1. Introduccio

37
1. Introducció Metodologia de la recerca i del treball en grup Professors: Dra. Luisa F. Cabeza Xavier Potau

Transcript of 1. Introduccio

Page 1: 1. Introduccio

1. Introducció

Metodologia de la recerca i del treball en grup

Professors:Dra. Luisa F. Cabeza

Xavier Potau

Page 2: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

1. Introducció

Recerca, transferència de tecnologia i innovació El mètode científic Publicació científica

Page 3: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La recerca

La recerca o investigació és un procés, analític, sistemàtic, organitzat i objectiu el propòsit del qual és respondre a una pregunta o hipòtesi i així augmentar el coneixement i la informació sobre una cosa desconeguda i del qual es desitja saber més a fons– Una hipòtesi de treball és una proposició que es pot verificar o

negar científicament per mitjà d'un experiment o de l'observació. Una proposició que ha estat comprovada és un teorema. Un conjunt de teoremes forma una teoria

– Així doncs, la hipòtesi és la base a partir de la qual s'endega el mètode científic

Page 4: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La recerca

Una investigació es caracteritza per ser un procés:– Sistemàtic:

• A partir de la formulació d'una hipòtesi o objectiu de treball, es recullen unes dades segons un pla preestablert que, una vegada analitzats i interpretats, modificaran o afegiran nous coneixements als ja existents, iniciant-se llavors un nou cicle d'investigació

• La sistemàtica emprada en una investigació és la del mètode científic– Organitzat:

• Tots els membres d'un equip d'investigació han de conèixer el que han de fer durant tot l'estudi, aplicant les mateixes definicions i criteris a tots els participants i actuant de forma idèntica davant de qualsevol dubte

• Per aconseguir-ho, és imprescindible escriure un protocol d'investigació on s'especifiquin tots els detalls relacionats amb l'estudi

– Objectiu: • Les conclusions obtingudes de l'estudi no es basen en impressions

subjectives, sinó en fets que s'han observat i mesurats, i que en la seva interpretació s'evita qualsevol prejudici que els responsables de l'estudi poguessin tenir

Page 5: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La recerca

Les activitats fonamentals d'una investigació són:– Mesurar fenòmens– Comparar els resultats obtinguts– Interpretar els resultats en funció dels coneixements actuals, tenint

en compte les variables que poden haver influït en el resultat– També té com a funció social l'adquisició de coneixement per al

desenvolupament o superació humana, social i econòmica de la societat

Page 6: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La recerca

Tipus d'investigació– Investigació bàsica:

• També anomenada investigació fonamental o investigació pura• Se sol dur a terme als laboratoris

– Investigació aplicada: • És la utilització dels coneixements a la pràctica, per aplicar-los,

en la majoria dels casos, en profit de la societat• Un exemple són els protocols d'investigació clínica

Page 7: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La recerca

S'han descrit diferents tipus d'investigació entre disciplines, així com una terminologia específica

Les definicions més comunament acceptades són les de la que són usades per referir-se a l'increment en el nivell d'interacció entre les disciplines:– Multidisciplinarietat:

• en aquest nivell d'investigació l'aproximació amb la finalitat d'estudi es realitza des de diferents angles, usant diferents perspectives disciplinàries sense arribar a la integració

– Interdisciplinarietat:• aquest nivell d'investigació es refereix a la creació d'una identitat

metodològica, teòrica i conceptual, de manera que els resultats siguin més coherents i integrats

– Transdisciplinarietat:• va més enllà que les anteriors i es refereix al procés en el qual ocorre la

convergència entre disciplines, acompanyat per una integració mútua de les epistemologies disciplinessis (Teoria de les Ciències Humanes)

Page 8: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

Transferència de tecnologia

És el procés de compartir habilitats, coneixement, tecnologies, mètodes de fabricació, mostres i infraestructures entre indústries, universitats, agències del govern i altres institucions per garantir que el desenvolupament científic i tecnològic siguin accessibles a un grup més gran d’usuaris per a que puguin desenvolupar i explotar la tecnologia en nous productes, processos, aplicacions, materials o serveis

Page 9: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

Innovació

Innovació es refereix a una nova forma de fer alguna cosa Pot ser un canvi incremental, radical o revolucionari en el

pensament, producte, procés o organització Una distinció que es fa sovint és:

