianes 18.20-20.15-22.10

Hotel Transilvania 17.40

Invasor 20.20-22.20

La vida de Pi 19.15-21.45

La vida de Pi (3D) 20.00-22.30

Sin tregua 19.35-22.25

Skyfall 19.00-22.00

Un buen partido 18.30-20.35-22.40

Sant Andreu la Barca.

Sant Boi de Llobregat■ CAN CASTELLETAmanecer. Parte 2 20.15

Astérix y Obélix: Al servicio... 17.00-19.00-21.00

Campanilla: El secreto de... 18.00

Fin 19.30-21.00

Hotel Transilvania 18.00

La vida de Pi 18.00-20.15

Un buen partido 17.00-19.00-21.00

C. de Jaume I, 32. 93 661 61 14.http://www.cinemessantboi.com/.

Sant Celoni■ OCINE SANT CELONIAmanecer. Parte 2 20.15-22.30

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.00-20.10

El origen de los Guardianes 18.15-20.20

Fin 22.15

Hotel Transilvania 18.30

La vida de Pi 18.10-20.30-22.50

Skyfall 22.20

Un buen partido 18.20-20.30-22.40

Centre Comercial Altrium. 93841590.

Sant Cugat del Vallès■ CINESA SANT CUGAT 3DA Roma con amor 16.00

Amanecer. Parte 2 18.10-20.25-01.00

Argo 22.45

El chef, la receta de la... 16.15-18.20-20.25-22.30-00.45

El origen de los Guardianes 16.00-18.00

La vida de Pi 16.30-19.15

La vida de Pi (3D) 22.00-00.45

Lo imposible 22.45

Skyfall 20.00

Av. Plal del Vinyet, s/n. 902 33 32 31.www.cinesa.com. Dimarts no festius dia del’espectador Venda anticipada: servicaixa.com

■ YELMO CINEPLEX SANT CUGATAmanecer. Parte 2 18.00-20.20-22.40

Astérix y Obélix: Al servicio... 15.15-17.30

Campanilla: El secreto de... 18.15

El origen de los Guardianes 15.20-17.35-19.45

El origen de los Guardianes (3D) 15.45

En la casa 19.50

Fin 22.00

Golpe de efecto 20.00

Hotel Transilvania 16.15

Invasor 22.00

La vida de Pi (3D) 16.00-18.45

La vida de Pi 17.00-19.40-22.20

Lo imposible 22.15

Operación E 16.10-18.20-20.30-22.45

Sin tregua 15.30-17.50-20.25-22.45

Skyfall 21.30

Un buen partido 15.20-17.40-20.10-22.30

Ctra. Rubí-St. Cugat C. Comercial. 902 22 09 22.www.yelmocineplex.es. Dimecres no festius dia del’espectador Venda anticipada: 902 22 09 22 i a laweb.

Sant Vicenç dels Horts■ LA VAILETAmanecer. Parte 2 18.15-20.30

Amics per sempre 18.00-19.35

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.15-20.25

El origen de los Guardianes 18.10-20.20

Hotel Transilvania 18.15

La vida de Pi 18.00-20.25

Las aventuras de Tadeo Jones 18.00

Lo imposible 20.15

Sinister 20.00

Ctra. Sant Boi 63-67.

Santa Coloma de Gramenet■ CINEMA CITYAmanecer. Parte 2 16.00-18.00-20.10-22.10-00.20

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.10-20.00-22.15

El chef, la receta de la... 16.00-18.00-20.00-22.00-00.00

El fraude 00.25

El origen de los Guardianes 16.00-18.00-20.10

Fènix 11 23 00.45

Fin 16.00-18.00-20.00-22.30-00.20

Golpe de efecto 22.35

Hotel Transilvania 16.00-18.00-20.00

Invasor 16.00-18.00-00.15

La vida de Pi 16.00-18.20-21.15-22.40

Lo imposible 16.00-18.10-20.15-22.15-00.20

Operación E 16.00-18.10-20.25-22.00-00.10

Sin tregua 16.00-18.30-20.35-22.10-00.00

Skyfall 20.30-23.30

Un buen partido 16.00-18.15-20.30-22.20-00.25

Avinguda Francesc Macià, 86. www.cinemacity.es.

Sitges■ EL RETIROLa vida de Pi 19.30-22.00

Àngel Vidal, 17. 93 894 01 37. Dilluns no festius diade l’espectador.

Solsona■ PARÍSAmanecer. Parte 2 22.15

Ctra. de Torà. 973 480 277.

Tarragona■ OCINE LES GAVARRESAmanecer. Parte 2 16.00-18.15-20.30-22.45

Argo 20.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.00-18.10

Campanilla: El secreto de... 16.00-17.45

El capital 17.00-19.30-22.15-00.30

El chef, la receta de la... 16.00-18.00-20.00-22.00

El doble del diablo 16.15-18.20-20.30-22.40-00.45

El hombre de los puños de... 20.30-22.30-00.30

El origen de los Guardianes 16.00-18.00

En la mente de un asesino 22.00-00.15

Fin 20.20-22.30-00.40

Golpe de efecto 22.00-00.15

Hotel Transilvania 16.30-18.30

Invasor 16.00-18.00-22.30-00.30

La vida de Pi 16.15-19.15

La vida de Pi (3D) 17.00-19.45-22.15-00.40

Lo imposible 16.15-18.20-20.30-22.40-00.45

L’origen dels Guardians (3D) 20.00

Operación E 16.00-18.15-20.30-22.40-00.45

Sin tregua 16.15-18.20-20.30-22.40-00.45

Skyfall 19.30-22.15

Un buen partido 16.00-18.15-20.30-22.40-00.45

Una pistola en cada mano 16.00-18.15-20.30-22.40-00.45

Pol. Comercial Les Gavarres. 977 55 24 95.www.ocine.es. Dimecres no vigílies o festius dia del’espectador. Venda anticipada: 902 17 0831.Programació subjecta a canvis.

Tàrrega■ MAJÈSTICLa vida de Pi 22.30

Lo imposible 22.30

Av. Catalunya, 56. 973 310 730.

Terrassa■ CINESA PARC VALLÈS 3DA Roma con amor 22.30

Amanecer. Parte 2 16.15-16.50-18.40

19.25-21.15-22.00-23.45-00.25

Argo 18.55-21.30-00.00

Astérix y Obélix: Al servicio... 17.25-19.45-22.05

Campanilla: El secreto de... 16.30-18.25-20.15

El capital 16.15-19.05-21.25-23.55

El chef, la receta de la... 16.05-17.55-19.55-21.50-00.00

El doble del diablo 17.25-19.45-22.10-00.30

El hombre de los puños de... 18.10-20.20-22.30-00.40

El ladrón de palabras 21.25

El origen de los Guardianes 16.00-18.05-18.10

El origen de los Guardianes (3D) 19.35-21.45-23.55

En la mente de un asesino 20.00-22.20-00.35

Fènix 11 23 17.05

Fin 16.05-18.15-20.15-22.15-00.50

Golpe de efecto 16.30-18.50-23.40

Hotel Transilvania 16.00-18.05-20.10

Hotel Transsilvània 16.45

Invasor 22.10-00.25

La vida de Pi 16.25-19.00-21.35-00.10

La vida de Pi (3D) 17.00-19.50-22.30-23.30

Las aventuras de Tadeo Jones 18.00

Lo imposible 16.10-18.35-21.00-00.50

Looper 21.20

L’origen dels Guardians 16.30-18.50

Operación E 17.05-19.15-21.35-00.20

Paranormal activity 4 00.45

Sin tregua 20.10-20.20-22.20-22.25-00.30-00.45

Sinister 23.50

Skyfall 18.20-21.15-00.10

Un buen partido 17.45-20.00-22.15-00.35

Una pistola en cada mano 16.20-18.20-20.25-22.25-00.55

Av. Can Jofresa, 85. 902 33 32 31. www.cinesa.es.Dimecres no festius dia de l’espectador.

■ CATALUNYAEl capital 17.00-19.30-22.00

Sant Pere, 9. 93 788 53 76.www.cinemacatalunya.com. Venda anticipada:www.servicaixa.com

■ CLUB CATALUNYAEl chef, la receta de la... 17.30-19.45-22.15

Ptge. Tete Montoliu, 14. 93 788 53 76.www.cinemacatalunya.com. Venda anticipada:www.servicaixa.com

Valls■ JCA CINEMESAmanecer. Parte 2 18.10-20.10-22.10-00.10

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.15-20.15

El capital 18.00-20.00-22.00-00.05

El origen de los Guardianes 17.50-19.40-21.30-23.20

En la mente de un asesino 22.15-00.15

Fènix 11 23 00.00

Fènix 11 23 20.15-22.10

Fin 20.10-22.00-23.45

Hotel Transilvania 18.15

La vida de Pi 18.10-20.30-23.10

Las aventuras de Tadeo Jones 18.30

Lo imposible 17.50-20.00-22.10-00.15

Un buen partido 18.10-20.10-22.10-00.10

c/ Sant Antoni Maria Claret, 8. 977 602701. Dijousno festius ni vigílies de festius dia de l’espectador.

Vic■ SUCREAmanecer. Parte 2 18.00-20.15-22.45

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.15

Campanilla: El secreto de... 18.30

El origen de los Guardianes (3D) 18.00

Fènix 11 23 20.30-22.30

La vida de Pi (3D) 20.00-22.45

La vida de Pi 20.15-22.30

Lo imposible 20.15-23.00

L’origen dels Guardians 18.30

Sin tregua 20.45-23.00

Skyfall 18.00

de la Llotja, s/n. 93 883 21 08.

■ VIGATÀLa vida de Pi 22.00

Un buen partido 19.00

Mossèn Cinto Verdaguer, 22. 93 885 24 03.

■ NOUEl capital 19.15-21.45

El chef, la receta de la... 19.00-21.30

Nou, 15. 93 886 13 93.

Viladecans■ LAUREN VILADECANSAmanecer. Parte 2 18.25-20.30-22.45

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.15-20.25-22.35

El capital 20.00-22.15

El hombre de los puños de... 20.40-22.40

El origen de los Guardianes 18.30-20.30

Fin 22.30

Hotel Transilvania 18.10

Invasor 18.40-20.40-22.40

La vida de Pi 19.15-22.00

Lo imposible 19.30-22.15

Sin tregua 18.20-20.30-22.40

Skyfall 17.45

Un buen partido 18.15-20.25-22.35

Jaume Abril-Josep. 93 637 97 03. www.laurenfilm.es.Dimecres no festius dia de l’espectador.

Vilanova i la Geltrú■ BOSC CINEMA MUNICIPALAmanecer. Parte 2 19.50

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.00-20.00

Cruz del sur 22.00

El origen de los Guardianes 18.00-20.00-22.00

El profesor (Detachment) 22.00

Hotel Transsilvània 18.00

Las aventuras de Tadeo Jones 18.00

Lo imposible 19.40

Skyfall 22.00

Rbla. Principal, 88. 93 893 81 03.www.cinemabosc.cat.

■ LAUREN GARRAFAmanecer. Parte 2 16.00-17.00-18.15-19.20-22.00-00.20

Astérix y Obélix: Al servicio... 16.30-19.30

El capital 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

El hombre de los puños de... 20.25-22.25-00.25

El origen de los Guardianes 16.00-18.10-20.10

El origen de los Guardianes (3D) 16.45

Fin 16.15-18.15-20.15-22.15-00.15

Invasor 16.00-18.15-20.20-22.30-00.45

La vida de Pi 16.20-19.30-22.30

La vida de Pi (3D) 19.00-22.00-00.30

Lo imposible 22.15-00.40

Operación E 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

Sin tregua 16.00-18.15-20.30-22.45-01.00

Skyfall 22.30

Un buen partido 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40

Calç, s/n. 902 17 04 15. www.laurenfilm.es. Dimecresno festius dia de l’espectador.

Vila-seca■ OCINEAmanecer. Parte 2 18.15-20.30-22.45

Astérix y Obélix: Al servicio... 18.10-20.20

El hombre de los puños de... 20.00

El origen de los Guardianes 18.30-20.30-22.30

Fin 22.30

Hotel Transilvania 18.00

La vida de Pi 17.30-20.00-22.30

La vida de Pi (3D) 22.15

Lo imposible 18.15-20.30-22.45

Operación E 18.15-20.30-22.40

Sin tregua 18.00-20.00-22.00

Skyfall 19.15-22.00

Un buen partido 18.05-20.05-22.30

‘Sin tregua’

Page 41: Punt avui05122012

| Apunts | 41EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

EstrenaDamsels in distress (Damiselasen apuros) (HD).■ Comèdia dramàtica. Director: WhitStillman. Intèrprets: Greta Gerwig.EUA, 2012. ■ Retrat d’un grup d’estu-diants sofisticats esclaus de la moda, lahigiene i la dansa. Proven d’educar laLily, que acaba d’arribar a la universi-tat.BARCELONA: Verdi Park HD(V.O.S.E).

