Search results for Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

Explore all categories to find your favorite topic

CEIP Mercè Rodoreda (Badalona) Activitats de motivació prèvies a la lectura Visita a una biblioteca pública Programació i realització de lâhora setmanal…

1.BIBLIOTECA ARTUR MARTORELL I XARXA DE BIBLIOTEQUESESCOLARS MUNICIPALS 2. Biblioteca Artur Martorell, avui La BAM és un servei públic especialitzat en la promoció de…

1. Biblioteca IES Josep Sureda i Blaneswww.iesjosepsuredaiblanes.com IES Josep Sureda i Blanes 2. Biblioteca IES Josep Sureda i Blaneswww.iesjosepsuredaiblanes.com el punt…

CATÀLEG D’ACTUACIONS SGLIC PER A DESENVOLUPAR EN EL MARC DELS PLANS EDUCATIUS D’ENTORN CURS 2007 – 2008 1 Presentació del catàleg 2 Quadre resum d’actuacions 3…

1. La biblioteca d’aula torna gran 2. La biblioteca d’aula torna gran La biblioteca d'aula 3. La biblioteca d’aula torna gran 4. La biblioteca d’aula torna gran…

1.XARXA DEBIBLIOTEQUESESCOLARS DE LACIUTAT DE BARCELONAMarç 20132. Una mica d’històriaL’IMEB lidera un grup de BE amb 2 objectius: fer un1999-2000 estudi sobre la situació…

1.Inés Miret, Mónica Baró, Teresa Mañá e Inmaculada Vellosillo 5es. Jornades de biblioteques escolarsBarcelona, 5 i 6 de març de 2013Facultat de Biblioteconomia y Documentació…

| Biblioteques de Mataró | | Oferta de serveis als centres educatius 2015-2016 | 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------…

1. Barcelona, 25/26 de febrero de 2009Red de Bibliotecas Escolares de Galicia 2. Una red en construcción Asesoría de bibliotecas escolares (2003) Iniciativas para…

IV JORNADES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS DE LES ILLES BALEARS MENORCA Curs acadèmic: 2015-2016 Modalitat: Jornades Hores: 8 Places: 30 Àrea: Organització i gestió de centres…

V JORNADES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS. La biblioteca escolar i els processos de transformació educativa Mallorca Curs: 2016-2017 Modalitat: Activitat puntual de formació…

1. AnnaBlascoOlivares2012 2. Tractament de la informació i competencia digitalAquesta competència consisteix a disposar dhabilitatsper buscar, obtenir, processar i comunicarinformació,…

1.Biblioteques escolars a Girona:un projecte de ciutat 4es Jornades debiblioteques escolars 25 i 26 de febrer ________________________2. 1998 Neix el servei municipal de…

DOSSIER DE RECURSOS PER LA BIBLIOTECA ESCOLAR 66aa JJoorrnnaaddaa ddee BBiibblliiootteeqquueess EEssccoollaarrss aa GGiirroonnaa 6ª Jornada de biblioteques escolars Dossier…

Biblioteca escolar i alfabetització informacional Antonio Marí Martín Curs 2006-2007 Biblioteca escolar i alfabetització informacional Memòria de llicència retribuïda…

DOSSIER DE RECURSOS DE DINAMITZACI LECTORA 44aa JJoorrnnaaddaa ddee BBiibblliiootteeqquueess EEssccoollaarrss aa GGiirroonnaa DOSSIER DE RECURSOS DE DINAMITZACI LECTORA Les…

LA BIBLIOTECA ESCOLAR I LA BIBLIOTECA PÚBLICA: IDEES PER A LA COL·LABORACIÓ MONTSERRAT BUNDÓ NIN MONTSERRAT GABARRÓ PARERA © Generalitat de Catalunya Departament d’Educació…

I JORNADES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS DE LES ILLES BALEARS © dels textos: Mercè Escardó i Bas Jaume Centelles Pastor Jaume Parets Calafell Carolina Guayta Garrido Purifi…