– Invenció és un idea manifestada– Innovació és una idea aplicada amb èxit

El objectiu de la innovació és un canvi positiu, fer alguna cosa o alguna persona millor

La innovació que porta a la millora de la productivitat és la font fonamental de millora la riquesa en la economia

Page 10: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

Innovació

La innovació és un tema important el estudis d’economia, negocis, tecnologia, sociologia i enginyeria

Com que la innovació es considera com la major directriu de l’economia, especialment quan porta a una millora de la productivitat, els factors que porten a la innovació també es consideren crítics per als polítics

Page 11: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

Finançament de la recerca

És el nom que se li dóna a qualsevol tipus de finançament de la recerca científica, en les àrees de la ciència, la tecnologia i les ciències socials

El nom normalment inclou el finançament obtingut a través d’un procés competitiu, en els quals s’avaluen projectes de recerca potencials i només es financen els més prometedors

El finançament per a la recerca en la majoria dels països desenvolupats es troba entre l’1,5% i el 3% del PIB; Suècia és l’únic país on és més del 4%

Page 12: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

Finançament de la recerca

La majoria del finançament per a la recerca ve de dos fonts principals:– Empreses (a través dels departaments d’I+D)– Govern (primàriament portat a terme en universitats, centres de

recerca i agències del govern)

Una petita part de la investigació científica es porta a terme (o finança) per fundacions caritatives, especialment la relacionada amb el desenvolupament de cures per a infermetats com càncer, malària i SIDA

Page 13: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

Finançament de la recerca

En els països de la OCDE, al voltant de dues terceres parts de la recerca i desenvolupament en els camps científics i tècnics es dur a terme a la indústria, i un 20% i 10% respectivament per universitats i govern

La proporció en el finançament del govern en certes indústries és més alta, i domina la recerca en ciències socials i humanitats

De forma similar, amb algunes excepcions (per exemple, la biotecnologia) el govern dóna la major part del finançament per la recerca científica bàsica

En la recerca comercial i el desenvolupament, la majoria de les empreses (amb la excepció de les molt orientades a la recerca) es centre en projectes molt propers a la comercialització

Page 14: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La I+D a Espanya: estadístiques

Page 15: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La I+D a Espanya: estadístiques

Page 16: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La I+D a Espanya: estadístiques

Page 17: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La I+D a Espanya: estadístiques

Page 18: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La I+D a Espanya: estadístiques

Page 19: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La I+D a Espanya: estadístiques

Page 20: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La I+D a Espanya: estadístiques

Page 21: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La I+D a Espanya: estadístiques

Page 22: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La I+D a Espanya: estadístiques

Page 23: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La I+D a Espanya: estadístiques

Page 24: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La I+D a Espanya: estadístiques

Page 25: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

La I+D a Espanya: estadístiques

Page 26: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

El mètode científic

El mètode científic es refereix al conjunt de tècniques per investigar un fenomen, adquirir un nou coneixement, o corregir i integrar coneixements previs

Per a que es pugui anomenar científic, un mètode de treball o recerca ha d’estar basat n recollir evidències observables, empíriques i mesurables, amb principis de raonament

Un mètode científic consisteix en la recol·lecció de dates a través de la observació i l’experimentació, i la formulació i experimentació de les hipòtesi

Un dels primers autors en parlar de “mètode científic” va ser John Stuart Mill

Page 27: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

El mètode científic

Encara que els procediments varien d’un camp del coneixement a un altres, les fets identificables diferencien la investigació científica de altres metodologies del coneixement

Un investigador científic proposa un hipòtesi com a explicació d’un fenomen i disseny experiments per provar la seva hipòtesi

Aquests passos han de ser repetitius per predir de forma segura qualsevol resultat futur

Page 28: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

El mètode científic

Una hipòtesi consisteix en:– Una explicació suggerida per un fenomen observable– Una proposta raonable que predigui un correlació possible entre

diferents fenòmens

Page 29: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

El mètode científic

Entre altres facetes compartides per diferents camps de la recerca és la convicció que el procés sigui objectiu per reduir interpretacions subjectives dels resultats

