Introduccio a l'electricitat

38
INTRODUCCIÓ A INTRODUCCIÓ A L’ELECTRICITAT L’ELECTRICITAT 1er cicle d'ESO 1er cicle d'ESO curs 2007-2008 curs 2007-2008

Transcript of Introduccio a l'electricitat

Page 1: Introduccio a l'electricitat

INTRODUCCIÓ A INTRODUCCIÓ A L’ELECTRICITATL’ELECTRICITAT

1er cicle d'ESO 1er cicle d'ESO

curs 2007-2008curs 2007-2008

Page 2: Introduccio a l'electricitat

INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ

L’electricitat és una de les formes d’energia més utilitzades per l’ésser humà. L’emprem pràcticament per a tot, actualment seria impossible viure sense l’electricitat.

Gràcies a l’electricitat podem il·luminar ca nostra, fer funcionar els nostres electrodomèstics, màquines ...

L’èxit de l’electricitat com a font d’energia es troba en la facilitat per a obtenir-la, transportar-la i transformar-la en altres energies.

Page 3: Introduccio a l'electricitat

EL CORRENT ELÈCTRIC (1)EL CORRENT ELÈCTRIC (1)• Les coses estan formades per àtoms.

• El centre de l’àtom s’anomena nucli on hi ha els protons (partícules de càrrega positiva) i els neutrons (partícules sense càrrega).

• Al voltant del nucli giren els electrons, partícules de càrrega negativa que són els responsables de l’energia que s’anomena electricitat.

Page 4: Introduccio a l'electricitat

EL CORRENT ELÈCTRIC (2)EL CORRENT ELÈCTRIC (2)• La electricitat és un fenomen originat pel

moviment dels electrons que es troben al voltant del nucli.

• En determinats materials, es possible fer anar els electrons d’un extrem a l’altre, provocant un corrent elèctric.

Page 5: Introduccio a l'electricitat

CIRCUIT ELÈCTRIC (1)CIRCUIT ELÈCTRIC (1)• Un circuit elèctric és un conjunt d’elements

units de tal forma que permeten el pas del corrent elèctric (generalment per produir algun efecte útil).

• Un circuit està format per :– elements necessaris – elements complementaris.

Page 6: Introduccio a l'electricitat

CIRCUIT ELÈCTRIC (3) CIRCUIT ELÈCTRIC (3)

• UN GENERADOR O ACUMULADOR: És l’element que proporciona l’energia elèctrica. Exemples: piles, bateries...

• MATERIAL CONDUCTOR: És l’element que transporta l’energia elèctrica. Exemple: cables.

• UN O MÉS RECEPTORS: Són els elements que transformen l’energia elèctrica rebuda en un altra tipus d’energia. Exemple: Energia lluminosa, energia acústica , energia mecànica.

Elements necessaris d’un circuit (com a mínim):

Page 7: Introduccio a l'electricitat

CIRCUIT ELÈCTRIC (4) CIRCUIT ELÈCTRIC (4)

Page 8: Introduccio a l'electricitat

CIRCUIT ELÈCTRIC (5) CIRCUIT ELÈCTRIC (5)

• ELEMENTS DE MANIOBRA: Són aquells elements que permeten governar a voluntat el circuit. Exemples: interruptors, polsadors, commutadors.

• ELEMENTS DE PROTECCIÓ: Són aquells elements destinats a la protecció de les instal·lacions (fusibles) o dels usuaris o d’ambdós al mateix temps (diferencials). Exemples: fusibles, diferencials.

Elements complementaris d’un circuit :

Page 9: Introduccio a l'electricitat

ELEMENTS DE MANIOBRA (1)ELEMENTS DE MANIOBRA (1)• POLSADORS: Els polsadors són elements

elèctrics destinats a obrir i tancar el circuit. Disposen d’una posició de repòs i d’una d’accionament, la qual es mantindrà mentre duri l’efecte que ha produït l’activació (pressió).

Page 10: Introduccio a l'electricitat

ELEMENTS DE MANIOBRA (2)ELEMENTS DE MANIOBRA (2)• INTERRUPTORS: Són elements que realitzen

la mateixa funció que els polsadors però amb la diferència que aquests disposen de dues posicions estables de funcionament, una que obri el circuit i una altra que el tanca (deixa passar el corrent).

Page 11: Introduccio a l'electricitat

EL SÍMBOL ELÈCTRICEL SÍMBOL ELÈCTRIC

Page 12: Introduccio a l'electricitat

ESQUEMES ELÈCTRICSESQUEMES ELÈCTRICS• A la representació d’un circuit se l’anomena

esquema elèctric i està format pels símbols dels seus elements units entre si.

• Per dissenyar els esquemes s’utilitzen símbols normalitzats.

Page 13: Introduccio a l'electricitat

ESQUEMES ELÈCTRICSESQUEMES ELÈCTRICS• Exemples d’esquemes elèctrics:

Page 14: Introduccio a l'electricitat

CIRCUIT OBERT O TANCAT ?CIRCUIT OBERT O TANCAT ?

• Es diu que un circuit està tancat quan tots els components d’un circuit estan connectats entre sí i el corrent pot circular.

