Cloenda del programa “Reinicia’t. Torna a emprendre”núm. 5 - febrer 2012 Presentació de...

2
Durant el temps de programa, els tèc- nics i assessors de Reinicia’t. Torna a emprendre han atès més de 200 perso- nes (vegeu balanç de resultats), objec- tiu marcat per les organitzacions, entre ex autònomes i empresàries que han hagut de tancar la seva empresa o bé estava en fase de tancament. Aques- tes persones han rebut assessorament psicològic, financer, laboral, formació o sessions de coaching que els permet adquirir eines per tenir més confiança, facilitar-los la reorientació professional i l’ajuda necessària per tornar a empren- dre una nova activitat empresarial o bé incorporar-se al mercat de treball. Durant l’acte de cloenda del programa, el passat divendres 27 de gener, les enti- tats promotores van presentar un docu- ment de Conclusions, recomanacions i propostes polítiques al Govern per tal de reactivar i millorar aquells aspectes que poden ajudar a millorar la genera- ció de teixit empresarial i ocupació. Entre les recomanacions, les entitats pro- posen la creació d’un Registre Públic on consti el patrimoni que la persona que inicia una activitat per compte pro- pi exposa i afecta al seu negoci, perquè sigui només aquest patrimoni el que es- tigui afectat per les responsabilitats de- rivades del decurs del negoci. Amb això s’aconseguiria resoldre dos aspectes detectats durant el programa Reinicia’t: d’una banda, limitar la responsabilitat al patrimoni afecte a l’activitat, i de l’altra que aquest patrimoni sigui públic i tot- hom pugui saber el nivell de solvència. Una altra de les recomanacions fa refe- rència a l’embargament dels beneficis de l’empresari. De la mateixa forma que la llei d’Enjudiciament Civil estableix uns límits a l’embargament dels sous, caldria establir un mecanisme similar en relació als beneficis de l’empresa. L’acte va comptar amb el director ge- neral d’Economia Social, Cooperatives i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya, Xavier López, el president de la patronal Cecot, Antoni Abad, entitat coordinadora del projecte; Josep Lluís Francesch, president de la Fundació PIMEC Acció Social; Salvador Duarte, president de CTAC i Jordi Gutiérrez, se- cretari general de la FS TRADE-CCOO. núm. 5 - febrer 2012 Presentació de resultats Cloenda del programa “Reinicia’t. Torna a emprendre” Continua Directora Carla Xargayó Consell redactor Jordi Gutiérrez, Ana Maria Pérez, Ferran Fullà Correcció i maquetació Carla Xargayó Imatges ©FS TRADE i CONC Edició Federació de Treballadors Autònoms Dependents, Via Laietana 16, 1a planta, 08003 Barcelona, tel. 934 812 743, fax 934 812 858, c/e [email protected] web www.fstrade.org El 10% de les empreses amb greus dificultats s’han reactivat El 37% dels usuaris ha rebut assessorament per tornar a emprendre i el 35,8% dels quals ha iniciat de nou l’activitat o ha creat empresa Es proposa la creació d’un registre de béns afectes per a l’empresari individual i limitar l’embargabilitat dels seus beneficis

Transcript of Cloenda del programa “Reinicia’t. Torna a emprendre”núm. 5 - febrer 2012 Presentació de...

Page 1: Cloenda del programa “Reinicia’t. Torna a emprendre”núm. 5 - febrer 2012 Presentació de resultats Cloenda del programa “Reinicia’t. Torna a emprendre” Continua Directora

Durant el temps de programa, els tèc-nics i assessors de Reinicia’t. Torna a emprendre han atès més de 200 perso-nes (vegeu balanç de resultats), objec-tiu marcat per les organitzacions, entre ex autònomes i empresàries que han hagut de tancar la seva empresa o bé estava en fase de tancament. Aques-tes persones han rebut assessorament psicològic, financer, laboral, formació o sessions de coaching que els permet adquirir eines per tenir més confiança, facilitar-los la reorientació professional i l’ajuda necessària per tornar a empren-dre una nova activitat empresarial o bé incorporar-se al mercat de treball.

Durant l’acte de cloenda del programa, el passat divendres 27 de gener, les enti-tats promotores van presentar un docu-ment de Conclusions, recomanacions i propostes polítiques al Govern per tal de reactivar i millorar aquells aspectes que poden ajudar a millorar la genera-ció de teixit empresarial i ocupació.

Entre les recomanacions, les entitats pro-posen la creació d’un Registre Públic on consti el patrimoni que la persona que inicia una activitat per compte pro-pi exposa i afecta al seu negoci, perquè sigui només aquest patrimoni el que es-tigui afectat per les responsabilitats de-rivades del decurs del negoci. Amb això s’aconseguiria resoldre dos aspectes detectats durant el programa Reinicia’t: d’una banda, limitar la responsabilitat al patrimoni afecte a l’activitat, i de l’altra que aquest patrimoni sigui públic i tot-hom pugui saber el nivell de solvència.

Una altra de les recomanacions fa refe-rència a l’embargament dels beneficis de l’empresari. De la mateixa forma que la llei d’Enjudiciament Civil estableix uns límits a l’embargament dels sous, caldria establir un mecanisme similar en relació als beneficis de l’empresa.