El chef, la receta de la felicidad.■ Comèdia. Director: Daniel Cohen. In-tèrprets: Jean Reno, Michael Youn.França, 2012. ■ Jacky Bonnot, de 32anys, cuiner de talent, somia tenir ungran restaurant. La situació financeral’obliga a acceptar feines en restau-rants de poca qualitat. Un dia, però,troba el gran cuiner Alexandre Vau-clair.BARCELONA: Alexandra(V.O.S.E), Aribau Multicines, BosqueMulticines, Cinemes Cinesa DiagonalMar 3D, Cinesa Diagonal 3D, CinemesCinesa Heron City 3D, Gran SarriàMulticines, Renoir Floridablanca(V.O.S.E).

El chef, la receta de la felicidad(HD).■ Comèdia. Director: Daniel Cohen. In-tèrprets: Jean Reno, Michael Youn.França, 2012. ■ BARCELONA: VerdiHD (V.O.S.E), Yelmo Cineplex Icaria(V.O.S.E).

El doble del diablo.■ Biopic. Director: Lee Tamahori. In-tèrprets: Dominic Cooper, LudivineSagnier. Bèlgica-Holanda, 2011. ■ Bag-dad, 1987. Latif Yahia és un tinent del’exèrcit iraquià la vida del qual canviaper sempre quan s’ha de convertir, perla seva semblança física, en el dobledel fill de Saddam Hussein, el famóspríncep Udai Hussein. Amb la seva vidai la de la seva família en joc, Latif deci-deix renunciar a la seva persona persempre a mesura que aprèn a caminar,parlar i actuar com Udai. Un movimenten fals... li pot costar la vida.BARCELO-NA: Aribau Multicines, Cinesa Diago-nal Mar 3D, Cinesa Heron City 3D, Ci-nesa La Maquinista 3D, Gran SarriàMulticines, Renoir Floridablanca(V.O.S.E).

El doble del diablo (HD).■ Biopic. Director: Lee Tamahori. In-tèrprets: Dominic Cooper, LudivineSagnier. Bèlgica-Holanda, 2011.■ BARCELONA: Yelmo Cineplex Icaria(V.O.S.E).

Operación E.■ Drama. Director: Miguel Courtois. In-tèrprets: Luis Tosar, Martina García. Es-tat espanyol-França, 2012. ■ Narra lahistòria d’una dona segrestada per lesFARC. Durant el seu segrest dóna allum a un nen enmig de la selva colom-biana. Després del part, la guerrilla de-cideix lliurar el nen a Crisanto, un agri-cultor que sobreviu com pot a la junglaamb la seva esposa i els seus fills. Cri-santo s’haurà de fer càrrec del nadósota amenaça de mort.BARCELONA:Cinemes Cinesa Diagonal Mar 3D, Ci-nesa Heron City 3D, Cinemes CinesaLa Maquinista 3D, Palau Balaña Multi-cines, Cinemes Renoir Floridablanca(V.O.S.E).

Operación E (HD).■ Drama. Director: Miguel Courtois. In-tèrprets: Luis Tosar, Martina García. Es-tat espanyol-França, 2012. ■ BARCE-LONA: Yelmo Cineplex Icaria(V.O.S.E).

Sin tregua.■ Thriller. Director: David Ayer. Intèr-prets: Jake Gyllenhaal, Michael Peña.EUA, 2012. ■ Dos joves policies de LosAngeles, Taylor i Zavala, es dediquen apatrullar pels carrers més humils delsud de la ciutat. Les seves vides corre-ran perill després de confiscar diners iarmes d’un càrtel de la droga, en uncontrol de trànsit.BARCELONA: AribauMulticines, Cinesa Diagonal Mar 3D,Cinesa Diagonal 3D, Cinemes CinesaHeron City 3D, Cinesa La Maquinista3D, Cinesa Maremagnum 3D, CinemesLauren Horta, Palau Balaña Multici-nes.

Sin tregua (HD).■ Thriller. Director: David Ayer. Intèr-prets: Jake Gyllenhaal, Michael Peña.EUA, 2012. ■ Dos joves policies de Los

Angeles, Taylor i Zavala, es dediquen apatrullar pels carrers més humils delsud de la ciutat. Les seves vides corre-ran perill després de confiscar diners iarmes d’un càrtel de la droga, en uncontrol de trànsit.BARCELONA: Cine-mes Verdi Park HD (V.O.S.E), CinemesYelmo Cineplex Icaria (V.O.S.E).

The Black Power Mixtape 1967-1975.■ Documental. Director: Göran HugoOlsson. Estats Units-Suècia, 2011. 100'.■ Amb música, cintes de reportatge ientrevistes, el documental recull l’evo-lució del moviment Black Power en lacomunitat negra entre els anys 1967 i1965.BARCELONA: Alexandra, Maldà(V.O.S.E).

Un buen partido.■ Comèdia romàntica. Director: Ga-brielle Muccino. Intèrprets: Gerard But-ler, Jessica Biel, Catherine Zeta-Jones,Uma Thurman, Dennis Quaid. EUA,2012. ■ Narra la història de GeorgeDryer, un antic jugador de futbol pro-fessional que intenta refer la seva vidaamb la seva exdona, Stacie, i el seu fillpetit, Lewis. Amb la intenció d’arreglarla seva relació amb Lewis, George ac-ceptarà entrenar l’equip de futbol delseu fill.BARCELONA: Bosque Multici-nes, Cinesa Diagonal Mar 3D, CinemesCinesa Diagonal 3D, Cinemes CinesaHeron City 3D, Cinesa La Maquinista3D, Cinesa Maremagnum 3D, GranSarrià Multicines, Cinemes LaurenGràcia, Cinemes Lauren Horta, Cine-mes Lauren Universitat, Palau BalañaMulticines.

Una pistola en cada mano.■ Comèdia. Director: Cesc Gay. Intèr-prets: Javier Cámara, Ricardo Darín,Eudard Fernández, Jordi Mollà, Eduar-do Noriega, Luis Tosar. Estat espanyol,2012. ■ El film gira al voltant de vuithomes que s’acosten als quaranta anysi que, desconcertats, viuen situacionsquotidianes que mostren el seu princi-pal conflicte: la crisi d’identitat mascu-lina.BARCELONA: Bosque Multicines,Cinesa Heron City 3D, Gran SarriàMulticines, Renoir Floridablanca(V.O.S.E).

Una pistola en cada mano (HD).■ Comèdia. Director: Cesc Gay. Intèr-prets: Javier Cámara, Ricardo Darín,Eudard Fernández, Jordi Mollà, Eduar-do Noriega, Luis Tosar. Estat espanyol,2012. ■ BARCELONA: Yelmo CineplexIcaria.

CatalàAmics per sempre.■ Director: Tony Loeser, Jesper Moller.Alemanya, 2009. ■ Johnny Mauer ésun actor mediocre que deixa la ciutaton viu per instal·lar-se al poble de Mu-llewapp. Allà es fa amic de Franz vonHahn i Waldemar, i quan desapareix elxai Cloud tots tres començaran a inves-tigar.BARCELONA: Cinemes VerdiKids.

Fènix 11 23.■ Drama. Director: Joel Joan, Sergi La-ra. Intèrprets: Nil Cardoner, Rosa Gà-miz, Àlex Casanovas, Pau Poch, Rober-to Álamo, Ana Wagener. Catalunya,2012. ■ El film narra la història d’ÈricBeltran, l’adolescent de Lloret de Marque va ser acusat de terrorista infor-màtic per haver enviat un correu elec-trònic a una cadena de supermercatsdemanant l’etiquetatge en català. BAR-CELONA: Cinemes Cinesa DiagonalMar 3D, Cinemes Cinesa Heron City3D.

L’origen dels Guardians.■ Animació. Director: Peter Ramsey.EUA, 2012. ■ Narra la història delsguardians immortals, un grup de per-sonatges llegendaris (el Pare Noel, elconill de Pasqua,l’home del sac...) ambdesconegudes habilitats extraordinà-ries. Quan un esperit maligne decideixinundar de por els cors dels nens, elsguardians s’uneixen per protegir lescreences i la imaginació delsnens.BARCELONA: Cinesa DiagonalMar 3D, Cinesa Heron City 3D, CinesaMaremagnum 3D, Cinemes LaurenGràcia.

AltresA Roma con amor.■ Comèdia. Director: Woody Allen. In-tèrprets: Woody Allen, Alec Baldwin,Roberto Benigni, Penélope Cruz. EUA,2012. 111'. ■ BARCELONA: Cinesa Dia-gonal Mar 3D, Cinesa Diagonal 3D, Ci-nesa Heron City 3D, Cinesa La Maqui-nista 3D, Cinesa Maremagnum 3D,Méliès Cinemes (V.O.S.E).

Amanecer. Parte 2.■ Fantàstic. Director: Bill Condon. In-tèrprets: Robert Pattinson, Taylor Laut-ner, Kirsten Stewart. EUA, 2012.■ BARCELONA: Bosque Multicines, Ci-nesa Diagonal Mar 3D, Cinesa Diago-nal 3D, Cinesa Heron City 3D, CinesaMaremagnum 3D, Lauren Gràcia, Lau-ren Horta, Lauren Universitat, PalauBalaña Multicines.

Amanecer. Parte 2 (HD).■ Fantàstic. Director: Bill Condon. In-tèrprets: Robert Pattinson, Taylor Laut-ner, Kirsten Stewart. EUA, 2012.■ BARCELONA: Yelmo Cineplex Icaria(V.O.S.E).

Argo.■ Thriller. Director: Ben Affleck. Intèr-prets: Ben Affleck, Bryan Cranston,John Goodman, Taylor Schilling, CleaDuvall. EUA, 2012. 120'. ■ BARCELO-NA: Aribau Club, Cinesa Diagonal 3D,Cinesa Heron City 3D, Maldà (V.O.S.E).

Argo (HD).■ Thriller. Director: Ben Affleck. Intèr-prets: Ben Affleck, Bryan Cranston,John Goodman, Taylor Schilling, CleaDuvall. EUA, 2012. 120'. ■ BARCELO-NA: Yelmo Cineplex Icaria (V.O.S.E).

Astérix y Obélix: Al servicio desu Majestad.■ Comèdia. Director: Laurent Tirard.Intèrprets: Gérard Depardieu, ÉdouardBaer, Fabrice Luchini. França, 2012.■ BARCELONA: Bosque Multicines, Ci-nesa Diagonal Mar 3D, Cinesa Diago-nal 3D, Cinesa Heron City 3D, CinesaLa Maquinista 3D, Cinesa Maremag-num 3D, Lauren Horta, Palau BalañaMulticines, Urgel.

Astérix y Obélix: Al servicio desu Majestad (HD).■ Comèdia. Director: Laurent Tirard.Intèrprets: Gérard Depardieu, ÉdouardBaer, Fabrice Luchini. França, 2012.■ BARCELONA: Yelmo Cineplex Icaria(V.O.S.E).

Blancanieves.■ Drama. Director: Pablo Berger. In-tèrprets: Maribel Verdú, Daniel Gimé-nez Cacho, Ángela Molina. Estat espa-nyol, 2012. ■ BARCELONA: Maldà.

Blancanieves (HD).■ Drama. Director: Pablo Berger. In-tèrprets: Maribel Verdú, Daniel Gimé-nez Cacho, Ángela Molina. Estat espa-nyol, 2012. ■ BARCELONA: Yelmo Ci-neplex Icaria.

Campanilla: El secreto de las ha-das.■ Animació. Director: Peggy Holmes.EUA, 2012. ■ BARCELONA: Cinesa Dia-gonal Mar 3D, Cinesa Heron City 3D,Cinesa La Maquinista 3D.

César debe morir.■ Drama. Director: Paolo i Vittorio Ta-viani. Intèrprets: Casimo Rega, Salvato-re Striano, Giovanni Arcuri. Itàlia, 2012.76'. ■ BARCELONA: Alexandra.

César debe morir (HD).■ Drama. Director: Paolo i Vittorio Ta-viani. Intèrprets: Casimo Rega, Salvato-re Striano, Giovanni Arcuri. Itàlia, 2012.76'. ■ BARCELONA: Verdi HD(V.O.S.E).

Cruz del sur.■ Drama romàntic. Director: DavidSanz, Tony López. Intèrprets: DavidSanz, Leonor Svarcas, Jorge Temponi.Estat espanyol-Uruguai, 2012. 96'.■ BARCELONA: Alexandra.

El capital.■ Drama. Director: Gavras Costa. In-tèrprets: Gabriel Byrne, Gad Elmaleh.França, 2012. 113'. ■ BARCELONA:Bosque Multicines, Cinesa DiagonalMar 3D, Cinesa Heron City 3D, ClubColiseum, Gran Sarrià Multicines.

El capital (HD).■ Drama. Director: Gavras Costa. In-tèrprets: Gabriel Byrne, Gad Elmaleh.

França, 2012. 113'. ■ BARCELONA:Verdi HD (V.O.S.E), Yelmo CineplexIcaria.

El festín de Babette.■ Drama. Director: Gabriel Axel. Intèr-prets: Stéphane Audran, Jean-PierreKalfon, Jarl Kulle. Dinamarca, 1987.99'. ■ BARCELONA: Alexandra, MélièsCinemes (V.O.S.E).