Page 15: Introduccio a l'electricitat

CIRCUIT OBERT O TANCAT ?CIRCUIT OBERT O TANCAT ?• Es diu que un circuit està obert quan es

presenta una discontinuïtat en el circuit (com un cable trencat, un component desconnectat o un interruptor apagat) i el corrent no pot circular.

Page 16: Introduccio a l'electricitat

SENTIT DEL CORRENTSENTIT DEL CORRENT• El corrent elèctric surt del pol positiu del

generador i va cap el pol negatiu. Aquest és l’ anomenat sentit convencional del corrent.

Page 17: Introduccio a l'electricitat

CONDUCTORS I AÏLLANTSCONDUCTORS I AÏLLANTS• S’anomenen conductors aquells materials

que permeten el pas del corrent elèctric en un circuit. Per exemple: Tots els metalls (coure,alumini, or).

Els conductors més utilitzats són els cables i estan formats de fils de coure envoltats per una capa de plàstics.

Page 18: Introduccio a l'electricitat

CONDUCTORS I AÏLLANTSCONDUCTORS I AÏLLANTS• S’anomenen aïllants aquells materials que

impedeixen el pas del corrent elèctric. Per exemple: plàstic, vidre, llenya...

Page 19: Introduccio a l'electricitat

INTENSITAT INTENSITAT • Intensitat (I) és la quantitat de corrent

elèctric que travessa un conductor per unitat de temps. La intensitat es mesura en ampers (A).

La intensitat en el circuit hidràulic seria la quantitat d’aigua que cau.

Page 20: Introduccio a l'electricitat

TENSIÓ ELÈCTRICA TENSIÓ ELÈCTRICA • La tensió elèctrica (V) indica la diferència de

potencial que hi ha entre dos conductors. La tensió es mesura en volts (V).

La tensió elèctrica en el circuit hidràulic seria l’altura des de la que cau l’aigua.

Page 21: Introduccio a l'electricitat

RESISTÈNCIARESISTÈNCIA• La resistència ( R ) expressa la major o

menor dificultat que presenta un conductor al pas del corrent elèctric. La resistència en mesura en ohm (Ω).

La resistència en el circuit hidràulic seria la la obstrucció de la canonada.

Page 22: Introduccio a l'electricitat

LLEI D’OHM (1)LLEI D’OHM (1)• Al segle XIX , Georg Simon Ohm

va descobrir que en els circuits la intensitat, tensió i resistència es relacionaven segons la llei d’ohm.

Ohm va descobrir que:- Al augmentar la tensió d’un circuit passa més corrent.- Al augmentar la resistència d’un circuit passa menys corrent.

Page 23: Introduccio a l'electricitat

TRIANGLE DE LA LLEI DE OHMTRIANGLE DE LA LLEI DE OHM• El triangle permet calcular la

intensitat , tensió i la resistència d’un circuit.

Page 24: Introduccio a l'electricitat

CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORSCONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS

• Els circuits en sèrie són aquells que disposen d’un o més receptors (bombeta, motors...) connectats un darrere l’altre, compartint el mateix cable.

Page 25: Introduccio a l'electricitat

CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORSCONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS• CARACTERÍSTIQUES:

- Els receptors en sèrie es reparteixen la tensió del generador.

- Si un receptor en sèrie falla (per avaria,

desconnexió, etc.) , els altres deixen de funcionar.

Page 26: Introduccio a l'electricitat

CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORSCONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS• Els circuits en paral·lel són aquells que

disposen d’un o més receptors (bombeta, motors...) connectats en diferents cables.

Page 27: Introduccio a l'electricitat

• CARACTERÍSTIQUES:- La tensió del generador arriba a tots els receptors connectats en paral·lel.

- Si un receptor en paral·lel falla (per avaria, desconnexió, etc.) , els altres segueixen funcionar.

CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORSCONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS

Page 28: Introduccio a l'electricitat

CONNEXIÓ MIXTE DE RECEPTORSCONNEXIÓ MIXTE DE RECEPTORS

• Els circuits mixtos són aquells que disposen de receptors connectats en sèrie i en paral·lel.

Page 29: Introduccio a l'electricitat

• CARACTERÍSTIQUES:- Combina al mateix temps les característiques dels circuits en sèrie i en paral·lel.

CONNEXIÓ MIXTA DE RECEPTORSCONNEXIÓ MIXTA DE RECEPTORS

Page 30: Introduccio a l'electricitat

CURTCIRCUITCURTCIRCUIT• El curtcircuit és un cas de circuit en paral·lel

en què un dels camins possibles del corrent elèctric no té cap receptor.

• Problemes del curtcircuit:– El generador es descarrega ràpidament.– Degut al pas massiu de corrent pel conductor,

aquest arriba a fondre’s.

Evitar sempre el curtcircuit en un circuit !!!

Page 31: Introduccio a l'electricitat

EINES I ESTRIS PER A L’ELECTRICITATEINES I ESTRIS PER A L’ELECTRICITAT

Page 32: Introduccio a l'electricitat

ALICATESALICATES

Page 33: Introduccio a l'electricitat

MATERIAL DE NECESSARIMATERIAL DE NECESSARI

Page 34: Introduccio a l'electricitat
Page 35: Introduccio a l'electricitat
Page 36: Introduccio a l'electricitat
Page 37: Introduccio a l'electricitat
Page 38: Introduccio a l'electricitat