Un altre fet esperat és documentar, arxivar i compartir totes les dades i metodologies per que estiguin disponibles per l’estudi per part d’altres científics, permetent a altres investigadors la oportunitat de verificar els resultats reproduint-los

Page 30: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

El mètode científic

En general, totes les disciplines científiques segueixen aquests passos per arribar a coneixements vàlids:– Observació– Formulació d'hipòtesis– Experimentació– Extracció de conclusions– Elaboració d'una teoria

Page 31: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

El mètode científic

En general, totes les disciplines científiques segueixen aquests passos per arribar a coneixements vàlids:– Observació:

• Examen atent dels fenòmens que succeeixen en la natura• Apliquem atentament els sentits a un objecte o a un fenomen,

per estudiar-lo tal i com es presenta a la realitat• Consisteix en la mesura de fets observables• A partir d'aquesta observació podem detectar un fet que no es

pot explicar amb les teories que coneixem, o algun succés que les contradiu

– Formulació d'hipòtesis– Experimentació– Extracció de conclusions – Elaboració d'una teoria

Page 32: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

El mètode científic

En general, totes les disciplines científiques segueixen aquests passos per arribar a coneixements vàlids:– Observació– Formulació d'hipòtesis:

• Donar raons lògiques que justifiquin perquè passen aquests fenòmens

• Plantejament mitjançant l'observació seguint les normes establertes pel mètode científic

• Una hipòtesi pot definir-se com una solució provisional a un problema donat

– Experimentació – Extracció de conclusions– Elaboració d'una teoria

Page 33: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

El mètode científic

En general, totes les disciplines científiques segueixen aquests passos per arribar a coneixements vàlids:– Observació – Formulació d'hipòtesis – Experimentació:

• Mètode que consisteix en l'estudi d'un fenomen reproduït generalment en un laboratori

• És la fase en la que investiguem, recollim informació i pensem per veure si les hipòtesis són correctes

• La hipòtesi es comprova o es rebutja observant les proves i totes les dades relacionades amb ella

– Extracció de conclusions – Elaboració d'una teoria

Page 34: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

El mètode científic

En general, totes les disciplines científiques segueixen aquests passos per arribar a coneixements vàlids:– Observació – Formulació d'hipòtesis – Experimentació – Extracció de conclusions:

• Per veure si la hipòtesi inicial es confirma o no• Si és certa passem al pas següent, sinó hem de tornar a la

formulació– Elaboració d'una teoria

Page 35: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

El mètode científic

En general, totes les disciplines científiques segueixen aquests passos per arribar a coneixements vàlids:– Observació – Formulació d'hipòtesis – Experimentació – Extracció de conclusions– Elaboració d'una teoria:

• Una teoria es defineix com un conjunt de conceptes, definicions i proposicions interconnectades, que a l'especificar les relacions de les variables, ofereixen una visió sistemàtica dels fenòmens amb el propòsit d'explicar-los

Page 36: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

Publicació científica

La literatura científica inclou publicacions científiques que informen o recullen treball teòric o empíric original en els àmbits de les ciències naturals i socials

La publicació acadèmica és el procés de posar resultats de la recerca pròpia a la literatura

La recerca científica sobre treball original inicialment publicats en revistes científiques s’anomena literatura primària

Les patents i informes tècnics de resultats de recerca menor i treball de disseny i enginyeria (incloent software) també es pot considerar literatura primària

Les fonts secundàries inclouen els articles en revistes de review i llibres Les fonts terciàries inclouen enciclopèdies i treballs similars

Page 37: 1. Introduccio

Metodologia de la recerca i del treball en grup 1. Introducció

Publicació científica

La literatura científica inclou els següents tipus de publicacions:– Articles científics publicats en revistes científiques– Patents especials per a la ciència i la tecnologia– Llibres, totalment escrits per un o varis autors– Llibres, on cada capítol està escrit per un o varis autors, i on un

editor es responsabilitza de donar consistència de l’estil i el contingut– Presentacions en congressos acadèmics– Informes governamentals– Publicacions científiques, incloses les d’Internet– Llibres, informes tècnics, tríptics i articles de treball publicats per

investigadors individuals o organitzacions de recerca a iniciativa pròpia; algunes vegades organitzades en sèries