El hombre de los puños de hier-ro.■ Arts marcials. Director: RZA .. Intèr-prets: RZA ., Russell Crowe, Lucy Liu.EUA-Xina, 2012. 2012'. ■ BARCELONA:Cinesa Diagonal Mar 3D, Cinesa HeronCity 3D, Cinesa La Maquinista 3D, Ci-nesa Maremagnum 3D, Cinemes Lau-ren Horta.

El ladrón de palabras.■ Drama. Director: Brian Klugman. In-tèrprets: Lee Sternthal, Bradley Co-oper, Jeremy Irons, Dennis Quaid, Oli-via Wilde, Zoë Saldana. EUA, 2012.■ BARCELONA: Cinesa Diagonal 3D.

El ladrón de palabras (HD).■ Drama. Director: Brian Klugman. In-tèrprets: Lee Sternthal, Bradley Co-oper, Jeremy Irons, Dennis Quaid, Oli-via Wilde, Zoë Saldana. EUA, 2012.■ BARCELONA: Yelmo Cineplex Icaria(V.O.S.E).

El nombre.■ Comèdia. Director: Alexandre de LaPatellière, Matthieu Delaporte. Intèr-prets: Patrick Bruel, Valérie Benguigui.França, 2012. 109'. ■ BARCELONA:Méliès Cinemes (V.O.S.E).

El nombre (HD).■ Comèdia. Director: Alexandre de LaPatellière, Matthieu Delaporte. Intèr-prets: Patrick Bruel, Valérie Benguigui.França, 2012. 109'. ■ BARCELONA:Verdi HD (V.O.S.E).

El origen de los Guardianes.■ Animació. Director: Peter Ramsey.EUA, 2012. ■ BARCELONA: AribauMulticines, Bosque Multicines, CinesaDiagonal Mar 3D, Cinesa Diagonal 3D,Cinesa Heron City 3D, Cinesa La Ma-quinista 3D, Cinesa Maremagnum 3D,Gran Sarrià Multicines, Lauren Horta,Lauren Universitat, Palau Balaña Mul-ticines.

El origen de los Guardianes(3D).■ Animació. Director: Peter Ramsey.EUA, 2012. ■ BARCELONA: Cinesa Dia-gonal Mar 3D, Cinesa Heron City 3D,Cinesa La Maquinista 3D.

El origen de los Guardianes(HD).■ Animació. Director: Peter Ramsey.EUA, 2012. ■ BARCELONA: Yelmo Ci-neplex Icaria (V.O.S.E).

El profesor (Detachment).■ Drama. Director: Tony Kaye. Intèr-prets: Adrien Brody, Bryan Cranston.EUA, 2012. 100'. ■ BARCELONA: Ale-xandra, Méliès Cinemes (V.O.S.E).

En la casa.■ Thriller. Director: François Ozon. In-tèrprets: Fabrice Luchini, Kristin ScottThomas. França, 2012. ■ BARCELONA:Alexandra, Gran Sarrià Multicines,Renoir Floridablanca (V.O).

En la casa (HD).■ Thriller. Director: François Ozon. In-tèrprets: Fabrice Luchini, Kristin ScottThomas. França, 2012. ■ BARCELONA:Verdi HD (V.O.S.E), Yelmo CineplexIcaria (V.O.S.E).

En la mente de un asesino.■ Thriller. Director: Rob Cohen. Intèr-prets: Tyler Perry, Matthew Fox. EUA,2012. ■ BARCELONA: Cinesa DiagonalMar 3D.

Érase una vez....■ Drama. Director: Olivier Dahan. In-tèrprets: Nils Hugon, Romane Bohrin-ger, Élodie Bouchez. França, 2001. 87'.■ BARCELONA: Arenas Cinema Gay.

Fin.■ Thriller. Director: Jorge Torregrossa.Intèrprets: Maribel Verdú, Daniel Grao,Clara Lago, Blanca Romero. Estat espa-nyol, 2012. 90'. ■ BARCELONA: CinesaDiagonal Mar 3D, Cinesa Heron City3D, Cinesa La Maquinista 3D, CinesaMaremagnum 3D, Lauren Horta, Lau-ren Universitat, Palau Balaña Multici-nes.

Frankenweenie (HD).■ Animació. Director: Tim Burton. Es-tas Units, 2012. 87'. ■ BARCELONA: Ci-nemes Yelmo Cineplex Icaria(V.O.S.E).

Golpe de efecto.■ Drama. Director: Robert Lorenz. In-tèrprets: Clint Eastwood, Amy Adams,Justin Timberlake. EUA, 2012. 111'.■ BARCELONA: Aribau Multicines,Bosque Multicines, Cinemes CinesaDiagonal Mar 3D, Cinemes Cinesa LaMaquinista 3D, Gran Sarrià Multici-nes.

Golpe de efecto (HD).■ Drama. Director: Robert Lorenz. In-tèrprets: Clint Eastwood, Amy Adams,Justin Timberlake. EUA, 2012. 111'.■ BARCELONA: Yelmo Cineplex Icaria(V.O.S.E).

Hasta la vista.■ Comèdia dramàtica. Director: Geof-frey Enthoven. Intèrprets: Tom Aude-naert, Isabelle de Hertogh. Bèlgica,2012. 114'. ■ BARCELONA: Méliès Ci-nemes (V.O.S.E).

Hasta la vista (HD).■ Comèdia dramàtica. Director: Geof-frey Enthoven. Intèrprets: Tom Aude-naert, Isabelle de Hertogh. Bèlgica,2012. 114'. ■ BARCELONA: Yelmo Ci-neplex Icaria (V.O.S.E).

Holy Motors.■ Drama. Director: Leos Carax. Intèr-prets: Denis Lavant, Eva Mendes, KylieMinogue. França, 2012. 110'. ■ BARCE-LONA: Cinemes Renoir Floridablanca(V.O.S.E).

Holy Motors (HD).■ Drama. Director: Leos Carax. Intèr-prets: Denis Lavant, Eva Mendes, KylieMinogue. França, 2012. 110'. ■ BARCE-LONA: Cinemes Verdi HD (V.O.S.E), Ci-nemes Yelmo Cineplex Icaria(V.O.S.E).

Hotel Transilvania.■ Animació. Director: Genndy Tarta-kovsky. EUA, 2012. ■ BARCELONA:Bosque Multicines, Cinesa DiagonalMar 3D, Cinesa Heron City 3D, CinesaLa Maquinista 3D.

Invasor.■ Thriller. Director: Daniel Calparsoro.Intèrprets: Alberto Ammann, Karra Ele-jalde, Inma Cuesta. Estat espanyol,2012. 99'. ■ BARCELONA: Cinesa Dia-gonal Mar 3D, Cinesa Diagonal 3D, Ci-nesa Heron City 3D, Cinesa La Maqui-nista 3D, Cinesa Maremagnum 3D,Lauren Horta, Cinemes Lauren Uni-versitat.

Invasor (HD).■ Thriller. Director: Daniel Calparsoro.Intèrprets: Alberto Ammann, Karra Ele-jalde, Inma Cuesta. Estat espanyol,2012. 99'. ■ BARCELONA: Yelmo Cine-plex Icaria.

Juan y Eva.■ Biopic. Argentina, 2012. ■ BARCE-LONA: Alexandra.

La parte de los ángeles.■ Comèdia dramàtica. Director: KenLoach. Intèrprets: Paul Brannigan, JohnHenshaw. Regne Unit, 2012. 101'.■ BARCELONA: Renoir Floridablanca(V.O.S.E).

La parte de los ángeles (HD).■ Comèdia dramàtica. Director: KenLoach. Intèrprets: Paul Brannigan, JohnHenshaw. Regne Unit, 2012. 101'.■ BARCELONA: Verdi Park HD(V.O.S.E), Yelmo Cineplex Icaria(V.O.S.E).

La pequeña Venecia (Shun Li yel poeta).■ Documental. Director: Andrea Segre.Intèrprets: Zhao Tao, Rade Serbedzija.França-Itàlia, 2012. 98'. ■ BARCELO-NA: Méliès Cinemes (V.O.S.E).

La vida de Pi (3D).■ Drama. Director: Ang Lee. Intèr-prets: Suraj Sharma, Irfan Khan. EUA,2012. ■ BARCELONA: Aribau Club,Bosque Multicines, Cinesa DiagonalMar 3D, Cinesa Diagonal 3D, CinesaHeron City 3D, Cinesa La Maquinista3D, Cinesa Maremagnum 3D, GranSarrià Multicines, Palau Balaña Multi-cines, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.S.E).

La vida de Pi (HD).■ Drama. Director: Ang Lee. Intèr-

prets: Suraj Sharma, Irfan Khan. EUA,2012. ■ BARCELONA: Verdi Park HD(V.O.S.E), Yelmo Cineplex Icaria(V.O.S.E).

La vida de Pi.■ Drama. Director: Ang Lee. Intèr-prets: Suraj Sharma, Irfan Khan. EUA,2012. ■ BARCELONA: Bosque Multici-nes, Cinesa Diagonal Mar 3D, CinesaDiagonal 3D, Cinesa Heron City 3D, Ci-nesa La Maquinista 3D, Cinesa Mare-magnum 3D, Lauren Gràcia, LaurenHorta, Cinemes Renoir Floridablanca(V.O.S.E).

Lo imposible.■ Drama. Director: Juan Antonio Bayo-na. Intèrprets: Ewan McGregor, NaomiWatts. Estat espanyol-Estats Units,2012. ■ BARCELONA: Aribau Multici-nes, Bosque Multicines, Cinemes Cine-sa Diagonal Mar 3D, Cinemes CinesaDiagonal 3D, Cinesa Heron City 3D, Ci-nemes Cinesa La Maquinista 3D, Cine-mes Cinesa Maremagnum 3D, Cine-mes Lauren Gràcia, Cinemes LaurenHorta, Cinemes Lauren Universitat,Cinemes Maldà (V.O.S.E), Palau Bala-ña Multicines.

Lo imposible (HD).■ Drama. Director: Juan Antonio Bayo-na. Intèrprets: Ewan McGregor, NaomiWatts. Estat espanyol-Estats Units,2012. ■ BARCELONA: Yelmo CineplexIcaria (V.O.S.E).

Looper.■ Ciència-ficció. Director: Rian John-son. Intèrprets: Joseph Gordon-Levitt,Emily Blunt, Piper Perabo, Bruce Willis.EUA, 2012. ■ BARCELONA: Maldà(V.O.S.E).

Looper (HD).■ Ciència-ficció. Director: Rian John-son. Intèrprets: Joseph Gordon-Levitt,Emily Blunt, Piper Perabo, Bruce Willis.EUA, 2012. ■ BARCELONA: Yelmo Ci-neplex Icaria (V.O.S.E).

Monster’s Ball.■ Drama. Director: Marc Forster. Intèr-prets: Halle Berry, Billy Bob Thornton,Heath Ledger. EUA, 2001. 108'. ■ BAR-CELONA: Arenas Cinema Gay.

O apóstolo (HD).■ Animació. Director: Fernando Corti-zo. Estat espanyol, 2012. 72'. ■ BARCE-LONA: Cinemes Yelmo Cineplex Icaria.

Operació Impala Dakar.■ Documental. Director: Manel Garri-ga. Catalunya, 2012. 50'. ■ BARCELO-NA: Méliès Cinemes (V.O.S.E).

Reality.■ Drama. Director: Matteo Garrone. In-tèrprets: Aniello Arena, Loredana Si-mioli, Nando Paone. Itàlia, 2012. 111'.■ BARCELONA: Alexandra, Méliès Ci-nemes (V.O.S.E).

Sinister.■ Terror. Director: Scott Derrickson.Intèrprets: Ethan Hawke, VincentD’Onofrio, James Ransone. EUA, 2012.110'. ■ BARCELONA: Cinesa DiagonalMar 3D.

Skyfall.■ Acció. Director: Sam Mendes. Intèr-prets: Daniel Craig, Judi Dench, Béréni-ce Marlohe, Javier Bardem. Gran Breta-nya-Estats Units, 2012. ■ BARCELONA:Bosque Multicines, Cinesa DiagonalMar 3D, Cinemes Cinesa Diagonal 3D,Cinesa Heron City 3D, Cinemes CinesaLa Maquinista 3D, Cinemes CinesaMaremagnum 3D, Cinemes LaurenGràcia.

Skyfall (HD).■ Acció. Director: Sam Mendes. Intèr-prets: Daniel Craig, Judi Dench, Béréni-ce Marlohe, Javier Bardem. Gran Breta-nya-Estats Units, 2012. ■ BARCELONA:Cinemes Verdi HD (V.O.S.E), CinemesYelmo Cineplex Icaria (V.O.S.E).

Solo es el principio.■ Documental. Director: Pierre Barou-gier. Intèrprets: Jean-Pierre Pozzi.França, 2010. 112'. ■ BARCELONA:Maldà (V.O.S.E).

Y recibí las peores noticias detus labios.■ Drama. Director: Beto Brant, RenatoCiasca. Intèrprets: Gustavo Machado,Zé Carlos Machado, Camila Pitanga.Brasil, 2012. 104'. ■ BARCELONA: Ale-xandra.