L’acte va comptar amb el director ge-neral d’Economia Social, Cooperatives

i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya, Xavier López, el president de la patronal Cecot, Antoni Abad, entitat coordinadora del projecte; Josep Lluís Francesch, president de la Fundació PIMEC Acció Social; Salvador Duarte, president de CTAC i Jordi Gutiérrez, se-cretari general de la FS TRADE-CCOO.

núm. 5 - febrer 2012

Presentació de resultats

Cloenda del programa “Reinicia’t. Torna a emprendre”

Continua

Directora Carla Xargayó Consell redactor Jordi Gutiérrez, Ana Maria Pérez, Ferran Fullà Correcció i maquetació Carla Xargayó Imatges ©FS TRADE i CONC Edició Federació de Treballadors Autònoms Dependents, Via Laietana 16, 1a planta, 08003 Barcelona, tel. 934 812 743, fax 934 812 858, c/e [email protected] web www.fstrade.org

El 10% de les empreses amb greus dificultats s’han reactivat

El 37% dels usuaris ha rebut assessorament per tornar a emprendre i el 35,8% dels quals ha iniciat de nou l’activitat o ha creat empresa

“Es proposa la creació d’un registre de béns afectes per a l’empresari individual i limitar l’embargabilitat dels seus beneficis

Page 2: Cloenda del programa “Reinicia’t. Torna a emprendre”núm. 5 - febrer 2012 Presentació de resultats Cloenda del programa “Reinicia’t. Torna a emprendre” Continua Directora

Bases y tipos de cotizaciónEl Real Decreto Ley 20/2011 establece las bases y tipos de cotización de los trabajadores autónomos para el año 2012 (artículo 13.6): se incrementan las bases máximas de cotización en un 1%, se congelan las cuantías de las bases mínimas y no se modifican los porcentajes de los tipos para el cálculo de las cuotas; la consecuencia son menores ingresos a la Seguridad Social.

base mínima 850,20 €/mes

base máxima 3.262,50 €/mes

Además el Real Decreto Ley 20/2011 adopta, entre otras, estas decisiones:

- Reduce las edades que permiten la elección de las bases de cotización y el acceso a bases más altas; se pasa de menores de 48 a menores de 47 años:

edad a 1/1/2012 base de cotización

< 47 años libre elección entre base mínima y máxima

47 años si la base en diciembre de 2011 esa) ≥ 1.682,70 €: libre elecciónb) < 1.682,70 €: la base puede ser > 1.870,50 €, solo si lo solicitan antes del 30/06/2012*

≥ 48 años entre 916,50 € y 1.870,50 €** existen condiciones diferentes para los cónyuges supervivientes que se hayan tenido que dar de alta de

autónomos como consecuencia de la muerte del titular del negocio.

- Amplía la base máxima de cotización de los trabajadores autónomos que antes de los 50 años hubieran cotizado 5 o más años en cualquier régimen de Seguridad Social hasta 1.870,50 €. No obstante fija las siguientes cuantías:

a) Si la última base de cotización hubiera sido ≤ 1.682,70 € mensuales, la base de cotización estará comprendida entre 850,20 € y 1.870,50 €.

b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido > 1.682,70 €, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 850,20 € y el importe de aquélla incrementado en un 1 %, pudiendo optar, en caso de no al-canzarse, por una base de hasta 1.870,50 € mensuales.

Por su parte la Orden ESS/184/2012 (artículo 15) especifica que en caso de cambiar del régimen general (u otro por cuenta ajena) al régimen especial de autónomos (RETA), independientemente de la edad que se tenga en el mo-mento del alta, podrá optarse entre mantener la base por la que se venía coti-zando o elegir una base según las condiciones anteriores.

Los autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio pueden cotizar por bases inferiores a las mínimas si cumplen ciertos requisitos.

También trata la devolución del 50 % del exceso cotizado por pluriactividad durante 2011 si se solicita durante los cuatro primeros meses de 2012.

Després de la presentació inicial, es va projectar un vídeo-resum testimonial de tres persones que han utilitzat els serveis del programa Reinicia’t. Tots ells han es-tat atesos pels tècnics del Reinicia’t, han elaborat un nou pla d’empresa després d’una primera etapa personal de supe-ració del fracàs empresarial i recuperació de la confiança.

Des de les organitzacions promoto-res s’insisteix en la necessitat d’ajudar

aquest col·lectiu en aquesta situació, i donar-los el suport i els recursos ne-cessaris per tornar a emprendre. Són persones que ja han emprès i no es pot perdre l’oportunitat que tornin a fer-ho.

El Departament d’Empresa i Ocupa-ció de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu han donat suport al Programa Reinicia’t. Torna a em-prendre.

“Durant un any han estat ateses més de 200 persones usuàries, entre ex autònomes i empresàries

Assessorament gratuït per inici d’activitat

El Pla INICIA del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Economia Cooperativa i Cre-ació d’Empreses, ofereix un suport inte-gral a la creació d’empreses mitjançant la informació, l’orientació i la formació a les persones emprenedores, l’assessora-ment en l’elaboració del pla d’empresa i el suport tècnic a la consolidació de les noves empreses.

INICIA: per la creació d’empreses està format per un conjunt d’entitats especialitzades (xarxa) en el suport a les persones emprenedores, entre les quals està la FS TRADE - CCOO.

núm. 5 - febrer 2012 - p. 2