Introduccio a l'integral definida

22
in te grals Integral – p. 1

description

Per entendre el concepte d'integracio de funcions.

Transcript of Introduccio a l'integral definida

Page 1: Introduccio a l'integral definida

in tegrals

Integral – p. 1

Page 2: Introduccio a l'integral definida

Tenim una funció f(x)

Integral – p. 2

Page 3: Introduccio a l'integral definida

Considerem dos valors concrets de x: x = a i x = b

a b

Integral – p. 3

Page 4: Introduccio a l'integral definida

L’àrea limitada per la funció i l’eix x, entre els valors x = a i

x = b, és∫

b

a

f(x)dx

a b

Integral – p. 4

Page 5: Introduccio a l'integral definida

Volem trobar una expressió que permeti trobar aquestaàrea.

Integral – p. 5

Page 6: Introduccio a l'integral definida

Considerem l’extrem esquerre a fix, i l’extrem dret variable(l’anomenarem t). Així, l’àrea serà funció del valor de t.

a t

A(t)

Integral – p. 6

Page 7: Introduccio a l'integral definida

Considerarem dos valors per l’extrem dret: t i t + ∆t

a t

A(t)

a t + ∆t

A(t + ∆t)

Lògicament, A(t + ∆t) > A(t)

Integral – p. 7

Page 8: Introduccio a l'integral definida

i la seva diferència és

t t + ∆t

A(t − ∆t) − A(t)

Integral – p. 8

Page 9: Introduccio a l'integral definida

i per tant hi haurà algun valor τ entre t i t + ∆t que faci

A(t + ∆t) − A(t) = f(τ) · ∆t

t t + ∆tτ

f(τ)

Integral – p. 9

Page 10: Introduccio a l'integral definida

En el cas que els dos valors t i t + ∆t siguin molt propers,és a dir, quan ∆t → 0, tindrem que τ → t, d’on

lim∆t→0

A(t + ∆t) − A(t) = lim∆t→0

f(τ) · ∆t

es pot escriure com

lim∆t→0

A(t + ∆t) − A(t) = lim∆t→0

f(t) · ∆t

Integral – p. 10

Page 11: Introduccio a l'integral definida

Aleshores,

lim∆t→0

A(t + ∆t) − A(t)

∆t= lim

∆t→0f(t)

però com que t no depen de ∆t, el límit de la dreta ésirrellevant

lim∆t→0

A(t + ∆t) − A(t)

∆t= f(t)

Integral – p. 11

Page 12: Introduccio a l'integral definida

I el primer membre no és altra cosa que la funció derivadade A:

A′(t) = f(t)

resultat conegut com el teorema fonamental del càlcul.

Integral – p. 12

Page 13: Introduccio a l'integral definida

En resum: la funció A(x) que busquem és aquella que, si laderivem, dóna la funció f(t).

Integral – p. 13

Page 14: Introduccio a l'integral definida

Però amb això hem trobat una propietat de la funció àreaA(x), no la seva expressió.

Integral – p. 14

Page 15: Introduccio a l'integral definida

I hi ha moltes funcions A que si es deriven donen f .

Integral – p. 15

Page 16: Introduccio a l'integral definida

Per exemple, si f(x) = 2x:

A(x) A′(x)

x2 + 1 2x

x2 + 2 2x

x2 + 5 2x

x2− 3 2x

x2− 7 2x

... ...x2 + k 2x

Integral – p. 16

Page 17: Introduccio a l'integral definida

Quina funció, d’aquesta família, és la que ens interessa pera calcular l’àrea?

Integral – p. 17

Page 18: Introduccio a l'integral definida

Sabem que A(b) =

∫b

a

f(x)dx, amb A′ = f .

Però el que tenim és una funció primitiva F , que no sabemsi coincideix amb A, però que segur que difereix d’A nomésen un terme constant.

Per això podem assegurar que F (x) + C = A(x).

Integral – p. 18

Page 19: Introduccio a l'integral definida

Per tant,

∫b

a

f(x)dx = F (b) + C

Integral – p. 19

Page 20: Introduccio a l'integral definida

Ara bé, com que ∫a

a

f(x)dx = 0

i ∫a

a

f(x)dx = F (a) + C

aleshoresC = −F (a)

Integral – p. 20

Page 21: Introduccio a l'integral definida

Per tant, ∫b

a

f(x)dx = F (b) − F (a)

resultat conegut com regla de Barrow.

Integral – p. 21

Page 22: Introduccio a l'integral definida

La regla de Barrow ens ve a dir que no cal anar a buscar lafunció A(x), perquè amb qualsevol funció primitiva F (x)podem trobar l’àrea.

Integral – p. 22