Cartellera elaborada per Infocable Editorial. S.L.http://www.gencat.cat/llengua/cinema

Oceà salvatge. Barcelona: ImaxPort Vell.Profunditats marines.Barcelona: Imax Port Vell.

Manresa: Bages Acec. Mataró:Cinesa Mataró Parc 3D. Sabadell:Imperial Acec. Terrassa: Cinesa ParcVallès 3D. Vic: Sucre.L’origen dels Guardians (3D).Tarragona: Ocine Les Gavarres.

Cinema encatalà

L’origen dels Guardians.Badalona: Megacine. Barcelona:Cinesa Diagonal Mar 3D, CinesaHeron City 3D, Cinesa Maremagnum3D, Lauren Gràcia. Lleida: JCACinemes Alpicat.

Cinemes

Page 42: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201242 | Apunts |

BADALONAEXPOSICIÓ‘La ferida lluminosa,S.L.’. L’Espai Betúlia ofe-reix una mostra que pre-senta les obres pictòri-ques elaborades per ungrup d’artistes que s’auto-anomenen amb el mateixnom de l’exposició, i quees podrà visitar fins al 9de febrer del 2013. Ambun títol inspirat en l’obrade Josep Maria de Sagar-ra, un grup d’artistes quehan decidit anomenar-seLa Ferida Lluminosa,S.L., proposen al visitantuna particular experièn-cia creativa.

BARCELONAEXPOSICIÓRobots. Fins al mes de fe-brer de l’any 2013, el Mu-seu d’Idees i Invents expo-sa els robots 1KA Seagli-der i 510 PackBot, ceditsper l’empresa americanaiRobot. Aquests dos mo-dels –el primer és com elsque es van emprar al golfde Mèxic durant les tas-ques de neteja del fuelabocat per BP el 2010, i elsegon, com els que es vanutilitzar en les tasques dereconeixement i neteja ala central nuclear de Fu-kushima– mai abans ha-vien estat exhibits al granpúblic.

BARCELONAEXPOSICIÓ‘La Barcelona irreve-rent’. El Museu FredericMarés és el marc d’aques-ta exposició que observala festa popular a la Barce-lona vuitcentista, vista através de l’associacionis-me cultural, i especial-ment a partir del patrimo-ni documental de dues deles grans entitats recrea-tives de l’època: la Socie-tat del Born (1858-1873),encarregada d’organitzarels carnavals de Barcelo-na, i el Niu Guerrer(1874-1936), que va orga-nitzar un gran nombre decavalcades, exposicions ifuncions teatrals. Unamostra reduïda dels mésde 1.500 documents in-ventariats i estudiats quedonen fe del fenomen dela paròdia i la ironia col-lectives i de les dosis d’ir-reverència d’uns ciuta-dans crítics amb l’ordreestablert. L’exposició espot visitar fins al 26 demaig del 2013.

BARCELONAEXPOSICIÓ‘Catalunya, terra d’ate-neus’. El Museu d’Histò-ria de Catalunya mostrafins al 3 de febrer aquestaexposició nascuda amb lavoluntat de donar a conèi-xer els moments clau dela història del movimentdels ateneus i la feina quehan realitzat, realitzen ipoden realitzar.

BARCELONA16.30 CONFERÈNCIARCK - Reality CreationKit. Des d’avui i fins diu-menge, La Porta Casa (alcarrer Sant Germà, nú-mero 5) convida un grupde professionals de campscom la creació, la ciència,l’arquitectura, les novestecnologies, la imatge i elpensament, per investi-gar, des de la transversali-tat, com reinventar la rea-litat. Avui, conferènciadel físic quàntic Josep Pe-relló.

BARCELONA19.30 TALLERWorkshop de còctels.La cocteleria Slow (carrerParís, 186) presenta elseu primer workshop, ons’imparteixen exhibicionsde Manhattan, Dry Marti-ni i Gimlet amb el creadorde còctels Francesc Bre-tau.

BARCELONA20.00 DOCUMENTAL‘Un poema a l’exili’.Aquest documental sobreEl Pessebre de Pau Casalsdirigit per Alba Gómezs’estrena a la sala Pau Ca-sals de L’Auditori. Poste-riorment, els dies 14, 15 i16 de desembre, l’OBC in-terpretarà El Pessebrejuntament amb l’OrfeóCatalà i la Coral Canigó.Durant aquests dies, hihaurà una mostra exposi-ció al Foyer de la sala PauCasals de L’Auditori ambprogrames i documenta-ció original.

BARCELONA20.30 PRESENTACIÓPoemaris. LaBreu Edici-ons presenta els nous poe-maris de la col·lecció Ala-batre a l’Horiginal (carrerFerlandina, 29): Les nai-xences latents, de RicardRipoll; El fàstic que us ce-ga, de Joan Todó, i Al seudesert, de Bejan Maturtraduït per Albert Roig.

‘Annie Hall’, una de les pel·lícules que es poden veure al cicle de la Filmoteca ■ ARXIU

Raphael porta cançonsnoves i temes clàssics

Cinema que vesteix

El cantant Raphael ■ MARTÍ E. BERENGUER

Els ‘Capricis pintats’ de lagaleria Artur Ramon

‘Figures en un parc’, de Fortuny ■ ARXIU

BARCELONAEXPOSICIÓEl cinema i la moda sempre hantingut una íntima relació. D’unabanda, el cinema ha reflectit –a ve-gades de manera idealitzada– lamanera de vestir d’una determi-nada època, present i passada. Del’altra, la mateixa indústria cine-matogràfica ha influït en la mane-ra de vestir de la gent. Fins al 30de març del 2012, la seu de la Fil-moteca de la Generalitat ofereixl’exposició El film a l’agulla: cine-

BARCELONA20.30 CONCERTEl cantant Raphael ofereix cinc concerts al GranTeatre del Liceu, on presenta el seu disc El reen-cuentro i repassa els èxits de la seva carrera.

BARCELONAEXPOSICIÓLa galeria Artur Ramon ofereix l’exposició Capricispintats, amb obres de Zuloaga, Sorolla, Fortuny iNonell, entre altres artistes.

ma i moda, que traça un retrat deles relacions entre aquests dosmons a partir de la identificaciód’una trentena de pel·lícules enquè el vestuari té un paper cabdal.

L’exposició mostra el paper delcinema com a creador de modes itambé com a reflex del món de l’al-ta costura, que sovint és retratatcom un entorn frívol i mancatd’escrúpols.

Paral·lelament, la Filmoteca de-dica també un cicle al mateix temade l’exposició, El film a l’agulla,

amb pel·lícules com ara Prêt-à-porter, de Robert Altman; Lasamargas lágrimas de Petra VonKant, de R.W. Fassbinder; Absolu-te Beginners, de Julien Temple;Salvatge!, de Laszlo Benedek; Fie-bre del sábado noche, de JohnBadham; American Gigolo, dePaul Schrader; Vertigo, d’AlfredHitchcock; Males terres, de Ter-rence Malick; Confessions d’unamodel, de Jerry Schatzberg, i An-nie Hall, de Woody Allen.

XAVIER ROCA

<<Agenda MonchoPresenta el llibre‘Moncho, sangre debolero’ a la Fnac L’Illa,a les 19.30 h.

<<

Bernat Font TrioEl trio del pianistaactua al ‘Gin & Live’ del’hotel MandarínOriental, a les 22.30 h.

Page 43: Punt avui05122012

<<Agenda Anaís Falcó & PauVilaLa violinista actuaacompanyada al CAT,a les 22.30 h.

<<

Biel Ballester Trio &Ricard GiliTrobada jazzística a lasala Jamboree, a les22.30 h.

| Apunts | 43EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

BARCELONATEATRE� Almeria Teatre, Sant Lluís,64. Trau. Prorrogat, fins al 16 dedesembre. Horaris: de dimecresa dissabtes, 20.00; i diumenges,17.00.

� Biblioteca de Catalunya,Hospital, 56. La Perla 29: Natalein Casa Cupiello, a partir del 19de desembre. Horaris: de di-marts a dissabtes, 20.30, i di-umenges, 18.30.

� Círcol Maldà, C. Pi, 5. Sing,song, swing, Cia. Els PiratesTeatre. De dimecres a dissab-tes, 21.00; i diumenges, 19.00.

� Club Capitol, sala Pepe Ru-bianes, Rambla, 138. Doble pro-gramació: La millor nit de la tevavida. Horaris: dimecres, 21.00(dijous 6, 18.00); divendres,21.00; dissabtes, 18.30 i 21.00, idiumenges, 18.00. I Toni Moog aBlanca Navidad. Horaris: dime-cres, 23.00 (dijous 6, 20.00); di-vendres i dissabte, 23.00, i di-umenge, 20.00.

� Club Capitol, Sala 2, Rambla,138. Confessions de dones de30. Dimecres, 20.30 (dijous 6,17.30); divendres, 20.30; dis-sabtes, 18.00 i 20.30, i diumen-ges, 17.30. Reugenio, Sabenaquel que diu. Dilluns, 21.00. Da-vid Guapo. Dimarts, 21.30. Para-rapapa. Dimecres, 22.30 (dijous6, 19.30); de divendres a dissab-tes, 22.30; i diumenges, 19.30.

� Condal, Av. Paral·lel, 91. Apartir del 6 de desembre, Gero-nimo Stilton, el musical del reg-ne de la fantasia, amb direcciód’Àngel Llàcer i direcció musicalde Manu Guix. Horaris: dijous 6 idivendres 7, 12.00 i 16.30 (restade divendres, 19.00); dissabte 8i diumenge 9, 12.00 i 18.00 (res-ta de dissabtes i diumenges,12.00, 16.00 i 19.00).

� Goya Codorníu, Joaquim Cos-ta, 68. El nom, de Matthieu Dela-porte i Alexandre de la Patelliè-re, versió de Jordi Galceran, di-recció de Joel Joan.De dimarts adivendres, 21.00 (dia 6 de de-sembre, 18.00 i 21.00); dissab-tes, 18.30 i 21.30, i diumenges,18.30.

� Gran Teatre del Liceu, laRambla, 51-59. Òpera Rusalka,d’Antonín Dvorák. Versió d’Ste-fan Herheim. Del 22 de desem-bre al 14 de gener.

� Guasch Teatre, Aragó 140. Apartir del dia 13, Dues dones i unmarit, amb la companyiaGuasch Teatre. Divendres i dis-sabtes, 21.00, i diumenges,19.00. I també, ¿Qué te pongo?,amb la companyia Shimai. Totsels divendres, a les 23.15. Infan-til: Nadals Màgics, a càrrec de lacompanyia Germans Guasch.Dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00; idiumenges, 12.30 i 17.00.

� Jove Teatre Regina, Sèneca22. Del 10/11 al 9/12, La Blanca-neus i els 7 nans, amb la Cia. Ma-gatzem d’Ars. Dissabtes, 18.00;diumenges, 12.00 i 18.00, i dies6 i 7 de desembre, 18.00.

� La Seca Espai Brossa, c. Flas-saders, 40. Fins al 9 de desem-bre, Els missatgers no arribenmai, de Biel Mesquida, dirigitper Rosa Novell. Sala gran. Dedimecres a dissabtes, 21.00, idiumenges, 19.00. I fins al 9 dedesembre, Carta als actors, deValère Novarina, dirigit per Moi-sès Maicas. Sala petita. De di-jous a dissabtes, 20.30; i di-umenges, 18.30.

� La Villarroel, Villarroel, 87.Poder absoluto, de Roger Peña iCarulla. De dimarts a divendres,21.00 (dimarts 4, no hi ha fun-ció, i dijous 6, 18.30 i 21.00); dis-sabtes, 18.30 i 21.00; i diumen-ges, 18.30.

� L’Antic Teatre, Verdaguer iCallis 12. Mâe, de Mònica Mun-taner. Horaris: dies 5, 6 i 7 dedesembre, a les 21.00.

� Romea, Hospital, 51. A partirdel 5 de desembre, Incendis, deWajdi Mouawad, direcció OriolBroggi, amb Clara Segura, JulioManrique, entre d’altres. Hora-ris: de dimarts a dissabtes,20.30 (dia 6 de desembre,18.00), i diumenges, 18.00.

� Sala Atrium, Consell de Cent,435. Fins al 4 de gener, Les tresgermanes (deconstructing Txèk-hov). Horaris: de dimecres a dis-sabtes, 21.00, i diumenges,19.00. Els viatges de Guilliver, ti-telles i música. Dies: diumenges16 i 23 de desembre, a les 12.00.

� Sala Beckett, Alegre de Dalt,55 bis. Fins al 9 de desembre,Quebec-Barcelona, de MercèSarrias. De dimecres a dissab-tes, 21.30; i diumenges, 18.30.

� Sala Muntaner, Muntaner, 4.Pot de Plom Teatre presenta aXavi Castillo a Veriueu-ho, idea,text i direcció de Xavi Castillo.Fins al 13 de gener. Horaris: dedimecres a dissabtes, 20.30; idiumenges, 18.15. I Luis Pardopresenta Cuando el diablo pien-sa. Horaris: de dijous a dissab-tes, 22.45, i diumenges, 20.30.

� Tantarantana Teatre, Carrerde les Flors, 22. Cicle Teatre Va-lencià. Del 5 al 16 de desembrecompanyia L’Horta Teatre: Eufò-ria autor i director Roberto Gar-cia. De dimecres a dissabte,21.00; i diumenge, 19.00. Fins al18 de desembre Vostè ja ho en-tendrà de Claudio Magrís ambCarme Sansa Premi Nacional de

Teatre 2012 dirigit per Xavier Al-bertí. Horaris: dilluns i dimarts,20.30.

� Teatre Apolo, Av. Paral·lel,59. Los hombres no mienten,amb Arturo Fernández. Fins al 6de gener, improrrogable. Fun-cions de Nadal: dia 25, 19.00;dia 26, 18.00, i dia 31, 22.00,amb cotilló. Musical infantil: Pi-ratas chiflados. Dies 6, 9, 23, 27,28, 29 i 30 de desembre, a les12.00. I Sóc el millor - Màgic An-dreu, els dimarts, 21.00; infan-tils, dissabtes, 12.00.

� Teatre Artèria Paral·lel, Av.Paral·lel, 62. Dia 5 de desembre,1, 2, 3... Pica Bressola. A partirdel 12 de desembre Nadie sabenada, amb Buenafuente i BertoRomero. Dia 14 de desembre,Luís Eduardo Aute. Dia 15 de de-sembre, Las andanzas del capi-tán Giróvagus. I a partir del 22de desembre, Canta y baila conLos Clanners.

� Teatre Borràs, Pl. Urquinao-na, 9. Toc-toc, una comèdia irre-sistible. Horaris: dimecres,21.00 (dijous 6, 18.00 i 21.30);divendres, 21.00; dissabtes,18.00 i 21.30, i diumenges,18.00.

� Teatre del Raval, Sant AntoniAbad, 12. Adults: Dotze homessense pietat. Horaris: dijous, di-vendres i dissabte, 21.00, i di-umenge, 18.30. Infantil: Un con-te de Nadal, el musical. Horaris:dissabte, 18.00; i diumenge,12.00.

� Teatre Gaudí Barcelona,Sant Antoni Maria Claret, 120.Navegants, de Toni Cabré, pre-mi crítica Serra d’Or. Horaris: di-marts i dimecres, 20.30. Tu di-gues que l’estimes, d’Ivan Cam-pillo. Horaris: de dijous a dissab-tes, 20.30; i diumenges, 18.00.La nostra champions particular,de Cristina Clemente. Horaris:de dijous a dissabtes, 22.30; i di-umenges, 20.00. Familiar: EnJohn i la caixa de música. Hora-ris: dissabtes, 12.00 i 18.00. Encatalà. Familiar dansa: HappyHa Ha. Horaris: diumenges,12.00.

� Teatre Lliure: Gràcia, Mont-seny, 47. Juicio a una zorra, deM. del Arco. Fins al 16 de desem-bre.

� Teatre Lliure: Montjuïc, pas-seig de Santa Madrona, 40-46 /plaça Margarida Xirgu, 1. Aven-tura, d’A. Sanzol, T de Teatre.Fins al 30 de desembre.

� Teatre Nacional de Catalu-nya - Sala Gran. Plaça de lesArts, 1. Els nostres tigres beuenllet, d’Albert Espinosa. A partirdel 20 de desembre. Horaris: dedimecres a divendres, 20.00 (apartir del 9 de gener, dimecres idijous, també a les 17.00); dis-sabtes, 17.00 i 21.30 (excepte 5de gener, funció única a les21.30), i diumenges, 18.00. Dia11 de gener, col·loqui després dela funció.

� Teatre Nacional de Catalu-nya - Sala Petita. Plaça de lesArts, 1. Ball de titelles, RamonVinyes, dirigit per R. Simó. Apartir del 13 de desembre. Hora-ris: de dimecres a divendres,20.00; dissabtes, 17.00 i 21.30(excepte 5 de gener, funció úni-ca a les 21.30); i diumenges,18.00.

� Teatre Nacional de Catalu-nya - Sala Tallers. Plaça de lesArts, 1. Viatge a la lluna, de X.Montsalvatge, J.M. Espinàs, A.Guinovart i P. Miró. Teatre i mú-sica. A partir del 15 de desem-bre. Horaris: de dimecres a di-vendres, 20.00; i dissabtes i di-umenges, 18.00 (dia 5 de gener,no hi ha funció).

� Teatre Poliorama, La Rambla,115. Pàtria, de Jordi Casanovas.Dimecres, 20.30; dijous, 20.30;divendres, 21.30; dissabtes,17.30 i 21.30, i diumenges,18.00. I a partir del 17/12, Trici-cle presenta Forever Young.

� Teatre Tívoli, Casp 8. La Cu-bana, Campanades de boda. Ho-raris: dimarts, 21.00; dimecres,21.00 (dijous 6, 18.30); diven-dres, 21.00; dissabtes, 18.00 i21.30, i diumenges, 18.30.

� Teatre Victòria, Paral·lel 67.Minoria Absoluta i Dagoll Da-gom presenten La familia IrReal.El musical. Horaris especials: di-jous 6 de desembre, 18.00 i21.30.

� Teatreneu. Sala Xavier Fà-bregas, Terol, 26 (Gràcia). Finsa finals de desembre Els 3 por-quets. Dirigit a infants d’entre 3 i8 anys. Diumenges, 17.00.

� Versus Teatre, Castillejos,179. Estrena, el 13 de desembre,del musical The Sorcere’s Pub,de Gilbert & Sullivan. En català.Fins al 26 de gener. Horaris: dedijous a dissabtes, 20.30, i di-umenges, 18.00. Familiar: El gallFrederic i la gallina Caterina,amb la Pengim-Penjam. Titellesi cançons populars. Horaris: dis-sabtes, 17.30, i diumenges,12.00. No hi haurà funció elsdies 15, 16 i 30 de desembre i 5 i6 de gener. I l’1 de febrer, estre-na del teatre musical Le llamancopla, de Marc Vilavella i MarcSambola.

Xavi Castillo al cartell promocional ■ SALA MUNTANER

Nou monòleg de XaviCastillo a la MuntanerBARCELONA TEATREXavi Castillo torna a actuar la sala Muntaner amb elseu nou monòleg Veriueu-ho!, una versió teatralit-zada dels programes d’humor que volen ser un re-pàs crític satíric i bufonesc de l’actualitat.

CASTELLÓD’EMPÚRIES20.00 PRESENTACIÓ‘Empòrion, la de lestres muralles’. Brau Edi-cions recupera aquestaobra teatral inèdita deCarles Fages de Climent.La peça, escrita en vers,reflexiona sobre la condi-ció humana i s’entroncaamb el nostre passat his-tòric; es tracta d’una co-mèdia en vers de tres ac-tes que situa l’acció al’Empòrion on conviuengrecs i indigetes. L’acteserà presentat per JoanFerrerós i Jordi Pla i tin-drà lloc a la casa pairal deCliments.

LLEIDAEXPOSICIÓ‘Música en silenci’. Finsal dia 30 de gener,  l’Insti-tut d’Estudis Ilerdencs(IEI) dóna a conèixer partdel patrimoni musicalmenys conegut de les co-marques de Lleida i queabraça des del segle XVIIIfins a mitjan segle XX. Ladocumentació que esmostra és un ampli ven-tall de documents en for-ma de cartes i correspon-dència, estatuts i regla-ments de societats i enti-tats, fotografies, permisosper a la realització de con-certs i actes musicals, ho-menatges, celebracions,nomenaments... Aquestric patrimoni musical haarribat fins avui gràcies ala feina dels arxius.

SALT23.00 CONCERTThe New Raemon. Ra-mon Rodríguez torna a LaMirona per presentar lescançons del seu nou disc,Tinieblas, por fin.

L’acudit XAVI TORRENT

1167

37-1

0625

49w

1424

30-1

0661

27w

Page 44: Punt avui05122012

AlellaIsabel Ferrer Guerrero. Ex-èquies, avui, a 2/4 de 10 del matí, a laparròquia de Sant Feliu d’Alella.

Arenys de MarFelisa Baena Ruiz. Exèquies,avui, a les 12 del migdia, al tanatori deBadalona.Encarna Bastida Gómez. Vamorir als 86 anys. Exèquies, avui, a les10 del matí, a la parròquia de SantaMaria d’Arenys de Mar.

BadalonaAna Reverte Bruno. Exèquies,avui, a les 9 del matí, al tanatori deBadalona.Sacramento Sánchez Ruzafa.Exèquies, avui, a 1/4 de 12 del matí, altanatori de Badalona.

Barcelona-CollserolaFrancisco Blázquez Sánchez.Va morir als 90 anys. Exèquies, avui, a1/4 de 2 del migdia.Clementina Lora Paredes. Vamorir als 96 anys. Exèquies, avui, a1/4 de 12 del matí.Maria Sánchez Ordóñez. Vamorir als 69 anys. Exèquies, avui, a1/4 de 4 de la tarda.

Barcelona-les CortsJulian Álvarez García. Va mo-rir als 88 anys. Exèquies, avui, a 1/4de 4 de la tarda.Diego del Pozo López. Va mo-rir als 89 anys. Exèquies, avui, a 3/4de 10 del matí.Simona Domínguez Ortega. Va morir als 95 anys. Exèquies, avui, ales 11 del matí.Amadeo Fores Seuba. Va mo-rir als 86 anys. Exèquies, avui, a 3/4de 4 de la tarda.Dolores Garcia Mamano. Vamorir als 91 anys. Exèquies, avui, a les10 del matí.Rosario Gimeno Traiz. Va mo-rir als 78 anys. Exèquies, avui, a 2/4d’1 del migdia.Salvador Llorens Arellano. Va morir als 79 anys. Exèquies, avui, a1/4 de 10 del matí.Enric Lluch Martín. Va morirals 84 anys. Exèquies, avui, a les 3 dela tarda.Maria Marin Cano. Va morir als83 anys. Exèquies, avui, a 1/4 de 5 dela tarda.Leopoldo Martínez Guarne. Va morir als 91 anys. Exèquies, avui, ales 9 del matí.Jose Pedrero del Baño. Vamorir als 104 anys. Exèquies, avui, a2/4 d’11 del matí.Maria Angeles Pérez Gimé-nez. Va morir als 81 anys. Exèquies,avui, a la 1 del migdia.

Barcelona-RondaDaltJosefa Caulus Sule. Va morirals 90 anys. Exèquies, avui, a les 3 dela tarda.Jose Maria Llaudet Robert. Va morir als 70 anys. Exèquies, avui, a2/4 de 10 del matí.Manuel López Fernández. Vamorir als 75 anys. Exèquies, avui, a2/4 de 4 de la tarda.Manuel Martínez Valenzue-la. Va morir als 89 anys. Exèquies,avui, a 2/4 d’1 del migdia.Angustias Martos Romero. Va morir als 85 anys. Exèquies, demà,a 2/4 de 10 del matí.Julian Pujadas Font. Va morirals 82 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 12del matí.Estefania Sola Valencia. Vamorir als 97 anys. Exèquies, avui, a les4 de la tarda.Nieves Vizcarra Rodríguez. Va morir als 72 anys. Exèquies, avui, ales 10 del matí.

Barcelona-SanchoÁvilaMaria Montserrat AdellGuardiola. Va morir ala l’edat de46 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’1 delmigdia.Gonzalo Arnaiz Garcia. Va mo-rir als 74 anys. Exèquies, avui, a les10.05 del matí.Maria Rosario Castro Juez. Va morir als 92 anys. Exèquies, avui, ales 11.10 del matí.Jose Maria Contijoch Fuster. Va morir als 71 anys. Exèquies, avui, ales 9.50 del matí.Jose del Pino Capilla. Va morirals 92 anys. Exèquies, avui, a les 9.25del matí.Margarita Franco Tejero. Vamorir als 83 anys. Exèquies, avui, a3/4 d’1 del migdia.Damiana Gallardo Pallares. Va morir als 68 anys. Exèquies, avui, ales 9.10 del matí.Anselma Garcia Madridano. Va morir als 85 anys. Exèquies, avui, a3/4 de 9 del matí.Vicente Gil Giménez. Va morirals 94 anys. Exèquies, avui, a les 4.10de la tarda.Maria del Carmen IglesiasPardo. Va morir als 73 anys. Ex-èquies, avui, a les 11.25 del matí.Angeles Landeira Diaz. Vamorir als 78 anys. Exèquies, avui, a la1.10 del migdia.Candida Martin Albacete. Vamorir als 87 anys. Exèquies, avui, a3/4 d’11 del matí.Antonia Masot Mestre. Vamorir als 88 anys. Exèquies, avui, a1/4 de 4 de la tarda.

Francisco Medina Garcia. Vamorir als 90 anys. Exèquies, avui, a2/4 de 4 de la tarda.Jesus Pelegrin Langarita. Vamorir als 91 anys. Exèquies, avui, a la1.25 del migdia.Juan Pietx Santos. Va morir als78 anys. Exèquies, avui, a 1/4 de 4 dela tarda.Dolores Reyes Pérez. Va morirals 87 anys. Exèquies, avui, a les 12.05del migdia.Vicente Santana Pacheco. Vamorir als 99 anys. Exèquies, avui, a les4 de la tarda.Dolores Tudela Roca. Va morirals 90 anys. Exèquies, avui, a les 11.50del matí.

CollbatóLuis Pons Bernal. Exèquies,avui, a 1/4 d’1 del migdia, a la catedralde Sant Llorenç de Collbató.

Les Franqueses delVallèsCamil Huix Rovira. Va morir als73 anys. Exèquies, avui, a les 4 de latarda, a la parròquia de Santa Eulàliade Corró d’Avall de les Franqueses delVallès.

La GarrigaAsunción Acedo Márquez. Vamorir als 85 anys. Exèquies, avui, a laparròquia de Sant Esteve de la Garri-ga.

GranollersTeresa Comas García. Va morirals 95 anys. Exèquies, avui, a les 5 dela tarda, al tanatori de Granollers.

La Guàrdia dels PratsJosep Sugrañes Folch. Va mo-rir als 89 anys. Exèquies, avui, a les 10del matí, a la parròquia de la Guàrdiadels Prats.

L’Hospitalet deLlobregat-Gran ViaRaquel Linares Pasarin. Vamorir als 89 anys. Exèquies, avui, a les12 del migdia.Josefa Naranjo Alcaide. Ex-èquies, avui.Jose Romo Fernández. Va mo-rir als 85 anys. Exèquies, avui, a 3/4de 9 del matí.Manuel Sevil Roc. Va morir als79 anys. Exèquies, demà, a les 10 delmatí.

Els Hostalets deBalenyàRoser Mas Prat. Va morir als 80anys. Cerimònia exequial, avui, a 2/4d’11 del matí, al santuari de la Mare deDéu de l’Ajuda dels Hostalets de Bale-nyà.

Lliçà d’AmuntEulogio Jorge Megías. Ex-èquies, avui, a 2/4 d’11 del matí, al ta-natori de Badalona.

ManresaConxita Bacardit Montrave-ta. Va morir ahir als 92 anys. Ex-èquies, avui, a les 11 del matí, a la salaMontserrat de Fontanova de Manresa.Carmen Parejo Sánchez. Vamorir als 91 anys. Exèquies, avui, a les11 del matí, a la basílica de Santa Ma-ria de la Seu de Manresa.

MataróBalbina Cantón Ordóñez. Vamorir als 64 anys. Exèquies, avui, a1/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Ma-taró.Pepita Charles Estela. Va mo-rir als 90 anys. Exèquies, avui, a 1/4de 12 del matí, al tanatori de Mataró.Petra Chinarro Barrero. Vamorir als 89 anys. Exèquies, avui, a2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Ma-taró.Eusebio Medina Valle. Va mo-rir als 53 anys. Exèquies, avui, a 3/4d’1 del migdia, al tanatori de Mataró.Jordi Nogué Puig. Va morir als53 anys. Exèquies, avui, a 3/4 de 10del matí, al tanatori de Mataró.Juliana Pérez Jiménez. Vamorir als 78 anys. Exèquies, avui, a les12 del migdia, al tanatori de Mataró.

MontblancRodrigo Navarro González. Va morir als 75 anys. Exèquies, avui, ales 12 del migdia, a la parròquia deSanta Maria de Montblanc.

Pineda de MarCasilda García Ordóñez. Vamorir als 78 anys. Exèquies, avui, a les10 del matí, a la parròquia de SantaMaria de Pineda de Mar.

El Prat de LlobregatMaria Teresa Malet Dalit. Vamorir als 67 anys. Exèquies, demà, ales 10 del matí, a la parròquia de SantPere i de Sant Pau del Prat de Llobre-gat.

ReusMaría García Morata. Va morirals 82 anys. Exèquies, avui, a les 9 delmatí, a la parròquia de Sant Bernat deReus.Max Prieto Gil. Va morir als 14anys. Exèquies, avui, a les 12 del mig-dia, a la parròquia de la PuríssimaSang de Reus.

RiudecanyesMaria Vernet Folch. Va morirals 88 anys. Exèquies, avui, a les 10del matí, a la parròquia de Riudeca-nyes.

RubíLola Fontanet Fontanet. Vamorir als 96 anys. Exèquies, avui, a3/4 de 4 de la tarda, a la parròquia deSant Pere de Rubí.

SabadellAntonio Peramos Martínez. Va morir als 48 anys.Maria del Carmen QuesadaGarcía. Va morir als 86 anys. Ex-èquies, avui, a 2/4 d’11 del matí, a lasala de cerimònies del tanatori de Sa-badell.Sebastian Rodríguez Cuevas.Va morir als 37 anys. Exèquies, avui, a2/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimò-nies del tanatori de Sabadell.Domingo Vendrell Llordella. Va morir als 74 anys. Exèquies, avui, ales 4 de la tarda, a la sala de cerimò-nies del tanatori de Sabadell.

Sant Antoni deVilamajorJoan Parera Espinasa. Va mo-rir als 64 anys. Exèquies, avui, a les 11del matí, a la parròquia de Sant Antonide Vilamajor.

Sant Boi deLlobregatFrancisco Esbri Ballester. Vamorir als 83 anys. Exèquies, avui, a2/4 de 12 del matí, a l’oratori del tana-tori Baix de Sant Boi de Llobregat.Rosa Pizarro Chambo. Va mo-rir als 95 anys. Exèquies, avui, a les 10del matí, a l’oratori del tanatori Baixde Sant Boi de Llobregat.

Sant Cebrià deVallaltaMargarita Navales Agulled. Va morir als 64 anys. Incineració,avui, a 2/4 de 4 de la tarda, al crema-tori de les Valls de Mataró.

Sant Feliu deLlobregatMaría Cedelina Cotos Loren-zo. Exèquies, avui, a les 10 del matí,al tanatori de Sant Feliu de Llobregat.Pablo Moreno Mata. Exèquies,avui, a 2/4 de 12 del matí, al tanatoride Sant Feliu de Llobregat.

Sant Martí SarrocaJosep Amela Bastida. Va morirals 60 anys. Cerimònia exequial, avui,a les 10 del matí, a la parròquia deSanta Maria de Sarroca de Sant MartíSarroca.

Santa Coloma deQueraltTeresa Puig Montané. Va mo-rir als 90 anys. Exèquies, avui, a les 4de la tarda, a la parròquia de SantaColoma de Queralt.

Santa Maria dePalautorderaMaria Àngela Pou Illa. Va mo-rir als 79 anys. Exèquies, avui, a les 4de la tarda, a la parròquia de SantaMaria de Palautordera.

Segur de CalafellAdelina Palenque Vega. Vamorir als 92 anys. Exèquies, avui, a les10 del matí, a la parròquia de Segur deCalafell.

TarragonaVisitacion Alvarez Serrano. Va morir als 92 anys. Exèquies, avui, ales 5 de la tarda, al tanatori de Tarra-gona.Manuel Carrillo Rimbau. Vamorir als 85 anys. Exèquies, avui, a2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia deSanta Clara de Tarragona.Francisca Guinovart Segura. Va morir als 88 anys. Exèquies, avui, a2/4 de 10 del matí, a la parròquia deSant Pere i de Sant Pau de Tarragona.Maria Solano Delgado. Va mo-rir als 88 anys. Exèquies, avui, a les 11del matí, a la parròquia de Sant Salva-dor de Tarragona.Carmen Tejero Espejo. Va mo-rir als 76 anys. Exèquies, avui, a les 11del matí, al tanatori de Tarragona.

TerrassaDolores Arroyo Priego. Vamorir als 58 anys. Exèquies, avui, a les12 del migdia, al Temple de Terrassa.Josefina Esteve Espinach. Vamorir als 68 anys. Incineració, avui, ales 3 de la tarda, al Crematori delComplex Funerari Municipal de Ter-rassa.Consol López Cobos. Va morirals 91 anys. Exèquies, avui, a les 3 dela tarda, al Temple de Terrassa.José Emilio Roca Guillén. Vamorir als 37 anys. Exèquies, avui, a les11 del matí, al Temple de Terrassa.Juani Romero Calvente. Vamorir als 48 anys. Exèquies, avui, a les4 de la tarda, al Temple de Terrassa.Juan Sánchez Gutiérrez. Vamorir a l’edat de 78 anys. Exèquies,avui, a les 10 del matí, al Temple deTerrassa.

El VendrellSònia Cañellas Burgos. Va mo-rir als 30 anys. Exèquies, avui, a 2/4d’11 del matí, a la parròquia del Ven-drell.Josefa Mancha Vargas. Vamorir als 59 anys. Exèquies, avui, a les12 del migdia, a la parròquia del Ven-drell.

Vilafranca delPenedèsPedro Hernando Chavero. Vamorir als 22 anys. Cerimònia exequial,avui, a 1/4 de 10 del matí, a la basílicade Santa Maria de Vilafranca del Pe-nedès.

Vilanova i la GeltrúMaria Milagros Barbosa Suá-rez. Va morir als 57 anys. Exèquies,avui, a les 12 del migdia, a l’oratori deltanatori de Vilanova i la Geltrú.Angela Canals Serra. Va morirals 59 anys. Exèquies, avui, a les 6 dela tarda, a l’oratori del tanatori de Vi-lanova i la Geltrú.Maria Hernández Delgado. Va morir als 83 anys. Exèquies, avui, a2/4 d’11 del matí, a l’oratori del tana-tori de Vilanova i la Geltrú.Dolores Leon Romero. Va mo-rir als 95 anys. Exèquies, avui, a les 4de la tarda, a la parròquia de SantJoan de Vilanova i la Geltrú.Alejandro Martínez Rivas. Vamorir als 87 anys. Exèquies, avui, a les11 del matí, a l’oratori del tanatori deVilanova i la Geltrú.

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201244 | Apunts |

Les necrològiques www.elpuntavui.cat/serveis/necrologiques

Page 45: Punt avui05122012

| 45EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

ComunicacióA més, la senyoraHughes està pendent delmetge i Thomas, molestpel suport d’O’Brien alseu nebot, Alfred

El casamentd’Edith, avuia ‘DowntonAbbey’

Amb els números a la mà,cal pensar que La Rieraencara té un llarg recorre-gut televisiu. En l’episodiemès dilluns passat, la sè-rie de tarda de TV3 vamarcar el seu rècord histò-ric: una audiència mitjanade 629.000 espectadors iun 30,6% de quota, segonsles xifres que dóna KantarMedia. Assolir el sostre del30% en la situació de frag-mentació d’oferta és unagran fita i demostra la fide-litat de l’audiència enversla ficció de TV3. Aquestesdades superen l’últim rè-cord històric d’audiènciade la telenovel·la, aconse-guit la temporada passa-da, de 613.000 especta-dors de mitjana i el 24% dequota. A més, l’episodi rè-cord –el número 594 de lasèrie– va arribar a picsd’audiència de 687.000 es-pectadors i un 32,1% dequota.

L’audiència de La Rieraha estat ascendent des dela primera temporada. L’e-missió actual és la més vis-ta, amb una quota del 25%i molt a prop del mig miliód’espectadors. Els núme-

ros també són bons en lesreemissions que es fan ca-da dia al 33, a dos quartsde deu de la nit, una opor-tunitat per als especta-dors que no són a casa almigdia per retrobar-seamb les trames. El 33 tam-bé ha guanyat especta-dors: al setembre l’audièn-cia mitjana era de 60.000

espectadors (2,2%) iaquest últim trimestre del’any s’ha situat en 85.000espectadors i un 2,7% dequota. Són xifres superi-ors a la mitjana que té elcanal Súper3-33, que alnovembre va tenir unaquota d’audiència d’un1,5%. La Riera lidera tam-bé el rànquing del servei a

la carta d’internet de TV3.Des de l’inici d’aquestatemporada fins al 30 denovembre, hi ha compta-bilitzades 1.800.000 visu-alitzacions.

TV3 no emetrà La Rie-ra ni dijous ni divendresd’aquesta setmana ambmotiu del pont festiu deldia de la Constitució.

L’inici de setmana haestat excel·lent per a lafranja de tarda de TV3. Ala xifra rècord de La Riera,s’hi ha d’afegir l’audiènciaobtinguda per Divendres.El magazín va obtenir elseu segon millor resultatdel curs amb 292.000 es-pectadors i un 17,8% dequota de pantalla. ■

‘La Riera’, disparadaGemma BusquetsSANT JOAN DESPÍ

Gran moment d’audiència per a la sèrie de tarda de TV3: l’episodide dilluns bat el rècord històric en la que és la temporada més vista

1atemporada366.00019,3%

2atemporada427.00022,7%

3atemporada471.00023,8%

4atemporada

(des del 3/09/2012fins al 3/12/2012)

495.00025%

22.845a m i c s

Audiències de ‘La Riera’

Capítol més vist

629.00030,6%

1.800.000visualitzacions per internet

‘Som Anoia’, nousetmanari enpaper a Igualada

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Mésmitjans

La BBC adaptarà The CasualVacancy, la primera novel·laper a adults de J.K. Rowling,l’autora de Harry Potter. Laidea és que la sèrie televisivas’estreni el 2014. Falta con-cretar la quantitat i la duradadels episodis. Rowling va des-tacar, a través d’un comuni-cat, que sempre havia pensatque la novel·la podria adap-tar-se en format de ficció tele-visiva i que la “BBC és la casaperfecta”. El llibre va sortir ala venda al Regne Unit el 27de setembre. ■ REDACCIÓ

La BBC adaptaràel nou llibre deJ.K. Rowling

PROJECTE DE FICCIÓ

PREMSA COMARCAL

Igualada tindrà a partir del 14de desembre un nou setma-nari comarcal en paper, SomAnoia. El setmanari l’edita unacooperativa de treball, Ciclos-til Edicions SCCL, impulsadaper tres periodistes anoiencs icomptarà amb una cinquan-tena de col·laboradors regu-lars. La publicació es distribui-rà cada divendres al quiosc alpreu d’1,5 euros. El seu direc-tor, Jordi Gabarró, ha explicatque també potenciaran la ver-sió web per “donar interactivi-tat a les xarxes”. ■ ACN

El sisè estudi Televidente2.0 –patrocinat per Movis-tar, Ymedia i Antena 3–confirma que al llarg del2012 ha baixat el nombred’usuaris que declarendescarregar-se contingut

audiovisual de llarga dura-da –sèries i pel·lícules–. Ai-xí, si el 2011 era d’un 73%segons una enquesta fetaa 1.492 persones, aquestany és del 65%, a partird’una mostra feta a 1.437individus. El tancamentde Megaupload i la idea dela fi del tot gratuït són al-guns dels motius que ex-plicarien aquest descens,especialment en les perso-nes més grans. Pel que fa ausuaris més joves, d’entre

26 i 35 anys, s’ha produïtun augment (del 75% al79%), ja que estan més fa-miliaritzats amb aquestentorn i continuen tenintrecursos per trobar elscontinguts audiovisuals ala xarxa.

En canvi, creix el con-sum de continguts sotademanda: un 27% de l’au-diència. Els enquestes cri-tiquen, però, el fet que hihagi un catàleg escàs il’absència d’estrenes. La

sèrie estrangera més des-carregada és The Wal-king Dead, seguida de BigBang Theory –que és la lí-der de l’streaming– i entercer lloc, Juego de tro-nos. L’estudi confirma leswebs dels canals de televi-sió com un espai consoli-dat per tornar a veurecontinguts audiovisuals.També posa de manifestl’auge de les tauletes coma suport de consum decontinguts. ■

Baixa la descàrrega audiovisual a internetL’estudi Televidente2.0 confirma l’augede les tauletes com asuport de consum

RedaccióMADRID

‘The Walking Dead’ és la sèrie més descarregada perinternet, segons l’estudi ■ FOX

Page 46: Punt avui05122012

EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 201246 | Comunicació |

LA INCREÍBLE VERDADLa 2 / 22.00The unbelievable truth.EUA, 1989. 90'. Gèn.:Drama. Dir.: Hal Hartley.Int.: Adrienne Shelly,Robert Burke, Christop-her Cooke.Josh és un mecànic queacaba de sortir de la pre-só, on ha complert con-demna per haver matatla seva xicota. Surt moltanimat i amb moltes ga-nes de començar de nou.Molt aviat troba feina isembla que les coses lisomriuen.

EL HOMBRE DE LAMEDIANOCHE8tv / 22.15The midnight man. EUA,1974. 113'. Gèn.: Thriller.Dir.: Roland i Lancaster,B. Kibbee. Int.: BurtLancaster, Susan Clark.Un expolicia en llibertatcondicional troba feinacom a vigilant nocturnen un col·legi universita-ri. Aleshores una noia ésassassinada i l’expoliciano oblidarà la seva anti-ga professió.

LA GRAN TORMENTALa Sexta / 22.25EUA, 2009. Gèn.: Catas-trofista. Dir.: Bradford

May. Int.: Luke Perry,Teri Polo.Un magnat d’empresestecnològiques desenvolu-pa un projecte per con-

trolar la meteorologia,amb la intenció de can-viar el món. Però els seusexperiments amenacende destruir el planeta.

ENAMORATS PERACCIDENTTV3 / 00.10Love wrecked. EUA,2005. 87'. Gèn.: Comè-dia. Dir.: Randal Kleiser.Int.: Amanda Bynes.Jenny és una jove de 18anys que descobreix en-tusiasmada que la sevaestrella de rock favorita,Jason Masters, s’allotjaràal complex turístic onella treballa. Per ser aprop d’ell, farà tot el quecalgui...

EL PUENTE DE SANLUIS REYAntena 3 TV / 00.15The Bridge of San LuisRey. Gran Bretanya-França-Espanya, 2004.121'. Gèn.: Drama. Dir.:Mary McGuckian. Int.:Robert de Niro, Harvey

Keitel, Kathy Bates, Ga-briel Byrne, Pilar Lópezde Ayala.Perú, 1740. Un pont caual buit i provoca la mortde cinc persones. Unmonjo jesuïta decideixinvestigar si va existiruna raó divina que pro-voqués el desastre.

CUATRO MUJERES YUN DESTINO8tv / 00.25Bad Girls. EUA, 1994.96'. Gèn.: Western. Dir.:Jonathan Kaplan. Int.:Andie MacDowell, Ma-deleine Stowe.Quatre prostitutes jovesque no confien gens enels homes decideixenprotegir-se entre elles icuidar de si mateixes.Tres d’elles aconseguei-xen alliberar l’altra.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

◗ SENSE QUALIFICAR / ★ DOLENTA / ★★ REGULAR / ★★★ BONA / ★★★★ MOLT BONA

PEL·LÍCULA HORA CADENA CRÍTICA PÚBLIC GÈNERE DIRECCIÓ INTÈRPRETS

La increíble verdad (1989) 22.00 La 2 ★★★ ★★★ Drama Hal Hartley Adrienne Shelly, Robert Burke

El hombre de la medianoche (1974) 22.15 8tv ★★ ★★★ Thriller Lancaster i Kibbee Burt Lancaster, Susan Clark

La gran tormenta (2009) 22.25 La Sexta ★★ ★★ Catastrofista Bradford May Luke Perry, Teri Polo

Enamorats per accident (2005) 00.10 TV3 ★★ ★★ Comèdia Randal Kleiser Amanda Bynes

El puente de San Luis Rey (2004) 00.15 Antena 3 TV ★★ ★★ Drama Mary McGuckian Robert de Niro, Harvey Keitel, Kathy Bates

Cuatro mujeres y un destino (1994) 00.25 8tv ★★★ ★★★ Western Jonathan Kaplan Andie MacDowell, Madeleine Stowe

Una imatge de la pel·lícula ‘El puente de San Luis Rey’

Cinema a casa

17.00 Notícies. 17.30 L’última troba-da. 18.00 Notícies. 18.30 Va de cas-tells. 19.00 Notícies. 19.20 Avui perdemà. 20.00 Notícies. 21.45 Avuiper demà. 22.00 Notícies.

18.00 Notícies 12. 18.30 Saló deplens. 19.00 10 comarques. 19.30Esports en xarxa. 20.00 Notícies 12.20.30 12 qüestions. 21.30 Famílies iescola. 22.00 Notícies 12. 22.30 Laxarxa tendències. 23.00 Al cap deldia.

16.50 El debat del Lleida activa.17.30 Socarrats. 18.00 Família i es-cola. 18.30 Club Banyetes. 18.45Caminant per Catalunya. 19.15 AranTV. 19.30 Esports en xarxa. 20.00Notícies vespre. 20.49 Anem a dor-mir. 20.50 Mirades. 21.00 Amb gustde mercat. 21.30 Lleida al dia.23.00 Al cap del dia.

15.00 Jo què sé! 15.30 Primera ses-sió. Su pequeña aventura. 17.15 Elpla B. 17.35 Embruixada. 18.00 Con-nexió Barcelona. 19.40 El pla B.20.00 BTV notícies vespre. 20.30Jo què sé! 21.00 Els Roper. 21.30Qwerty. 22.00 Les notícies de les10. 22.50 La Rambla. 23.55 La por-teria. 00.55 Qwerty.

18.00 A bodes em convides. 18.10La terrassa. 18.30 La xarxa tendèn-cies. 19.00 Famílies i escola. 19.30Esports en xarxa. 20.00 La terrassa.20.30 El 9 informatiu. 21.00 La ter-rassa. 21.30 Pica Lletres. 22.00 Debat a bat. 23.00 Al cap del dia.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Canal Reus

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

TAC 12

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

El 9

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Lleida TV

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

BTV

La graella

09.05 Astúries: la mirada del vent.09.40 Rutes mítiques.10.35 Coses que es mouen.11.17 GR. Cami de Sant Jaume.12.15 El club dels sopars secrets.12.35 Al vostre gust.13.00 Efectivament.

14.15 Flaix. Aguirre.14.35 Mars del món.15.21 Astúries: la mirada del vent.16.20 Els 60 animals més perillosos del món.17.12 La costa de Sud-Àfrica.18.00 El laboratori de l'esport.18.52 Crackòvia. Cap. 151.19.22 Flaix.19.30 Esport Club.

21.00 Zona de ball. Open Internacional cadirade rodes combi-llatí-Platja d'Aro 2012.

21.45 Zona de ball. Open Internacional Pro-fessional estàndard - Platja d'Aro 2012.

22.35 Zona Champions. Vestidor Barça - Ben-fica.

00.00 Efectivament.00.45 Tot l'esport.01.10 Zona Champions. Resum Barça - Benfi-

ca.02.00 Zona Champions. vestidor Barça - Ben-

fica.03.25 Signatures.04.20 Patinatge sobre gel.05.15 Intrèpids. Ascens al Caixmir.

06.00 Notícies 3/24.08.00 Els Matins. Entrevista a Ramón Tama-

mes, catedràtic d'estructura econòmicaUAM.

13.05 Rex. Cap. 50 L'home de les mil cares.

14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient. Biomassa de residus

agrícoles.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines. Capipota a la catalana.15.50 La Riera. Cap. 596.16.30 Divendres. Convidats: Andreu Buena-

fuente i Berto Romero.18.10 Joséphine. Cap. 7 Una salut infernal.19.57 Espai Terra.

20.20 El Gran Dictat.

21.00 Telenotícies vespre.21.50 Alguna pregunta més.22.30 Kubala, Moreno i Manchón. Cap. 23

L'espectacle ha de continuar.23.35 Valor afegit. La raó del client / Costa

Gavras i la dictadura del capital / La po-tasa de Súria.

00.10 Pel·lícula. Enamorats per accident.01.35 TR3S C.01.40 Divendres.03.10 Ritmes & Blues a l'estudi. 05.10 Jazz a l'estudi.

08.37 El petit Nicolas. Les nenes.08.55 mic 3.10.35 Les Tres Bessones. 11.30 Animalades al corral. 12.10 Àngela Anaconda. 13.02 La lliga dels supermalvats.13.45 Fanboy i Chum Chum.

14.40 Què hi ha, Scooby-Doo?. 15.05 La classe dels titans. 15.50 Iron Man: les aventures de l'Home de

Ferro.16.15 Capità Bíceps. 16.32 Asha. 17.00 mic 3.17.47 Una mà de contes. Colors.17.58 Papawa. Camionera.18.10 Sabrina. 18.58 Els Dalton. 19.30 Info k.19.46 El llibre de la selva. 20.30 Tom i Jerry. 21.00 Bola de Drac Z Kai. En Freezer treu les

urpes! L'atac incontenible d'en Son Go-han!.

21.30 La Riera. Cap. 596.22.10 Valor afegit. La raó del client / Costa

Gavras i la dictadura del capital / La po-tasa de Súria.

22.45 Singulars. Xavier Melgarejo: millorar l'e-ducació per millorar la societat.

23.38 60 minuts. El perquè de la pobresa.

07.00 8 de 8.07.30 Catalunya blues.08.00 8 al dia matí.09.00 Clips musicals.11.10 Colonia, brigada criminal.12.45 Martial Law.13.30 Arucitys.

16.30 Martial Law. Mercancias peligrosas.17.10 Colonia, brigada criminal.18.50 8 al dia.

22.15 Gran cinema. El hombre de la mediano-che.

00.25 Pel·lícula. Cuatro mujeres y un destino.

02.00 Clips.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Esport 3

El millor de lacompetició de ballsde saló de Platjad’Aro d’aquest any

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Super 3/33

Freezer després dela sevatransformacióataca en Krilin

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

8tv

Westernprotagonitzat perquatre dones

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

TV3

El Parc Natural del’Alt Pirineu i l’ósbru

1103

68-1

0634

31®

Page 47: Punt avui05122012

| Comunicació | 47EL PUNT AVUIDIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2012

VALOR AFEGIT33 / 22.10 i TV3 / 23.35Les atencions que lesempreses tenen amb elsconsumidors seran el te-ma principal de l’edicióde demà de Valor afegit.El programa econòmicdel 33 emetrà el repor-tatge La raó del client,en què empreses que sóncada dia més conscientsde la força que té la veudels consumidors deta-llaran aquestes aten-cions. També hi hauràuna entrevista al cineas-ta Costa Gavras i un re-pàs de la història d’un se-gle d’extracció de potas-sa al Bages.

EL DEBAT DE LA 1La 1 / 00.20L’alcalde de Barcelona,Xavier Trias, és el convi-dat del programa quepresenta Cristina Puig.En la segona part del de-bat, també es tractaràamb els analistes de lataula les negociacions deCiU amb ERC per garan-tir un govern estable, lareforma educativa delgovern estatal i la situa-ció que viu Unió Demo-cràtica amb la marxa deJosep Maria Vila d’Aba-dal, alcalde de Vic.

SINGULARS33 / 22.45Jaume Barberà entrevis-ta Xavier Melgarejo, unpedagog de prestigi ex-pert en el sistema educa-tiu de Finlàndia. En prin-cipi, Melgarejo havia deparlar de models educati-us, però a causa de l’ac-tualitat finalment parla-rà de l’esborrany del mi-nistre Wert respecte alcatalà.

MOMENTSLa 2 / 20.30En el programa d’avui esrepassaran els fets i elspersonatges més relle-vants del movimentobrer a Catalunya, on lescolònies tèxtils van tenirun pes molt importanten la industrialització i eldesenvolupament delsindicalisme. Raül Díazentrevistarà FrancescGarsaball, sindicalista de80 anys que encara estàen actiu.

KMMTV3 / 22.30La sèrie emet avui l’últimcapítol de l’any, ja quedescansarà fins al 9 degener a causa del partit

de copa del Rei del Barçadel dia 13 i les programa-cions especials de Nadaldel 26 de desembre i del2 de gener. En la tramad’avui, un actor adoles-cent molt conegut no esrefia de la gestió que elseu pare fa dels dinersque ha guanyat en la se-va carrera. Els detectiushan d’investigar on hananat els milers d’eurosdesapareguts.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

(C) EMISSIÓ CODIFICADA / (D) DUAL / (E) ESTÈREO / (T) SUBTITULAT PER TELETEXT / (I) COMENTAT PER A INVIDENTS A TRAVÉS DEL DUAL

EL MÓN A RAC1. RAC1 / 06.00

Jordi Basté entrevista la consellera d’Ensenya-ment, Irene Rigau, a partir de les 8.30 h. A la tertú-lia hi haurà Josep Borrell, Francesc-Marc Álvaro,Ernest Benach i Jordi de Juan.

Apunts de programació

PROGRAMES MÉS VISTOS CANAL ESPECTADORS

1 Crackòvia TV3 768.0002 Telenotícies migdia TV3 737.0003 Telenotícies vespre TV3 731.0004 El convidat TV3 679.0005 La Riera TV3 629.0006 La que se avecina Tele 5 477.0007 Tu cara me suena Antena 3 467.0008 Isabel La 1 431.0009 El Hormiguero 3.0. Antena 3 379.00010 Atrapa un millón Antena 3 352.000

60 MINUTS33 / 22.00Nou documental de la sè-rie El perquè de la pobre-sa, un projecte audiovi-sual en què participaTV3. Avui s’emet La fe-bre de la terra, que espregunta com podem ali-mentar tots els habitantsdel planeta. Centrat aMali, on el 75% dels habi-tants són pagesos, ense-nya com potències eco-nòmiques com la Xina il’Aràbia Saudita estan

llogant moltes terres pertransformar-les en explo-tacions agrícoles. Moltscamperols malians sóncontraris a aquests pro-jectes. Els veuen comuna manifestació més del’imperialisme. Amb elcop d’estat militar que hiha hagut recentment alpaís, molts d’aquests in-versors estrangers hanmarxat de Mali, però po-dran combatre l’escasse-tat d’aliments amb elsseus propis mitjans?

Dilluns, 3 de desembre del 2012

Audiències Catalunya

La febre de la terraEl documental se centra a Mali ■ TV3

La ràdio

06.15 Shopping.06.30 Puro Cuatro.07.00 El zapping de Surfe-

ros.08.30 Top Gear.09.30 Alerta Cobra. Explosi-

vos.10.30 Alerta Cobra. El aten-

tado (1a part).11.30 Alerta Cobra. El aten-

tado (2a part).12.30 Las mañanas de Cua-

tro.

14.00 Noticias Cuatro.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. Envuelta en la

muerte.16.30 Castle. Fantasmas.17.15 Castle. Un asesinato

entre plumas.18.20 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro.

21.00 Deportes Cuatro.21.30 Lo sabe, no lo sabe.22.30 NCIS: Los Angeles.

Cierre de edición / Sa-crificio / Lobo solitario.

01.00 Hawai 5.0. Costa Nortede Oahu / Aceptación.

02.30 Minutos mágicos.04.00 Shopping.05.00 Puro Cuatro.

06.30 Informativos Telecincomatinal. Convidat: Ra-fael Matesanz, directorde la ONT.

08.55 El programa de AnaRosa.

12.45 Mujeres y hombres yviceversa.

14.30 De buena ley.15.00 Informativos Telecin-

co.16.00 Sálvame diario.20.15 Pasapalabra.

21.00 Informativos Telecin-co.

22.00 La Voz.02.00 Premier casino.05.00 Fusión sonora.

06.15 Las noticias de la ma-ñana.

09.00 Espejo Público. Convi-dada: Ana Tarrés.

12.00 Karlos Arguiñano en tucocina.

12.30 La ruleta de la suerte.

14.00 Los Simpson. El críoerrante.

14.30 Los Simpson. EscuelaPrimaria Confidencial.

15.00 Antena 3 Noticias 1.16.15 Bandolera.17.30 El secreto de Puente

Viejo.18.45 ¡Ahora caigo!.19.45 Atrapa un millón.

21.00 Antena 3 Noticias 2.21.45 El hormiguero 3.0.

Convidat: Luis Tosar.22.40 Downton Abbey. Epi-

sodio 18 i 19.00.15 Cine. El puente de San

Luis Rey.02.10 Ganing Casino.04.30 Videos musicales.

06.00 laSexta en concierto.07.50 Al rojo vivo.09.30 Crímenes imperfectos.10.45 Crímenes imperfectos:

Ricos y famosos.11.30 Crímenes imperfectos:

Investigadores Foren-ses.

12.25 Al rojo vivo.

14.00 laSexta Noticias.14.55 laSexta Deportes.15.30 Bones. El soldado de la

tumba.16.20 Bones. La mujer del

limbo.17.10 Bones. Un gigante en

la vía del tren.18.05 Más vale tarde.20.00 laSexta Noticias.20.55 laSexta Deportes.

21.30 El intermedio.22.25 Cine. La gran tormen-

ta.01.35 1.000 maneras de mo-

rir.02.00 Astro TV.

06.30 That's English.07.00 Rusia salvaje.07.55 Biodiario.08.00 Conexión salvaje.08.55 Biodiario.09.00 El exportador.09.30 Aquí hay trabajo.10.00 La aventura del saber.11.00 Documental.12.00 Para todos La 2.13.50 La noche temática.

¿Hay vida en Marte?.

14.45 Docufilia. PlanetaEgipto.

15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documenta-

les. Los últimos paraí-sos: El Kilimanjaro.

18.00 Docufilia.18.55 Biodiario.19.00 El arca de Noé.19.30 Para todos La 2. 20.00 L'Informatiu.20.30 Moments. Història del

moviment obrer a Ca-talunya.

21.00 Docufilia.22.00 El cine de La 2. La in-

creíble verdad.23.30 La 2 Noticias.00.00 Wallander. Lazos de

sangre.01.30 Docufilia.02.20 Conciertos de Radio-3.

Rayden.02.50 Documentos TV. El la-

berinto autista.03.55 Miradas 2.04.00 TVE es música.

06.00 Noticias 24H.06.30 Telediario Matinal.09.00 Los desayunos de

TVE. Convidat: AlfonsoAlonso, portaveu delPP al Congrés.

10.15 La mañana de La 1.

14.00 L'Informatiu.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.05 L'Informatiu.16.15 El tiempo.16.30 La señora.17.45 Amores verdaderos.18.30 + Gente.

21.00 Telediario 2.22.15 El tiempo.22.30 Comando Actualidad.

Marca España.23.25 Comando Actualidad.

Vidas paradas.00.20 El debat de La 1. Xa-

vier Trias, alcalde deBarcelona.

01.55 La noche en 24H.03.30 TVE es música.05.30 Noticias 24H.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Cuatro— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Antena 3— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La 2— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La Sexta— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tele 5— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La 1

Page 48: Punt avui05122012

84

27

95

51

00

02

9

12

49

3

L’entrevista

Un nen llepafils pot arribar a des-esperar els pares?Segur que tots coneixem algun nenque ho aconsegueix. Però el meu lli-bre també busca que els pares esmirin el tema des d’un punt de vis-ta més desdramatitzador perquèsempre hi ha un punt d’esperança.

Ho ha viscut en pròpia pell?La inspiració és un nebot que res-pon una mica a aquest perfil, peròell és un nen feliç.

Estic davant d’un exllepafils?(Riu) No, no, ni pensar-ho. El meuproblema és més aviat el contrari:sempre m’ha agradat molt menjar im’agrada tastar-ho tot.

Costa parlar de menjar saludableen un moment en què a Catalunyala pobresa infantil s’acosta al25%?Mires d’abstreure’t del problemaquan fas la novel·la perquè el llibreés una novel·la lúdica adreçada a

“No hi ha consumidors decultura entre els dirigents”

un públic juvenil, però és cert queaquest problema és molt greu i queaugmentarà. S’està detectant queles retallades als menjadors esco-lars fan que molts nens no puguinfer ni un àpat saludable al dia.

Vostè s’ha mostrat molt crític ambles retallades i ha arribat a dir queafecten tothom menys els polítics.La meva sensació és que els políticss’han creat un món a banda. Jo reta-llo de la teva butxaca, no de la meva.Segueixen tenint uns privilegis im-pensables. Una cimera per parlar de

la fam val tants diners per no resol-dre res que es podria fer per video-conferència. I cotxes oficials, i dupli-citats de càrrecs... Intenten preser-var el seu estatus i al final acabentots abraçant-se i anant a dinar.S’han creat una bombolla a banda iallà estan bastant bé.

Quines retallades li remouen l’es-tómac especialment?Tot el que té relació amb l’educaciói la sanitat.

La cultura no està al mateix nivell?Podria arribar a acceptar retalladesen cultura, sobretot si servís per pro-tegir la sanitat i l’educació. Però lacultura és fonamental per al futur, iaixò els polítics no ho veuen, no la fo-menten i, sense voler generalitzar,no la practiquen. No crec que hi hagigrans consumidors de cultura entrela classe dirigent, i això es nota.

L’augment de l’IVA seria l’exemplemés clar?

Són aquestes retallades clàssiques.Retallar del cinema, de la literatura,és un disbarat, és atemptar contra elfutur del país. Un altre problemadels polítics és que només tenen l’ho-ritzó de les eleccions. Més enllà noels interessa gaire res més. Els polí-tics del postfranquisme eren més deraça, més humanistes que polítics, ipensaven en un país de futur i vanestablir les bases de l’educació, de lacultura... Ara només es mira quantcosta i si dóna benefici electoral. I ai-xò ho pagarem molt car.

El debat sobre l’independentismeés una cortina de fum per tapar totaixò que denuncia?No gosaria dir que és una cortinade fum, però és cert que és la típicadistracció que fa diluir la resta detemes. Jo hi veig un perill: si aixòno va endavant, generarà una frus-tració més en el poble català.

Traduirà Llepafils al castellà?Ja m’agradaria, però depèn de mol-tes coses.

La situació actual dificulta als es-criptors catalans anar a conquerirel territori espanyol?Aquesta dificultat ha existit sempre.Hi havia gent a la qual li recomana-ven que es canviés el nom per signaren castellà, o que figurés com a tra-ductor i qui realment havia fet la tra-ducció quedés en l’anonimat. El pro-blema és que mai s’ha apostat peruna política de traducció important.

Catalunya ha de premiar autorscatalans que escriuen en castellà?Jo crec que no. Perquè, malgrat tot,segueixo pensant que som una cul-tura de resistència. Trobo un disba-rat com a concepte que diguin queels autors catalans que escriuen encastellà estan discriminats a fora.Si tenir el Cervantes és estar discri-minat, que em discriminin ara ma-teix, sisplau. Un premi nacional ca-talà de literatura ha de defensar elsseus autors i ser una projecció a fo-ra dels autors catalans. No és unaqüestió ni política ni excloent. Lacultura catalana és la que s’expres-sa en català, i ho diu un consumi-dor de literatura castellana. ■

Les retallades alsmenjadors fan quemolts nens no facin niun àpat saludable al dia

❝JUANMA RAMOS

Qui més quimenys coneixun nen al qualno li agradamenjar i quesempre trobauna bonaexcusa per nofer-ho. Und’aquestsnens és elprotagonistade “Llepafils”,la novanovel·la deJordi Cervera,un periodista iescriptor queno té pèls a lallengua.

Per

Jordi Cervera Periodista i escriptor

SaraMuñoz

8514

05-1

0659

87w

Barcelona:C/Tàpies, 2.0800193 227 66 00

Girona:Santa Eugènia, 42.17005972 18 64 00

Dipòsit legal:B20.249-1976

Dim

ecres

5 d

e d

esem

bre

del

20

12

. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . .

Amb el suport: